Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

Bind 6 - Den  nye  Skabning

 

 KAPITEL 2

DEN NYE SKABNING.

Den nye Skabning er klart adskilt fra alle andre. Hvorfor den udvælges blandt Menneskene. Hensigten med dens Udvælgelse. Nuværende og fremtidige Opgaver. Hvorledes den avles og fødes til den nye Natur. Det nære Slægtskabsforhold mellem alle dens Medlemmer indbyrdes og mellem disse og Herren, Hovedet, Brudgommen. Udviklingen og Prøverne. Den nye Skabnings sjette eller aandelige Sans, hvormed den opfatter og bedømmer aandelige Ting. Med hvilket Navn bør den nye Skabning benævne sig for at være fuldt ud tro mod Hovedet og for ikke at tage Afstand fra nogen af Brødrene?

EVANGELIETIDSALDERENS Menighed bliver i Skriften ofte omtalt som en ny Skabning; og dens endelige Medlemmer, Sejrvinderne, benævnes enkeltvis »nye Skabninger« i Kristus Jesus. (2 Kor. 5, 17.) Desværre er det imidlertid blevet en Vane endog for fuldt ud indviede kristne saavel som for andre at læse det af Gud inspirerede Ord paa en skødesløs og unøjagtig Maade, hvorved Udtrykkenes virkelige Betydning tilsløres, og Læserne gaar Glip af meget af den Velsignelse, Opmuntring og Belæring, der vilde være blevet dem til Del, om de var gaaet frem paa en mere fornuftig Maade og helt og holdent havde været opfyldt af den lærvillige og underdanige Aand, der kendetegner Disciplen opfyldt af Ønsket om at forstaa den guddommelige Aabenbaring. Vanskeligheden synes for en stor Del at ligge deri, at de, der i Almindelighed læser i Bibelen, ikke venter at faa nogen Lærdom derigennem, men blot læser den paa en overfladisk Maade, som en Formsag eller en Pligt eller ogsaa som en Afveksling; og naar de ønsker nogen Undervisning angaaendes Guds Plan, vender de sig til Kommentarer og Katekismer. Disse saavel som de levende Lærere skulde da ogsaa kunne hjælpe og vejlede Zions [64] Pilgrimme til en klarere Forstaaelse af Guds Karakter og Plan; men de gør desværre ofte lige det modsatte. De fordunkler og forvirrer hyppig Tilhørernes Tanker og udlægger Guds Ord fejlagtigt og vrangt, saa at de, som blindt fæster Lid til dem, snarere bliver fort bort fra Lyset end nærmere til det.

Det er sikkert ikke med Hensigt, at man saaledes vildleder Folket; thi vi kan ikke andet end tænke os, at saavel Lærere som Forfattere giver deres Tilhørere og Læsere det bedste, de selv ejer. Den virkelige Kilde til al denne Forvirring og Dunkelhed maa søges meget langt tilbage. For næsten 1800 Aar siden, da Apostlene »sov ind«, fik Fjenden, Satan, frit Spillerum i Menigheden, Herrens Hvedemark, og saaede, som Herren forudsagde i en Lignelse, Vildfarelsens Klinte i rigt Ma.al. (Matt. 13, 24. 36-43.) Ved disse Vildfarelser er i større eller mindre Grad alle den guddommelige Aabenbarings Sandheder blevet forvrænget og fordrejet med det Resultat, at Herrens Hvedemark allerede før Begyndelsen af det fjerde Aarhundrede praktisk talt var blevet en Klintemark med blot en forholdsvis ubetydelig Mængde sand Hvede imellem. Vildfarelsens Mørke lejrede sig tættere og tættere om Menigheden, og i ti Aarhundreder var »Uretfærdighedens (eller Lovløshedens) Hemmelighed« Enehersker, medens Mulmet dækkede Folkene. Disse ti Aarhundreder kaldes nu af en stor Del af den »kristne Verdens« mest intelligente Mennesker »den mørke Middelalder«. Vi maa huske, at det var i. denne Mulmets og Dunkelhedens Tid, at Reformationsbevægelsen opstod. Reformatorernes Lys begyndte at straale frem midt i Mørket, og siden har det, lovet være Gud, stadig skinnet klarere og klarere. Vi kan imidlertid ikke undre os over, at Reformatorerne selv, som var opvokset i dette store Mørke, var mere eller mindre paavirket deraf, og at det ikke straks lykkedes dem at rense sig fra alle de besnærende Vildfarelser; nej, vi vilde snarere [65] have betragtet det som intet mindre end et Mirakel, om de havde kunnet gaa fra dette Mørke lige over til det klare og fulde Lys over Guds Karakter og Plan.

Den Fejltagelse, som Reformatorernes Efterfølgere i de forløbne tre Aarhundreder har gjort sig skyldige i, er, at de har anset det for rosværdigt og rigtigt at antage de Trosbekendelser, der blev formuleret i Reformationstiden, og at de derfor har betragtet ethvert yderligere Skridt frem imod større Lys som Vranglære. Men baade de og vi burde tværtimod, samtidig med at vi ærer Reformatorerne og glæder os over deres Troskab, komme i Hu, at de ikke var Menighedens Lys eller givet den til Ledere, men at de i det højeste var Medhjælpere. De af Gud ansatte Ledere var først og fremmest vor Herre Jesus selv og dernæst hans inspirerede Apostle, der blev særlig vejledet og bevaret af ham, samt for det tredje Fortidens hellige Guds Mænd, der talte og skrev, efter som de blev drevet af den hellige Aand, til vor Belæring og Formaning. Som Følge af, at Herren tillod Reformatorerne at se et Glimt af det sande Lys, blev de i Stand til i noget Maal at fatte, hvor frygteligt det Mørke var, som omgav dem, og at gøre en saa heltemodig Anstrengelse, som de faktisk gjorde, for at komme ud af det og paa ny komme ind i Guds Kundskabs Lys, der straaler frem fra vor Herres Jesu Kristi Aasyn, og som gennem hans og Apostlenes Ord er blevet os til Del, for at det skal være en Lygte for vor Fod og et Lys paa vor Sti, saa at de retfærdiges Sti kan komme til at skinne »klarere og klarere indtil højlys Dag«. Vel bør man ikke ignorere menneskelige Redskaber og deres Tjenester i Tale og Skrift; men enhver, som nu ønsker at være en Herrens og Lysets Efterfølger, maa se nøje til, at han fra disse menneskelige Kilder kun modtager saadan Bistand, som kan hjælpe ham til bedre at værdsætte og forstaa Skriftens inspirerede udsagn. »Om de ikke taler [66] i Overensstemmelse med dette Ord, er det, fordi det ntet Lys er i dem.« Es. 8, 20; eng. Overs.

Under vore foregaaende Studier har vi set, at vor Herre Jesus, længe førend han blev Mennesket Kristus Jesus, var »Guds Skabnings Begyndelse«. Vi har set, hvorledes der af og ved Guds elskede Søn err blevet udført et fremadskridende Værk ved Frembringelsen a.f de forskellige Guds Skabninger Keruber, Serafer og Engle, de forskellige Ordener eller Arter af Aandevæsener, om hvilke der kun er blevet os lidet aabenbaret. Vi har netop fuldendt en Undersøgelse angaaende den jordiske Skabelse. og ved Hjælp af den guddommelige Aabenbaring har vi set, hvor uendelig storslagen dens Afslutning i Løbet af Tiderne for alle Tings Genoprettelse vil blive.

