Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

STUDIER I SKRIFTEN

BIND II.

Tiden er nær

 

  KAPITEL 5

MAADEN FOR KRISTI GENKOMST OG
AABENBARELSE.

Maaden for Kristi andet Komme i Samklang med andre Træk af den guddommelige Plan. — Hvorledes og hvornaar Menigheden skal faa ham at se. Hvorledes og hvornaar Herrens Herlighed skal blive saaledes aabenbaret, at alt Kød til Hobe skal se den. — Udsagn, som tilsyneladende er i Modstrid med hinanden, viser sig at være samstemmende. — Han kommer »som en Tyv«. — Ikke med ydre Opsigt og dog med et Anskrig, med Røster og med Lyden af Guds Basun. — Han skal aabenbares med Ildslue og bringe Hævn, — og dog skal han komme paa samme Maade, som han gik bort. — Vigtigheden af Tidsprofetierne i denne Sammenhæng. — Hvorledes nærværende Tegn stemmer overens med alt dette.

 

KUNDSKABEN om Hedningetidernes nær forestaaende Udløb og Forvisningen om, at Fuldendelsen af Menighedens Haab maa indtræffe omkring ved disses Afslutning, forhøjer kun Længselen hos dem, der nu venter paa Israels Trøst. Saadanne vil hungre efter en hvilken som helst Oplysning, som vor Fader ved Profeterne har meddelt os med Hensyn til »Høsten«, Afslutningen paa denne Tidsalder — da Hveden skal skilles fra Klinten blandt Navnkirkens levende Medlemmer, og da de sejrende skal forvandles til at være deres Herre og Hoved lige og være sammen med ham.

Men for at kunne indse det rimelige i den profetiske Lære angaaende disse Emner, der er af saa stor Vigtighed, er det aldeles nødvendigt, at vi har en klar Opfattelse baade af Formaalet med Herrens andet Komme og af Maaden, hvorpaa han skal blive aabenbaret. At Formaalet med hans Genkomst er at forlige alle, som vil, i Verden med Gud ved at styre, lære og optugte dem, hvilket kaldes at dømme og velsigne, det haaber vi, at alle vore nærværende Læsere er blevet overbevist om [106] ved Læsningen af første Bind. Spørgsmaalet om Maaden for Herrens Komme og Aabenbarelse er derfor af højeste Vigtighed her, før vi skrider videre med vort Studium af Høsttiden o. a. Bibellæseren maa holde Formaalet med Herrens Genkomst klart frem for sin Tanke, medens han undersøger Maaden for Genkomsten, og maa fastholde begge disse, naar han kommer til at granske Tiderne. Dette er fornødent som en Modvægt mod de urigtige Anskuelser, hvori mange allerede er hildet — Synsmaader, som er bygget paa  falske Forestillinger baade om Formaalet med og om Maaden for Herrens Komme.

Grib og hold saa sikkert som muligt fast ved den allerede paaviste Kendsgerning, at Guds Plan er et samstemmende Hele, der bliver gennemført ved Kristus, og at hans andet Kommes Gerning staar i Forhold til det førstes Gerning som Virkning til Aarsag. Det vil sige, at det store Genoprettelsesværk ved hans andet Komme knytter sig til det ved hans første Komme udførte Genløsningsværk som en logisk Følge i Overensstemmelse med Guds Plan. Derfor betegner Herrens Genkomst Fremdæmringen af et Haab for Verden, Uddelingen af de ved Genløsningen sikrede Naadegoder, — idet Evangelietiden kun er en indskudt Mellemtid, i hvilken Kristi Brud bliver udsøgt til at forenes med sin Herre i det store Genoprettelsesarbejde, som han kommer for at udføre.

Eftersom Kristi Menighed, der er blevet udviklet i Løbet af Evangelietidsalderen, skal have Del med sin Herre i den tusindaarige Tidsalders store Genoprettelsesværk, maa Kristi første Gerning ved hans Genkomst være at samle den udvalgte Menighed, hvortil der henvises ved Profeten (Ps. 50, 5) paa følgende Maade: »Samler mig mine fromme [Yndlinge], som har indgaaet Pagt med mig om Offer!« Denne Indsamlings- eller Indhøstningstid falder i Overgangen fra den, ene Tidsalder til den anden. Den er, som vi [107] vil paavise, et Tidsrum paa 40 Aar, hvori Evangelie­tidsalderen afsluttes, og Tusindaarsrigets Tidsalder indledes (se Bind I, Side 237-239, 253-256, og Kortet over Tidsaldrene). Denne Høsttid vil medføre ikke alene Udskillelsen af Hveden fra Klinten i Navnkirken og Indsamlingen og Herliggørelsen af Hvedeklassen, men ogsaa Opbrændingen (Ødelæggelsen) af Klinten (som Klinte eller eftergjort Hvede, ikke som Personer; Ødelæggelsens Ild er billedlig lige saavel som Klinten) og Indsamlingen og Ødelæggelsen af den fordærvede Frugt paa » Jordens Vintræ« (mennesklig Ærgerrighed, Graadighed og Selviskhed), der har vokset og er modnet igennem Aarhundreder i denne Verdens Riger og i de forskellige Samfundsindretninger blandt Menneskene.

Endskønt vi, da vi behandlede Emnet om Formaalet med Herrens Genkomst, paaviste, at det vilde blive et personligt Komme, vil vi dog igen værge Læseren mod en mulig Tankeforvirring, naar han overvejer de to tilsyneladende uforenelige Udtalelser af Herren: »Se, jeg er med eder alle Dage intil Verdens [aionos, Tidsalderens] Ende«, og: »Jeg gaar bort for at berede eder Sted . . . og kommer igen og tager eder til mg«. (Matt. 28, 20; Joh. 14, 2. 3.) Følgende Tildragelse vil tjene til Belysning af Overensstemmelsen mellem de to Løfter: En Ven sagde til en anden, idet de var ved. at skilles: Husk, at jeg vil være med dig paa hele din Rejse. Hvorledes? Ikke personlig; thi de rejste med hver sit Tog i modsat Retning til fjerne Steder. Meningen var, at de i Kærlighed og Omhu for hinanden ikke skulde være adskilt. I lignende, men fuldere Forstand har Herren altid været med sin Menighed, idet hans guddommelige Magt satte ham i Stand til at styre, hjælpe og have Tilsyn med den fra først til sidst. Vi har nu under Overvejelse, ikke Herrens Nærværelse hos os i denne billedlige Forstand, men Maaden for hans anden personlige Tilstedeværelse og Aabenbarelse, naar han kommer for at herliggøres i sine hellige og [108] for at beundres i alle dem, som paa den Dag kommer til Troen.

Skriften lærer, at Kristus kommer igen for at regere, at han bør regere, indtil han har undertvunget alle Fjender, alle Modstandere, alt, hvad der staar i Vejen for den store Genoprejsning, som han vil fuldføre, indtil han har tilintetgjort Døden som den sidste Fjende (1 Kor. 15, 25. 26), og at dette vil vare tusinde Aar. Det er derfor kun, hvad der burde ventes, naar vi i Profetierne finder en meget større Plads optaget af: Spørgsmaalet om hans andet Komme, de tusinde Aars sejrrige Regering og Omstyrtelsen af det onde end af Forudsigelserne om de 34 Aar, da han første Gangvar her for at genløse Slægten. Og ligesom vi har fundet, at Profetierne berører de forskellige vigtige Punkter i hine 34 Aar, fra Betlehem og Nazareth lige til Galden og Eddiken, Klæderne, som man kastede Lod om, Korset, Graven og Opstandelsen, saaledes finder vi, at Profetierne ligeledes berører forskellige Punkter i de tusinde Aar af hans anden Nærværelse, især deres Begyndelse og Ende.

Herrens anden Nærværelse vil omspænde et meget længere Tidsrum end hans første. Hans første Mission fuldendtes i mindre end 34 Aar, hvorimod det vil tage tusinde Aar at udføre det for hans anden Nærværelse bestemte Arbejde. Saaledes kan det med eet Øjekast ses, at ihvorvel hans Gerning ikke var mindre vigtig første end anden Gang ja, skønt den var saa vigtig, at hans anden Gerning ved Genkomsten aldrig kunde være blevet mulig uden den var den dog ikke saa afvekslende og krævede følgelig mindre Beskrivelse end hans Gerning ved Genkomsten.

Naar Talen er om Herrens andet Komme, maa vi ikke mere end ved hans første Komme vente, at alle Profetier skal udpege et enkelt Øjjedblik, særdeles rigt paa Begivenheder, da han skal komme, og alle Mennesker blive gjort opmærksomme paa hans Nærværelse.

[109] Dette er ikke Guds sædvanlige Fremgangsmaade; det var ikke Tilfældet ved hans første Komme. Messias første  Komme betegnedes ikke ved nogen pludselig eller overraskende Fremtoning af noget usædvanligt og overnaturligt, men blev aabenbaret og bevist ved den gradvise Opfyldelse af Profetierne, der viste tænkende Iagttagere, at de Begivenheder, som var at vente, indtraadte i rette Tid. Og saaledes vil det være ved hans andet Komme. Det er af mindre Vigtighed, at vi opdager det nøjagtige Øjeblik, han kommer, end at skønner hans Nærværelse, efter at han virkelig er kommet, ligesom det veu hans første Komme var af` Vigtighed, at man var i Stand til at indse hans Nærværelse, og det jo før jo bedre, men meget mindre vigtigt at kende det nøjagtige Aarstal for hans Fødsel. Naar Talen er om Herrens andet Komme, tænkes der altfor ofte paa selve den Handling »at komme« og paa Ankomstøjeblikket, hvorimod Tanken burde være, at han er til Stede en Tid lang ligesom første Gang. Det nøjagtige  Øjeblik, da denne Nærværelse begynder, synes da mindre vigtig, og hans Gerning under Tilstedeværelsen bliver des mere gjort til Genstand for Betragtning.

Vi maa tillige huske, at Herren ikke længere er et Menneske, at han som Menneske gav sig selv til Løsepenge for Menneskene, da han jo blev Menneske netop i det Øjemed. (1 Tim. 2, 6; Heb. 10, 4. 5; 1 Kor. 15, 21. 22.) Han er nu højt ophøjet til den guddommelige Natur. Derfor sagde Paulus: »Om vi ogsaa har kendt Kristus efter Kødet, gør vi det dog ikke mere nu.« (2 Kor. 5, 16.) Han blev oprejst fra de døde som et levendegørende Aandevæsen (1 Kor. 15, 45) og ikke som et  Menneske af Jorden, jordisk. Han er ikke længere menneskelig i nogen Forstand eller Grad;  thi vi maa ikke glemme, hvad vi har lært (se Bind I, Kap. 10) — at de forskellige Naturer er afsondret fra hverandre. Eftersom han ikke længere i [110] nogen Forstand eller Grad er et Menneske, maa vi ikke vente, at han skal komme igen som et Menneske ligesom første Gang. Hans andet Komme vil ske paa en anden Maade saavel som i et andet Øjemed.

Idet vi lægger Mærke til, at Herrens Forandring fra den menneskelige til den guddommelige Natur ved hans Opstandelse endog var større end den, der fandt Sted 34 Aar i Forvejen, da han lagde den aandelige Tilværelses Herlighed til Side og »blev Kød«, kan vi have stor Nytte af indgaaende at betragte hans Færd i de 40 Dage efter hans Opstandelse, før han gik til Faderen; thi det er den oprejste Kristus fra hine 40 Dage, der skal komme igen, og ikke Mennesket Kristus Jesus, som i Døden gav sig selv til en Løsepenge fos os. Han, som havde lidt Døden efter Kødet, var ogsaa blevet levendegjort efter Aanden. — 1 Pet. 3, 18.*)

_____________________________
*) Herren døde som et kødeligt eller menneskeligt Væsen, men blev oprejst fra de døde som et Aandevæsen. Og eftersom Menigheden skal forandres, for at den kan blive lig Kristus, er det aabenbart, at den Forvandling, som foregik med Hovedet, var af en lignende Art som den, der siges at være i Vente for Sejrvinderne, der ogsaa skal omskiftes fra menneskelig til aandelig Natur og gøres ham lige — blive delagtige i guddommelig Natur. Følgelig lader denne Skildring af de helliges Forvandling sig ogsaa anvende paa deres Herre, nemlig: »Det saas i Vanære, det oprejses i Herlighed; det saas i Skrøbelighed, det oprejses i Kraft; der saas et sjæleligt Legeme, der oprejses et aandeligt Legeme.« (1 Kor. 15, 43. 44.)
_____________________________

Anden Gang kommer han ikke for at være de Øvrigheder, som er, underdanig, for at betale Kejseren Skat og for at lide Fornedrelse, Uret og Overlast; men han kommer for at regere og udøve al Magt i Himmel og paa Jord. Han kommer ikke i sit Fornedrelseslegeme, det menneskelige Legeme, som han antog for at lide Døden, og som var ringere end det tidligere herlige Legeme (Heb. 2, 9), men i sit herlige aandelige Legeme, der er »Faderens Væsens udtrykte Billede« (Heb. 1, 3); thi paa Grund af sin Lydighed indtil Døden [111] er han nu højt ophøjet til Guds Natur og Lighed og har faaet et Navn, som er over ethvert Navn Faderens Navn alene undtaget. (Fil. 2, 9; 1 Kor. 15, 27.) Apostelen paraviser, at » det endnu ikke er aabenbaret« for vor menneskelige Forstand, hvordan han nu er; følgelig ved vi heller ikke, hvordan vi skal blive, naar vi er blevet ham lige. Men vi (Menigheden) kan glæde os i den Forvisning, at vi en Dag skal være hos ham, være ham lige og se ham, som han er (1 Joh. 3, 2) — ikke som han var ved sit første Komme i Fornedrelse, da han havde lagt sin forrige Herlighed til Side og for vor Skyld var blevet fattig, for at vi ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Dersom vi tænker paa det vise og skønsomme i den Maade, hvorpaa Herren gjorde sin Nærværelse bekendt for Disciplene efter sin Opstandelse saavel som tidligere, kan det maaske hjælpe os til at erindre, at den samme Visdom vil blive lagt for Dagen i den Maade, hvorpaa han ved sit andet Komme vil aabenbare sig baade for Menigheden og for Verden. Det vil ikke nødvendigvis blive de samme Fremgangsmaader, han benytter, men saadanne, som i hvert givet Tilfælde svarer godt til hans Øjemed, der aldrig gaar ud paa at sætte Menneskene i en opskræmt eller ophidset Tilstand, men sindigt og roligt at overbevise deres Forstand om de store Sandheder, han ønsker at indprente dem. Herrens første Komme var ikke en overraskende, ophidsende eller opskræmmende Begivenhed. Hvor stille og tilbageholdende kom han ikke! I den Grad, at kun de, der havde Tro og Ydmyghed, var i Stand til i dette Barn af ringe Fødsel, i denne Sorgernes Mand, de ringes og fattiges Ven, og omsider i den korsfæstede at se den længe ventede Messias.

