Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Bind Andet - Tiden er Nær
(Click on chapter number to go to text.)

Forord
Kapitel 1 GUDS BESTEMTE TIDER OG STUNDER.
Kapitel 2 BIBELENS TIDSREGNING.
Kapitel 3 OPFYLDELSEN AF TIDSPROFETIERNE VED KRISTI FØRSTE KOMME.
Kapitel 4 HEDVINGERNES TIDER.
Kapitel 5 MAADEN FOR KRISTI GENKOMST OG AABENBARELSE.
Kapitel 6 JORDENS STORE JUBELAAR.
Kapitel 7 DE PARALLELLE HUSHOLDNINGER.
Kapitel 8 ELIAS SKAL FØRST KOMME.
Kapitel 9 SYNDENS MENNESKE — ANTIKRIST.
Kapitel 10 TIDEN ER NÆR
Index

 

“The Path of the Just is as the Shining Light,

Which Shineth More and More

Unto the Perfect Day.”

 

 

STUDIER I SKRIFTEN

BIND II.

Tiden er nær

 

 

Spredt i 2,000,000 Eksemplarer paa 10 forskellige Sprog.

 

UDGIVET AF
INTERNATIONAL FORENING FOR BIBELSTUDIUM
BROOKLYN, LONDON, BARMEN, MELBOURNE, ØREBRO,KØBENHAVN, KRISTIANIA, HELSINGFORS,
CONVERS, DUBLIN, ATHEN.

 

 

Kongernes Konge og Herrernes Herre

til Gavn for

hans offerviede hellige,

der venter paa Sønnekaar,

og for

ale dem, der paa ethvert Sted paakalder Herren,

»Troens egne»,

og for

den sukkende Skabning,

der er i Nød og Smerte og venter paa Guds Børns

Aabenbarelse,

tilegnes dette Værk.

 

 

 

 »At oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hem-

melighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud.«

»Som han rigelig tildelte os i al Visdom og

Forstand,  idet  han  kundgjorde  os  sin  Viljes

Hemmelighed, efter sin velbehagelige

Beslutning, som han havde fattet hos

sig selv, for at oprette en Hus-

holdning i Tidernes Fylde,

nemlig at sammenfatte

sig alt i Kristus.«

— Ef. 3, 9; 1, 8-10. —

 

Den i denne Udgave anvendte Bibeloversættelse er, hvor intet andet er angivet, for det gamle Testamentes Vedkommende den nyeste norske Oversættelse og for det nye Testamentes Vedkommende den nyeste danske.

 

 

Tiden er nær.

Forfatterens Forord.

          Første Udgave af dette Bind blev fremlagt for Offentligheden i 1889. Siden da er den ene Udgave efter den anden blevet udsendt paa forskellige Sprog, indtil nu op imod to Millioner Eksemplarer er blevet spredt. Dette Tal virker især forbavsende, naar vi tager i Betragtning, hvor faa Mennesker der i vor Tid tror paa Bibelen som Guds Aabenbaring, og atter, hvor faa af dem, som tror, der bryder sig om Profetier og Tidsregning særlig Bibelens Tidsregning og Bibelens Verdenshistorie.

          Forfatteren og Udgiverne kan med god Grund glæde sig over de Beviser, der stadig kommer os i Hænde, paa, at dette Bind har været til stor Hjælp for Guds Børn i alle Lande ved Studiet af Bibelen, idet Budskaberne fra Herrens Ordderi er blevet samlet og ordnet paa en Maade, der betyder en afgjort Lettelse for Forskeren. Særlig har vi hørt om mange, som er blevet velsignet ved deres Undersøgelse af Spørgsmaalet om Maaden for Herrens andet Komme — ved at gennemgaa de Skriftbeviser, der i dette Bind er blevet fremsat for, at Herren aldrig igen vil komme til Jorden som et Menneske, idet han fuldt ud tilendebragte sin Gerning som Menneske, da han ved Guds Naade smagte Døden for alle paa Golgatha. De Bibelsteder, som Læseren er blevet gjort opmærksom paa, til Støtte for den Paastand, at Jesus nu er herliggjort ved Faderens højre Haand, og at han snart skal blive Konge over hele Verden, har været til Hjælp for mange efter deres Brevudtalelser at dømme.

