Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

STUDIER I SKRIFTEN

BIND II.

Tiden er nær

 

  KAPITEL 3

OPFYLDELSEN AF TIDSPROFETIERNE VED
KRISTI FØRSTE KOMME.

De 70 Uger i Daniels Profeti. — Begivenheder, som ifølge Forudsigelserne skulde ske i den Tid. Tiden for Messias’ Komme tilkendegives, og en Grundregel opstilles ved den Maade, hvorpaa den er tilkendegfvet. En Nøgle til andre Tidsprofetier. Tiden for Messias’ Korsfæstelse Tilkendegives. Den særlige Gunst mod Israel som et Folk afkortes i Retfærdighed, men fortsættes for de enkelte. – Det Allerbelligste salves. Trængsel udøses over den, der ødelægges.

»Agt nu paa Ordet, og giv Agt paa Synet!  70 Uger er afmaalt over dit Folk og over den hellige Stad til at indelukke Frafaldet og til at forsegle Synder og til at dække over Misgerning og til at bringe en evig Retfærdighed og til at besegle Syn og Profet [Profeti] og til at salve et Allerhelligste.  Og du skal vide og forstaa:  Fra den Tid, Ordet udggar om at genoprette og om at ombygge [genopbygge] Jerusalem, indtil en Salvet, en Fyrste, er der 7 Uger og 62 Uger [7+62= 69 Uger]; det skal bringes i Stand og opbygges med Gade og Grav, men under Tidernes Trængsel.

Og efter de 62 Uger skal den Salvede udryddes og intet have [eng. Overs.: Men ikke for sig selv].  (Og staden og Helligdommen skal en kommende Fyrstes Folk [den romerske Fyrste Titus’  Hær] ødelægge,og Enden derpaa er Oversvømmelse, og indtil Enden er der Krig, Ruiner er fast besluttet.)  Og [i] een Uge [den 70. Uge eller den sidste Uge af Naadepagten] skal [han, Messias] befæste Pagten fro de mange; og [i] Midten af Ugen skal [han] bringe Slagtoffer og Madoffer til at ophøre, og paa Vederstyggelighedens Vinger skal Ødelæggeren komme [eng.: og for Vederstyggelighedernes Udbredelses Skyld skal han gør det øde], og det indtil Tilintetgørelse og [en i Guds Plan] fast besluttet Sraffedom strømmer ned over den, der odelægges [Folket, repræsenteret ved Jurusalem]» — Dan. 9, 23—27.

MEDENS denne Profeti afmærker Begyndelsen af den jødiske Tidsalders »Høst» og Herrens Nærværelse der i Egenskab af øverste Høstmand, er der adskillige andre Profetier, som meget klart afmærker Begyndelsen af Evangelietidens »Host», hvor Herren ogsaa [64] ved sit andet Komme skal være den øverste Høstmand.  Opfyldelsen af denne Profeti anskueliggør Profetiernes Opfyldelse i Almindelighed samt fastslaar et Punkt, der nævnes i en anden Profeti, som vi senere hen skal komme tillage til.

Medens mange Profetier forener sig om at fastsætte og stadfæst Tidspunktet for Kristi andet Komme, var denne den eneste, som afmærkede Tidspunktet for hans første Komme.  Kan dens Opfyldelse klart erkendes, vil den hjælpe os til at beregne og dømme om de Profetier, som vedrører hans andet Komme.  Af den Grund giver vi denne opfyldte Profeti Plads her, og tillage af den Grund, at nogle af de deri fastslaaede Tidspunkter nødvendigvis maa kendes for at faa andre Profetier fortolket, som vedrører Herrens Genkomst, og som vi skal overveje senere hen.

Daniel havde haft mange Syner (beskrevet i Kapitlerne 2, 4, 7 og 8 af hans Profeti), der alle handlede om stor Fremgang og Ophøjelse for forskellige hedenske Riger.  Men skønt Daniel havde særskilt Interesse for Israel, havde han dog ikke faaet Oplysning om dets Fremtid.  Han vidste imidlertid af Jeremias’ Profeti (Jer. 29, 10; 2 Krøn. 36, 20—23), at den Tid, i hvilken Judæa skulde ligge øde, vilde vare 70 Aar, og da han saa, at denne Frist næsten var udløbet (Dan. 9, 2), bad han inderligt om, at Gud atter vilde skænke Israel sin Yndest.  (Vers 17—19.)  Det ovenfor anøorte var Guds Svar til  ham gennem en Engel.