Men den nye Skabning, som vi nu er ved at betragte, bliver i Skriften fremstillet for os som fuldstændig forskellig fra Mennesker og Engle. Den himmelske Fader fandt Behag i hver enkelt Del af sine Hænders Gerning; thi »fuldkommen er hans Gerning«, og hver Klasse eller Orden er fuldkommen i sig selv eller vil blive det, naar det store Jubelaar, som vi tidligere har omtalt, endelig er inde. At der saaledes blev skabt flere forskellige Ordener, maa vi derfor ikke opfatte som et Tegn paa Utilfredshed fra Skaberens Side og som Forsøg paa at skabe noget bedre eller mere fyldestgørende; men vi bør deri se en Aabenbarelse af »Guds mangfoldige Visdom«. Med den rige Afveksling, som vi forefinder i Naturen, blandt Blomsterne, Græsarterne, Træerne og blandt Dyrene, forholder det sig paa samme Maade alt er fuldkomment i sin Art og paa sit eget Plan. Det var ikke som en Følge af Utilfredshed med Rosen, at Nelliken eller Stedmodersblomsten blev frembragt; men i deres vidt forskellige Form, Skønhed og Duft ser vi et Glimt af Længden og Bredden, Højden og Dybden i Guds Tanker. Der er Harmoni i Mangfoldigheden, det er Skønhed og [67] Fuldkommenhed fremstillet i forskellige Former, Mønstre og Farver. Saaledes er det ogsaa med de fornuftbegavede Skabninger Guds Sønner paa de forskellige Tilværelsesplaner.

Naar vi betragter Sageu fra dette Standpunkt, forstaar vi, at hvor mange Skabninger Gud end vil frembringe, vil der dog ikke blive Plads for nogen Skinsyge mellem dem; thi eftersom enhver bliver fuldkommen paa sit eget Plan og indenfor sit særlige Omraade, vil han være fuldstændig tilfreds med sin egen Tilstand og vil i Virkeligheden foretrække den fremfor en hvilken som helst anden ligesom en Fisk vil foretrække at være Fisk fremfor Fugl, og Fuglen omvendt sætter mest Pris paa sin egen Natur. Saaledes vil ogsaa Menneskene efter at være blevet genoprettet til menneskelig Fuldkommenhed og ført tilbage til de Tilstande, som oprindelig raadede i Eden, være fuldstændig tilfredse med disse Tilstande, saa at de ikke vil begære at blive Engle af den ene eller den anden Grad eller Rang; heller ikke vil de begære den højeste af alle Naturer, den, der vil blive givet den nye Skabning, nemlig »den guddommelige Natur«. (2 Pet. 1, 4.) Heller ikke vil Englene eftertragte Kerubernes, Serafernes eller Menneskenes Natur og Tilstande, nej end ikke den guddommelige Natur. Alle vil til sidst komme til at forstaa, at den guddommelige Natur er den højeste af alle, at den medfører Egenskaber og Evner, som langt overgaar alle andre Naturers. Dog vil enhver Natur ved Guds Foranstaltning være saa fuldstændig afpasset efter sine egne Forudsætninger og Omgivelser, efter sin egen Fuldkommenhed, at enhver vil finde sig fuldstændig tilfredsstillet med og i sin Stilling.

Da Jehova Gud besluttede at frembringe den nye Skabning som skulde være delagtig i den guddommelige Natur (2 Pet. 1, 4), delagtig i hans egen »Herlighed, Ære og Udødelighed« (Rom. 2, 7; eng. Overs.) [68] bestemte han, at ingen kunde blive skabt til en saa høj Stilling og derefter stillet paa Prove; men at derimod enhver, som skulde blive Medlem af den nye Skabning, først maatte staa sin Prøve, helt og fuldt vise sin Troskab mod Skaberen og hans retfærdige Regeringsgrundsætninger for at kunne blive ophøjet til denne høje Stilling til Delagtighed i den guddommelige Natur. Vi har set, hvorledes Gud havde sørget for, at Mennesket blev stillet paa en Prøve, der kunde afgøre, hvorvidt det var værdigt til det evige Liv eller ej. Vi har betragtet Menneskets oprindelige Fuldkommenhed, dets Fald, dets Genløsning og Genoprettelsen af alle dem af Menneskeslægten, der bliver fundet værdige dertil. Vi har ligeledes set, at Englene blev skabt hellige og fuldkomne i deres Natur og derefter stillet paa Prøve. Men det er let at forstaa, at en lignende Fremgangsmaade ikke kunde benyttes overfor de nye Skabninger, som skulde besidde den guddommelige Natur, nemlig først at skabe dem fuldkomne i denne Natur og dernæst sætte dem paa Prøve. Hvorfor ikke? Fordi en yderst vigtig Egenskab ved den guddommelige Natur er Udødeligheden, og naar vi har forstaaet, at dette Ord betegner en Tilstand, hvor Døden er umu­lig (Se Bind V, Kap. 13), saa kan vi ogsaa let indse, hvad det vilde have indbefattet at have skabt nogle Væsener paa det guddommelige Plan, altsaa udødelige, og derefter at have sat dem paa Prøve. Det vilde have indbefattet, at dersom nogle af dem var kommet til kort og saaledes ikke havde opfyldt den stillede Betingelse, nemlig absolut Troskab mod Gud, vilde de have været udødelige Overtrædere, som ikke kunde udryddes, og hvis fortsatte Tilværelse igennem Evighedernes Evighed som Overtrædere og Syndere vilde have været en forsmædelig Plet paa Universets ellers saa rene og pletfri Skabning, saaledes som det er Guds Hensigt, at den til sidst skal blive. Vi fatter saaledes, hvilken Dybde af Visdom der er nedlagt i den Plan, [69] som Gud har valgt med Hensyn til denne Klasse de mest begunstigede af alle hans Skabninger idet han prøver dem strengt og indgaaende, medens de endnu er dødelige, Medlemmer af en anden Klasse af Skabninger, der har en saadan Natur, at de kan dø.

Om vi i Tankerne stiller os ved Siden af den store Skaber som hans fortrolige Venner og søger at udfinde, hvorledes den guddommelige Plan til denne nye Skabning blev udgrundet, kan vi forestille os, at Gud Jehova har overvejet Sagen med sig selv angaaende den nye Skabning omtrent paa følgende Maade: Hvilken Klasse af mine Sønner skal jeg tilbyde den enestaaende og ophøjede Forret at blive omdannet til denne højeste Orden eller Klasse blandt mine Skabninger? De er skabt i mit Billede allesammen, af hvilken Orden de end er Mennesker, Engle, Keruber, Serafer og Erkeengle, de vil alle naa den højeste Grad af Lykke, enhver i sin egen Fuldkommenhed og Stilling, naar min Plan til fulde er blevet gennemført, og alle Prøverne afsluttet. Men hvilken af disse, Ordener skal jeg nu tilbyde denne den største af alle Velsignelser og Forrettigheder at blive »delagtig i den guddommelige Natur« ? Naturligvis maatte Faderens Tanke straks falde paa den enbaarne, den førstefødte, som den, der allerede var den højeste og fornemste blandt alle de mange Tusinder og stod ham selv nærmest; den Gud, den mægtige, gennem hvem han havde skabt alle Ting, og som lige til de mindste Enkeltheder havde vist en aldrig svigtende Trofasthed imod sin Fader og Skaber. Han var derfor den, hvem denne Lejlighed til at opnaa den guddommelige Natur og dens medfølgende Herlighed, Ære og Udødelighed først vilde blive tildelt. »Det behagede Gud, at i ham skulde hele Fylden bo« »for at han skulde blive den ypperste i alle Ting«. (Kol. 1, 18. 19.) Han var i Forvejen den ypperste fremfor alle andre, og eftersom han havde benyttet denne Stilling paa en trofast Maade, stod han naturligvis [70] først for Tur til at blive forfremmet til en hvilken som helst højere Hædersplads og Værdighed, Faderen havde at tilbyde. Den, som har, ham skal gives, og han skal have Overflod. Troskab vil faa sin Belønning, selv om dette indbefatter, at den trofaste først maa underkaste sig de strengeste Prøver og de mest ydmygende Erfaringer og Tugtelser. Skønt han var Søn, og det en yderst trofast og hengiven Søn, kunde han dog ikke faa Del i den guddommelige Natur, før hans Tro og Troskab var blevet stillet paa de strengeste Prøver.