Efter hans Opstandelse maatte Tilkendegivelsen af hans Nærværelse ifølge Sagens Natur være noget mere forbavsende, især naar man tænker paa hans forandrede Natur. Dog maatte hans Opstandelse tillige med hans [112] Naturskifte blive til fulde aabenbaret, ikke for hele Verden paa den Tid, men for udvalgte Vidner, der kunde aflægge troværdige Vidnesbyrd derom for efterfølgende Slægter. Var al Verden blevet gjort bekendt med det skete dengang, vilde det Vidnesbyrd, som er kommet ned til vore Dage, sandsynligvis have været meget mindre troværdigt, idet det da vilde være blevet farvet og fordrejet af Menneskene og blandet med deres Overleveringer, saa at Sandheden kunde synes næsten eller helt utrolig. Gud betroede det kun til udvalgte, trofaste og værdige Vidner. Idet vi undersøger Beretningerne, lad saa enhver give Agt paa, hvor fuldkomment Formaalet blev udført, og hvor klart, afgørende og overtydende det Bevis var, som Disciplene fik paa Kristi Opstandelse og Forvandling. Læg ogsaa Mærke til den Omhu, hvormed han vogtede sig for at bringe dem i en opskræmt eller utilbørligt ophidset Tilstand, medens han aabenbarede og indskærpede disse store Sandheder. Vær vis paa, at den samme Visdom, Skønsomhed og Indsigt vil blive lagt for Dagen i den Fremgangsmaade, hvorved han vil gøre sin herlige Tilstedeværelse kendt ved sit andet Komme. Forstanden vil blive sindigt og roligt overbevist i hvert givet Tilfælde, skønt Verden i Almindelighed vil behøve streng Tugt for at naa til den Tilstand, hvori de kan modtage Vidnesbyrdet, hvorimod de, hvis Hjerte er ret, vil faa den velsignede Underretning før. Alle Beviserne for hans Opstandelse og Forvandling til aandelig Natur blev ikke givet hans Disciple paa en Gang, men efterhaanden som de var i Stand til at bære dem, og paa en Maade, der egnede sig til at gøre det dybeste Indtryk paa dem.

I de 3 ½ Aar, Herrens Virksomhed varede, havde hans Disciple bragt Venner, Anseelse, Forretning m. m. som Offer for at bruge Tid og Kraft til at kundgøre Messias' Nærværelse og Oprettelsen af hans Rige; men de havde nødvendigvis ufuldkomne Begreber om Maaden [113] og Tiden for deres Mesters Ophøjelse og deres forjættede Ophøjelse med ham. Fuld Kundskab var heller ikke nødvendig dengang; det var tilstrækkeligt, at de i Troskab tog Skridt efter Skridt i rette Tid; derfor underviste Mesteren dem lidt efter lidt, eftersom de var i Stand til at modtage det. Ved Slutningen af sin Virksomhed sagde han: »Jeg har endnu meget at sige eder; men I kan ikke bære det nu. Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden, og de kommende Ting skal han forkynde eder.« — Joh. 16, 12. 13; 14, 26.

Hvem kan beskrive den store Skuffelse, som de led, uagtet de saa godt som muligt var blevet væbnet derimod, da de pludselig saa ham blive taget fra dem og korsfæstet som en Misdæder ham, hvis Rige og Herlighed de havde ventet og vidnet om, og hvis Ophøjelse til Hersker kun fem Dage før hans Korsfæstelse havde syntes dem saa nær? (Joh. 12, 1. 12-19.) Skønt de vidste, at han blev falskelig anklaget og uforskyldt korsfæstet, ændrede dette dog ikke den Kendsgerning, at deres længe nærede Haab om en jødisk Konge, som skulde genoprette Nationen til Indflydelse og Magt, tillige med deres egne personlige Forhaabninger, Ærgerrigheder og Luftkasteller med Hensyn til høje Embeder og stor Hæder i Riget, blev brat kuldkastet ved den Vending, Sagerne tog, da Mesteren blev korsfæstet.

Jesus vidste godt, hvor forladt og nedslaaet de vilde føle signæsten, som om de ikke længere havde noget at leve for; thi saaledes var der skrevet af Profeten: »Jeg vil slaa Hyrden, og Faarene skal adspredes.« (Sak. 13, 7; Mark. 14, 27.) I de 40 Dage mellem hans Opstandelse og Himmelfart var det derfor hans Hovedopgave at samle dem igen og genopbygge deres Tro paa ham som den længe ventede Messias ved at bevise for dem, at han virkelig var opstanden, og at han siden sin Opstandelse, skønt han beholdt den samme Personlighed, dog ikke længere var et Menneske, [114] men et ophøjet Aandevæsen, der havde »al Magt i Himmelen og paa Jorden«. — Matt. 28, 18.

Han bragte dem Budskabet om sin Opstandelse Stykke for Stykke først gennem Kvinderne (Maria Magdalene og Johanne, Maria, Jakobs Moder, Salome og andre med dem (Mark. 16, 1; Luk. 24, 1. 10), som kom aarle til Graven for at salve hans døde Legeme med vellugtende Sager. Medens de netop grundede paa, hvem de skulde faa til at vælte Stenen fra Gravens Dør, indtraf der et Jordskælv, og da de kom, fandt de Stenen bortvæltet og en Herrens Engel siddende paa den. Han tiltalte dem saaledes: »I skal ikke frygte; jeg ved, at I leder efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kom hid, se Stedet, hvor Herren laa! Og gaa hastig hen og sig hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han gaar forud for eder til Galilæa; der skal I se ham.« Matt. 28, 5-7.

Det synes, som om Maria Magdalene skiltes fra de andre Kvinder og løb hen for at bringe Peter og Johannes Budskabet (Joh. 20, 1. 2), hvorimod de andre gik for at sige det til Resten af Disciplene. Efter at hun var gaaet fra dem, aabenbarede Jesus sig for de andre Kvinder paa Vejen og sagde (Matt. 28, 9. 19): »Frygt ikke! gaa og forkynd mine Brødre, at de skal gaa bort til Galilæa [deres Hjem]; og der skal de se mig.« Under Frygt og Glæde løb de for at underrette de andre Disciple om, hvad der var sket. Med de blandede Følelser af Overraskelse, Raadvildhed, Glæde og Frygt vidste de i deres Forlegenhed næppe, hvorledes de skulde fortælle den mærkelige og vidunderlige Oplevelse. Da Maria mødte Peter og Johannes, sagde hun sørgmodigt: »De har borttaget Herren af Graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« (Joh. 20, 2.) De andre Kvinder fortalte, hvorledes de i Graven havde set et Syn af Engle, der sagde, at han var levende (Luk. 24, 22. 23), og [115] hvorledes de derefter havde mødt Herren paa Vejen. Matt. 28, 8. 10.

Flertallet af Disciplene holdt øjensynligt deres Beretning for et Fantasifoster, fremkaldt af Overtro og Ophidselse; men Peter og Johannes sagde: Vi vil selv gaa og se. Og Maria gik med dem tilbage til Graven. Alt, hvad Peter og Johannes saa, var, at Legemet var borte, at Ligklæderne var omhyggeligt sammenfoldet og lagt til Side, og at Stenen var bortvæltet fra Døren. Saa gik de bort i Raadvildhed; blot Maria blev grædende tilbage. Medens hun græd, bøjede hun sig ned, kiggede ind i Graven og saa to Engle, som sagde: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »Fordi de har taget min Herre bort, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Og da hun vendte sig om, saa hun Jesus staaende der, men kendte ham ikke. Han spurgte: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« I den Tanke, at det var Gartneren, svarede hun: »Herre, dersom du har baaret ham bort, da sig mig, hvor du har lagt ham, saa vil jeg tage ham.« I den gamle Tone, som hun straks genkendte, sagde han da: » Maria! «

Det var nok til at grundfæste hendes Tro paa Englenes Udsagn om, at han var opstanden, hvilket indtil da havde været som en Drøm eller tom Snak; og i sin Glæde udbrød hun: »Mester!« Hendes første Tilskyndelse var at omfavne ham og at dvæle i hans Nærhed. Men Jesus underrettede hende venligt om, at der var en meget vigtig Gerning for hende at udføre nu ved at aflægge Vidnesbyrd om hans Opstandelses Virkelighed, og at hun i Hast skulde bringe Budskabet herom til og befæste Troen hos de andre Disciple, der endnu var i Kummer og Uvished. Han sagde: »Rør ikke ved mig [dvæl ikke længere for at lægge din Hengivenhed for Dagen nu]; thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader [jeg vil blive hos eder endnu en kort Tid]; men gaa til mine Brødre og sig [116] dem Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.« (Joh. 20, 17.) Ogsaa gennem de andre Kvinder havde han sendt dem Bud, at han vilde møde dem i Galilæa.

Dernæst indhentede han to af de sorgfulde og tvivlraadige Disciple paa deres Vandring fra Jerusalem til Emmaus og spurgte dem om Grunden til deres Sørgmodighed og Nedslaaethed. (Luk. 24, 13-35.) En af dem svarede: »Er du alene fremmed i Jerusalem og ved ikke, hvad der er sket der i disse Dage?« Og han sagde til dem: »Hvilket?« Men de sagde til ham: »Det med Jesus af Nazareth, som var en Profet, mægtig i Gerning og Ord for Gud og alt Folket; og hvorledes Ypperstepræsterne og vore Raadsherrer har overgivet ham til Dødsdom og korsfæstet ham. Men vi haabede, at han var den, som skulde forløse Israel. Men med alt dette er det i Dag den tredje Dag, siden dette skete. [Her tænkte de sandsynligvis paa Joh. 2, 19. 21. 22.] Men ogsaa nogle af vore Kvinder har forfærdet os, idet de kom aarle til Graven, og da de ikke fandt hans Legeme, kom de og sagde, at de havde set et Syn af Engle, der sagde, at han lever; og nogle af vore gik hen til Graven, og de fandt det saaledes, som Kvinderne havde sagt; men ham saa de ikke.«

Intet Under, at de var tvivlraadige; hvor underligtsyntes det hele ikke at være! Hvor ejendommelige og gribende havde de sidste faa Dages Begivenheder dog ikke været!

Derpaa holdt den fremmede en vækkende Prædiken for dem ud fra Profetierne, idet han viste dem, at selve de Ting, der havde gjort dem saa nedslaaede, netop var det, som Profeterne havde forudsagt om den rette Messias, at inden han kunde regere over og velsigne og opløfte Israel og hele Verden, maatte han først genløse Menneskene med sit eget Liv fra Dødens Forbandelse, som kom over alle gennem Adam, og at deres Mester derefter, naar han var blevet oprejst til Liv og Herlighed af Jehova, vilde opfylde alt, hvad der var [117] skrevet om hans fremtidige Magt og Ære, lige saa virkeligt, som han havde opfyldt de Profetier, der forudsagde hans Lidelse, Fornedrelse og Død. En vidunderlig Prædikant og en vidunderlig Prædiken var det! Den fremkaldte nye Tanker og vakte nye Forventninger og Forhaabninger hos dem. Da de nærmede sig Landsbyen, nødte de ham til at blive hos sig, eftersom det lakkede mod Aften, og Dagen var langt fremskredet. Han gik da ind for at blive hos dem; og medens han sad til Bords med dem, tog han Brødet, brød det og gav dem det. Da blev deres Øjne aabnet, og han forsvandt for deres Blik.

Først i det Øjeblik kendte de ham igen, skønt de havde gaaet sammen med ham, talt med ham og siddet til Bords med ham. De kendte ham ikke af Udseendet, men simpelt hen derpaa, at han velsignede og brød Brødet paa den gamle Vis og derved befæstede deres Tro paa, hvad de allerede havde hørt at han var opstanden og vilde se dem igen.

Derpaa stod de to overraskede og glædestraalende Disciple op i den samme Time og vendte tilbage til Jerusalem, idet de sagde til hinanden: »Brændte ikke vort Hjerte i os, medens han talte til os paa Vejen og oplod os Skrifterne?« Da de naaede frem til Jerusalem, fandt de ogsaa de andre glade, og disse udbrød: »Herren er virkelig opstanden ag set af Simon.« De fortalte da, hvad der var hændt dem paa Vejen, og hvorledes han blev kendt af dem, idet han brød Brødet. Sandsynligvis var de næsten alle der den Aften; Hjem, Forretning og alt andet var glemt. Maria Magdalene udbrød med Glædestaarer i Øjnene: Jeg kendte ham i det Øjeblik, han udtalte mit Navn; først da kunde jeg rigtig tro Englenes Forsikring om hans Opstandelse. De andre Kvinder fortalte ligeledes om de underfulde Erfaringer, de havde haft den Morgen, og hvorledes de havde mødt ham paa Vejen. Derpaa havde Simon sit at fortælle; og nu var her de to andre Vidner fra [118] Emmaus. Hvor rig paa Oplevelser havde ikke den Dag været! Intet Under, at de efter den Tid ønskede at komme sammen hver første Dag i Ugen for at tale om Tingene igen og kalde tilbage  i Erindringen alle de Omstændigheder, som stod i Forbindelse med denne underfulde Begivenhed, Herrens Opstandelse, og for atter og atter at faa deres Hjerter »brændende«.

