Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

SKOROWIDZ

Cytatów Biblijnych

Wykłady Pisma Świętego, Tom IV

1 Mojżeszowa

1:28 648

6:3 604

8:11 651

10:2-7 556

11:9 26

19:17 607

25:30 14

25:30-34 14

28:10-12 629

36:1 14

 

2 Mojżeszowa

12:31-36 554

15:3 549

23:2 524

27:20 650

30:24 650

 

3 Mojżeszowa

25:9 617

 

4 Mojżeszowa

14:21 656

20:18,20,21 14

 

5 Mojżeszowa

8:18 426

18:15 637

32:35 73, 549

 

Jozuego

10:10-15 555

 

Sędziów

7:19-23 I

 

1 Samuelowa

31:1-6 I

 

2 Samuelowa

5:19-25 555

 

1 Królewska

8:56 616

18:21,22 190

 

2 Królewska

9:30-37 I

 

1 Kronik

14:10-17 555

 

2 Kronik

7:14 654

35:22-25 I

 

Nehemiasza

8:15 651

 

Psalmy

2:1-5 52, 239

2:5,6 631

2:8 12

2:10-12 52

2:12 VIII

11:3-7 540

17:6,8 29

24:3,4 582

24:8 549

25:14 611

34:15-17 68

45:4 549

45:17 625

46 45, 158, 551

46:2,3 596

46:4 45

46:11 637

50:1,4,7,16-22 75

51:12 450

82:1-4 53

82:5 55, 542

84 652

85 653

91 43, 66, 158, 241

91:1,14-16 158

91:7 592

96:13 520

97:2-6 551

97:8 158

98:1 18

99:5 649

110:3 631

118:18-27 639

119:105 617

132:13-16 158

149:8,9 624

149:9 633

Przypowieści

8:14-21,35,36 637

9:10 639

 

Kaznodzieja

1:4 III

Izajasz

2:2-4 629

2:3 620

2:17-21 149

2:19 55

8:9,10 239

8:12 481, 609

8:20 66

11:1-5 634

11:3 520

11:4 18, 549

11:9 633, 656

13:1,2 40

13:1-13 22

13:4 528

13:11,12 149

13:12 45

13:19 24

14:4 24

14:4-7 473

21:9,11,12 544

21:12 273, 608

24:19,20 558

24:19-21 551

26:9 519, 627

26:13,14 370

28:2,3 528

28:12,13,21,22 273

28:17 22, 536, 632

28:20 608

28:21 555

28:21,22 548

28:22 272

29:13 64

29:14 173, 238, 473

29:18-20 519

30:26 519

32:1-8 633

33:14 23

34:1,2 13

34:1,2,7,8 20

34:2 70

34:4 258, 552, 552

34:6 17

34:8 11, 19

35:8 634

42:13,14 549

43:7 654

47 42

47:9 43

56:11 61, 62

59:18 39

59:19,20 558

60:1-6,11-20 638

60:13 647

61:3 30

63:1-6 14

63:4 11, 19

65:17 558

65:20 643

65:20-25 633

66:1 647

66:8 638

Jeremiasz

3:17 615

6:13-15 155

6:14 238

7:9 24

8:20 578

8:22 469

10:10 13

11:16,17 651

16:14-17,21 553

19:5 24

25:29-38 527

25:31 20

25:31-33 13

30:7 554

49:17 14

50:46 28

51:1-3 39

51:1,6,8,9,45 43

51:6 39

51:7-9 469

51:9 543

51:24 39

51:24-26, 42, 63,64 37

51:44,58 40

51:49 28

51:61-64 111

Treny

2:1 649

 

Ezechiel

7:12-18,19,21,25-27 45

7:13-24 550

7:17-19 149

7:19 274, 329, 473

16:49,50 295

16:61 638

21:27 12

22:4 72

34:2-16 62

38 554

38:1-13 556

38:1-17 556

38:8-12 552

38:11,12 553

38:11-13 555

38:15,16 555

38:18 - 39:20 556

39:21-29 557

47:1-9 650

47:1-12 655

 

Daniel

2:35 642

2:44,45 429, 624

7:1-8 V

7:22,27 429

7:26 37

7:27 12, 618

9:27 571

11:31 571

11:32-35 31

12:1 III, XIII, 11, 540, 548, 579

12:1-4 414

12:1-4,10 1

12:3 594

12:4 IV, 312

12:9,10 606

12:10 II

12:11 571

 