          Vi hævder ikke, at denne Bog er ufejlbarlig, og gør heller ikke Paastand paa i nogen Forstand at være direkte inspireret af Gud ved Fortolkningen af hans Ord. Tværtimod hævder vi, at Bibelen er den eneste guddommelige Aabenbaring. Vi har blot forsøgt at sammenstille de forskellige Hold af Bibelbeviser og fremføre nogle Tanker med Hensyn til deres mulige Betydning.

          Da vi har behandlet Emner, der er saa vanskelige at udrede, at de næppe nogen Sinde berøres af andre, er det ikke til at undres over, om nogle af de fremsatte Antagelser ikke er blevet opfyldt nøjagtigt efter Bogstaven. Forfatteren, Udgiverne og de Tusinder, som har læst dette Bind, skammer sig ikke over dets Fremstillinger. De vedbliver at sprede det iblandt dem, der er interesserede i Bibelstudium, som en Hjælp til at forstaa Herrens Ord.

          DenBibeltidsregning, som er opstillet heri, viser, at de seks Tusindaarsdage, der begyndte med Adam, nu er til Ende, og at den store Syvendedag, de tusinde Aar, da Kristus skal regere, oprandt i 1873. De Begivenheder, som har fundet Sted i de sidste 43 Aar, der ifølge de i dette Bind fremsatte Paastande hører med til Millenniet, Tusindaarsriget, finder vi stadig i fuld Overensstemmelse med de bibelske Profetier, vi har fremdraget. I Løbet af disse 43 Aar er de vigtigste af de Opfindelser, vi nu er saa stolte af, blevet gjort. Symaskinen f. Eks., der var en af de første iblandt disse, begyndte at blive fuldkommengjort for 43 Aar siden. Alle mulige Slags Landbrugsmaskiner og Redskaber til Lettelse af Arbejdet paa Fabrikkerne og i Hjemmene har vi facet siden da. Der er et Mylder af dem, og de er billige. Ved deres Hjælp bliver Arbejdstiden forkortet, og noget af den »Ansigtets Sved», som Bibelen paa det nøjeste knytter sammen med Forbandelsen bar de allerede skaffet os af med.

          Vi kan uden Overdrivelse sige, at i disse 43 Aar er Verdens Rigdomme blevet forøget mange Gange. Naar vi nu husker paa, at bag ved disse 43 Aar ligger der seks Aartusinder fyldte med Anstrengelser og ogsaa med Fremgang fra Menneskenes Side, forekommer det os næsten som et Mirakel, at Verden har naaet mange Gange mere i de sidste 43 Aar end i alle de foregaaende 6000 Aar tilsammen. Dette bekræfter paa en glimrende Maade den Paastand, vi har fremført i dette Bind, at den store Syvendedag allerede er oprundet. Det, den nulevende Menneskeslægt oplever i denne Henseende, er blot frembrydende Strejfglimt af de Velsignelser, der skal vælde ud, naar Retfærdighedens Sol opgaar med Lægedom under sine Vinger og spreder Mørket, Uvidenheden og Overtroen i Verden.

          I dette Bind læres der, hvad dets Forfatter har forkyndt i mere end 40 Aar, at »Hedningeroes Tider» kronologisk set endte i den sidste Halvdel af 1914. Udtrykket »Hedningernes Tider« anvendes i Bibelen som en Betegnelse for det Tidsrum efter Borttagelsen af det forbilledlige Herredømme fra det naturlige Israel, i hvilket Hedningemagterne i Verden har faaet Lov til at udøve deres Vælde, og som skulde udfylde Mellemrummet mellem den nævnte Begivenhed og Oprettelsen af Gudsriget under Messias, »hvem Retten tilhører«. — Ez. 21, 27.