Dette »Udkast« til den nye Skabning, og Udvælgelsen af den enbaarne til at være den nye Skabnings Hoved og Herre naar han havde underkastet sig de Prøver og Tugtelser, Ydmygelser og andre Erfaringer, som var nødvendige, for at han kunde bevise sin Værdighed var allerede foretaget i Guds Raad, før Mennesket blev skabt. Gud vidste paa Forhaand, at hans menneskelige Skabning vilde falde. Han havde fastsat, at Mennesket som Straf derfor skulde lide Døden, og han havde forudbestemt, at den Prøve, hvor paa han vilde sætte sin enbaarne Søn, skulde bestaa deri, om han af egen fri Vilje vilde blive Menneskeslægtens Genløser og ved saa stort et Offer, som dette indbefattede, vise sin Troskab mod Faderen og sin Tillid til ham. Saaledes var han ifølge Guds Plan »Lammet, som var slagtet, før Verdens Grundvold blev lagt«. (Aab. 13, 8; eng. Overs.) Naar vi betragter Sagen fra dette Standpunkt, forstaar vi, at Faderen ingenlunde tvang Sønnen til at blive Menneskets Genløser og heller ikke paa nogen Maade viste sig uretfærdig overfor ham ved at fordre noget saadant. Faderen lod ham blot derved forberede sig selv til den store Ophøjelse langt over Engle, Myndigheder og Kræfter og ethvert Navn, som nævnes, til at blive delagtig med ham i hans Natur og sidde med ham paa hans Trone. Heb. 1, 4; Ef. 1, 21.

Vi [71] kan derfor ikke undre os over, at Apostelen taler om, at Herren Jesus for den foran ham liggende Glædes Skyld paatog sig det Hverv at blive vor Genløser. (Heb. 12, 2.) Glæden var ikke blot dette, at han skulde faa den første Plads i den nye Skabning, langt over alle andre Skabninger; men vi kan fornuftigvis antage, at dette var Aarsag til en Del af Glæden. I den Bøn til Faderen, som vor Genløser bad, medens han var ved at gennemgaa Prøverne, lægger vi ikke desto mindre Mærke til, at han med den Beskedenhed. der var saa betegnende for ham, slet ikke hentydede til den store Værdighed, Herlighed og Udødelighed, der var lovet ham, og som han ogsaa forventede at opnaa, men at han med en forunderlig Ydmyghed blot bad om at blive genoprettet til sin tidligere Stilling. Han betragtede det aabenbart som en tilstrækkelig stor Ære, at han var blevet udvalgt af Faderen til som hans Redskab at føre forskellige Træk i den guddommelige Plan frem mod Fuldendelsen, ligesom han allerede havde været hans hædrede Redskab til at frembringe alt det, som var blevet til. (Joh. 1, 3.) Hans enkle og ligefremme Bøn lød: »Fader, herliggør du mig nu hos dig selv med den Herlighed, som jeg havde hos dig, før Verden var.« (Joh. 17, 5.) Men Faderens Ord var meget betydningsfulde, da han sagde: »Jeg har allerede herliggjort [hædret] dig, og jeg vil yderligere herliggøre [hædre] dig.« Joh. 12, 28; det vatikanske Manuskript.

Imidlertid havde Faderen endvidere besluttet, at den nye Skabning ikke skulde bestaa af en enkelt, men af flere »Brødre«. (Heb. 2, l7.) Hvem skulde vel de andre Brødre være? Fra hvilken Klasse skulde de udvælges? Mon fra Keruberne? Eller fra Seraferne? Eller fra Englene? Eller fra Menneskene? Fra hvilken Klasse de end blev udvalgt, maatte de underkastes nøjagtig de samme Prøver, som den enbaarne maatte bestaa, og det af samme Grund; thi de skulde faa Del med [72] ham i hans Herlighed, Ære og Udødelighed. Den Prøve, han blev stillet paa, gjaldt hans Lydighed han maatte være »lydig indtil Døden« (Fil. 2, 8); og alle de, der som nye Skabninger ønsker at faa Del med ham i den guddommelige Natur, maa derfor ogsaa være delagtige med ham i Prøverne, Lidelserne og Vanskelighederne og maa vise sig trofaste lige indtil Døden. Om Tilbudet var blevet gjort Englene af den ene eller den anden Natur, vilde det have indbefattet en anden Plan end den, vi nu ser er ved at blive udført. Vi har set, at de hellige Engle har faaet deres Erfaringer og deres Kundskab gennem Iagttagelse og ikke ved direkte Berøring med Synd og Død. Skulde man nu tænke sig en saadan Tilstand blandt Englene, at nogle af dem døde, saa vilde det indbefatte, at der ogsaa maatte findes virkelige syndige Forhold blandt Englene saaledes at den ene forfulgte den anden o. s. v.; eller ogsaa maatte nogle af Englene have gjort, hvad Jesus gjorde, lægge til Side eller forlade deres højere Natur og blive Mennesker for at kunne lide Døden. Gud valgte imidlertid ikke denne Plan. Da Synden og dens Straf, Døden, efter hans Vilje skulde anskue liggøres paa. Menneskeslægten, besluttede han ogsaa blandt Menneskene at udvælge den øvrige Del af den nye Skabning. Derved vilde ikke blot den enbaarne blive prøvet i Forbindelse med Menneskene og Synden og Døden, som herskede iblandt dem, men ogsaa alle hans medarvinger til den nye Natur vilde komme til at gennemgaa de samme Erfaringer og Prøver. Saaledes vilde den enbaarne, Jesus, der senere blev kaldt Kristus, den Salvede, blive et Mønster og Eksempel for de øvrige Medlemmer af den nye Skabning, der alle maatte opnaa Karakterlighed med ham, blive ligedannet med Guds Søns Billede. (Rom. 8, 29.) Her som overalt ellers i den guddommelige Plan viser Guds Økonomi sig. Det vilde være tilstrækkeligt, at Døden kom til at virke indenfor den ene Afdeling af Skabningen. [73] Derved vilde ikke blot Menneskene blive stillet paa Prøve og Englene faa en udmærket Anskuelses­undervisning, men tillige vilde alle de, der skulde agtes værdige til at blive Medlemmer af den nye Skabning, derigennem kunne blive indgaaende og omhyggeligt prøvet.

Den Omstændighed, at det nye Testamente, Jesu og Apostlenes Lærdomme, er henvendt til de nye Skab­ninger eller til dem, som har til Hensigt at tage de Tros og Lydighedsskridt, som er nødvendige for at blive saadanne, har faaet mange til at tro, at Gud har samme Plan med alle Mennesker, hvad Bibelen imid­lertid bestemt modsiger. Det har faaet dem til at overse, at Evangeliets Tidsalders Kaldelse benævnes en himmelsk Kaldelse, en Kaldelse fra det høje. (Fil. 3, 14; Heb. 3, 1.) Som Følge af manglende Forstaaelse af, at Gud har en særlig Frelse i Beredskab for Evangeliets Tidsalders Menighed, men en anden Frelsesplan for den øvrige Verden, hersker der stor Forvirring iblandt Bibelfortolkerne, som ikke kan se, hvilken Forskel der er mellem den udvalgte Klasse og de Velsignelser, der bliver den til Del, og den langt større ikke udvalgte Klasse og de Velsignelser, som i sin Tid skal tildeles den gennem de udvalgte. Disse Bibelfortolkere har tænkt sig, at Guds Plan er fuldbyrdet, naar Udvælgelsen er afsluttet. De har ikke kunnet se, at den da først er ved sin Begyndelse, hvad angaar den menneskelige Natur og den Genoprettelse, der er bestemt for Verden i det store og hele, for saa mange, som vil tage imod den paa Herrens Betingelse.