Det »afmaalte» eller bestemte Tidsrum i Israels Historie, som her nævnes, er 70 Uger fra et givet Udgangspunkt, nemlig fra den Tid, da  »Ordet udgaar om at genoprette og ombygge Jerusalem» (mærk; ikkeTemplet).  I Løbet af den Tid skulde store Ting udføres: Staden skulde blive genopbygget under ugunstige Omstændigheder (Neh. 4), under Tidernes Trængsel;  Synden skulde blive borttaget ved en Forligelse for Misgerningerne, og Refærdigheden  Retfærdiggørelsen) [65] skulde blive oprettet — ikke som den, der bragtes i Stand Aar for Aar ved Blodet af Okser og Bukke, men som den sande og  »evige Retfærdighed», fuldbyrdet ved Kristi Offer.  Daniel fik ogsaa Underretning om, at den, som skulde indføre det bedre Offer, derved vilde bringe Lovens forbilledlige Slagtofre og Madofre til at ophøre.

I dette Tidsrum vilde Messias, Israels længe ventede Frelser, komme, og 7 Uger og 62  uger eller i alt 69 Uger opgives som Maalet paa Tiden til Messias’ Nærværelse.  Derefter vilde han blive udryddet, men ikke or sig selv.  Der vilde altsaa efter Messias’ Komme være een Uge tilbage, den sidste, den 70, af denne forjættede Gunst, og i Midten af den Uge vilde han ifølge Forudsigelsen bringe de forbilledlige Ofre til at ophøre ved at gøre sin Sjæl til et Syndoffer. — Es. 53, 10—12.

Disse 70 Uger eller 490 Dage repræsenterede 490 Aar, idet in billedlig Dag betegner et Aar; og da de er salledes opfyldt i denne den eneste Tidsprofeti, som umiddelbart vedrører det første Komme, giver det os en Nøgle til en Del andre Profetier, der, som vi i det følgende vil vise, har været skjult i billedlige Tal — en Dag for et Aar — indtil det rette Tidspunkt for deres Løsning var kommet.  Denne Profeti er udtrykt i saadanne Ord, at Daniel og andre Jøder, om de vilde, kunde holde den for utrolig og med Tiden glemme den; eller den kunde blive erindret af dem, som  »forventede Israels Trøst », og som kunde slutte sig til, at Tiden var billedlig ligesom for Ezekiels Vedkommende.  (Kap. 4, 6.)  Sikkert er det, at en Del trofaste vidste, at de kunde vente Messias; og der staar endogsaa skrevet, at alle var i Forventning (Luk. 3, 15), selv om de ikke alle var i Stand til at modtage ham paa Grund af den Maade, hvorpaa han kom.

Man bør lægge Mærke til, at de 69 billedlige Uger eller 483 Aar strækker sig indtil Messias, Fyrsten, og [66] ikke til Jesu Fødsel i Bethehem.  Det hebraiske Ord Messias, svarende til det græske Ord Kristus, betyder Salvet og er en Titel snarere end et Navn.  Jesus var ikke den Salvede, Messias, Kristus, førend efter sin Daab.  (Sml. Ap. G. 10, 37, 38 og Matt. 3, 16.)  Han blev salvet med den hellige Aand, straks efter at han steg op af Vandet.  Salvelsen skete, da han havde naaet Manddomsalderen, hvilket han ifølge Loven havde, da han var 30 Aar gammel; thi han var født under Loven, som han og enhver Jøde , var underkastet, indtil han gjorde Ende paa dens Herredømme, idet han opfyldte dens Betingelser og »naglede den til Korset».  Denne Profetis 69 Uger naar derfor ned til Tiden for hans Daab og Salvelse, hvorefter han var Messias, Kristus, den Salvede, og ikke før.  Følgelig endte de 69 Uger eller 483 Aar i Efteraaret 29 e. K.  Og da opfyldtes den Del af Profetien, som lyder:  »Fra den Tid, Ordet udgaar om at genoprette og om at ombygge Jerusalem, indtil en Salvet, en Fyrste, er der 7 uger og 62 [69] Uger.»  (Dan. 9, 25.)  Begynder vi der, finder vi den 70.  Uge opfyldt ligesom Resten, et Aar for en Dag.