Ozeasz

4:1-3 19

 

Joel

2:1 241, 540

2:2 11, 540, 655

2:2-11 544

2:10 544, 593

2:11 543, 549

2:28 518, 639, 653

2:29 566

3:9-11 143

3:10 141

 

Amos

3:2 191

5:20 11

6:1 23

8:4-8 308

 

Micheasz

4:1,2 615

4:1-4 629

4:8 648

6:1,2 20, 186

7:15 556

 

Nahum

1:3 238

1:3,6,7 528

1:4,5,8 528

1:6,7,9 558

1:9,10 552

1:10 267

 

Abakakuk

2:14 195, 656

 

Sofoniasz

1:15 655

1:18 329, 385, 473

2:2,3 540

2:3 68

3:8 28, 528, 528

3:8,9 13, 269, 370, 519

3:9 529

 

Aggieusz

2:8 5, 615, 617

2:23 544

 

Zachariasz

2:8 29

4:3,11,12 652

6:13 637

8:9-11 530

9:10 238

12:10,11 628

12:10-12 600

14:2,3 555

14:4 647

14:4,5 649

14:5 654

14:6,7 655

14:8 650

14:8,9 655

 

Malachiasza

3:17 600

4:1 11, 528, 552

4:2 616

Ew. Mateusza

1:17 603

3:7 603

5:4 30

5:5 633

5:35 647

7:21,22 632

7:22,23 170

8:11 619

10:26 541

10:37 268

11:11 625

11:12 620

11:16 603

12:34 603

12:41 603

12:41,42 72

13:16,17 599

13:30 30, 61, 600

13:30,37-43 578

13:39 568

13:43 642

13:44 648

13:47-49 600

15:6 64

16:22 564

19:23,24 304

21:19,20 604

23:6-12 61

23:8,9 160

23:31,32 27

23:33 603

23:34-36 47

23:35 47

23:36 603

23:39 639

24 563

24:3 565

24:4,5 565

24:6-8 566

24:6-13 566

24:9-12,29 584

24:9-13 566

24:14 168, 567

24:15-22 570

24:17,18 574

24:19 575

24:20-22 578

24:21 III, XIII, 540

24:21,22 11

24:22 558

24:23-25 580

24:26,27 581

24:28 583, 610

24:29 583

24:30 598, 599

24:31 600

24:32-35 602

24:36 605

24:37 296

24:37-39 606

24:40 609

24:41 609

24:42,43 611

24:44 612

24:45-51 613, 613

24:48-51 614

25:1-5 588, 590

25:1-13 II

25:6 601

25:14-28 480

25:19 599

25:31-46 644

26:29 642

27:25 571

28:18 621

 

Ew. Marka

8:31,32 564

8:34,35 268

13 563

13:7-13 566

13:10 567

13:14-20 570

13:24,25 583

13:32,33 605

 

Ew. Łukasza

3:7 603

3:15 167

3:38 310

6:24,25 634

8:10 614

11:50,51 47, 603

12:15-20 273

12:32 543

12:37 599, 612

12:42-46 613, 613

12:48 72

13:28 619, 625

14:26,27 268

16:8 603

16:16 620

17:20-37 563

17:21 602

17:26,28 296

17:26-29 606

17:30-33 607

17:34 608

17:35 609

17:37 610

18:7,8 39

18:8 592

19:12-24 480

19:15 599

19:22 157

21:5-36 563

21:9-19 566

21:20-24 569

21:22,25-27 113

21:24-26 584

21:25 13

21:25,26 596

21:26 XII, 413,

21:36 45, 68, 481, 578

24:44-46 598

 

Ew. Jana

1:9 238

1:51 629

3:5,8 618

3:19 238

5:28,29 640

5:44 61

7:15 626

7:39 619

7:48 65

9:4 273, 544

10:11-14 62

11:47,48,53 163

12:48-50 66

14:19 600

19:27 480

20:30 598

 

Dzieje Apostolskie

2:44-47 474

3:19-21 558

3:20,21 648

3:21 311

3:22 637

3:22,23 629

3:23 520, 631, 643, 643, 654

4:12 190

4:15-18 163

5:36,37 565

7:5 427

7:49 647

8:1,4 481

11:19 481

13:36 603

14:3 598

15:14-17 168

17:11 66, 66, 161

17:23-31 190

17:26 310

17:31 520

List do Rzymian

1:16 188, 232

1:18-32 68

2:24 71

3:1,2 71

4:18-21 616

6:2-8 476

8:17 624

8:17,18 618

8:19,22 424

8:19-23 376

8:23 516

9:8 23

9:26,33 654

9:28 272

9:29-33 557

9:31-33 625

10:13 654

11:7,23,25-32 625

11:17,24 651

11:25-32 558

12:1 522

12:19 73, 549

13:1 77

 