Denne Mangel paa Evne til at skelne mellem de to Slags Frelse, Menighedens Frelse til en ny Natur, den guddommelige Natur, og Verdens Frelse til den fuldkomne menneskelige Natur, har i høj Grad tjent til at forvirre Bibelfortolkerne og faa dem til at sammenblande de Skriftsteder, der taler om de to Slags Frelse, saa at de snart tænker paa Frelsen fra et Standpunkt [74] og snart fra et andet. Nogle taler om de frelste   som. Aandevæsener, men forveksler alligevel disse Aandevæsener i Herlighed, Ære og Udødelighed med menneskelige Væsener, idet de tænker sig, at de i deres aandelige Tilstand har Kød og Blod. Andre bygger deres Opfattelse af Frelsen paa den menneskelige Genoprettelse og tænker sig et Paradis her paa Jorden, hvor Herren og de hellige bor i noget, som de kalder aandelige Legemer, fordi de ikke forstaar den virkelige Betydning af Ordet aandelig. Hvis de gjorde det, vilde de nemlig vide, at ligesom et aandeligt Legeme er afpasset til en aandelig Tilstand og blot vil blive hindret i sine Udviklingsmuligheder ved at knyttes til kødelige Tilstande eller Forhold, saaledes er ogsaa det menneskelige eller jordiske Legeme tilpasset til jordiske Forhold, og at det, hvis det blev aandeliggjort, vilde blive et Misfoster, som var uskikket til at opfylde Guds Formnaal med den menneskelige Natur.

Det er umuligt at se Skønheden og Symmetrien i Guds Plan, hvis man ikke har en klar Forstaaelse af, hvad den er, og tydeligt fatter, at dens fremtidige Medlemmer kaldes af Gud til at opnaa en Natur, der er vidt forskellig fra den menneskelige, idet deres Kaldelse er en himmelsk Kaldelse, samt at de, foruden at befæste deres egen Kaldelse og Udvælgelse, tillige har en dobbelt Gerning at udføre i Forbindelse med den Menneskeslægt, hvoraf de er udvalgt. For det første skal de være Guds Redskaber til at indsamle alle de udvalgte, medens de samtidig som Medlemmer af Forsoningspræsteskabet aflægger et Vidnesbyrd for Verden og derfor paa Grund af deres Troskab og Verdens Blindhed maa udholde Lidelser og Forfølgelser fra dennes Side. For det andet skal de sammen med Herren og Hovedet udgøre et guddommeligt, et kongeligt, aandeligt Præsteskab, hvem Verdens Interesser og Anliggender vil blive overdraget, for at de kan genoprette alle de lydige. De skal udføre Foiligelsens Tjeneste [75] mellem Gud og Mennesket, idet de iværksætter Guds Plan om at oprette et Retfærdsrige blandt disse.

Man vil let kunne indse, at der ikke kunde findes nogen anden Klasse Væsener, som vilde være saa vel egnet til at opfylde Guds Hensigt og herske over Verden og velsigne den. Da de selv har været Mennesker, selv har været Vredes Børn ligesom de andre, vil de fuldt ud være fortrolige med de Skrøbeligheder og Ufuldkommenheder, Anfægtelser og Prøvelser, som Menneskene er underlagt paa Grund af Synden og de legemlige Svagheder. Dette hjælper dem til at være milde Herskere og barmhjertige Præster, medens deres Fuldkommenhed i den guddommelige Natur vil sætte dem i Stand til absolut retfærdigt og kærligt at træffe de Afgørelser, de som Verdens Dommere skal træffe i Løbet af Verdens Dommedag. (Bind I, Kap. 8.)

Skønt det store og vigtige Værk at opløfte, styre, velsigne og dømme Menneskene og de faldne Engle saaledes særlig bliver overdraget disse nye Skabninger af guddommelig Natur, og skønt ingen andre Væsener i hele Universet vil være saa vel skikket som de til at udføre dette Værk, hvortil de nu ved Guds Ledelse bliver særlig uddannet, maa vi dog ingenlunde tro, at dette bliver alt, hvad de faar at gøre. Deres herlige og velsignende Regering i de tusind Aar danner blot Begyndelsen til Udfoldelsen af de Egenskaber, som indbefattes i de nye Skabningers Herlighed, Ære og Udødelighed. Naar Riget ved Slutningen af de tusind Aar bliver overgivet til Gud og Faderen, for at Menneskene som hans herliggjorte Redskaber kan herske derover, vil der aabne sig et endnu større Virkefelt for de nye Skabninger til at tage deres Herlighed, Ære og Udødelighed i Brug. Bibelen siger os jo klart og tydeligt, at Faderen ikke blot har gjort Sønnen delagtig med sig i sin Natur, men ogsaa givet ham Sæde med sig paa sin Trone. (Aab. 3, 21.) Selv om Sønnen i en Forstand forlader denne Embedsstilling for i [76] Løbet af de tusind Aar særlig at tage sig af de Anliggender, der staar i Forbindelse med hans købte jordiske Ejendom, saa vil han naturligvis ikke, efter at han har fuldbyrdet det Værk, som Faderen har givet ham at udføre, derved paa nogen Maade være blevet mindre værdig til at indtage den ophøjede Stilling, der er blevet ham tildelt, da han opfor til det høje efter at have udslettet vor Syndeskyld ved at opofre sig selv.

Vi ved ikke noget om, hvilke Opgaver Skaberen i de kommende Tidsaldre har i Beredskab for sin enbaarne og højt elskede Søn, hvem han har sat til Arving over alle Ting. Men af Mesterens egne Ord ved vi, at naar vi er blevet herliggjort, skal vi blive ham lig og se ham, som han er, dele hans Herlighed med ham og altid være hos ham. Saa ved vi ogsaa, at alt, hvad den enbaarne som Arvingen til alle Ting faar at udføre i de kommende Tidsaldre, skal vi være med til, ligesom vi faar Del i hans Natur. Skønt Guds skrevne Ord som sagt ikke giver os Oplysning om mere, har vi dog Lov til at søge at faa et Indblik i Naturens Bog i Lyset af Guds Plan. Vi kan ved at bruge Guds Ord som Kikkert forstaa, at de forskellige Planeter eller Verdener, der svæver om os i alle Retninger, ikke er blevet skabt for intet, men at der ligeledes før eller senere vil finde en Skabergerning Sted paa disse. Det er da ogsaa klart, at naar den Tid kommer, vil han, som, i alt har været den ypperste. vedblive at have Fortrinnet og bestandig være den, der leder og styrer de guddommelige Kræfter. Vi behøver ikke at antage, at de Erfaringer om Synden, som vi har maattet høste her paa Jorden, ogsaa skal gennemgaas paa de andre Planeter. Vi kan føle os forvisset om, at denne ene Paavisniug af Syndens overvættes Syndighed og af dens frygtelige Følger vil blive anvendt af Herren som en stedse gavnlig Lære for de Væsener, der senere skal skabes i hans Billede i andre Verdener. De vil [77] komme til at lære ved Iagttagelse og Undervisning i Stedet for ved Erfaring.

Naar Satan og alle hans Tjenere samt alle onde og skadelige Indflydelser er blevet udryddet, og naar de fuldkomne Skabninger i andre Verdener bliver undervist af den herliggjorte Menighed, som har faaet Visdom gennem Erfaringer, og de muligvis desuden faar Lærere fra denne Jord, som er rige paa Kundskab og Erfaringer, fordi de tidligere har været i Berøring med Synden, men er blevet oprejst og velsignet af Herren, vil disse nyskabte Væsener sikkert lære at skelne nøje mellem Ret og Uret og disse to Princippers respektive Følger. Deres Lærere vil være i Stand til at meddele dem alle de frygtelige Enkeltheder om Satans, den store Bedragers, Oprør og Menneskeslægtens forfærdelige Fald i Synd og Elendighed, om Genløsningen derfra, om Frelserens og hans Medarvingers store Belønning og om den herlige og velsignede Genoprettelse, som blev Menneskene til Del. Ligeledes vil de faa at vide, at dette bestandig skal tjene til Lærdom og Paamindelse for hele Guds Skabning. Denne Undervisning vil sikkert fuldt ud vise sig i Stand til at afholde dem fra at begaa Synd og til at lære dem Nødvendigheden af at udvikle en Karakter, der er i Overensstemmelse med Guds Kærligheds Lov.