Medens den oprømte og henrykte lille Skare saaledes havde Møde og meddelte hverandre deres Erfaringer, stod Herren Jesus pludselig i deres Midte (Luk. 24, 36-49) og sagde: »Fred være med eder!« Hvor var han kommet fra? Alle saadanne Møder holdtes hemmeligt for lukkede Døre af Frygt for Jøderne. (Joh. 20, 19. 26). Her kom en Person pludselig til Syne, uden at man havde set ham nærme sig. De blev grebet af Rædsel og mente, at de havde set en Aand. Han talte da beroligende til dem og formanede dem til at lade deres Frygt fare, og han viste dem sine Hænder og Fødder og sagde: »Det er mig selv! Føl paa mig og se! En Aand har ikke Kød og Ben, som I ser, at jeg har.« Og da de endnu ikke af Glæde herover kunde tro, men blot forundrede sig, sagde han til dem: »Har I noget at spise?« Og de gav ham et Stykke af en stegt Fisk, og han tog det og spiste i deres Paasyn. Derpaa oplod han deres Forstand, deres Sinds Øjne, og udlagde Skrifterne for dem, idet han viste dem ud fra Loven og Profetierne, at disse Ting var foregaaet nøjagtig saaledes, som det var forudsagt. Men Thomas var fraværende (Joh. 20, 24); og da de andre Disciple fortalte ham, at de havde set Herren, vilde han ikke tro det, men sagde: »Uden jeg faar set Naglegabet i hans Hænder og stikker min Finger i Naglegabet og stikker min Haand i hans Side, vil jeg ingenlunde tro. «

Otte Dage gik hen uden nogen ny Aabenbaring; de havde Tid nok til roligt at tænke over og tale om Oplevelserne fra hin underfulde Dag. Saa var Disciplene [119] atter samlet som før, og Jesus stod i deres Midte ligesom den første Aften og sagde: »Fred være med eder! » — Joh. 20, 26.

Denne Gang var Thomas til Stede, og Herren tiltalte ham og sagde: »Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende.« Han tilkendegav derved, at han vidste, hvad Thomas havde sagt, uden at det var blevet ham fortalt, og han gav det Bevis paa sin Opstandelse, som Thomas havde sagt vilde tilfredsstille ham. Fuld af Glæde udbrød nu Thomas: »Min Herre og min Gud!«

Derefter maa det have varet temmelig længe, inden der kom flere Tilkendegivelser af Herrens Nærværelse, og de Disciple, som var Galilæere, begyndte at tænke paa deres Hjem og Fremtid. Da de huskede det Budskab, Herren havde sendt dem ved Kvinderne — at han vilde gaa forud for dem til Galilæa — drog de derhen. Rimeligvis mødte Herren dem paa Vejen derhen. Ifølge Matthæus skete det paa et Bjerg. De var tvivlraadige; de følte ikke længere den samme Fortrolighed, som de en Gang havde haft til ham; han syntes siden Korsfæstelsen saa helt forskellig fra, hvad han plejede at være; han viste sig og forsvandt paa saadanne mærkelige Tider og Steder; han syntes ikke længere at være lig »Mennesket Kristus Jesus«. Matthæus siger: »De tilbad ham, men nogle tvivlede.« Efter at have vekslet nogle faa Ord med dem blev Herren »usynlig« for dem og overlod dem til at undres over, hvad der dernæst vilde ske. Efter deres Tilbagekomst til Galilæa hændte der for en Tid intet usædvanligt, og der var ingen ny Tilkendegivelse af Herrens Nærværelse. Uden Tvivl kom de sammen og talte om Stillingen og undredes over, hvorfor han ikke viste sig oftere for dem.

Under deres Venten syntes Dagene og Ugerne lange. De havde for længe siden opgivet Livets almindelige [120] Gøremaal for at følge Herren fra Sted til Sted, lære af ham og prædike for andre: »Himmeriges Rige er kommet nær.« (Matt. 10, 5-7.) De ønskede ikke nu at gaa tilbage til de gamle Beskæftigelser; og dog, hvorledes skulde de kunne gaa videre med Herrens Gerning? De fattede Stillingen klart nok til at indse, at de ikke længere som før kunde prædike, at Riget var nær; thi alt Folket vidste, at deres Mester og Konge var blevet korsfæstet, og ingen uden de selv vidste noget om hans Opstandelse. Medens de elleve saaledes var raadvilde og kummerfulde og ventede paa noget, de vidste ikke selv hvad, sagde Peter: Nu vel, det gaar ikke i Længden at være ledig; jeg vil gaa til mit gamle Fiskeri. Og seks af de andre sagde: Vi vil gøre det samme, vi vil gaa med dig. (Joh. 21, 3.) Sandsynligvis optog ogsaa de øvrige deres gamle Arbejde.

Hvem kan tvivle paa, at Herren var usynlig til Stede hos dem mange Gange, naar de talte sammen, og greb ind og styrede Begivenhedernes Gang til deres højeste Gode? Hvis de havde stort Held med sig og gik op i Forretningsinteresserne, vilde de snart blive uskikkede til den højere Tjeneste; og om de ingen Fremgang havde, vilde det tage sig ud som Tvang overfor dem. Derfor valgte Herren en Fremgangsmaade, der indprentede dem en Lærdom, som han ofte gav sine Efterfølgere, nemlig at om han saa vil, kan han afgøre, hvorvidt deres Bestræbelser i den ene eller den anden Retning skal lykkes eller mislykkes.

Det gamle Fiskerfirma indrettede sig paa ny, fik sine Baade, Garn o. s. v. samlet og tog ud paa den første Fangst. Men de arbejdede hele Natten uden at fange nogen Fisk og begyndte at blive modfaldne. Om Morgenen kalder en fremmed fra Strandbredden paa dem for at høre, hvorledes det var gaaet dem. Det er gaaet daarligt! Vi har ikke faaet noget, svarede de. Prøv igen, sagde den fremmende. Kast nu eders Garn ud paa den anden Side af Baaden. Det nytter [121] intet, du fremmede, vi har prøvet begge Sider hele Natten igennem, og hvis der var Fisk paa den ene Side vilde der være det paa den anden med. Imidlertid vil vi prøve igen og lade dig se. Det gjorde de og fik en umaadelig stor Dræt. Hvor besynderligt! sagde nogle; men den kvikke og for Indtryk let modtagelige Johannes fik med eet den rette Tanke. Han sagde: Brødre, Herren alene kunde gøre dette. Husker I ikke Bespisningen af Folkemasserne o. s. v.? Det maa være Herren, som staar paa Stranden, og dette er en anden Maade, han var valgt at aabenbare sig paa for os. Husker I ikke, at det var ligesaa, da Herren først kaldte os? Dengang havde vi ogsaa arbejdet hele Natten og intet fanget, indtil han talte til os og sagde: »Kast eders Garn ud til en Dræt.« (Luk. 5, 4-11.) Ja, det er sikkert Herren, skønt vi siden hans Opstandelse ikke kan kende ham paa hans Udseende. Han fremtræder nu i saa mange forskellige Skikkelser; men vi forstaar hver Gang, at det er ham, af en eller anden mærkelig Omstændighed lig denne, der minder os om en eller anden fremtrædende Tildragelse under vor tidligere Omgang med ham.

Da de kom i Land, fandt de, at Jesus havde sat Brød og Fisk frem, og de lærte dette, at under hans Ledelse og Omsorg og i hans Tjeneste vilde de ikke komme til at lide Nød. (Luk. 12, 29. 39.) De spurgte ham ikke, om han var Herren; thi ved denne som ved andre Lejligheder var deres Forstands Øjne blevet opladt, saa de kendte ham, ikke med de legemlige Øjne, men paa Undergerningen. Derpaa fulgte hin frydefulde Times Undervisning, Forsikringen til Peter om, at han fremdeles vedkendte sig ham til Trods for hans Fornægtelse af Herren, hvilken han havde angret og begrædt. Han fik paa ny at høre om sin Mesters Kærlighed og om, at han fremdeles havde Adgang til den Forret at vogte og føde Faarene og Lammene. Vi synes at høre Herren sige: Du har ikke nødig at gaa tilbage til Fiskergerningen, [122] Peter. Jeg kaldte dig engang til at være Menneskefisker, og da jeg kender dit Hjerte og ved, at du endnu ejer Troskab og Iver, overdrager jeg dig paa ny det Hverv at være Menneskefisker.

»Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke maatte vige fra Jerusalem, men skulde oppebie Faderens Forjættelse, hvorom, sagde han, I har hørt af mig. Thi Johannes døbte med Vand, men I skal døbes med den Helligaand og Ild om ikke mange Dage.« (Ap. G. 1, 4. 5.) Saa kom de til Jerusalem, som det var dem paalagt, og her var det, at han 40 Dage efter sin Opstandelse havde et Møde med dem for sidste Gang og talte med dem. De tog Mod til sig denne Gang og spurgte ham om det Rige, han havde lovet dem. De sagde: »Herre, opretter du paa denne Tid Riget igen for Israel?« Denne Tanke om Riget var den vigtigste for alle Jøder. Israel skulde efter deres Forstaaelse være den største blandt alle Nationerne under Messias. De vidste intet om de lange Hedningetider og indsaa endnu ikke, at den ypperste Velsignelse var blevet frataget det kødelige Israel (Matt. 21, 43; Rom. 11, 7), medens de selv skulde være Medlemmer af det nye (aandelige) Israel, den kongelige Præstestand, det hellige Folk, der skulde udgøre Kristi Legeme, og ved hvilket Verdens Velsignelse skulde komme. De forstod endnu intet af disse Ting. Hvorledes kunde de? De havde endnu ikke faaet Sønneudkaarelsens hellige Aand, men var stadig under Fordømmelsen; thi endskønt Genløseren havde bragt Genløsningsofret, var det endnu ikke blevet formelt fremstillet paa deres Vegne i det Allerhelligste, i selve Himmelen. (Joh. 7, 39.) Derfor prøvede Herren ikke at give noget forklarende Svar paa deres Spørgsmaal, men sagde blot: »Det tilkommer ikke eder [nu] at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt. Men I skal faa KraftKraft*), [123] naar den Helligaand kommer over eder; og I skal være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende. « Ap. G. 1, 7. 8.

_______________________________
*) Denne lovede Kraft til at kende og forstaa Tider og Stunder og alt, hvad der henhører til et ret V i d n e s byrd, gælder hele Menigheden fra først til sidst; under den Helligaands Vejledning og Magt tilvejebringes Mad i rette Tid, Kundskab med Hensyn til ethvert Træk i Planen, for at vi kan være hans Vidner indtil denne Tidsalders Ende, Jfr. Joh. 16, 12. 13.
_______________________________

Da de naaede Oliebjerget, opløftede Herren, som vandrede med dem, sine Hænder og velsignede dem, og han skiltes fra dem og for op; og en Sky tog ham bort fra deres Øjne. (Luk. 24, 48-52; Ap. G. 1, 6-15.) De begyndte herefter at se noget mere af Guds Plan. Herren, som kom ned fra Himmelen, var vendt tilbage til Faderen, saaledes som han havde fortalt dem, før han døde — var gaaet bort for at berede dem Sted og vilde komme igen for at tage dem til sig, var rejst til det fjerne for at modtage det lovede Rige og saa vende tilbage (Luk. 19, 12); og imedens skulde de være hans Vidner paa hele Jorden for at kalde og berede et Folk til at tage imod ham, naar han kom for at herlig­gøres i sine hellige og for at regere som Kongers Konge og Herrers Herre. De indsaa, at deres nye Mission, som var at kundgøre for enhver Skabning en kommende Konge fra Himmelen, med »al  Magt i Himmelen og paa Jorden«, var en meget vigtigere Gerning end de foregaaende Aars, da de forkyndte, at »Mennesket Kristus Jesus« var til Stede, medens de fulgte ham, som var »foragtet og forkastet af Mennesker«. Deres opstandne Herre var i Sandhed forvandlet, ikke alene i sit personlige Udseende — idet han undertiden viste sig paa en Maade og et Sted og saa igen paa en anden Maade og et andet Sted og lagde sin Almagt for Dagen — men han var ogsaa forandret i Tilstand og Natur. Han henvendte sig ikke længere til Jøderne [124] eller viste sig for dem; thi efter hans Opstandelse saa ingen ham i nogen Forstand uden hans Venner og Efterfølgere. Hans Ord: »Endnu en liden Stund, og Verden ser mig ikke mere«, gik saaledes i Opfyldelse.

Saa fik da Apostlene og den første Tids Menighed en grundfæstet Tro paa Herrens Opstandelses Virkelighed. Deres Tvivl spredtes, og deres Hjerter glædede sig. De vendte tilbage til Jerusalem og holdt ved i Bøn og Paakaldelse og Granskning i Skriften, idet de ventede paa den af Faderen lovede sønlige Udkaarelse og paa at blive udstyret med aandelig Forstand og med særskilte Naadegaver til at udføre kraftige Gerninger for at blive i Stand til at overbevise de sande Israelitter og til at grundlægge Evangeliemenigheden paa Pinsedagen. — Ap. G. 1, 14; 2, 1.

Skønt Herren ved sit andet Komme ikke vil aabenbare sin Nærværelse paa samme Maade,  som han gjorde i de 40 Dage efter sin Opstandelse, har vi dog hans Forsikring om, at Brødrene ikke skal være i Mørke. Ja, hvad mere er: Vi skal have en Hjælp, som de ikke havde og ikke kunde have i de 40 Dage, nemlig »Kraft fra det høje« til at vejlede os til Forstaaelsen af enhver Sandhed, hvis Tid og Tur er kommet, og til, som det er lovet, at meddele os kommende Ting. Følgelig skal vi i rette Tid faa fuld Forstaaelse af Maaden og Tiden for hans Aabenbarelse og af de medfølgende Omstændigheder, som, hvis de omhyggeligt iagttages og paagtes, ikke vil blive mindre overtydende end de Beviser, som de første Kristne fik paa Herrens Opstandelse, skønt de vil være af en anden Slags.