1 List do 
Koryntian

1:24 567

1:26 516

2:6-10 191

2:14,12 577

3:1 17

6:2 520, 618, 633

9:27 476

10:18 23

14:22 598

15:24-26 617

15:24-28 645, 649

15:42-46,50-54 618

15:51-53 600

16:2 480

 

2 List do 
Koryntian

4:4 611

4:6 238

10:3-5 542

10:4,5 543

11:13 594

12:4 648

12:12 598

List do Galatów

1:8 242

4:19 575

5:16,17 476

6:16 23

List do Efezjan

1:8-10 .tyt.

1:14 633, 648

2:2 611

2:3 242

3:4,5,9 .tyt.

5:6-17 44

5:11 172

6:5-9 480

6:13 66

6:17 542

List do Filipian

2:10,11 520

 

List do Kolosan

1:13 620

1:26 603

2:16 579

2:20 476

3:3 476

3:22-25 306

4:1 306

 

1 List do
Tesaloniczan

5:3 241, 284

5:5,6 242

5:21 66

 

2 List do
Tesaloniczan

2:3,7-10 31

2:7,8 32

2:10-12 217, 581

 

1 List do
Tymoteusza

5:8 480

6:1 480

6:9 524

6:9,10 283

 

2 List do
Tymoteusza

1:7 326, 534

2:19 158

3:17 190

 

List do Tytusa

2:13 517

 

List do
Hebrajczyków

2:14 612

3:10 603

5:8,9 621

5:12 577

6:19 517

7:17 637

11:4-40 619

11:39,40 625

12:8 567, 576

12:18-22 630

12:19 631

12:26 528

12:26,27 600

12:26-29 22, 113

12:27 55

12:28 630

 

List Jakóba

1:25 307

2:5 516

4:4 183

4:13,15 480

5:1-6 11

5:1-9 391, 411

5:3 356

5:3,5 274

5:5 301

 

1 List Piotra

1:13 517

2:9 603

 

2 List Piotra

1:19 XIV, 617

3:7 271

3:8-13 III

3:10 551

3:10,12 528

3:12 552

3:13 558

 

1 List Jana

3:2 600

 

List Judy

3 172

13 594

 

Objawienie

1:1 IV

2:2 594

2:7 648

2:20 II

2:26 268

2:26,27 12, 296, 624

2:27 429, 519, 636, 643

3:14-22 41

3:17 210

3:18 42, 611

3:21 268

5:10 425, 618

5:13 VII

6:14 258, 552

6:15-17 45

6:17 582

7:9,14 268

7:14 17

7:14,15 578

11:3 258

11:4 652

11:8 607

11:15-18 601

11:17,18 XV, 579, 623

11:18 643

12:1 544, 591, 594

13 VIII

13:2 VI

13:8 580

13:14 VII

13:14-18 581

13:15 IX

13:17 IX

14:13 622

14:18-20 18, 51

14:19,20 311

15:3 526

16:12-16 .tyt., I

16:13 VI, X

16:13-16 V

16:14 22, 528

16:16 XIII

16:18 528

16:18,19 XIII

16:18-21 557

16:19 38

17 22

17:1-5 27

17:1-6 25

17:2 266

17:2-6,18 35

17:3-6 43

17:5 VII, 23, 28

17:6 584

17:16 38

18 22, 623

18:1-5 43

18:4 38, 158, 267, 543, 574, 601

18:5-7 38

18:7 35

18:7,9 43

18:8 39, 42

18:8,21 37

18:9,11,17-19 186

18:9-19 73

18:21 111, 612

19:1,2 40

19:2 38

19:2-7 623

19:11 549

19:11-16 17

19:15 18, 18, 296

20 VIII

20:2 519

20:3 VI

20:4 52, 263

20:4,6 618

20:6 425

20:7 VI, VI

20:7-9 520

20:7-10 644

20:9 645, 654

20:12 66

20:13 640

21:1 638

21:4 644

21:9,10 25

22:1,2 655

Objaśnienia

Agis – imię kilku królów starożytnej Sparty.

Agnostycyzm – pogląd negujący możliwość poznania świata i rządzących nim praw.