De fleste, som har skrevet om dette Emne, har begyndt at regne dette Tidsrum fra Artaxerxes 7.  Aar, da Esras fik en Opgave at udføre (Esras 7, 7—14), som man antager for Iværksættelsen af Kyrus’ Befaling.  (Esras 1, 3; 5, 13; 6, 1—12.)  Man bør imidlertid lægge Mærke til, at Kyrus’ Ordre lød paa at bygge Herrens Hus, Templet og dets Forgaardsmur.  Men der udgik en anden Befaling til Nehemias i Artaxerxes’ 20.  Aar om at genopføre Jerusalems Mure, som paa den Tid endnu ikke var udbedret.  (Neh. 2, 3—8; 6, 15; 7, 1.)  Og det er fra Tiden for denne Befaling om at »genoprette og ombygge Jerusalem», at denne Daniels Profeti bør regnes.  Hele Beretningen stemmer dermed, medens der kun er en tilsyneladende Indvending derimod i en Profeti desangaande [67] af Esaias. hvori det blev sagt om Kyrus ikke alene:  »Han skal løslade mine bortførte», men ogsaa:  »Han skal opbygge min Stad  (Es. 45, 13.)  Denne Indvending udjævner vi saaledes:  Det her oversatte Ord  »Stad» er ir og betegner et muromgivet Sted.  Efter vort Skøn hentydes der her til Templets Forgaardsmur, og hermed stemmer de ovennævnte Kendsgerninger overens; det samme Ord ir er gengivet med  »indre Stad» i 2 Kong. 20, 4.

Aarstallet for Nehemias’ Udsendelse sættes sædvanligt til 445 f. K.; men Dr. Hales Værk om Tidsregningen (Side 449 og 531) og Dr. Priestlies Afhandling:  »Harmony of the Evangelists» (Side 24—38), viser, at denne gængse Anskuelse tager 9 Aar fejl, idet 454 f. K. er det rette Aarstal for Nehemias’ Udsendelse,.  Og hermed stemmer Daniels Forudsigelse (9, 25) vedrørende Ordet om at genoprette og ombygge Jerusalem.

Eftersom 69 Uger (7+62) eller 483 Aar naar indtil Messias (den Salvede ), Fyrsten, trækker vi de 454 Aar f. K. (det rette Aarstal for Befalingen om at genoprette og ombygge Jerusalem) fra dette Tidsrum paa 69 billedlige Uger eller 483 Aar, og Resten — 29 Aar e.K. — maa saa være det Aar, da den Salvede (Messias) vilde blive aabenbaret,.  Dette er i nøjagtig Overensstemmelse med, hvad vi allerede har paavist, nemlig at Jesus blev døbt af Johannes og modtog Aandens Salvelse i Aar 29 e. K., omkring ved den 3, Oktober, paa hvilket Tidspunkt han var 30 Aar gammel ifølge det rette Aarstal for hans Fødsel, saaledes som paavist i det foregaaende Kapitel.

Herrens Virksomhed omspændte 3½ Aar og endte med hans Korsfæstelse ved Paasketid i Vaaren Aar 33 e. K.  Heri opfyldte han til Punkt og Prikke Profetien om den tilbagestaaende sidste Uge (7 Aar) af den forjættede Gunstperiode.  Det hedder nemlig: »Efter» de 62 [foruden de forannævnte 7, i alt 69] Uger [68] skal den Salvede udryddes, men ikke for sig selv»*) — »i Midten af Ugen [som stod tillage — den 70.] skal han bringe Slagtoffer og Madoffer til at ophøre.»

*)  Udtrykket  »men ikke for sig selv» gengives forskelligt i forskellige Oversættelser, hvoraf vi har flere liggende for os; men efter vor Mening er denne (den almindelige engelske Oversættelse) den tydeligste og bedste.

De Ofre, som bragtes ifølge Loven, ophørte der; ikke saa, at Dyr, Røgelse m, m, ikke blev ofret derefter af Præsterne; thi disse vedblev at ofre dem Aar efter Aar; men de blev ikke godkendt af Jehova og var ingen Henseende Ofre for Synd.  Da det sande Offer var kommet, da vor Herre Jesus havde  »bortskaffet Synden ved sit Offer»  (Heb. 9, 26), kunde Jehova ikke længere godkende noget andet Offer, og der var heller ikke mere nogen Nødvendighed for et saadant.