Som vi andetsteds har paavist (se »Tabernakelskygger« , Side 12-22), har disse nye Skabninger nu i Tiden et dobbelt Værk at udføre. Ved Avlingen af den hellige Aand bliver de Medlemmer af Præsteskabet. Det er imidlertid kun deres Sind, som er blevet avlet paa ny. Legemerne er stadig af Jord, jordiske, hvorfor ogsaa Apostelen siger, at »vi har denne Skat i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds og ikke fra os«. (2 Kor. 4, 7.) Det nyavlede Sind, den nye Vilje er alt, hvad der nu repræsenterer den nye Natur, indtil den nye Vilje, der maa udvikles til Karakter, i den første Opstandelse faar et himmelsk, et aandeligt [78] Legeme, der er fuldkomment og fuldstændigt samt i nøje Overensstemmelse med Guds Vilje. Indtil da er det Guds Kraft  deu hellige Aand, der virker i vort Sind og gør os til nye Skabninger, til Præster der leder os til at ofre og ogsaa viser os, hvad vi bør opofre, nemlig vore menneskelige Interesser, Forhaabninger og Ønsker, naar de blot i nogen Grad kommer i Modstrid med de Formaal og Vilkaar, som Gud har fastsat for os. De nye Skabninger opnaar altsaa deres Sejr ved at opofre den menneskelige Natur. En saadan Sejr tjener til at forherlige Gud og til fuldt ud at vise, at han ved sine Løfter er mægtig til at virke i os baade at ville og at virke. Derved bliver Gud æret paa en Maade, som han ikke kunde blive det, om vore naturlige Forhold var i Overensstemmelse med hans Fordringer, saa at vi intet Offer vilde behøve at bringe. Medens de nye Skabningers Tro, Indvielse og Opofrelse i dette Liv svarer til og blev forbilledligt fremstillet ved de aronitiske Præster i Israel og deres Ofre, bliver de nye Skabningers fremtidige Stilling som Præster billedligt udmalet for os i Melkisedeks herlige Præstedømme, hvad Apostelen klart paaviser.

Melkisedek var ikke som Præst klædt i linnede Klæder, naar han bragte Ofre. Han var Præst og Konge paa samme Tid, en Præst paa sin Trone. Som saadan indtog han en højere Plads i Forbilledet end Aron; thi denne var Abrahams Søn, og Abraham selv betalte Tiende til Melkisedek og blev velsignet af ham, hvad Apostelen forklarer er en forbilledlig Fremstilling af, at det lavere ofrende Præsteskab staar paa et lavere Trin eller indtager en ringere Stilling end det kongelige Præsteskab i Herlighed og Ære. Melkisedek var altsaa et Forbillede paa de nye Skabninger, naar de som Lemmer paa Kristi Legeme har begyndt deres herlige Gerning i det tusindaarige Rige. Da vil al Offertjeneste være tilendebragt for dem. Da skal de begynde at regere, styre og velsigne, og de vil fuldt ud [79] blive i Stand til at gennemføre, hvad Gud har forjættet, Velsignelsen for alle Jordens Slægter. Gennem disse Guds Redskaber kan alle, som vil, komme tilbage til fuld Harmoni med Skaberen og hans Love. 1 Mos. 22, 18; Gal. 3, 16. 29.

Jehova benytter mange slaaende Billeder for at fremstille den inderlige Forbindelse og Enhed mellem den enbaarne Frelser og den udvalgte Menighed, der hører ham til og nu bliver forberedt til som nye Skabninger at være meddelagtige med ham i den guddommelige Natur. Herren har sikkert forudset, at de ydmyge blandt de menneskelige Skabninger nødvendigvis maatte have svært ved at tro, at Skaberen skulde have en saa ubegrænset Interesse og Kærlighed til dem, at han vilde indbyde dem til at indtage den højeste Stilling i Universet næst efter Sønnen og næst efter ham selv. Gang paa Gang under forskellige Billeder er dette Forhold blevet fremstillet for ligesom fuldstændig at tilbagevise al Tvivl og Frygt anga aende hans Trofasthed, angaaende den himmelske Kaldelses Paalidelighed og Virkelighed. Vi vil paa. ny minde om nogle af disse Billeder. I et af dem fremstilles Jesus som Hovedhjørnestenen i en Pyramide og den udvalgte Menighed som levende Stene, der bliver draget til ham og opbygget til ham, uddannet i Overensstemmelse med Grundtrækkene i hans Karakter, for at de sammen med ham kan udgøre den Bygning, Gud er ved at oprejse nu i Evangeliets Tidsalder, og som i den kommende Tidsalder skal velsigne Verden og forherlige Gud og i al Evighed tjene til Guds Forherligelse. Dette Billede staar i nøje Forbindelse med Tempelbilledet. Der siges, at det Tempel, som blev bygget af Salomon, var et Forbillede paa det større aandelige Tempel, som Gud nu er ved at opføre. (1 Pet. 2, 5.) Der vises os, at ligesom i Forbilledet hver Bjælke og hver Sten paa Forhaand havde faaet sin Plads anvist og var blevet tildannet til at passe ind paa netop dette [80] Sted, saaledes vil det ogsaa være med den nye Skabning. Dens Medlemmer vil hver for sig blive tilpasset til sin bestemte Plads. Ligesom denne Fremgangsmaade i Forbilledet gjorde det muligt, at Templet kunde opføres uden Lyd af noget Hammerslag, uden Buldren af nogen Art, saaledes vil ogsaa Menigheden, naar den nye Skabning er fuldendt, blive født fra de døde ved Afslutningen af Evangeliets Tidsalder, ligesom Herren, Hovedet for Templet, i sin Opstandelse ved Tidsalderens Begyndelse blev den førstefødte af de døde. 1 Kong. 6, 7.

Det menneskelige Legeme med dets forskellige Lemmer er et andet af disse Billeder. Apostelen Paulus viser os klart og tydeligt, at der er en lige saa nøje og inderlig Forbindelse mellem Herren, Hovedet for Menigheden, og de udvalgte, Lemmerne paa hans Legeme, som der er mellem det naturlige Legeme og dets Lemmer. (Rom. 12, 4. 5; 1 Kor. 12, 12.) Ligesom Hovedet leder Legemet, tænker for det, lægger Planer for det, har Overopsyn med alle dets Anliggender og lader dette eller hint Lem paa Legemet bistaa de andre, saaledes har ogsaa Herren Overopsyn med sit Legeme og sætter de forskellige Lemmer paa Legemet, som det behager ham. Ja, i den Grad tager han sig af alle deres Interesser, som søger at befæste deres Kaldelse og Udvælgelse, at han endog, saa længe de er i den rette Hjertetilstand, ydmyge og trofaste, vil lade alle Ting samvirke til gode for dem, fordi de elsker Gud og er kaldet efter hans Beslutning.

Forholdet mellem Fyrsten og hans Stridsmænd, mellem Hyrden og Faarene er andre Billeder paa det inderlige Samfund mellem Kristus og Menigheden. Skønt disse Billeder hver for sig giver os en dybere Forestilling om den hellige Forbindelse, der findes mellem den nye Skabnings Hoved og hans Brødre, Menigheden, saa er dog vel Billedet om Brudgommen [81] og Bruden det, der klarest og mest fuldstændigt lader os forstaa Mesterens Interesse og Forkærlighed for os. Ja, den enbaarne er i Sandhed en ædel Brudgom for alle dem, hvis Forstands Øjne er blevet opladt, saa de kan se Storheden i hans Karakter og Trofasthed. Profeten giver et slaaende Udtryk for Menighedens Følelser overfor Herren, naar han lader den sige, at han er »udmærket fremfor ti Tusind«. Under Benyttelsen af det samme Billede skriver Paulus til Menigheden i Korinth: »Jeg har jo trolovet eder med een Mand for at fremstille en ren Jomfru for Kristus.« (2 Kor. 11, 2.) Han sigtede herved til den Skik, som fulgtes iblandt Jøderne ved Ægteskabers Indgaaelse, men som er meget forskellig fra, hvad der nu er gængs over hele Kristenheden. Nu til Dags er en Forlovelse eller en Trolovelse blot en forsøgsvis Forbindelse, der kan ophæves, saa snart en af Parterne finder, at den viser sig uheldig. Men det var øjensynlig Herrens Mening, at Trolovelsen blandt Jøderne skulde være et Forbillede paa Trolovelsen mellem Kristus, Brudgommen, og Menigheden, hans Brud. Ifølge jødisk Skik og Brug er Trolovelsen det virkelige Ægteskab. Ved dens Indgaaelse opsættes der en Kontrakt, sædvanligvis skriftlig, som indeholder en gensidig Overenskomst mellem Brudgommens og Brudens Repræsentanter angaaende Medgift og lignende. En saadan Forbindelse ansaas for absolut bindende for Fremtiden, skønt Bryllupsfestlighederne og den virkelige Forening i Almindelighed først finder Sted et Aar efter. Paa samme Maade forholder det sig med Overenskomsten mellem Herren, den himmelske Brudgom, og hans trolovede Menighed. Hverken fra hans eller vor Side drejer det sig om en løs Forbindelse, men om en fast og urokkelig Forening af Hjerte, Interesse, Kærlighed og Hengivenhed. Det vilde være en meget alvorlig Sag at ophæve denne Pagt. Om Brudgommen siger Apostelen: [82] »Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre det.« (I Thess. 5, 24.) Det kommer derfor kun an paa os selv, hvilket Udfald Sagen skal faa.