Altruizm – bezinteresowna troska o dobro innych (łac. alter) ludzi, gotowość do poświęceń.

Altruria – idealne państwo z powieści Williama Deana Howellsa “Traveler from Altruria” (1894), w którym panowała absolutna równość wszystkich obywateli, a władze troszczyły się o życie ludzi.

Appomattox – miasto w USA w stanie Virginia, gdzie 9 kwietnia 1865 w czasie wojny secesyjnej gen. R. E. Lee poddał się wraz ze swoją armią północnej Virginii kapitanowi U. S. Grantowi dowodzącemu armią Unii Północy, przyczyniając się walnie do klęski wojsk konfederacji stanów Południa i zakończenia wojny Secesyjnej.

Balaklawa – miasto na Krymie, pod którym w czasie wojny krymskiej w 1854 r. stoczona została bitwa między połączonymi siłami Anglii, Francji i Turcji a Rosją. Bitwa ta wsławiła się szczególnie bohaterską, ale bezsensowną, szarżą kawalerii brytyjskiej przeciwko artylerii rosyjskiej.

Blanki – zwieńczenie murów obronnych i baszt w kształcie szeregu zębatych, prostokątnych sterczyn z prześwitami.

Bolid – meteor o znacznej jasności.

Bramin – członek najwyższej, kapłańskiej kasty w tradycyjnym społeczeństwie hinduskim.

Braminizm – faza rozwoju hinduizmu (ok. X-V w. p.n.e.) cechująca się rozwojem egzegezy świętych ksiąg wedyjskich oraz wzrostem znaczenia braminów.

Bull Run – miasto w Stanach Zjednoczonych, pod którym stoczono dwie krwawe bitwy w trakcie amerykańskiej wojny secesyjnej (1861-65).

Buszel – jednostka objętości ciał sypkich równa około 36 l. Buszel pszenicy waży około 25 kg.

Chautauqua – nazwa programu edukacyjnego dla ludzi dorosłych, związanego ze Szkołą Niedzielną, zapoczątkowanego przez duchownego J. H. Vincenta i przemysłowca L. Millera w roku 1874 w USA w okolicach miasta Chautauqua. Od 1881 roku w ramach tego programu prowadzono kursy korespondencyjne.

Christian Endeavor – zob. Stowarzyszenie Dążeń Chrześcijańskich

Christian Science – ruch religijny oparty na założeniach sformułowanych przez Mary Baker Eddy, która założyła swój kościół w 1879 roku. Głosiła ona, że jedynym rzeczywistym istnieniem jest Bóg i jego duchowe stworzenie, zaś świat materialny z jego chorobami, cierpieniami i śmiercią jest jedynie wadliwym odbiciem boskiego istnienia wszechświata. Ruch ten kładzie wielki nacisk na uzdrowienia wzorem cudów dokonywanych przez Jezusa.

Dyspensacja – z ang. “dispensation”; kj w Efezj. 1:10 tak właśnie tłumaczy gr. słowo “oikonomia” (zarządzanie domem, gospodarowanie, dbałość o mienie; kierowanie, organizacja; podział, układ; włodarstwo; zrządzenie) w BG przełożone na “rozrządzenie”. W terminologii stosowanej przez C. T. Russella jest to okres w Planie Wieków. Zobacz Tom I.

Dżinizm – religia indyjska wynikająca z reformy hinduizmu przeprowadzonej przez Mahawira w VI w. p.n.e.

Eklektyzm – łączenie w jedną, zazwyczaj niespójną, całość różnych teorii, koncepcji, pojęć i tez wybranych z różnych systemów i doktryn.

Elsass-Lothringen – niemiecka nazwa obecnie francuskiej prowincji Alsace-Lorraine, która, podobnie jak polski Śląsk, w rezultacie kolejnych wojen wchodziła w skład państwa niemieckiego albo francuskiego.

Jedyny podatek – koncepcja polityki podatkowej zakładająca, że jedynym źródłem dochodów państwa winien być podatek od dzierżawy gruntu.

Konfucjanizm – doktryna filozoficzna i społeczno-etyczna stworzona przez Konfucjusza. Od II w. n.e. oficjalna doktryna w cesarskich Chinach. Zob. Konfucjusz

Konfucjusz – 551-479 p.n.e., chiński myśliciel i filozof zwracający szczególną uwagę na dobre postępowanie, które najpierw trzeba rozwijać w swych własnych przemyśleniach i w ćwiczeniu osobowości, zanim będzie mogło ono wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki z innymi ludźmi. Jedno z jego słynnych powiedzeń to: “Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło”.