Messias, som havde ofret sig selv i 3½ Aar, fuldendte Gerningen der paa Korset.  (Joh. 19, 30) og borttog dermed Synden, gjorde fuldkommen Forligelse over for Gud for Menneskenes Misgerning og bragte saaledes hele Menneskeslægten en evig Retfærdiggørelse fra Synden i Stedet for den forbilledlige aarlige Retfærdiggørelse, som blev opnaaet ved Forbillederne af det forbilledlige Folk, Israel.  Messias’ Død var ligeledes  »Seglet» paa — Forsikringen om Opfyldelsen af — alle Synere og Profetierne om kommende Goder og om den Genoprettelse af alle Ting, som Gud har talt om ved alle sine hellige Profeters Mund fra Verdens Begyndelse af.  (Ap. G. 3, 21.)  Hine Løfter, baade Abrahamspagten og den nye Pagt, blev stadfæstet og deres Opfyldelse sikret ved  »hans eget dyrebare Blod»  (Luk. 22, 20; 1 Kor. 11, 25), som taler bedre for os end Oksers og Bukkes Blod, idet det nemlig skaffer alle dem en evig Retfærdiggørelse og Borttagelse af Synden, som tager imod ham.  I Resten, den sidste Halvdel, af den 70, eller sidste Uge af den [69] jødiske Gunsttid — i de 3½ Aar, som begyndte med Pinsedagen — blev hans Efterfølgere (»det allerhelligste» af hin Nation) salvet med Guds hellige Aand, ligesom Messias var blevet det ved Udløbet af den 69, Uge.

Saaledes opfyldtes Udsagnene i det 24.  Vers af denne Profeti:  »70 Uger er afmaalt over dit Folk og over din hellige Stad (a) til at indelukke Frafaldet og til at forsegle Synder og til at dække over Misgerning og til at bringe en evig Retfærdighed og (b) til at besegle Syn og Profeti og (c) til at salve et allerhelligste.»  Profetien viste ikke, at hele dette Arbejde vilde blive udsat til den sidste  »Uge» da Messias skulde være til Stede; og uden Tvivl har Jøderne forstaaet den saaledes, at der fra deres Side skulde foretages store sædelige Reformer, der skulde berede dem til at tage imod Messias og til under ham at blive salvet som det »allerhelligste» Folk for at velsigne Verden i Almindelighed.  De havde til Trods for Aarhundreders Erfaring ikke lært, at de var ude af Stand til at bortskaffe Synden og gøre Forligelse for Misgerningerne, og at der vilde kræves et fuldkomment Genløsningsoffer for at udføre det store Arbejde at udslette Synden og retfærdiggøre de dødsdømte.

Ihvorvel Daniels Profeti paa den anden Side viste, at Messias vilde blive udryddet (dø) i Midten af den sidste Uge, paaviste den dog ikke, at Masserne af hans Folk vilde være vanhellige og derfor blive forkastet, hvad de blev i Midten af samme Uge.  (Matt. 23, 38.)  En anden Profet havde sagt:  »Han skal fuldbyrde Gerningen og afkorte den i Retfærdighed » : alt blev fuldendt i den halve Uge (de 3½ Aar) af Jesu Virksomhed, undtagen Salvelsen af det allerhelligste.

Men hvad er der at sige om Resten af den 70.  Uge, de 3½ Aar efter Korsfæstelsen?  Gav Jehova egentlig kun Israel 69½ Gunst-Uge, skønt han havde lovet dem 70?  Ved første Øjekast ser det saaledes ud, især [170] naar vi husker, at Jesus fem Dage før sin Død  »i Midten af Ugen » græd over deres Stad og forkastede dem med disse Ord:  » Eders Hus lades eder øde. »  Men det er ikke saa.  Jehova kendte Enden fra Begyndelsen af, og naar han lovede dem 70 Uger, mente han det; følgelig maa vi vente Gundst for dette Folk i 3½ Aar efter Korsfæstelsen, uagtet det da kom til at ligge øde Nation.