At Herren ved sit andet Komme kunde paatage sig menneskelig Skikkelse og saaledes vise sig for Menneskene, som han gjorde for sine Disciple efter sin Opstandelse, kan der ikke være Tvivl om, ikke alene, fordi han saaledes viste sig i menneskelig Skikkelse i de 40 Dage, men fordi Aandevæsener i Fortiden har haft Evne til at vise sig som Mennesker i Kød og i forsellige [125]  Skikkelser. Men en saadan Aabenbarelse vilde være usamstemmende med de almindelige Grundtræk i Guds Plan saavel som med de i Skriften givne Hentydninger til Manden for hans Aabenbarelse, hvilket vi skal komme til at se. Derimod er det Herrens Plan, at hans aandelige Rige skal meddele sig, virke og aabenbare sin Nærværelse og Magt gennem menneskelige, jordiske Redskaber. Ligesom denne Verdens Fyrste, Satan, skønt uset af Mennesker, øver en stor Indflydelse i Verden gennem dem, der er ham underdanige og er under hans Aands Magt og Ledelse, saaledes vil den nye Fredens Fyrste, Herren, særligt virke og aabenbare sin Nærværelse og Magt gennem menneskelige Væsener, der er ham underdanige og ledes ved hans Aands Magt og Indflydelse.

At se med det naturlige Øje og høre med det naturlige øre er ikke alt, hvad Udtrykkene Syn og Hørelse indbefatter. »Ingen har nogen Sinde set Gud« paa den Maade; dog har alle Guds Børn set ham, kendt ham og haft Samfund med ham. (Joh. 1, 18; 5, 37; 14, 7.) Vi hører Guds Kaldelse, vort »Kald herovenfra.«, vi hører vor Hyrdes Røst og ser stadig hen til Jesus og ser Kampprisen, Livets Krone, som han har lovet os ikke med legemlige Øjne og Øren, men med vor Forstand. Det Syn, vi med Forstandens og Troens Øjne har af vor herliggjorte Herre som den aandelige, højt ophøjede Herlighedens Konge, vor Genløser saavel som vor Konge, er langt dyrebarere end det Syn, der fremtraadte for det naturlige Øje før Pinsen.

Der var en Nødvendighed far, at Herren skulde aabenbare sig paa. den Maade, som han gjorde, for sine Disciple efter sin Opstandelse; men det vil der ikke være ved hans andet Komme. Hans Formaal vil da blive bedre opnaaet paa en anden Maade. At fremtræde saaledes ved det andet Komme vilde i Virkeligheden være til Skade for det Øjemed, som da tilsigtes. Hans Formaal med at vise sig for sine Disciple efter[126] sin Opstandelse var at overbevise dem om, at han, som var død, er levende og vil leve for evigt, for at de kunde drage ud som Vidner om hans Opstandelse Virkelighed (Luk. 24, 48), og for at deres Vidnesbyrd kunde blive en fast Grundvold for kommende Slægters Tro. Eftersom ingen kan godkendes af Gud og faa Sønneudkaarelsens hellige Aand uden Tro paa Kristus, var det nødvendigt ikke alene for Disciplenes Skyld dengang, men for alle siden, at Beviserne for hans Opstandelse og Forvandling blev saadanne, som naturlige Mennesker kunde fatte og paaskønne. Efter at de var blevet delagtige i den hellige Aand og havde lært at fatte aandelige Ting (se 1 Kor. 2, 12-16), kunde de have troet Englene ved Graven, da de sagde, at han var oprejst fra Dødstilstanden, selv om de endnu havde set Mennesket Jesu Kristi kødelige Legeme ligge i Graven. Men det var de ikke i Stand til før den Tid; Legemet maatte Være borte for at gøre Troen paa hans Opstandelse mulig for dem. Efter at den hellige Aand havde sat dem i Stand til at forstaa aandelige Ting, kunde de have troet Profeternes Vidnesbyrd, at det burde ham at dø, og at han vilde opstaa fra de døde og blive højt ophøjet som Herlighedens Konge, uden at det vilde have været nødvendigt for ham at vise sig som et Menneske og iføre sig forskellige kødelige Legemer som en Klædning, for at de kunde føle paa ham og se ham fare til Himmelen. Men alt dette var nødvendigt for dem ag for alle i deres naturlige Tilstand. Ved at tro kommer vi til Gud ved ham og faar Synds tilgivelse og Sønneudkaarelsens Aand for at kunne fatte de aandelige Ting.

Endskønt Herren fjernede de naturlige Hindringer for Troen ved at paatage sig menneskelig Skikkelse m. m., overbeviste han dog Disciplene og gjorde dem til Vidner for andre, ikke formedelst deres naturlige Syn og Følesans, men ved ud fra Skrifterne at tale til deres Fornuft. »Da oplod han deres Forstand til at forstaa[127] Skrifterne. Og han sagde til dem: Saaledes er der skrevet, at Kristus skulde lide og opstaa fra de døde paa den tredje Dag, og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem. I er Vidner om disse Ting.« (Luk. 24, 45-48.) Peter udtaler sig ogsaa klart om dette Formaal, naar han siger: »Ham oprejste Gud paa den tredje Dag og gav ham at aabenbares, IKKE FOR HELE FOLKET, men for de Vidner, som var forud udvalgt af Gud, for os, som spiste og drak med ham, efter at han var opstanden fra de døde. Og han har paabudt os at prædike for hele Folket og vidne, at han [den opstandne Jesus] er den af Gud bestemte Dommer over levende og døde.« Ap. G. 10, 40-42.

For Herren var det efter hans Opstandelse slet og ret et Spørgsmaal om, paa hvilken Maade det var mest tjenligt, at han viste sig for Disciplene, for at kunne opnaa sin Hensigt, nemlig at gøre sin Opstandelse og sit Naturskifte kendt. Havde han aabenbaret sig som en Ildslue, saaledes som Engelen viste sig for Moses i den brændende Tornebusk (2 Mos. 3, 2), kunde han nok have samtalt med dem; men det saaledes givne Bevis vilde langtfra have været saa afgørende som den Fremgangsmaade, han valgte, hverken for Apostlene eller for Verden i det store og hele, hvilken de vidnede for.

Om han havde vist sig i den aandelige Skikkelses Herlighed, saaledes som Engelen gjorde for Daniel (Dan. 10, 5-8), vilde Herligheden have været større, end Vidnerne kunde have udholdt. De vilde sandsynligvis være blevet saa opskræmt, at de ikke kunde have modtaget nogen Undervisning af ham. For ingen undtagen Paulus viste Herren sig nogen Sinde saaledes, og Paulus blev saa overvældet af hint Glimt af hans Herlighed, at han sank til Jorden og blev blind ved Glansen, der overstraalede Middagssolens. [128]

I vor Undersøgelse af den af Herren i de 40 Dage anvendte Aabenbarelsesmaade saa vi, at han endog overfor de udvalgte Vidner kun tillod sig at blive synlig nogle faa Gange, og da kun kort Tid. Var hele den Tid, han var synlig for dem, blevet sammentrængt paa en enkelt Dag i Stedet for at være spredt med Mellemrum over de 40 Dage, vilde det sandsynligvis have været mindre end 12 Timer eller 1/80 af hele Perioden. I saa Fald er det indlysende, at han var til Stede hos dem usynlig omtrent 79/80 af hint Tidsrum paa 40 Dage. Og selv naar han var synlig til Stede, var det ikke (undtagen een Gang for at overbevise Thomas) i en Skikkelse, der var nøjagtig lig den, de havde kendt saa godt i de 3 Aar og havde set blot nogle faa Dage i Forvejen. Der hentydes ikke en eneste Gang til, at de kendte ham paa hans Ansigtstræk, eller blot til, at han blev genkendt, fordi han havde det samme Udseende som ved tidligere Aabenbarelser.

Maria antog ham for at være »:Gartneren«. For de to paa Vejen til Emmaus var han en »fremmed«. Han var ogsaa en fremmed for Fiskerne ved den galilæiske Sø og far de elleve paa Salen. Hver Gang blev han genkendt paa sine Handlinger, sine Ord eller sit Tonefald.

Da Thomas erklærede, at kun det Bevis, som henvendte sig til hans naturlige Syn og Følesans, vilde blive godkendt af ham, irettesatte Herren ham blidt, skønt han tilstod ham det forlangte: Fordi du har set mig, har du troet; salige er de, som tror, uagtet de ikke har set. (Joh. 20, 27-29.) Det stærkeste Bevis var det, som ikke henvendtes til det naturlige Syn, og salige er de, som staar rede til at modtage Sandheden gennem hvilke som helst Beviser, Gud finder for godt at stadfæste den med.

Han viste dem derved, ikke alene, at han havde Magt til at aabenbare sig paa forskellige Maader og i mange forskellige Skikkelser, men ogsaa at intet af disse Legemer, som de saa, var hans aandelige, herlige Legeme, [129] skønt hans Opstandelses og Nærværelses Virkelighed dermed blev dem aabenbaret. De forskellige Skikkelser, han fremtraadte i, og de lange Mellemrum, hvori han var usynlig til Stede uden nogen ydre Aabenbarelse, gjorde det indlysende for dem, at skønt deres Herre og Lærer var levende og endnu ikke opfaret til Faderen, var han dog nu et Aandevæsen, i Grunden usynlig for Menneskeøjne, men med Evne til efter Behag at røbe sin Nærværelse og Magt paa en Mangfoldighed af Maader.*)

Frembringelsen af Legemet og Klæderne, hvori Kristus viste sig for dem, i selve det Værelse, i hvilket, de var samlet, var et utvetydigt Bevis for, at han ikke længere var et Menneske, skønt han forsikrede sine Disciple, at det Legeme, de saa, og som Thomas følte paa, var et virkeligt Kød- og Benlegeme og ikke blot et Syn eller noget foregøglet.**)

*) Den af Lukas optegnede Tildragelse (4, 30) bør ikke betragtes som et Sidestykke til hans Tilsynekomst og Forsvinden efter Opstandelsen. Det var ikke en Forsvinden i den Forstand, at han blev usynlig for Folket. Det var slet og ret en rask Bevægelse, hvorved han undgik sine Fjenders morderiske Hensigt. Før de fik udført deres Planer om hans Aflivelse, vendte han sig om, og idet han gik bort midt imellem dem, havde ingen Mod eller Magt til at øve Vold imod ham; thi »hans Time var endnu ikke kommet«.

**) Lad ingen forhaste sig og mene, at vi her følger Spi­ritismen, Swedenborgianismenn eller nogen anden isme. Det er slet og ret vor Opgave at følge og tankerigtigt forbinde Apostlenes Redegørelser. Den uhyre store Forskel mellem Bibelens Lære og hin af Satan udbredte Forfalskning deraf, der gaar under Navn af Spiritisme, skelner vi tydeligt og skal undersøge den i et efterfølgende Bind. Lad det være nok her at paapege, at Spiritismen giver sig ud for at knytte Forbindelser mellem døde Mennesker og levende Mennesker, hvorimod Bibelen fordømmer dette (Es. 8, 19) og lærer, at de Meddelelser, som var sande, kun er blevet givet af Aandevæsener, Engle, og af Herren efter hans Opstandelsesforvandling, da han var blevet en livgivende eller »levendegørende Aand«. [130]

Som et Menneske kunde han ikke komme ind i Væ relset uden at aabne Døren; men som et Aandevæsen kunde han det, og der skabte han i et Øjeblik og paatog sig et saadant Legeme af Kød og saadanne Klæder, som han fandt passende for Anledningen.

Vi kan heller ikke for et Øjeblik tiltræde den af nogle udkastede Tanke, at Herren aabnede Døren uden at blive bemærket; thi det er tydeligt og klart berettet, at han kom og stod midt iblandt dem, medens Dørene var lukkede, sandsynligvis endog meget omhyggeligt med Stænger og Bolte — »af Frygt for Jøderne«Joh. 20, 19. 26.

At han havde undergaaet et Naturskifte, bliver end­videre eftertrykkeligt paavist ved den Maade, hvorpaa han unddrog sig dem: Han blev usynlig for dem. Det menneskelige Legeme af Kød og Ben med dets Klæder, der pludselig korn til Syne, medens Dørene var lukket, gik ikke ud af Døren, men forsvandt simpelt hen eller opløstes i de samme Bestanddele, hvoraf han havde skabt det nogle faa Øjeblikke i Forvejen. Han blev usynlig for dem, kunde ikke længere ses af dem, da Kød, Ben og Klæder, hvori han havde aabenbaret sig, var opløst, skønt han uden Tvivl endnu var hos dem, usynlig til Stede; og saaledes var det for en stor Del i Løbet af de 40 Dage.

Ved særskilte Lejligheder har Gud for at meddele en særlig Undervisning tilstaaet andre Aandevæsener, Englene, en lignende Magt, hvorved de blev i Stand til at vise sig for Mennesker i menneskelige Legemer af Kød og Ben, der spiste og talte med dem, de underviste, ligesom Herren gjorde. Se 1 Mos. 18; Dom. 6, 11-22; 13, 3-20 og de hertil knyttede Bemærkninger i Bind I, Side 193-195.

Den af Herren og de omtalte Engle aabenbarede Evne til at skabe og opløse de Klæder, hvori de fremtraadte, var lige saa overmenneskelig som Skabelsen og Opløsningen af deres paatagne menneskelige [131] Legemer. Legemerne var ikke deres herlige aandelige Legemer, ikke mere end de Klæder, de bar. Det vil erindres, at den usyede Kjortel og de andre Klæder, som Herren bar før sin Korsfæstelse, var blevet delt mellem de romerske Soldater, og at Ligklæderne efterlades sammenfoldet i Graven (Joh. 19, 23. 24; 20, 5­7), saa at de Klæder, hvori han fremtraadte ved de nævnte Lejligheder, maa være blevet særskilt skabt for hver Gang. Da han f. Eks. viste sig som Gartner for Maria, var det rimeligvis i saadant Tøj, som en Gartner plejede at bære.