Kwakrzy – popularna nazwa nadana członkom Stowarzyszenia Przyjaciół, protestanckiej grupy wyznaniowej założonej w 1652 roku w Anglii przez G. Foxa i W. Penna. Odrzucają oni kult zewnętrzny, służbę wojskową, rozrywki itp.

Langensalza – miasto w którym została podpisana kapitulacja Austrii w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 roku. Zwycięstwo w tej wojnie, w której po stronie Austrii walczyły inne państwa Związku Niemieckiego, zapewniło Prusom dominującą pozycję w obszarze niemieckojęzycznym.

Liga Epworth – metodystyczna organizacja młodzieżowa.

Likurg – półlegendarny król Sparty, uważany za pierwszego prawodawcę i twórcę jej ustroju.

M.E. – angielski skrót oznaczający Kościół Metodystyczno-Episkopalny.

Maorysi – rdzenna ludność Nowej Zelandii pochodzenia polinezyjskiego.

Mitralieza – inaczej kartaczownica, w XIX w. wielolufowa broń palna, prototyp karabinu maszynowego.

Nemezis – w mitologii greckiej uosobienie gniewu bogów i kary spadającej na ludzi.

Nihiliści – nazwa nadana rewolucyjnym demokratom przez publicystykę rosyjską lat 60-70 XIX wieku za I. S. Turgieniewem.

P.E. – angielski skrót oznaczający Kościół Protestancko-Episkopalny.

Panteizm – doktryna filozoficzna lub religijna utożsamiająca Boga z całą rzeczywistością i negująca jego istnienie jako osoby. Najważniejsi przedstawiciele to Spinoza i Hegel.

Par – członek Brytyjskiej Izby Lordów.

Plutokracja – warstwa ludzi bogatych; rządy, władza bogaczy.

Potosi – miasto w Boliwii w Andach, ośrodek regionu wydobycia cyny, srebra i innych metali szlachetnych.

Proskrypcja – represja rzymska polegająca na opublikowaniu listy nazwisk osób wyjętych spod prawa, których majątek ulegał konfiskacie, a za ich zabójstwo wyznaczano nagrodę.

Quincy – metoda wychowania zwana edukacją progresywną, polegająca na autoekspresji i szkoleniu artystycznym, wprowadzona przez F. W. Parkera w amerykańskim mieście Quincy.

Sake – japoński napój narodowy, rodzaj wina z ryżu.

Sarsaparyla – surowiec farmaceutyczny otrzymywany z korzeni różnych gatunków kolcorośli występujących głównie w strefie zwrotnikowej.

Schwarzenberg Felix (1800-52) – książę, który został premierem cesarstwa austro-węgierskiego w trakcie rewolucji 1848 roku. Jako zwolennik rządów absolutnych wsławił się stłumieniem Wiosny Ludów oraz ruchu niepodległościowego na Węgrzech. Za jego protekcją na tron Austrii wstąpił jego bratanek Franciszek Józef.

Shinto – rdzennie japońska religia, powstała w okresie wczesnohistorycznym. Polega na kulcie sił przyrody, zmarłych przodków, a od połowy XIX w. również na kulcie cesarza. W trakcie rozwoju shintoizm przyswajał sobie elementy buddyjskie, konfucjańskie i taoistyczne. Ma bardzo rozwiniętą mitologię, ogromną ilość świątyń, bóstw i sekt.

Shylock – (wym. szajlok) postać z szekspirowskiej komedii “The Merchant of Venice” (“Kupiec wenecki”). Shylock jest pozbawionym skrupułów żydowskim lichwiarzem, który usiłuje posłużyć się prawem, by zemścić się na kupcu Antonio. Z czasem określenie “Shylock” zaczęto stosować w odniesieniu do bezlitośnie działającego międzynarodowego monopolu bankierów i finansistów.

Skrofuły – inaczej zołzy, nieżyt górnych dróg oddechowych i ropienie okolicznych węzłów limfatycznych wywoływane przez paciorkowce.

Society of Christian Endeavor – zob. Stowarzyszenie Dążeń Chrześcijańskich

Sofistyka – wykrętna, niesolidna argumentacja; pochodzi od nauki i działalności sofistów w starożytnej Grecji.

Spirytualizm – pogląd, według którego rzeczywistość ma naturę duchową, a świat materialny jest tylko przejawem ducha.