Ved den indeværende Tidsalders Afslutning kommer Herren for som Brudgom at hente sin Brud. Men han vil kun tage imod de kloge Jomfruer. De, der efter at have indgaaet Pagten har været daaragtige, taabelige, idet de ikke har levet i den nøjeste Overensstemmelse med den, vil ikke blive agtet værdige til at blive indladt ved Brylluppet. Døren vil blive lukket for dem, som det vises os i Lignelsen. (Matt. 25, 1-12.) De gaar Glip af de store Forrettigheder og Velsignelser, som de kunde have opnaaet Adgang til, om de havde været trofaste. Imidlertid er det os en Glæde at vide, at skønt deres Utroskab bevirker, at de kommer ud i den store Trængsel og gaar Glip af Meddelagtighed i Riget og i den guddommelige Natur, indbefatter dette dog ikke, at de bliver overgivet til at leve i evig Pine. Nej, Gud ske Tak, at hans Ord nu lyser klarere for os. De, der befæster deres Kaldelse og Udvælgelse, opnaar derigennem en evig Rigdom paa Lyksalighed. Og selve det at gaa Glip af saadanne Velsignelser er en ikke ringe Straf for at have vist Ligegyldighed overfor Pagten og for at være blevet besmittet af Verden og dens Aand.

Skønt disse nye Skabninger i Kristus Jesus for største Delen er blevet udvalgt iblandt de laveste Samfundsklasser og ikke saa meget fra Overklasserne, og skønt Verden som Følge deraf ikke kender os, ligesom den ikke kendte ham, saa forsikrer Skriften os ikke desto mindre om, at Gud, der ser paa. Hjertet og ikke paa det ydre, sætter uendelig stor Pris paa de trofaste, der nu bliver udsøgt og uddannet til en Gang at udgøre den nye Skabning. Skriften siger ikke blot, at Gud har Overopsyn med alle deres Anliggender, idet han lader alle Ting samvirke til gode for dem; men den forklarer ogsaa i nogen Grad, hvorledes Gud udøver [83] dette Overopsyn med deres Interesser, hvorledes han vejleder dem. Den siger nemlig, at Englene alle er tjenende Aander, der udsendes til Tjeneste for dem, der skal arve Frelse, og at »Herrens Engel lejrer sig trindt omkring dem, som frygter ham, og udfrier dem«. Den hævder endvidere, at den lille Hjords Skytsengle altid har Adgang til Faderens Aasyn, og at billedlig talt end ikke eet af deres Hovedhaar skal kunne krummes, uden at Faderen ved det. I fuld Overensstemmelse med disse Forsikringer om Guds Omsorg læser vi andetsteds i det inspirerede Ord: »Herren kender sine«, og: »De skal være mine paa den Dag, da jeg kommer for at indsamle mine Juveler.« 2 Tim. 2, 19; Mal. 3, 17, eng. Overs.

Her vil det være paa sin Plads at tage under Overvejelse, hvad Herren siger til de nye Skabninger, som er blevet kaldt til et nyt Liv: »I maa fødes paa ny.« Herren benytter den menneskelige Fødsel som et Billede paa den nye Skabnings Fødsel. Forud for den naturlige Fødsel gaar der først en Avling, derpaa en Levendegørelse, og endelig finder Fødselen Sted. Saaledes er det ogsaa med den nye Skabning. 1) Vi maa avles ved Ordet og ved Guds Aand. 2) Vi maa levendegøres ved Sandhedens Aand, som vi modtager. 3) Hvis Udviklingsprocessen fortsætter, hvis Guds Ord bor rigeligt og i tiltagende Grad i os, saa vi hverken er ørkesløse eller ufrugtbare, vil vi naa frem til Fødselen, faa Del i den første Opstandelse som Lemmer paa Kristi Legeme. Senere hen (Kap. 6) skal vi nærmere omtale Opstandelsen og den fuldstændige Forvandling fra den jordiske til den aandelige, den guddommelige Natur. Her vil vi blot fremsætte nogle Enkeltheder angaaende Avlingen. Ordet lærer os udtrykkeligt, at disse Guds Sønner ikke bliver avlet »af Blod, ej heller af Køds Vilje, ej heller af Mands Vilje, men af Gud«. (Joh. 1, 13.) Apostelen paapeger ogsaa dette, idet han, hvor han skriver om den udvalgte Skare, de nye Skabninger, [84] og den herlige Stilling, de er blevet kaldet til at indtage sammen med Hovedet, Kristus Jesus, siger: »Ingen tager sig selv den Ære, men han kaldes af Gud, ligesom jo ogsaa Aron.« — Heb. 5, 4.

Skriften skelner bestandig klart mellem de udvalgte nye Skabninger og Menneskeslægten i Almindelighed. Vi skal kort belyse dette ved to Tilfælde. 1) Der hvor Apostelen taler om Verdens Genløsning, deler han Forsoningsofret i to Dele, hvoraf den ene er for Menigheden, den anden for Verden. Han siger nemlig »Han er en Forsoning for vore [Menighedens], Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.« (I Joh. 2, 2.)  2) Apostelen Paulus skelner mellem Menighedens og Verdens Prøvelser og Trængsler her i Livet og ligeledes mellem den udvalgte Menigheds og Verdens Haab, idet han siger: »Ogsaa vi selv, som har Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukker ved os selv, idet vi forventer en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning« Legemet, Menigheden, hvis Hoved er Kristus, og hvis Forløsning skal finde Sted i den første Opstandelse ved hans andet Komme. (Rom. 8, 23.) Vi, sukker ikke udadtil, som Verden gør; thi derved, at vi er blevet avlet af Aanden, har vi af Herren faaet en Modgift mod denne Tids Skuffelser, Prøvelser og Vanskeligheder, nemlig det herlige Haab og de dyrebare Forjættelser, der er et Anker for vor Sjæl, som naar indenfor Forhænget. I vore forskellige Vanskeligheder og Prøvelser sørger vi ikke som de andre, der ikke har noget Haab. I den samme Forbindelse siger Appostelen med Henblik paa Verden og dens Haab: »Hele Skabningen tilsammen sukker og er tilsammen i Veer indtil nu.« De øvrige blandt Menneskene har kun lidet til at mildne de Saar og Smerter, som den indeværende møjsommelige Tid medfører, hvor de blot lærer Syndens overvættes Syndighed at kende tillige med Straffen for den Døden. Om Skabningens Haab siger Apostelen, at den »venter paa Guds Børns Aabenbarelse«. [85] (Rom. 8, 19. 22.) Skabningen venter ikke i Haab om at blive af disse Guds Sønner, men længes efter de Velsignelser, som de nye Skabninger, naar de er blevet iklædt Herlighed og Magt i Tusindaarsiget, ifølge Guds Forjættelse skal bringe alle Slægterne paa Jorden.