At de Legemer, hvori Herren viste sig, var virkelige Menneskelegemer og ikke blot Sansebedrag, lod han dem tydeligt forstaa, da han spiste i deres Paasyn og opfordrede dem til at føle paa ham og se, at Legemet virkelig var af Kød og Ben; han sagde: »Hvorfor er I forfærdet? ... Se mine Hænder og mine Fødder, at det er mig selv! Føl paa mig og se! En Aand har ikke Kød og Ben, som I ser, at jeg har.« — Luk. 24, 38. 39.

Nogle Kristne uddrager af Herrens Udtalelse meget urimelige Slutninger med Hensyn til hans paatagne Kød- og Benlegemes Virkelighed. De anser hans paatagne Legeme for hans aandelige Legeme og hævder, at et aandeligt Legeme er af Kød og Ben og ganske ligner et Menneskelegeme paa det nær, at et ubestemmeligt noget, som de kalder Aand, flyder gennem dets Aarer i Stedet for Blod. De synes at overse Herrens Udsagn om, at dette ikke var et aandeligt Legeme, at et Aandevæsen ikke har Kød og Ben. Glemmer de ogsaa Johannes' Udsagn, at det endnu ikke er aabenbaret, hvad et aandeligt Legeme er, og at vi ikke faar det at vide, før vi forvandles og bliver ham lige og ser ham, ikke som han var, men som han er? (1 Joh. 3, 2.) Glemmer de Apostelen Paulus' udtrykkelige Ord, at Kød og Blod ikke kan arve Guds Rige, og hans [132] Forsikring andetsteds om, at derfor maa alle Kristi Medarvinger »forvandles«? — 1 Kor. 15, 50. 51.

Mange Kristne har den Mening, at Herrens herlige aandelige Legeme er det samme Legeme, som blev korsfæstet og henlagt i Josefs Grav. De venter, at naar de ser Herren i Herligheden, skal de kende ham paa de Ar, han fik paa Golgatha. Dette er en stor Fejltagelse, som en Smule Eftertanke skulde kunne gøre klart. For det første vilde det bevise, at hans Opstandelseslegeme ikke er herligt eller fuldkomment, men arret og vansiret. For det andet vilde det bevise, at vi ved, hvad et aandeligt Legeme er, til Trods for Apostelens Udsagn om det modsatte, for det tredje, at vor Geniøsningsbetaling blev taget tilbage; thi Jesus sagde: »Mit Kød vil jeg give for Verdens Liv.« Det var hans Kød, hans Liv som Menneske, der blev ofret for vor Genløsning. Og da han igen blev oprejst til Livet ved Faderens Magt, var det ikke til den menneskelige Tilværelse; thi den blev ofret som Løsepenge for os; hvis denne Betaling var blevet taget tilbage, vilde vi fremdeles være under Dødsdommen og uden Haab.

Vi har ikke mere Grund til at tænke, at Herrens aandelige Legeme siden hans Opstandelse er et menneskeligt Legeme, end vi har til at tænke, at hans aandelige Legeme før hans Komme i Kødet var menneskeligt, eller at andre Aandevæsner har Menneskelegemer; thi en Aand har ikke Kød og Ben; og, siger Apostelen Peter, Herren led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden.

Herrens menneskelige Legeme blev imidlertid paa overnaturlig Maade fjernet fra Graven; thi var det blevet liggende der, vilde det have været en uoverstigelig Hindring for Disciplenes Tro, da de endnu ikke var undervist i aandelig Ting — »thi den Helligaand var der ikke endnu«. (Joh. 7, 39.) Vi ved intet om, hvad der blev af det, uden dette, at det ikke gik i Forraadnelse. [133] (Ap. G. 2, 27. 31.) Om det opløstes til Luft, eller om det endnu er opbevaret et eller andet Sted som et herligt Minde om Guds Kærlighed, om Kristi Lydighed og vor Genløsning, det ved ingen; det er heller ikke nødvendigt at vide det. At Gud ved et Underværk skjulte Mose Legeme, siges udtrykkeligt. (5 Mos. 34, 6; Jud. 9); og at Gud til en Ihukommelse ved et Underværk bevarede Mannaen fra Forraadnelse i Guldkrukken, som blev henstillet i Arken under Naadestolen i Tabernaklet, samt at Mannaen var et Sindbillede paa Herrens Kød, Brødet fra Himmelen, ved vi ogsaa. (2 Mos. 16, 20. 33; Heb. 9, 4; Joh. 6, 51-58.) Følgelig vil det ikke overraske os, om Gud i det kommende Rige viser Verden det Kødlegeme, der blev korsfæstet til en Genløsningsbetaling for alle — og ikke fik Lov til at raadne, men blev opbevaret som et evigt Vidnesbyrd om uendelig Kærlighed og fuldkommen Lydighed. Det er i det mindste muligt, at Joh. 19, 37 og Sak. 12, 10 kan faa en saadan Opfyldelse. De, som raabte: Korsfæst ham! « kommer maaske som Vidner til at kendes ved selve det Legeme, der blev gennemboret af Spydet og flænget af Tornene og Naglerne.

At anse Herrens Herlighedslegeme for et kødeligt Legeme vilde ikke i mindste Maade forklare hans ejendommelige og pludselige Aabenbarelser i de 40 Dage inden hans Himmelfart. Hvorledes kunde han vise sig saa pludseligt og derpaa blive usynlig? Hvorfor holdt han sig næsten til Stadighed usynlig i de 40 Dage, og hvad var Grunden til, at hans Udseende hver Gang var saa forandret, at det ikke kunde genkendes som det samme, der var blevet set ved de foregaaende Lejligheder, eller som det, der var saa vel kendt og elsket af dem alle før hans. Korsfæstelse faa. Dage i Forvejen?

Det er ikke nok blot at sige, at det var Mirakler; thi da skulde man paavise en eller anden Nytte af [134] ellers Nødvendighed for Miraklerne. Dersom hans Legeme efter Opstandelsen var Kød Ben og i det hele taget det samme Legeme, som blev korsfæstet med alle dets Mærker og Ar, hvorfor gjorde han saa Underværker, der ikke alene slet ikke beviste dette, men som, hvad vi ser, let kunde lære det modsatte: at han ikke var et Menneske nu Kød og Ben men et Akandevæsen, der kunde gaa og komme som Vinden, saa at ingen kunde sige, hvor han kom fra, eller hvor han gik hen? I den Hensigt at undervise dem fremtraadte han som et Menneske i forskellige Kød- og Benlegemer, som han skabte og opløste, eftersom Omstændighederne krævede det.

Før sin Korsfæstelse havde Herren staaet i et meget fortroligt Forhold til sine Disciple men efter sin Opstandelse var hans Maade at være paa overfor dem mere tilbageholdende. Dette skyldtes uden Tvivl Ønsket om at efterlade hos dem et kraftigere Indtryk af hans høje Stillings Værdighed og Ære og for at indgyde dem tilbørlig Ærefrygt for hans Person og Myndighed. Skønt Jesus som Menneske aldrig savnede den Værdighed i Fremtræden, der indgyder Agtelse, var dog en større Tilbageholdenhed nødvendig og gavnlig efter hans Forvandling til den guddommelige Natur. En saadan Tilbageholdenhed kendemærkede alle Herrens Sammenkomster med Disciplene efter hans Opstandelse. Disse Sammenkomster var meget kortvarige, ganske som han havde sagt: »Jeg skal herefter ikke tale meget med eder.« — Joh. 14, 30.

De, som tror, at vor himmelske Fader er en Aand og ikke et Menneske, burde ikke have nogen Vanskelighed ved at indse, at vor Herre Jesus, som nu er ophøjet til den guddommelige Natur, og som ikke alene er Gud lig i moralske Egenskaber, men i Virkeligheden er »Faderens Væsens udtrykte Billede«, ikke længere er et Menneske, men et Aandevæsen, som intet Menneske har set eller kan se uden ved et Mirakel. [135] 

Det er lige saa umuligt for Mennesker at se vor Herre Jesu Herlighed, som det er for dem at skue Jehova. Tænk et Øjeblik paa, hvorledes blot en Afspejling af den aandelige Herlighed indvirkede paa Moses og Israel ved Sinai! (Heb. 12, 21; 2 Mos. 19; 20, 19-21; 33, 20-23; 34, 29-35.) Saa forfærdeligt var Synet, saa overvældende og frygtindgydende, at Moses sagde: Jeg er angst og skælver. Og skønt Moses fik overnaturlig Kraft til at skue Herrens Herlighed, medens han i 40 Dage og 40 Nætter alene med Gud, overskygget af hans Herlighed, uden baade Mad og Drikke, modtog og skrev den guddommelige Lov (2 Mos. 34, 28), fik han dog, da han ønskede at se Herren Ansigt til Ansigt, dette Svar: »Du kan ikke se mit Aasyn; thi et Menneske kan ikke se mig og leve.« (2 Mos. 33, 20.) Noget, der saa ud som og forestillede Gud, var derfor alt, hvad Moses nogen Sinde fik at se, og mere var det heller ikke muligt for ham at se. Dette stemmer ogsaa med Apostlenes Udsagn: »Ingen har nogen Sinde set Gud« (Joh. 1, 18); han er den udødelige, usynlige Konge, »hvem intet Menneske har set, ikke heller [nogen Sinde] kan se.« (1 Tim. 6, 15. 16.) Men et Aandevæsen kan se og ser Gud, som selv er et Aandevæsen; det siges tydeligt. Mark. 18, 10.

Hvis Herren endnu var »Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv til en Genløsningsbetaling for alle« (1 Tim. 2, 5. 6), hvis han efter at have lidt Døden i Kødet blev oprejst igen i Kødet og ikke, som Apostelen vidner, som en levendegørende Aand, saa er han i Stedet for at være højt ophøjet over Englene og ethvert Navn, der nævnes i Himmelen saavel som paa Jorden, endnu et Menneske. Og om han har beholdt Tjenerskikkelsen, som han paatog sig i det Øjemed at lide Døden for alle, og endnu er lidt ringere end Englene, saa kan han aldrig se Gud. Men hvor fornuftstridende viser ikke en saadan Anskuelse sig at være[136] i Lyset af Apostelens Vidnesbyrd. Betænk tillige, at dersom Herrens Kød, der blev saaret og gennemboret af Tornekronen, af Nagler og Spyd og var præget af Sorg og Smerte, er hans herlige aandelige Legeme, og dersom Arrene og de ilde tilredte menneskelige Træk er den ophøjede Herres Arv og Eje, vilde han langtfra være skøn, selv om vi elskede de for vor Skyld modtagne Saar. Og om han saaledes bærer et ufuldkomment, vansiret og arret Legeme, og dersom vi skal vorde ham lige, vil det saa ikke indbefatte, at de Apostle og andre hellige, som blev korsfæstet, halshugget stenet, brændt, sønderhugget eller ihjelrevet af vilde Dyr, saavel som de, der kom til Skade eller omkom ved Ulykkestilfælde, hver og en ligeledes skulde bære sine Lyder og Ar? Og vilde efter denne Anskuelse Himmelen ikke komme til at frembyde et højst grufuldt Skue — i al Evighed? Men dette er ikke Tilfældet, og ingen kan længe nære en saa ufornuftig og ubibelsk Tanke. Aandevæsener er fuldkomne i et og alt. Derfor bliver Menigheden, som er Arvinger til himmelsk eller aandelig Herlighed og Ære, af Apostelen mindet om, at skønt det [Væsenet] saas [i Døden] i Svaghed [med Mærker, Saar o. a.], oprejses det dog i Kraft skønt det saas i Vanære [med Furer af Kummer, Sorg o. s. v.], oprejses det dog i Herlighed, skønt der saas et naturligt [egentlig: et sjæleligt, animalsk] Legeme, bliver der dog oprejst et aandeligt Legeme, og at ligesom vi har baaret den jordiske Faders Billede, skal vi bære den himmelske Herres Billede. (1 Kor. 15, 42-51.) Vor Herre Jesus antog og bar for vor Skyld ogsaa det jordiske Menneskes Billede for en Tid, for at han kunde genløse os. Men i sin Opstandelse blev han den himmelske Herre (Rom. 14, 9), og om vi er tro, skal vi snart bære den himmelskes Billede (aandelige Legemer), ligesom vi endnu bærer den jordiske Herres, Adams, Billede (menneskelige Legemer).[137]

Husk paa Paulus. For at kunne blive en af Apostlene maatte han blive et Øjenvidne, maatte se Herren efter hans Opstandelse. Han var ikke en af dem, som oplevede Aabenbarelserne af hans Opstandelse og Nærværelse i de 40 Dage, hvorfor der blev tilstaaet ham et særskilt Glimt af Herren. Men han saa ham ikke, som de andre gjorde, ikke tilsløret i Kød og Klæder af forskellig Slags. Det mindste Blik paa Herrens utilslørede herlige Person kastede ham til Jorden, blændet af en Herlighed, der langt overgik Middagssolens Glans; og der behøvedes et Mirakel for at give ham Synet endog blot delvis tilbage efter denne Blindbed. (Ap. G. 9, 17. 18.) Saa Paulus ikke Herren, saadan som han er, som et Aandevæsen, og viste Herren sig ikke i de 40 Dage, saadan som han var, det vil sige, som han forud havde været, i den allerede paaviste Hensigt og af de nævnte Grunde? Der er ikke Rum for Tvivl herom. Herren havde en bestemt Hensigt med at aabenbare sig saaledes for Paulus, ligesom han havde et andet Øjemed med at aabenbare sig anderledes for de andre. Dette paaviser Paulus, naar han siger: »Men sidst af alle blev han set ogsaa af mig som det ufuldbaarne Foster.« (1 Kor. 15, 9.) Ligesom Herrens Opstandelse udgjorde hans Fødsel fra de døde til den aandelige Tilværelses Fuldkommenhed (Kol. 1, 18; Rom. 8, 29), saaledes omtales her og andet Steds Menighedens, Kristi Legemes, Opstandelse som en Fødsel. Ved vor Fødsel eller Opstandelse som Aandevæsener skal vi faa Herren at se, saadan som han er, saaledes som Paulus saa ham; men fordi vi da er forvandlet eller født som Aandevæsener, vil vi ikke blive slaaet til Jorden eller blive blinde ved Synet af Herrens herlige Person. Paulus' Udsagn betyder, at han saa ham, som vi skal se ham — »saadan som han er«; han saa ham, som hele Kristi Legeme skal se ham, men i Utide, før han virkelig var født fra de døde, og derfor inden han var i Stand til [138] at taale det, dog som enhver, der er satsledes født, i sin Tid skal se ham.