At Israelitterne som et Folk ikke var skikket til at modtage den ypperste Gunst, den aandelige, og forøvrigt heller ikke den jordiske, viste sig ved, at de forkastede Messias, hvilket Gud havde forudset og forudsagt; følgelig var det til ingen Nytte for dem at faa deres nationale Prøve fortsat udover Midten af deres 70.  Uge.  Den blev afbrudt der, da de blev overladt til sig selv, da deres Hus blev ladt øde, og Gunsten blev dem frataget, I de tiloversblevne 3½ Aar af deres Periode blev Gunsten forøget, skønt indskrænket til  »Levningen», de helligste, de reneste og mest skikkede, hvem den alene kunde gavne.  (Es. 10, 22. 23; jfr. Rom. 9, 28.)  Den yderligere Gunst bestod deri, at der ofredes hin Levning 3½ Aars udelukkende Opmærksomhed og Røgt under de større Fordele, som den aandelige Husholdning frembød.  Den begyndte med Disciplene ved Pinsen og naaede sandsynligvis al den modne Hved i hint folk i Løbet af dette Tidsrum.  Se Ap. G. 2, 41; 4, 4 med Hensyn til Udfaldet af de første faa Dages  Virksomhed.

Det var af den Grund, at Jesus, skønt han havde smagt Døden for alle, og skønt Evangeliet skulde forkyndes for alle, dog bød Disciplene at begynde i Jerusalem.  De maatte heller ikke opgive denne særskilte Gerning, før de 3½ Aars Gunst, som var lovet Israel. var udløbet — da Gud paa en særlig Maade tilkendegav, at Hedningerne nu skulde have samme Adgand dertil som Jøderne. — Ap. G. 10.

[71] Det nøjagtige Aarstal for Kornelius’ Omvendelse kan Kronologerne kun gætte sig til, og følgelig henlægges denne til forskellige Tidspunkter mellem Aarene 37 og 40 e. K.; men med Blikket paa denne tydelige Profeti, som vi nu overvejer, tvivler vi ikke paa, at Begivenheden fandt Sted i Efteraaret 36 e. K.; der endte nemlig de 70 Uger eller 490 Aars Gunst over Israel.  Eftersom den særlige Gunst endte der, burde dette ogsaaa betegnes ved, at Evangeliet blev sendt til Hedningerne.  Israelitterne blev ikke derefter udelukket fra Evangeliet, men blev behandlet paa samme Maade som Hedningerne; dog hensatte Fordommene uden Tvivl Resten i en mindre heldig Stilling.  Da det  »allerhelligste» allerede var udvalgt, blev Evangeliet ikke længere udelukkende tilbudt dem, men stod aabent for enhver, som havde Øren at høre med.

Efter de 70 Uger kom den ide sidste Sætninger af Versene 26—27 omtalte Nød og Trængsel.  Den romerske Fyrste kom og ødelagde Staden og Templet, og »lig en Oversvømmelse» efterlod han sig frygtelig Ødelæggelse og Tilintetgørelse.  Messias, som de forkastede, har tilladt forskellige Onder at ramme dette Folk siden og vil vedblive at tillade det  »indtil Enden», indtil de har faaet nok, indtil han siger;  »Tal venligt til Jerusalem og raab til det, at dets Strid [Stridstid] er fuldendt, at dets Skyld er betalt. » (Es. 40, 2.)  Imedens skal  »fast besluttet Straffedom» strømme ned over det, der er øde (det forkastede Folk), til dets Bæger er fuldt af Kummer — indtil den Dag, da det skal sige: »Velsignet være den som kommer i Herrrens Navn!»  Denne Israels Befrielsesdag er nu ved at gry, Gud ske Tak!  Og skønt deres Forladthed og Nød endnu ikke er til Ende, nærmer sig dog med hver Time den Stund, da Fordommenes Skæl skal falde fra deres indre Øjne, da de skal skue frem fra Mørket hen til ham, som de har gennemstunget, og da [72] e bitterlig skal sørge over ham, som man bitterlig sørger over den førstefødte. — Sak. 12, 10.

Eftersom mange under Læsningen af det her undersøgte Skriftsted er kommet i stor Forvirring og Vildfarelse som Følge af Mangel paa en rigtig Forstaaelse af Ordenen i Profetiens Ord, saa at de forveksler Fyrsten Messias med den romerske Fyrste o. s. v., foreslaar vi her en omhyggelig Gennemlæsning af Stedet, saaledes som det er ordnet ved Begyndelsen af dette Kapitel, med Iagttagelse af Paranteserne og de oplysende Bemærkninger i Klammerne.

Return to Volume Two - Table of Contents

Return to Dano-Norwegian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information