Betingelsen for at blive Medlem af den nye Skabning er ikke at staa i nogen jordisk Organisation, men at have Forening med Herren som Lem paa hans aandelige Legeme. Apostelen siger: »Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning, det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt.« (2 Kor. 5, 17.) For at man i det hele taget kan blive regnet som et Lem paa Kristi Legeme, er det nødvendigt, at Viljen ganske har vendt sig bort fra det gamle, fra de Ærgerrigheder, de Forhaabninger, den Stolthed, den Forfængelighed og de Daarskaber, der hører Jorden til, selv om ogsaa alt dette i nogen Grad kan vedblive at ulejlige os, fordi det virker tiltrækkende paa Kodet. Det nye Sind er det, som Herren anerkender som den nye Skabning. Det er det nye Sinds Fremskridt og Udvikling, som han interesserer sig for, og som han har lovet at belønne.

Skriften viser os klart, at skal vi blive i Kristus, er det nødvendigt, at vi gar videre end til blot at indvie os. Indvielsen aabner Døren for os og bringer os i den rette Stilling overfor Gud, den giver os Sønneudkaarelsen og gør det muligt for os at hente Styrke og Kraft fra Guds Forjættelser. Den medfører, at vi begynder at udvikle de forskellige Aandens Frugter for til sidst at blive Medarving med vor Herre Jesus til den himmelske Herlighed. Men for at kunne bibeholde vor Stilling i Kristi Legeme er det nødvendigt, at vi frembringer Frugter, Beviser paa vor Kærlighed og Hengivenhed, som Mesteren udtrykte det i Lignelsen om Vintræet og Grenene: »Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den borttager han, og hver den, som bærer Frugt, renser [beskærer] han, for at den skal bære mere [86] Frugt.« (Joh. 15, 2.) Naar vi er blevet antaget af Herren som en ny Skabning i Kristus Jesus, maa vi ogsaa i de nærmest følgende Aar vokse i Naade og Kundskab og begynde at udvikle Aandens Frugter. Om dette ikke er Tilfældet, vil vi forspilde vort Samfund med ham, en anden vil indtage vor Plads blandt de udvalgte, den Krone, som oprindelig, var tiltænkt og forbeholdt os, vil blive givet til en, der bedre forstaar at sætte Pris paa de store Forrettigheder, og som vil udvise større Nidkærhed og Iver for at opnaa alt det herlige, som Gud har lovet dem, der elsker ham, og som er villige til at regne alt, hvad jordisk er, for Skarn og Tab mod dette at vinde Kristus opnaa en Plads i den salvede Skare. Ikke blot er en saaden Udvikling af Aandens Frugter et Kendetegn paa vor Stilling i Kristus, men det er ogsaa, som Apostelen Peter siger: »Naar I gør dette, skal I ingen Sinde støde an; thi saa skal der rigelig gives eder Indgang i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige.« (2 Pct. 1, 10. 11.) Dette er, som Apostelen Paulus udtrykker det, ensbetydende med, at det nye Sind, den nye Skabning, bliver saa fuldstændig ligedannet med Guds Vilje, at den daglig søger at afføre sig det gamle Menneske med dets Lyster og Begæringer. I billedlig Tale fremstiller nemlig den nye Skabning et nyt Menneske Kristus som Hovedet og Menigheden som Lemmerne paa hans Legeme der skal undervise og opbygge sig selv for at naa frem til Mands Modenhed i Kristus Jesus, idet ethvert Lem for sig bliver fuldkommet og fuldt udviklet, ikke i egen Kraft, ikke i Kødet, men fuldkommet i ham, der er vort levende Hored, idet hans Retfærdighed dækker over vore uforsætlige Fejltrin.

Ved Hjælp af de fem Sanser, Syn, Hørelse, Følelse, Lugt og Smag dømmer Menneskene om de Ting, der møder dem. Disse Sanser staar selvfølgelig ogsaa i den nye Skabnings Tjeneste, saa længe den har til Huse [87] i Lerkarret. Men disse Sanser alene er ikke fyldestgørende for den nye Skabning. Den behøver tillige andre Sanser til at opfatte de aandelige Ting med, idet disse hverken kan ses, føles, smages, høres eller lugtes af den menneskelige Organisme. Ved sin hellige Aand har Herren udfyldt dette Behov, som Apostelen erklærer: »Det sjælelige [naturlige] Menneske tager ikke imod de Ting, som hører Guds Aand til, . . . han kan ikke erkende dem; thi de bedømmes aandeligt. . . . Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, har Gud beredt dem, som elsker ham; men os [den nye Skabning] aabenbarede Gud det ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder.« 1 Kor. 2, 14. 9. 10.

Denne aandelige Dømmekraft hos dem, som er blevet avlet til at være nye Skabninger, kan man kalde en sjette Sans, eller ogsaa kan man betragte det, som om de har faaet et fuldstændigt Sæt aandelige Sanser svarende til deres jordiske. Gradvist bliver deres Hjertes Øjne, deres Forstands Øjne, optladt, saa de kan se de Ting, som de naturlige Øjne ikke ser. Mere og mere skærpes Troens Hørelse, indtil alle Guds dyrebare Forjættelser har faaet deres fulde Kraft og Betydning for dem. Efterhaanden kommer de i nærmere Berøring med Herren, lidt efter lidt smager de, at Herren er saare god, og efter nogen Tids Forløb vil de kunne sætte større Pris paa Røgelsen af de Ofre og de Bønner, som er en behagelig Vellugt for Herren. Ligesom de naturlige Sanser kan udvikles og skærpes, saaledes kan ogsaa de aandelige det. Og Udviklingen af de aandelige Sanser eller i det mindste vore Bestræbelser for at faa dem udviklet er Kendetegnet paa, om vi vokser i Naade, om den nye Skabning i Fostertilstand bliver modnet til Fødselen i Opstandelsen indtil vort nye Liv bliver fuldkommet i den gluddommelige Naturs Herlighed, Ære og Udødelighed.

Hvilket Navn bør den nye Skabning kaldes med?

[88] Fra een Side set kunde dette lyde som et højst besynderligt Spørgsmaal. Naar vi tænker paa, at Menigheden er trolovet med Herren og altsaa er hans Brud, kunde det forekomme ejendommeligt at spørge om, hvilket Navn den skal kaldes med. Sikkert vil intet andet Navn passe for Bruden end Brudgommens, og det, at man i det hele taget foreslog noget andet, vilde vise, at man havde en aldeles fejlagtig Opfattelse af det Forhold, der bestaar mellem Herren og hans indviede, Lemmerne paa hans Legeme, Bruden, Lammets Hustru. Det bibelske Navn, Græsk ekklesia, det vil sige Kristi Menighed, Kristi Legeme, synes os fuldt ud tilstrækkeligt. Skal man ønske nogen nærmere Betegnelse, forefinder vi denne i Udtrykket Kristi ekklesia eller Guds ekklesia, Kristi eller Guds Menighed. (Rom. 16, 16; Ap. G. 20, 28.) Disse to Navne er ensbetydende; thi Jesus Kristus og Faderen er lige stærkt interesseret i os. Ligesom. Menigheden er Kristi Legeme, for hvilket han er Hovedet, saaledes vil Hovedet og Legemet tilsammen komme til at udgøre Faderens Salvede, hvem det skal behage ham at lade fuldbyrde hele det store Forsoningsværk, som det allerede er tilkendegivet i hans Ords største og dyrebare Forjættelser. Apostelen udformer Navnet nærmere ved at betegne de troende som »den levende Guds Menighed«, som om han derved vil stille denne Menighed, dette Legeme, dette Folk, hvis Hoved er Kristus, i Modsætning til alle andre Legemer eller Systemer, der ikke paa rette Maade anerkender den samme Gud eller anerkendes af ham som hans ekklesia eller Menighed.