Da Moses kom ned fra Bjerget for at meddele Israel Lovpagten, var han et Forbillede paa den nye Pagts større Lovgiver og Midler, som ved sit andet Komme træder frem for at styre og velsigne Verden. Moses var derfor et Forbillede paa den hele Menighed, for hvem Herren er Hovedet. Mose Ansigt kom til at skinne, saa Folket ikke kunde taale at se paa ham, og som et Forbillede paa Kristi aandelige Herlighed maatte han derefter bære et Dække, en Anskuelig­gørelse af det Punkt, vi nu undersøger. Kristus har den virkelige Herlighed og Glans og er Faderens Væsens udtrykte Billede, og vi skal blive ham lige. Intet Menneske kan skue den Herlighed. Hvilke Aabenbarelser af Lovgiveren Verden end vil faa, naar Herrens Herlighed afsløres, vil dog de aandelige Personer ikke kunne ses. De vil tale gennem Dækket, bag Tæppet. Dette og andet betegnes ved Mose Dække. 2 Mos. 34, 30-33.

Idet vi skænker Sagen omhyggelig Eftertanke, kommer vi mere og mere til at indse den guddommelige Visdom, som er lagt for Dagen i den Maade, paa hvilken Herrens Opstandelse blev aabenbaret for Apostlene, for at de kunde være grundigt overbeviste og paalidelige Vidner, og for at de sagtmodige i Verden kunde blive i Stand til at modtage deres Vidnesbyrd og tro, at Gud oprejste Herren fra de døde for at de kunde vedkende sig ham som den, der var død, men nu lever evindelig, og ved at tro kunde komme til Gud gennem ham. Og idet vi under Vejledning af Sandhedens hellige Aand betragter ham, udvider vort Syn sig, og vi ser i ham ikke længere Mennesket Kristus Jesus, men Herlighedens og Magtens Herre, delagtig i den guddommelige Natur. Saaledes kender vi ham, hvis Komme og Rige Menigheden saa ihærdigt har [139] bedet om og længtes efter. Og ingen, der rigtig indser hans store Ophøjelse, kan ved hans andet Komme vente Mennesket Kristus Jesus i det til Offer beredte og saarede og som Løsepenge i Døden hengivne kødelige Legeme. Vi skal heller ikke vente, at han ved sit andet Komme vil vise eller aabenbare sig i forskellige Skikkelser af Kød og Ben for Verden; dette var nødvendigt for hine første Vidner, men ikke saa nu. Han vil, som vi skal paavise, aabenbare sin anden Nærværelse helt anderledes.

Af hvad vi har set med Hensyn til Aandevæsener og deres Aabenbarelser i henrundne Tider, fremgaar det klart, at dersom Herren aabenbarede sig ved sit andet Komme enten ved at oplade Menneskenes Øjne til at skue hans Herlighed, som han gjorde det overfor Paulus og Daniel, eller ved at paatage sig et menneskeligt Legeme, vilde det være til Hinder for den i hans Ord aabenbarede Plan. Virkningen af hans Aabenbarelse i Herligheden for Verden, hvis Øjne ved et Underværk maatte sættes i etand til at se ham, vilde være den at de næsten blev lamslaaet af det overvældende Syn, hvorimod det at vise sig som et Menneske vilde nedsætte hans Værdighed og foraarsage, at den guddommelige Natur og Skikkelse blev undervurderet. Eftersom ingen af Delene synes at være nødvendig eller tilraadelig nu, kan vi ikke antage, at nogen af disse Fremgangsmaader vil blive benyttet.

Tværtimod bør vi vente, at Kristus vil blive aabenbaret i Menneskehedens Kød paa samme Maade, som Gud var aabenbaret i vor Herre Jesus, da han »blev Kød« og boede blandt Menneskene. Naar Menneske-naturen er fuldkommen og i Samklang med Gud, er den en Afbildning af Gud i Kødet; følgelig var den oprindelig fuldkomne Adam et Billede af Gud, og det fuldkomne Menneske Kristus Jesus ligesaa, saa han kunde sige til Disciplen Filip, som bad om at faa Faderen at se: » Den, som har set mig, har set Faderen« [140] han har set Guds Billede i Kød, Gud aabenbaret i Kød.

Saaledes vil Menneskeslægten i Almindelighed, idet dens Medlemmer lidt efter lidt kommer tilbage til det Gudsbillede, som saa længe har været tabt, ogsaa blive kødelige Billeder og Fremstillinger af Faderen og Kristusætten. Ved selve Begyndelsen af Tusindaarsriget vil der, som vi har set, være Eksempler paa fuldkommen Menneskenatur for Verdens Øjne (Bind I, Side 308-314): Abraham, Isak og Jakob og de hellige Profeter, der allerede er prøvet og godkendt, vil blive »Fyrster« blandt Menneskene, det aandelige, usynlige Riges Talsmænd og Stedfortrædere. I disse vil Kristus blive aabenbaret i deres Kød ligesom Faderen blev aabenbaret i hans Kød. Og efterhaanden som de villige og lydige opnaar Fuldkommenheden og indtræder i fuld Harmoni med Kristi Legeme, vil enhver saadan blive et Billede af Gud og af Kristus, og i hver af disse vil Kristus blive aabenbaret.

Fordi det fuldkomne Menneske i moralsk Henseende er skabt i Guds Billede, vil det, naar det er fuldt ud hengivet til Gud, være i Stand til fuldelig at sætte Pris paa Guds hellige Aand og Ord; og den herlig-gjorte Menighed vil lede det. Uden Tvivl vil Syner og direkte Aabenbarelser, i det hele taget Forbindelsen mellem det aandelige Rige og dets jordiske Stedfortrædere, ogsaa blive meget almindeligere, end lignende Forbindelser nogen Sinde før har været — mere som Forholdene var i Edens Have, før Synden medførte Fordømmelse og Adskillelse fra Guds Yndest og Samfund.

Altsaa er der intet hverken i Fornuften eller Skriften, der kræver, at Herren ved sit andet Komme skal vise sig i forskellige Legemer af Kød og Ben. At en saadan Fremgangsmaade ikke er nødvendig, fremgaar af det Held, Satans Rige har med sig, hvilket virker gennem Mennesker som Redskaber. De som har Del [141] i det onde og i Vildfarelsens Aand, repræsenterer den store usynlige Fyrste fuldt vel. Han er saaledes aabenbaret i deres Kød, skønt han selv er et Aandevæsen, usynlig for Mennesker.

Naar Kristusætten er blevet »forvandlet«, gjort delagtig i den guddommelige Natur, er dens Medlemmer Aandevæsener lige saa vist, som Satan er det, og ligeledes usynlige for Mennesker. Deres Virksomhed vil blive udført paa en lignende Maade, skønt den vil være stik modsat i Beskaffenhed og Følger. Deres hædrede Redskaber vil ikke blive gjort til trælbundne Slaver ved Uvidenhed og Svaghed, hvad de fleste af Satans Tjenere er; men fuldkommengjorte og »virkelig frie« vil de handle indsigtsfuldt og i fuld indbyrdes Forstaaelse, af egen fri Vilje og af Kærlighed. Deres Stilling skal være Lønnen for deres Retfærdighed.

Herrens Nærværelse vil blive aabenbaret for Verden, ved at der bliver lagt »Magt og stor Herlighed« for Dagen, dog ikke blot for Menneskenes naturlige Syn, men ogsaa for deres Forstands Øjne, idet de oplades til at skønne de store Forandringer, som den nye Hersker gennemfører. Hans Nærværelse og retfærdige Styrelse vil blive kendt baade af de Straffe og de Velsignelser, som vil blive tildelt Menneskeslægten under hans Regering.

Det er længe blevet almindeligt troet, at Nød og Trængsel kommer over de ugudelige som en Straf for deres Misgerninger. Da dette synes at være en naturlig og rigtig Lov, har Folk i Almindelighed godkendt den, idet de har ment, at det burde være saa; om det end ikke er saa. Dog stemmer Erfaringens haarde Virkelighed overens med Bibelen i, at det i Fortiden har været de gudfrygtige, der oftest har lidt Genvordigheder og Forfølgelser. (2 Tim. 3, 12.) Men paa »Trængselens Dag«, i det Tidsrum paa 40 Aar, som danner Indledningen til Messias' Regering, vil denne Tingenes Orden begynde at blive forandret. Paa [142] den Dag vil de onde Magter blive omstyrtet, og Retfærdigheden, som bliver oprettet lidt efter lidt, skal snart paaføre dem, der øver det onde, en tilsvarende Gengældelse og bringe Velsignelser til dem, som gør det gode: »Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, ... men Ære og Hæder og Fred over hver den; som gør det gode« — »paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag, han, som vil betale enhver efter hans Gerninger.« (Rom 2, 9. 10. 5. 6.) Og eftersom der er saa meget, der nu er galt, vil Gengældelsen blive meget haard i Begyndelsen, saa at den volder en saadan Trængselstid, som der ikke har været, siden et Folk blev til. Saaledes vil Herren i Hævn og Trængsel og Vrede over Nationerne aabenbare for Verden, at der er indtraadt et Hushold­ningsskifte, en Omskiftning af Herskere. Og saaledes skal Profetens Ord til Herren opfyldes: »Saa snart dine Domme kommer til Jorden, lærer Jorderigets Beboere Retfærdighed.« (Es. 26, 5-11.) De vil lære, at under den nye Tingenes Orden skal de, der gør, hvad Ret er, ophøjes, og de, som gør det onde, skal holdes tilbage og straffes. Ved omhyggelig Læsning af Ps. 72, 1-19 og Ps. 37, 1-14 vil man finde klare profetiske Vidnesbyrd med Hensyn til dette Rige og dets Virken til Bedste for de ringe, de oprigtige, de fattige, de trængende og de undertrykte, samt dets Omstyrtelse af Monopoler og enhver Samfundsindretning, der gaar ud paa Uretfærdighed og Undertrykkelse, og dets almindelige Udjævning af menneskelige Forhold.

Vor Konge vil saaledes aabenbare sig lidt efter lidt; nogle vil opdage den nye Hersker førend andre, men omsider »skal hvert Øje se [opdage] ham«. (Aab. 1, 7.) Men »han kommer med Skyerne«; og medens Trængselens Skyer er tunge og mørke, naar Bjergene (denne Verdens Riger) bæver og falder, og Jorden (Samfunds­ordenen) rystes, falder sammen, smeltes, da vil nogle begynde at indse, hvad vi nu kundgør som noget, der [143] allerede er for Haanden — at Jehovas store Dag er kommet, at den forudsagte Dag med Trængsel og Vrede over Nationerne bryder frem, ag at Jehovas Salvede nu tager sin store Magt og begynder sit Værk for at gøre Ret til Maalesnor og Retfærdighed til Lod. (Es. 28, 17.) Han bør regere, indtil han har afskaffet alle de Myndigheder og Love paa Jorden, der er i Modstrid med den Lov, som raader i Himmelen.

Alt som Trængselen tager til, vil Menneskene forgæves søge efter Beskyttelse i Samfundets Huler og Kløfter, Klipper og Fæstninger (Frimureri, Odd-fellow-Ordener og Fagforeninger, Truster og alle verdslige og kirkelige Selskaber) og i Jordens Bjerge (Regeringer), idet de siger: »Fald over *) [dæk, værn] os og skjul os for hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede! Thi deres Vredes store Dag er kommet.« Aab. 6, 15-17.

*) Den her udtrykte Tanke gaar i Retning af Beskyttelse ikke Ødelæggelse. Den gængse Opfattelse af dette Sted, at det lærer, at de ugudelige vil faa Tro nok til at bede om, at bogstavelige Bjerge maa falde, er urimelig. Den virkelige Opfyldelse gaar allerede for sig: De store, de rige, og de fattige ikke mindre, søger hen til Bjergene og Klipperne for at finde Ly mod den mørke Trængselsstorm, som alle ser trækker op.

Mammondyrkelsen, som har gjort hele Verden afsindig, og som skal spille en fremtrædende Rolle under Trængselen, idet den ikke alene fører til ivrig Stræben efter Ophobning af Penge, men ogsaa efter disses Opbevaring, vil blive fuldstændig omstyrtet, hvilket paavises i Es. 2, 8-21; Ez. 7, 17-19.

Man vil forstaa, at den store Trængselsdag er kammet, og mod dens Storm vil alle søge Ly, skønt det kun bliver faa, der vil indse, at de Herrens Damme, som da kommer over Verden, er Virkningen af hans Nærværelse, Oprettelsen af hans Herskermagt og Indførelsen af hans Love. Til sidst skal imidlertid alle erkende (»se«) Herlighedens Konge, og alle, som da [144] elsker Retfærdigheden, vil glæde sig ved at lyde ham og skikke sig fuldt

Dette vil blive en Gengældelsens Tid for alle som ved Svig eller Vold, undertiden i Lovens Navn og under dens Medhold, uretfærdigt har tilvendt sig andres Rettigheder og Ejendom. Gengældelsen vil, som vi har set, komme fra Herren gennem Folke­massernes Opstand. Mange vil da i deres Ængstelse, og fordi de er uvillige til at skilles ved nogle Kroner, et Stykke Jord eller en formentlig Rettighed og Værdighed, som de længe har besiddet ubestridt, og idet de ser den tilstundende Gengældelse, søge hen til de hidtil mægtige Organisationer retslige, borgerlige og kirkelige for at fremme og værne deres Interesser, fordi de føler, at de maa falde, hvis de staar alene. Men disse skal ikke være i Stand til at udfri dem paa Herrens Vredes Dag. Den tilstundende Kamp og Gengældelse vil afstedkomme Jammerklage blandt alle Jordens Slægter; thi det vil blive en saadan Trængselstid, som der ikke har været, siden et Folk blev til, og heller ikke skal blive igen. Det vil blive »over ham«, de vil hyle, over hans Domme, der paa en naturlig Maade fremkalder den store Trængselstid; thi Herren rejser sig for at ryste Jorden forfærdeligt og ødelægge dens raadne Forhold. (Es. 2, 21.) Saa vidtrækkende vil Dommene og Trængslerne blive, at ingen skal undslippe. Omsider skal hvert Øje blive Forandringen var og indse, at Herren regerer. Trængselen kunde blive betydeligt lettet, om Menneskene evnede at forstaa og værdsætte retvise Grundsætninger, at se bort fra og opgive alle Fortidens uretfærdige Forrettigheder, selv om de har Lovens Medhold; men dette vil Selviskheden ikke tillade, før Trængselen styrter og knuser de hovmodige, ydmyger de mægtige Og ophøjer de sagtmodige.