          Det var naturligvis ikke let at vide i 1889, om Aaret 1914, der er saa klart afmærket i Bibelen som Endepunktet for Hedningernes Magtfrist, for den Tilladelse til at regere over Verden, som Gud havde indrømmet dem, vilde blive Vidne til, at de fuldstændig blev berøvet al Magt, eller blot til, at Omstyrtelsen af deres Herredømme begyndte, fordi Fristen for dette var udløbet. Vi ser nu, at det sidste har været Herrens Plan. Præcis i August 1914 kastede de Hedningeriger, der sigtes til i Profetien, sig ud i den store Krig, som ifølge Bibelen skal ende med den fuldstændige Omstyrtelse af al menneskelig Regering og derigennem bane Vej for Oprettelsen af Guds Søns Rige.

          Vi er ikke i Stand til at skue igennem Forhænget. Vi kan derfor ikke vide, hvilke Gerninger der nu udføres af Herren og de Medlemmer af hans Menighed, som allerede er herliggjort. Men det er vor Tro, at Herren nu paa en eller anden Maade griber ind i Begivenhederne i Verden, som han ikke har gjort det i forgangne Tider. Vi ved imidlertid, at den store Trængsel, der nu er begyndt, svarer meget nøje til Bibelens Beskrivelse af den Tid og de Forhold, under hvilke Messiasriget skulde oprettes. Herren selv meddeler os, at Nationerne vil være vrede, og at yderligere Guds Vrede skal være over dem, paa den Tid, da han skal tiltage sig sin store Magt og gribe Regeringens Tøjler i Verden. Lidt senere vil Tiden komme, til at de døde skal dømmes, og til at Guds Tjenere, baade smaa og store, skal faa deres Belønning, hvorefter vil følge ødelæggelsen af de uforbederlige, der udøver en fordærvelig Indflydelse paa Jorden. Aab. 21, 8.

          Hele Verden over vidste Folk, hvad Medlemmerne af INTERNATIONAL FORENING FOR BIBELSTUDIUM ventede med Hensyn til Aar 1914. Da derfor den rædselsfulde Krig brød løs, da Stridens og Hadets Storme begyndte at rase med en Vildskab og ødelæggelsesevne, som man ikke forud havde kunnet tænke sig, var der Tusinder, som kom i Tanker om, hvad de havde hørt og læst angaaende Hedningernes Tider. Mange er de der siden da fuldt ud har lært at forstaa den Tid, vi lever i, hvilket kun kan have en yderst gavnlig og vækkende Virkning. En klar Forstaaelse af, at vi befinder os inde i Herrens Dag, og at alle hans hellige snart skal samles hjem til ham igennem Opstandelsesforvandlingen, maa virke tilskyndende og opmuntrende paa alle Bibelforskere og hjælpe dem til at holde sig adskilte fra Verden med al dens Frygt og Higen samt til at fæste Blikket udelukkende paa den Livets Krone, som Herren har i Beredskab for dem, der elsker ham over alle Ting.

          Forfatteren erkender, at han i denne Bog har fremsat Tanker, der gaar ud paa, at Herrens hellige kunde vente at blive herliggjort ved Afslutningen af Hedningetiderne. Det var kun forstaaeligt, at vi skulde gøre os skyldige i denne Misforstaaelse; men selv den har Herren ladet blive til Velsignelse for sit Folk. Den Forventning, at Menigheden skulde blive herliggjort omkring Oktober 1914, har visselig haft en opmuntrende og helligende Indflydelse paa Tusinder og atter Tusinder, som derfor kan prise Herren — selv for Fejltagelsen. Mange er paa den anden Side de, der er Herren taknemmelige for, at Opfyldelsen af Menighedens Forhaabninger ikke indtraf til den Tid, vi ventede, saa at vi som Herrens Folk har faaet yderligere Lejlighed til at blive fuldendt i Helliggørelse og til som hans Medarbejdere at frembære hans Budskab.

          Vi har øjensynligt ikke taget fejl med Hensyn til Spørgsmaalet om Hedningetidernes Afslutning. Hvad vi gjorde, var derimod at drage en Slutning, som Guds Ord i Virkeligheden ikke berettigede os til at drage. Vi saa i Bibelen visse Overensstemmelser mellem den jødiske Tidsalder og Evangelietiden. Imidlertid burde vi have lagt Mærke til, at disse Paralleller havde at gøre med de to Navnsystemers Ødelæggelse og ikke betegnede noget angaaende Tidspunktet for den nye Skabnings Herliggørelse. Denne Forklaring vil være til Hjælp for Læseren, naar han gennemgaar »TIDEN ER NÆR«. Vi tvivler ikke om, at de store Velsignelser, der før er blevet mange af os til Del, fremdeles gennem dette Bind vil naa ud til Tusinder af andre. Vore Bønner følger denne Bog.