Den nu saa almindelige Tilbøjelighed til at antage andre Navne end dem, Herren og Apostlene har givet os Anvisning paa, begyndte allerede meget tidlig at gøre sig gældende. Ligesom mange nu til Dags vil sige: »Jeg er Lutheraner«, »jeg er Kalvinist«, »jeg slutter mig til Wesley«, eller »jeg holder mig til Knox«, [89] medens de dog samtidig: alle hævder, at de hører Kristus til, saaledes ved vi ogsaa, at det samme var Tilfældet i den første Menighed. Apostelen henleder nemlig vor Opmærksomhed paa denne Omstændighed i sit første Brev til Korinthierne (3, 4-6). Partivæsenets Aand havde i den Grad faaet Magt orer Brødrene i Korinth, at de, som om de ikke var tilfredse med Kristi eller Guds Navn, føjede noget menneskeligt hertil og derved kendetegnede sig som henholdsvis paulinske, petrinske eller apollinske kristne. Apostelen revser denne Adfærd og paapeger, at det ikke er den hellige Aand, men en kødelig Aand, som faar dem til at foretage denne Deling af Legemet og slutte sig særlig til den ene eller den anden af Herrens Tjenere. Den Bevisførelse, Apostelen benytter sig af, kunde lige saa godt anvendes paa Forholdene nu. Naar han spørger: »Er Kristus delt?« saa mener han dermed: »Er der mange Kristi Legemer, er der mange Kristi Menigheder, eller er der blot een? Hvis der blot er een, hvorfor skulde man da dele den?« »Hvad er da Apollos, og hvad er Paulus?« De var blot Tjenere, som Menighedens Hoved brugte til Velsignelse for Legemet for hans ekklesia. Havde de været uvillige, kunde han snare vel have fundet andre til at udføre den Gerning, som de gjorde. Al Pris og Ære for den Velsignelse, som er blevet os til Del igennem Apostlene, tilkommer først og fremmest Menighedens Hoved, som har draget Omsorg for og tilfredsstillet sit Legemes Behov. Dette betyder ikke, at vi ikke skal anerkende og paa rette Maade ære alle dem, som Herren anerkender og ærer, men det betyder, at vi absolut ikke maa anerkende dem som Hoveder for Menigheden eller maa dele Me­nigheden i Sekter og Partier, idet vi bliver Menneskers Efterfølgere. Apostlene og andre Herrens Tjenere er blevet brugt, ikke til at dele Menigheden, men til at drage dens Medlemmer sammen, til at forene de indviede troende endnu fastere under det ene Hoved, den ene Herre, i den ene Tro og ved den ene Daab.

Hvad [90] mon Apostelen vilde sige, hvis han var i Kødet nu og kunde se den bestaaende Splittelse af Menigheden i forskellige Samfund? Han vilde sikkert sige, at dette beviste, at der var kommet megen Kødelighed, et stort Maal af Verdens Aand ind i Menigheden. Det betyder ikke, at alle de, der staar i Forbindelse med disse Systemer, skulde være kødelige og ganske savne Herrens Aand, men det betyder, at vi, i samme Forhold som vi er fyldt med Herrens Aand og er blevet befriet fra det kødelige Sind og dets Indflydelse, vil være ude af Sympati med de Adsplittelser, som vi ser omkring os under forskellige sekteriske Navne. Og alt efter som vi faar mere og mere af Herrens Aand, vil vi blive endnu mere utilfredse med ethvert andet Navn end vor Herres Jesu Navn, indtil vi til Slut ved Aandens Vejledning kommer dertil, at vi kun kan anerkende den ene Menighed og det ene Medlemsforhold, der finder sit Udtryk i Ordene: »De førstefødtes Menighed, som er indskrevet i Himlene.« Vi vil da kunne se, at der kun er een Maade at komme ind i denne Menighed paa, nemlig ved at blive døbt ind i Mesterens Legeme, hans ekklesia, blive døbt til hans Død og saaledes blive forenet med ham og de øvrige Lemmer paa hans Legeme i den samme Aand.

Det er ikke vort Formaal at faa Kristenheden til at give Slip paa den almindelig fremherskende Anskuelse med Hensyn til dette Spørgsmaal. Det vilde være en langt større Opgave, end noget Menneske kunde paatage sig at udføre. For hver enkelt af os gælder det om at være trofast imod Brudgommen, at afholde sig fra alt ondt og alt urigtigt i Tro, Vandel og Sædvaner. Som saadanne vil vi ikke ønske at blive kaldt med noget som helst andet Navn en Brudgommens, og paa Forespørgsel vil vi altid med Glæde vedkende os hans Navn alene, det eneste Navn givet under Himmelen eller iblandt Mennesker, hvorved vi kan blive frelst. I Ydmyghed imod Sandhedens Aand vil vi frasige os al [91] Forbindelse med sekteriske Navne saavel som med sekteriske Institutioner, for at vi kan staa frie i Herren. Dette vil ikke indbefatte, at vi skal fornægte eller tage Afstand fra dem, som har Herrens Aand, men endnu er knyttet til et eller andet sekterisk System. Vi har jo netop Jesu egne Ord: »Gaa ud fra hende, mit Folk, for at I ikke skal blive meddelagtige i hendes Synder« som Bevis for, at der findes nogle af hans Folk i Babylon, og at de der er i Trældorn under Misforstaaelser med Hensyn til de sekteriske Institutioner og Navne. Vi har blot at lade vort Lys skinne og saa for øvrigt overlade Resultaterne til Herren.

Det eneste, vi forlanger, er blot selv at slippe for at bære noget menneskeligt Navn, ja, i det hele taget et hvilket som helst Navn, der kan blive til en Sekteller Partibetegnelse og derved adskille nogle af Herrens Folk fra de øvrige, som hører ham til. Vi bør undgaa at anvende Udtryk som Kristi Menighed eller Guds Menighed i nogen særlig Betydning som Betegnelse for særlige Trosretninger og Samfund indenfor Herrens Folk. Langt snarere bør vi anvende og vedkende os alle de forskellige bibelske Navne: Disciple, Guds Menighed, Kristi Menighed, den levende Guds Menighed o. s. v. Dog vil vi ikke kunne undgaa at blive misforstaaet i denne Sag, og heller ikke skal vi føle os krænket, om andre anvender særlige Betegnelser paa os, som det nu er almindelig Skik og Brug iblandt de kristne. De kalder os maaske for Genoprettelsesfolk, Daggryfolk, Millennister eller Vagttaarnsfolk. Men vi bør ikke anerkende noget af disse Navne, saaledes at vi anvender det om os selv. Ydmyghedens, Sagtmodighedens, Fredens og Kærlighedens Aand vil imidlertid faa os til ikke at føle os krænket over, at der bruges saadanne Navne om os. Vi maa antage, at det ikke sker ifølge noget daarligt Motiv, eller at det i hvert Fald ikke gøres af Ondskabsfuldhed. Derfor bør vi ved saadanne Lejligheder svare venligt og ikke [92] udfordrende. Vi har Lov til at vise, at vi saare vel forstaar, at det er os, man mener, men kan ogsaa tillige kort og venligt tilkendegive, at i foretrækker ikke at benævnes med noget Sekt eller Partinavn, men at gaa under Betegnelsen kristne i dens fuldeste og mest udstrakte Betydning, idet vi ikke anerkender noget andet Hoved end vor Herre Jesus Kristus og ikke nogen anden Organisation end den, han indstiftede, den levende Guds ene Menighed, Kristi ekklesia, eller Legeme, der er indskrevet i Himlene.

Himmelsk Kærlighed og Glæde
sendte du fra oven med!
Du i os har taget Sæde,
kroner os med Kærlighed.
Du er fuld af Medynk, Fader,
elsker helt og uden Skrømt.
Al vor Skyld du os forlader
og os vogter, o, saa ømt.

Gør din nye Skabning færdig,
ren og pletfri lad den staa,
til din skønne Gerning værdig
stor er Æren, du vil faa.
Maa vi mere helliggøres,
og Forvandling i os ske,
indtil dit »Vel gjort!« skal høres,
og dit Aasyn vi maa se.

Return to Dano-Norwegian Home Page

Return to Volume Six - Table of Contents

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information