Først naar den store Trængselstid er ved at ende, naar de hedenske Riger er knust til Støv og aldelesborte, [145] idet der ikke findes et Sted for dem (kort efter 1914 e. K. som paavist i det foregaaende Kapitel), naar det store Babylon er helt omstyrtet og dets Indflydelse over Verden brudt  først da vil den store Masse af Menneskeheden komme til at indse Sagernes sande Stilling. Da vil de se, at den store Trængsel, de har oplevet, er den, der billedligt kaldes »Krigen paa Guds, den almægtiges, store Dag« (Aab. 16, 14), at i samme Forhold, som de har støttet Vildfarelse og Uret, har de kæmpet imod det nye Riges Lov og Magt og Jordens nye Hersker, og at i samme Forhold, som deres Tunge, Pen, Hænder, Indflydelse og Midler brugtes til at understøtte Ret og Sandhed i en hvilken som helst Sag, i samme Grad har de kæmpet paa Herrens Side.

Nogle vil lære at kende Trængselens Betydning hurtigere end andre, fordi de er mere lærvillige. Og under hele Trængselen vil der i Verden være dem, der vil vidne om dens Aarsag, idet de forkynder, at Herrens Nærværelse og Oprettelsen af hans Rige, der er i Modstrid med Mørkets Magter, er den virkelige Aarsag til Trængselen og Samfundets Rystelse og Kuldkastelse, hvorhos de paaviser, at alle, som modstaar Sandhed og Retfærdighed, er det nye Riges Fjender, og at de, med mindre de hurtig overgiver sig, snart kommer til at lide et vanærende Nederlag. Masserne vil dog da som altid foragte vise Raad, indtil de er fuldstændig ydmyget under det nye Riges Jernstyre og til sidst indser Daarskaben i deres Færd.

Den sande Lærer og Lysbærer (Matt. 5, 14), den sande Menighed, Kristi Legeme, skal ikke lades i Mørke, saa den først faar noget at vide om Herrens Nærværelse ved Aabenbarelsen af hans Vrede og Magt, saaledes som Tilfældet bliver med Verden. Dens Oplysning er der sørget særskilt for. Ved Profeternes sikre Ord, der skinner som et Lys paa et mørkt Sted, bliver den klart og bestemt underrettet om, hvad den [146] kan vente. (1 Pet. 1, 19.) Ved det  profetiske Ord skal den ikke alene bevares for Modløshed og sættes i Stand til at klare sig overfor de paa »den onde Dag« saa almindelige Angreb, Snarer og Snublestene og saaledes staa godkendt for Gud, men ogsaa blive Verdens  Lysbærer og Lærer. Menigheden sættes derved i Stand til at vise Verden Aarsagen til Trængselen, at kundgøre den nye Herskers. Nærværelse, at fremsætte den nye Husholdnings Regler, Plan og Formaal og at undervise Verden om, hvad der er visest at gøre i Betragtning af disse Ting. Og skønt Menneskene ikke vil give Agt paa Undervisningen, før de har lært Underkastelse, ved at den er blevet dem paatvunget i Trængselen, vil den dog være en stor Hjælp for dem paa den Tid. Det er denne Mission, der udføres af »Fødderne«, Menighedens sidste Medlemmer, som forkynder paa Bjergene (i Rigerne), at Kristi Regering er begyndt, hvortil der hentydes i Es. 52, 7.

Skriftsteder, som tilsyneladende er  i Modstrid
med hverandre.

Med Hensyn til Maaden for Herrens Genkomst og Aabenbarelse er der nogle Udsagn i Skriften, som synes at modsige hverandre, indtil man undersøger dem kritisk. Uden Tvivl har de i Aarhundreder tjent det Øjemed ifølge Guds Vilje at skjule Sandheden, indtil den rette Tid for dens Forstaaelse var kommet; og selv da er den skjult for alle undtagen den særskilte, offerviede Klasse, hvem den var tiltænkt.

Herren sagde f. Eks.: »Se, jeg kommer som en Tyv.« »Som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage [hans Nærrværeleses Dage]: De spiste, drak, tog til Ægte, blev bortgiftet«; »de agtede det ikke, førend Syndfloden kom«. »Men da han blev spurgt af Farisæerne om, naar Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: Guds Rige [147]  kommer ikke saaledes, at man kan vise derpaa [med ydre Opsigt].« — Aab. 16, 15; Luk. 17, 26. 27. 20; Matt. 24, 38. 39.

Disse Skriftsteder fremstiller og belyser tydeligt Maaden for Herrens Komme. De viser, at han vil være usynlig til Stede og udføre et Arbejde, hvorom Verden for en Tid vil være aldeles uvidende. Hans Tilkommelse maa derfor ske paa en stille Maade, ubemærket og aldeles  ukendt for Verden, ganske »som en Tyv« vilde komme, uden Støj eller noget andet til at vække Opmærksomhed. Ligesom Menneskene i Noas Dage gav sig af med deres Sager som ellers, ikke det mindste forstyrrede og uden den ringeste Tro paa Noas Prædiken om en kommende Vandflod, saaledes vil det blive under den første Del af Herrens Dag. Da Verden ingen Lid fæster til Forkyndelsen om hans Nærværelse og om den overhængende Trængsel, vil den gaa sin Gang som ellers, slet ikke give Agt paa nogen som helst saadan Prædiken, før den gamle Verden den gamle Tingenes Orden, forsvinder i den store Trængselsflod som en Forberedelse til den nye Ordnings, Guds Riges, fulde Oprettelse under hele Himmelen. »Som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens [Nærværelses] Dage.«

Paa den anden Side finder vi Skriftsteder, som ved første Øjekast synes at staa direkte i Modstrid med disse, som f. Eks.: »Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun.« »Vor Herre Jesus aabenbares fra Himmelen med sin Krafts Engle, med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kender Gud, og over dem, som ikke lyder vor Herres Jesu Evangelium.«  »De [Verden] skal se Menneskesønnen komme paa Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.« »Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham.« 1 Thess. 4, 16; 2 Thess 1, 7. 8; Matt. 24, 30; Aab. 1, 7.

[148] Som Sandhedssøgere kan det ikke gaa an, at vi med disse Skriftsteder for Øje siger, at de fleste af dem synes at støtte den Anskuelse, vi er tilbøjelige til at foretrække, og saa gaa de andre forbi. Før vi har en Opfattelse af Emnet, hvori ethvert Bibeludsagn kommer til sin Ret, bør vi ikke føle os sikre paa, at vi har fundet Sandheden med Hensyn til denne Sag. Eet Udsagn af Gud kan udgøre en lige saa sand og lige saa fast Grundvold far vor Tro som et Hundrede. Det vil være visere at søge en samstemmende Forstaaelse end at komme til en Slutning og vælge en Synsmaade, der hviler paa en ensidig Fortolkning, og saaledes vildlede os selv og andre.

Kristne i Almindelighed gør sig ingen Umage for at opdage Overensstemmelsen mellem disse Udsagn, og derfor er deres Begreber ensidige og urigtige. Den sidste Gruppe Udsagn er lige saa bestemt som den første og lærer tilsyneladende det modsatte af en stille, upaaagtet Maade for Herrens Komme og Nærværelse. Foruden disse Udsagn henviser vi til to andre Fremstillinger af Maaden for hans Komme, nemlig: »Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igen paa samme Maade, som I har set ham fare til Himmelen«, og: »Ligesom Lynet udgaar fra Østen  og skinner indtil Vesten, saaledes skal ogsaa Menneskesønnens Tilkommelse være.« (Ap. G. 1, 11; Matt. 24, 27.) For at naa til en rimelig Slutning maa man ogsaa tillægge disse tilbørlig Vægt.

I vor Undersøgelse af Emnet skal vi lægge Mærke til, at Herren i ligefremme Vendinger udtaler, at hans Rige vil blive oprettet uden ydre Opsigt, og at hans Komme, hans Nærværelse, vil være som en Tyvs, saa det kræver nøje, opmærksom Iagttagelse at skønne og opdage ham, hvorimod alle de ovenstaaende Tekster, der. gerne betragtes som Beviser for en ydre, synlig Aabenbarelse, indeholder et i høj Grad billedligt Sprog, undtagen det ene, der siger, at han vil komme igen paa [149] samme Maade, som han gik bort. De billedlige Udsagn maa altid ved Udlæggelsen bøje sig for de mere ligefremme, bogstavelige, saa snart man indser, at de er billedlige. Naar som helst en bogstavelig Fortolkning  vilde gøre Vold paa Fornuften og tillige stille Skriftstedet i direkte Modstrid med ligefremme Udsagn i Skriften, bør et saadant Skriftsted anses for billedligt, og dets Udtydning bør søges i Samklang med tydelige, bogstavelige Skriftsteder og med den aabenbarede Plans almindelige Beskaffenhed og Formaal. Ved at man anerkender og saaledes udtyder det ad billedlige i dette Tilfælde, bliver den skønne Samklang i alle Udtalelserne aabenbar. Lad os nu undersøge dem og se, hvor fuldkomment de stemmer overens med de bogstavelige Udsagn.

»Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun.« (1 Thess. 4, 16.) Den her omtalte Røst og Basun svarer i enhver Henseende til de samme Billeder i Aab. 11, 15-19: »Den syvende Engel basunede, og der hørtes høje Røster i Himmelen, som sagde:

»Herredømmet over Verden er blevet vor Herres og hans Salvedes,    og han skal være Konge i Evighedernes Evighed. ... Og Folkeslagene vrededes, og din Vrede kom og Tiden til, at de døde skal dømmes.« Der hentydes til de samme Begivenheder i Daniels Profeti: »Og paa den Tid skal Mikael [Kristus] staa frem [tage Ledelsen], den store Fyrste, ... og der skal være en Trængsels Tid, som der ikke har været fra den Tid, et Folk blev til. ... Og mange, de, som sover i Jordens Støv, skal opvaagne.« (Dan. 12, 1. 2.) Paulus føjer til sin Omtale af Røsterne og Basunen det Udsagn: »De døde i Kristus skal opstaa først.« I 2 Tim. 4, 1 udtaler han videre, at Kristus skal dømme de levende og de døde paa denne sin Aabenbarelses og sit Riges Dag; og Begyndelsen til denne Dom over de levende Nationer [150] beskrives alle Steder som den største Trængselstid, Verden nogen Sinde har kendt til. — Dan. 12, 1.

Saaledes henviser Paulus, Johannes og Daniel øjensynligt til den samme Tid, Tiden for Herrens Aabenbarelse og Oprettelsen af hans Rige midt under en stor Trængsel, samt til de Begivenheder, som gaar forud for og indleder den. Der nævnes de samme Ting med Hensyn til, hvad der vil følge efter Mikaels Fremstaaen, Røsterne og Basunen, nemlig Trængsel og Vrede over Nationerne og de dødes Opstandelse. Læg dernæst Mærke til det anvendte billedlige Udtryk:

»MED ET TILRAAB.« Det her med »Tilraab« oversatte græske Ord er keleusma, der betyder et Tilskyndelsesraab. Det forudsætter et offentligt Budskab, der er bestemt til at blive hørt, ikke af nogle faa, men af en blandet Mængde. Hensigten dermed er enten at vække Uro og Skræk eller at støtte og tilskynde. Eller det kan have den ene Virkning paa en Klasse og den modsatte Virkning paa en anden alt efter Omstændighederne.

Tingenes Udseende i Verden i de sidste 15 Aar [skrevet 1888] svarer meget slaaende til dette Billede: Tilskyndelser til alle Mennesker Verden over om at vaagne op til Forstaaelse af deres menneskelige Rettig­heder og deres indbyrdes Slægtskabsforhold, de Grundsætninger, paa hvilket det hviler, og de Resultater, det burde føre til. Hvor paa Jordens Overflade findes den civiliserede Nation, som ikke har hørt Tilraabet og ikke er blevet paavirket deraf! Hele den civiliserede Verden har i de sidste faa Aar studeret Statsøkonomi, borgerlige Rettigheder og sociale Friheder som aldrig før; og Menneskene opmuntrer hverandre og bliver opmuntret som aldrig før til at undersøge disse Spørgsmaal til Bunds. Det ved Kundskabsforøglsen blandt Menneskene begyndte Opmuntringsraab har allerede naaet Jorden rundt, og under dets Indflydelse slutter Menneskene sig sammen, opmuntrede [151] og støttede af Mænd med Forstand og store Evner, for at kæmpe og ivre for baade virkelige og indbildte Rettigheder og Friheder; og alt som deres Organisationer ner vokser og formeres, bliver Raabet højere og mere langtrukkent og vil omsider, som forudsagt, ende i den store Trængsels og Oprørstid. Dette Udfald skildres kraftigt af Profeten: »Hør! Bulder paa Bjergene [i Rigerne] som af et stort Folk! Hør! Brag af forsamlede Folkeslags Riger! Herren, Hærskarernes Gud, mønstrer Krigshær.« — Es. 13, 4. 