Charles T. Russell 

Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916.

 

 

INDHOLD.

FØRSTE KAPITEL.

GUDS BESTEMTE TIDER OG STUNDER.

Hvorfor er de ikke tydeligere fremsat? — En alvorlig Attraa efter at kende Tiderne og Stunderne er rosværdig. — Det egentlige Formaal med Tidsprofetierne. ... 9

ANDET KAPITEL.

BIBELENS TIDSREGNING.

Tidsregning nødvendig for Profetiernes Forstaaelse. — En fremstilling af Bibelens Tidsregning. — Hvori Forskellen mellem denne og Biskop Ushers Tidsregning bestaar. — Det rigtige Aarstal for Herrens Fødsel. ... 31

TREDJE KAPITEL.

OPFYLDELSEN AF TIDSPROFETIERNE VED
KRISTI FØRSTE KOMME.

De 70 Uger i Daniels Profeti. — En Nøgle til andre Tidsprofetier. — Tiden for Messias' Korsfæstelse tilkendegives. ... 63

FJERDE KAPITEL.

HEDVINGERNES TIDER.

Deres Begyndelse; deres Længde; deres Afslutning i 1914 e. K. — Bogstavelig og billedlig Tid. — Et mærkværdigt Forbillede. — Guds Rige vil omstyrte det hedenske Regiment. — Kort efter 1914 e. K. — Hvorledes og hvorfor alle til sidst vil modtage det med Glæde. ... 73

FEMTE KAPITEL.

MAADEN FOR KRISTI GENKOMST OG
AABENBARELSE.

Hvorledes og hvornaar Menigheden skal faa ham at se. Hvorledes og hvornaar Herrens Herlighed skal blive saaledes aabenbaret, at alt Kød til Hobe skal se den. — Han kommer »som en Tyv». — Ikke med ydre Opsigt og dog med et Anskrig med Røster og med Lyden af Guds Basun. ... 105

SJETTE KAPITEL

JORDENS STORE JUBELAAR.

»Tiderne for alle Tings Genoprettelse« forudsagt af Moses. —Tidspunktet for deres Begyndelse tilkendegivet. — Beviser fra Loven. — Stadfæstende Vidnesbyrd fra Profetierne. ... 179

SYVENDE KAPITEL.

DE PARALLELLE HUSHOLDNINGER.

Den jødiske Tidsalder et Forbillede paa Evangeliets Tidsalder. — Det kødelige og det aandelige Israel stillet i Modsætning til hinanden. — Parallelle Tidsrum. — Det kødelige Israels Gunsttid. — Ugunstens Tidslængde paavises ud fra Profetien at være lige saa lang som Gunstens. — Længden af Evangeliealderen indirekte, men klart paavist. ... 207

OTTENDE KAPITEL.

ELIAS SKAL FØRST KOMME.

I hvilket Forhold denne vigtige Profeti staar til Kristi andet Komme. — Synet pas Forklarelsens Bjerg. — Mærkværdige Overensstemmelser mellem Elias, Forbilledet, og den modbilledlige Elias. ... 255

NIENDE KAPITEL.

SYNDENS MENNESKE — ANTIKRIST.

Antikrist maa fremkomme, aabenbares og omstyrtes før Herrens Dag. — Antikrists Fødsel. — Hans raske Udvikling. — Det historiske Billede og den bibelske Beskrivelse samstemmer. — Hans Rige er en Efterligning af det sande. — Hans tusindaarige Regering. — Hans sidste Kamp og Endeligt. ... 275

TIENDE KAPITEL.

TIDEN ER NÆR.

Intet ligger imellem. Oprettelsen af Kristi Rige gaar nu for sig. ... 373

 

Return to Dano-Norwegian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information