Stowarzyszenie Dążeń Chrześcijańskich – ang. Christian Endeavor, protestancki ruch młodzieżowy założony w 1881 roku przez amerykańskiego kongregacjonalistę, F. E. Clarka, stawiający sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu ideałów chrześcijańskich.

Stundyści – protestancki ruch religijny w Rosji zapoczątkowany około roku 1860 pod wpływem protestantów niemieckich i podkreślający ewangeliczną pobożność.

Suttee – hinduski obyczaj pogrzebowy nakazujący wdowie dokonanie samospalenia na stosie zmarłego męża, zniesiony oficjalnie przez Brytyjczyków w 1829 roku.

Swedenborgianizm – system teologiczny stworzony przez szwedzkiego filozofa i teologa ewangelickiego Emanuela Swedenborga (1688-1772), oparty na reinterpretacji Biblii w duchu mistycyzmu i neoplatonizmu. Był on prekursorem teozofii i panteistycznej filozofii przyrody. Poglądy Swedenborga wyznaje założony w 1787 roku i istniejący do dzisiaj Kościół Nowego Jeruzalem.

Taoizm – jeden z głównych kierunków chińskiej myśli filozoficzno-religijnej powstały w VI-III w. p.n.e.. Głosił materialną jedność wszechświata regulowaną przez bezosobową siłę dao (zasada ładu w przyrodzie). Około II w. p.n.e. przekształca się w system wierzeń i praktyk magicznych, przyjmując postać zinstytucjonalizowanej religii.

Teozofia – ruch religijny założony przez Helenę Bławatską i rozwijany w Europie i Ameryce przez założone przez nią 1875 roku Towarzystwo Teozoficzne. Założenia tego ruchu stanowią zlepek filozofii indyjskiej i innych systemów ideologicznych. Uznaje on nauczanie Buddy i Jezusa. Cechuje go wiara w reinkarnację jako drogę rozwoju dusz, które ostatecznie zjednoczą się z uniwersalną najwyższą duszę.

Trzeci krąg – tiara, używana do 1965 roku jako pontyfikalne nakrycie głowy papieży, miała kształt szpiczastej, gładkiej czapki, na którą począwszy od XIV wieku nałożone były trzy korony.

Tylża – miasto, w którym w 1807 roku podpisano traktat pokojowy kończący wojnę Francji z Rosją i Prusami. Na jego mocy utworzono m.in. Księstwo Warszawskie.

Ultramontanizm – polityka zmierzająca do uznania zwierzchności papieża w sprawach wiary i moralności oraz maksymalnego rozszerzenia zakresu jego władzy.

Unitarianizm – doktryna chrześcijańska wyznająca jednoosobowość Boga. Zaprzeczenie trynitaryzmu. Ruch unitariański rozwinął się w XVI wieku w Transylwanii (obecnie północna Rumunia) i w Polsce. Najwybitniejszym przedstawicielem unitarian w Polsce był Faust Socyn. Po wygnaniu unitarian z Polski ruch przeniósł się do Anglii i Ameryki, gdzie odegrał ważną role w trakcie wielkiego ożywienia religijnego w XVIII i XIX wieku.

Uniwersalizm – doktryna religijna zakładająca, że ostatecznie wszyscy ludzie zostaną zbawieni, oraz wykluczająca istnienie piekła. Jako ruch religijny istnieje w USA od końca XVIII w.

Utopia – fantastyczna kraina powszechnego szczęścia społecznego; nazwa pochodzi od tytułu powieści T. Morusa.

Wielka Karta Wolności – ang. Magna Charta, lista praw i swobód obywatelskich podpisana przez baronów angielskich w 1215 roku.

Zaratustra – perski prorok, kapłan i reformator religijny żyjący prawdopodobnie ok. VII w. p.n.e.. Głosił kult boga Ahura Mazdy, jedynego stworzyciela nieba i ziemi, który działa za pośrednictwem siedmiu duchów i walczy z wrogim duchem Angra Mainyu. Zaratustrze przypisuje się autorstwo najstarszej części ksiąg Awesty. Jego religia była oficjalnym kultem państwa perskiego za czasów Cyrusa i jego następców.

Ziemstwo – lokalne samorządy w europejskich guberniach i powiatach Rosji wprowadzone w 1864 roku. Były one odpowiedzialne za szkolnictwo, zdrowie i sprawy wewnętrzne.

Return to Polish Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information