»MED OVERENGELS RØST« er et andet slaaende billedligt Udtryk af lignende Betydning. »Overengel« betyder øverste Sendebud; vor salvede Herre selv er Jehovas øverste Sendebud, »Pagtens Engel« [Sendebud]. (Mal. 3, 1.) Daniel hentyder til samme Person og kalder ham Mikael, hvilket betyder en, som er lig Gud — et træffende Navn paa ham, der er Faderens Væsens udtrykte Billede og Bæreren af hans Myndighed og Magt. Overengelens Røst betegner Kristi Myndighed og Befaling. Dette Billede fremstiller altsaa Kristus  som den, der tager Ledelsen eller begynder sin Regering, udsteder sine  Befalinger,  sine Embedsordrer og kundgør Husholdningsskiftet ved at sætte sit Riges Love igennem.

Den samme Tanke udtrykkes anderledes af Daniel, naar han siger: Da skal Mikael, den store Fyrste, »staa frem«. At staa frem betyder at iføre sig Myndighed, at give Befalinger. Se »rejse sig«, Es. 2, 19. 20.) Et andet Eksempel paa dette Billede findes hos David, som profetisk siger om Kristus: »Han lod sin Røst høre, Jorden smeltede. Den store Trængsel vil bryde frem, og Jorden (Samfundsindretningen) vil smelte eller falde sammen under det Systemskifte, der indtræder, naar den nye Konge lader sin Kommandorøst høre. Paa hans Befaling maa retslige, borgerlige og religiøse Samfundsvildfarelser gaa under, hvor gamle eller rodfæstede eller forskansede de end maatte være. [152] Sværdet, der udgaar af hans Mund, skal volde  Ødelæggelsen. Sandheden med Hensyn til ethvert Spørgsmaal og Forhold skal dømme Menneskene og skal under hans Magt, Styrelse og Tilsyn medføre de mang­foldige Onders og Vildfarelsers Omstyrtelse.

»OG MED GUDS BASUN.« Mange synes tankeløst at nære den Anskuelse, at denne Basun vil frembringe en virkelig Lyd i Luften. Men man vil se, at dette er en urimelig Forventning, naar man lægger Mærke til, at Paulus her hentyder til, hvad Aabenbaringens Forfatter kalder »den syvende Basun«, »den sidste« i en Række billedlige Basuner. (Aab. 11, 15; 1 Kor. 15, 52.) Beviset for, at disse Udtryk gælder den samme Basun, findes i Beretningen om de med hver enkelt forbundne Begivenheder. Paulus nævner Opstandelsen og Oprettelsen af Herrens Rige i Forbindelse med »Guds Basun«. Og Aabenbaringens Forfatter nævner det samme, men gaar mere ind paa Enkelthederne. Det rigtige i at kalde den syvende eller »sidste Basun« for »Guds Basun« er ogsaa indlysende, naar vi tænker paa, at de under Aabenbaringens forudgaaende seks Basuner omtalte Begivenheder gælder Menneskeslægtens Gerning, hvorimod den syvende særskilt hentyder til Herrens Værk og omspænde »Herrens Dag«. Eftersom de forudgaaende seks Basuner har været billedlige og dette indrømmes gerne af de Fortolkere og Granskere, der gør noget som helst Krav paa at være Udlæggere af Aabenbaringen — da vilde det være et Brud paa Fornuft og sund Sans at vente, at den syvende, den sidste i Rækken, skulde være en virkelig, hørlig Lyd i Luften. Og ikke det alene, men det vilde være uoverensstemmende med Guds almindelige Fremgangsmaader, saavel som med de Udsagn i Skriften, der viser, at hans Komme sker i Løn; en Tyv blæser jo dog aldrig i Basun for at give sin Ankomst til Kende.

[153] Aabenbaringens syv Basuner er alle sammen billedlige og betegner syv store samt store Tidsrum samt de Begivenheder, der er knyttet til dem. Undersøgelsen af disse gemmer vi til et efterfølgende Bind. Lad det være nok her at sige, at vi i vor Tid befinder os midt i selve de Begivenheder, der viser, at den syvende Basun lyder. De høje Røster, den forøgede Kundskab, de vrede Nationer o. s. v., taget i Forbindelse med Tidsprofetierne, slaar dette fast som en Kendsgerning. Mange Begivenheder vil endnu komme til at indtræffe, før den syvende eller sidste Basun holder op at lyde, som f. Eks. Belønningen af de hellige og Profeterne, alle de dødes Opstandelse o. s. v. Den omspænder hele Tidsrummet for Kristi tusindaarige Regering, som det tilkendegives ved de Begivenheder, der skal finde Sted under den. — Aab. 10, 7; 11, 15. 18.

Saaledes finder vi, at »Tilraabet«, »Overengelens Røst«  og »Guds Basun« alle er billedlige og nu er i Færd med at lyde. Læg ogsaa omhyggeligt Mærke til, at enhver af de nylig omtalte tre Profetier (Dan. 12, 1; Aab. 11, 15; 1 Thess. 4, 16) erklærer, at Herren skulde være nærværende paa den Tid, da de omtalte Begivenheder finder Sted. De blev forudsagt netop i det Øjemed at tilkendegive Maaden, hvorpaa hans usynlige Tilstedeværelse vilde blive aabenbaret for dem, som tror Profetiens Ord. Paulus siger: »Herren skal stige ned med [ordret i eller under] et Tilraab«, en Røst, Basun o. s. v.

Johannes siger, at denne Verdens Riger bliver Herrens paa den Tid, da disse Begivenheder finder Sted; og Daniel siger: »Paa den Tid skal Mikael, den store Fyrste [Kristus], staa frem« (være til Stede) og tage sin store Magt. Om vi derfor hører Tilraabet, Røsterne og Lyden af den store Basun, bør vi opfatte dem som Tegn paa, ikke at Herren snart vil komme, men at han er kommet og nu er til Stede, og at Høstarbejdet, Indsamlingen af Hveden og Opbrændingen [154] af Klinten, allerede gaar for sig. Dette skal vi snart se rigelig bevist ved Tidsprofetierne Dog er det ikke med det naturlige Syn, men med Troens Øje fæstet paa det sikre profetiske Ord, at hans Nærværelse og hans Værk kan ses.

Her bør vi ogsaa lægge Mærke til en anden Sag, nemlig at »Tilraabet«, »Overengelens Røst« og »Guds Basun«, saaledes som de blev forklaret ovenfor, alle er Redskaber til Udførelse af Evangeliealderens Høstarbejde. Om vi derfor ser, ikke alene disse Sindbilleders Betydning, men ogsaa at de forudsagte Følger i Virkeligheden indfinder sig, har vi forøget Bevis paa, baade at vi har fortolket Sindbillederne rigtigt, og at vi nu lever i det Tidsrum, der kaldes »Høsten«, hvori Evangeliealderen og Tusindaarsrigets Tidsalder gaar over i hinanden, idet den ene afsluttes og den anden begynder. Mange vil ingen Hjælp behøve for at spore den Adskillelse, der nu foregaar mellem de virkelig helligede og dem, der kun er Navnkristne. Mange kan allerede se den billedlige Ild komme, kan høre Folkets Anskrig og den nye Konges, Immanuels, Befalinger, opdage de Begivenheder, der ledsager »den syvende Basun«, og skelne Trængselens »Skyer«, hvori Herren kommer, og ud fra og i hvilke hans Magt bliver aabenbaret idet han underlægger sig alle Ting.

Vi har allerede (Bind I, Side 256) gjort opmærksom paa den Omstændighed, at naar Høstarbejdet kan ses at være i Gang, er det et Bevis paa Herrens Nærvæ­relse, efterdi han udtalte, at han skulde være Overhøstmand og Leder af hele Arbejdet. »Se, en hvid Sky, og paa Skyen sad der en lig en Menneskesøn med en Guldkrone paa sit Hoved og en skarp Segl i sin Haand. ... Og han, som sad paa Skyen, lod sin Segl gaa over Jorden, og Jorden blev høstet.«  »I Høstens Tid vil jeg sige til Høstfolkene: Sank« o. s. v. (Aab. 14, 14. 16; Matt. 13, 30.)  Høstarbejdet vil tage 40 [155] Aar til sin fulde Udførelse. Dets forskellige Dele vil blive fuldført lidt efter lidt, men alle de Dage, det varer, er »Menneskesønnens Dage« — Dage, hvori Herren er til Stede og udøver sin Magt, som til sidst skal erkendes af alle, skønt i Begyndelsen kun af den af Apostelen fremhævede Klasse: »I, Brødre, er ikke i Mørke.«

»MED LUEILD.« Det næste af disse billedlige Udtryk kan let forstaas, naar Betydningen af Sindbilleder som Ild o. a. (forklaret i Bind I, Side 339) erindres. Apostelen siger: »Den Herre Jesus aabenbares fra Himmelen med sin Krafts Engle, med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kender Gud, og over dem, som ikke lyder vor Herres Jesu Evangelium.« — 2 Thess. 1, 7. 8.

Bogstavelig udtrykt forstaar vi det saaledes, at paa Herrens Dag (i Tusindaarsrigets Tidsalder) vil hans Nærværelse blive aabenbaret eller gjort synlig for Verden fra hans aandelige Magts Stilling (»Himmelen«) i den Vrede og Straf, hvormed han hjemsøger det onde og dets Udøvere. Det vil blive en fortærende Vrede, som det tilkendegives ved Sindbilledet »Ild«. Den vil hverken skaane onde Samfundsformer, Vildfarelser, Undertrykkelser eller forsætlige Syndere; alle de hovmodige og alle, som øver ondt, skal blive opbrændt som Halm paa hin tusindaarige Dag. I Begyndelsen — i Høsttiden vil denne Ild brænde kraftigt og fortære Hovmod og alt ondt, der nu staar i saa frodig Vækst. Lykkelige de, som vil give deres Hovmod og andet ondt hen til Ødelæggelse, for at de ikke ogsaa selv skal blive ødelagt (i »den anden Død«), hvad nogle, der gør Modstand, aabenbart vil blive i Løbet af Tusindaarsrigets Tidsalder. Det er om denne Tid, vi læser: »Se, Dagen kommer, brændende som en Ovn; da skal alle hovmodige og hver den, som øver Ugudelighed, være Halm, og Dagen, som kommer, skal sætte dem i Brand, siger Herren, Hærskarernes. [156] Gud, saa den ikke levner dem Rod eller Gren. « — Mal. 4, 1.

»HANS KRAFTS ENGLE«, Sendebud eller Hjælpere, er af forskellig Slags, og Betegnelsen kan med god Ret forstaas som anvendt om alle de forskellige Redskaber, levende og livløse, som vil blive brugt af Herren til Omstyrtelse af Nutidens onde Samfundsformer og til Tugtelse af dem, der øver ondt.

Idet Herrens Vrede eller Hævn saaledes skal komme til Udbrud i Lueild, i fortærende Trængsel, en saadan, som aldrig har været kendt før — saa almindelig og vidtrækkende og saa ødelæggende for det onde — vil Retfærdigheden og de retfærdige begynde at blive  yndet. Og efterhaanden som denne Handlemaade bliver mere og mere tydelig, vil Menneskene begynde at drage den Slutning, at en ny Magt har taget de menneskelige Anliggender under sin Styrelse. Saaledes skal Herrens Nærværelse som Konge blive aabenbaret for Verden. Han skal aabenbares »med Lueild, naar han tager Hævn [baade] over dem, som ikke kender Gud [som ikke er virkelig kendt med Gud, men som heller ikke adlyder Samvittighedens Lys, hvilket alle til en vis Grad ejer], og [tillige] over dem, som [hvorvel de kender Gud, dog] ikke lyder vor Herre Jesu Kristi Evangelium«.

Ved Tusindaarsdagens Tugtelser, tiltagende Lys og gunstige Anledninger vil alle blive bragt til en saa klar Kundskab om Sandheden og om Retfærdighedens Vej, at de vil være uden den Undskyldning, at de paa Grund af Uvidenhed er ude af Stand til at lyde Sandheden. De, som fremturer i deres Fjendskab mod Gud og Retfærdigheden, vil blive straffet med en evig Ødelæggelse (en Ødelæggelse, hvorfra der ingen Oprejsning skal være) bort fra Herrens Aasyn og fra hans Vældes Herlighed.

»MED KRAFT OG MEGEN HERLIGHED.«  Det næste Udsagn gaar ud paa, at Verden vil se Menneskesønnen komme, [157] før hans Rige er helt oprettet og alle hans Medarvinger samlet og ophøjet med ham. Ved at se hans Komme vil alle Jordens Slægter hyle; — »de skal se Menneskesønnen komme med Kraft og megen Herlighed«.

Verden ser allerede Trængselens Skyer trække sammen og  formørke Horisonten; den føler, at der nu er en Magt i Virksomhed i Menneskenes Anliggender, som den ikke kan hamle op med. Efter Tingenes nuværende Udseende at dømme tegner den nære Fremtid sig mørk og uheldsvanger for alle, som har tilstrækkelig Indsigt til at bedømme Begivenhedernes Gang. Tænkende Mennesker lægger Mærke til den Vedholdenhed, hvormed Spørgsmaal om Ret og Uret paatvinger sig deres Overvejelser og afkræver dem et Udtryk for deres personlige Grundsætninger. Mange skelner Jordens nye Herskers Herlighed og Magt uden at kende. Kongen selv, fordi der er Skyer og Mørke rundt omkring ham. Menneskene ser Skyerne og ser ham derfor komme i Skyerne med Kraft og Herlighed (Magts og Retfærdigheds Herlighed), men de kender ikke ham. Først naar Skyerne har ladet Hagl og gloende Kul (Ps. 18, 12-14) falde for at slaa Menneskenes Hovmod, Selviskhed og Fordomme ned, vil Skyerne forsvinde og aabenbare Kristi Nærværelses fulde Majestæt og Herlighed. Om Menneskene vilde tænke efter og lytte til Herrens Røst, der nu styrer Rettens Gang og varsler om overhængende Gengældelse, vilde den nære Fremtids store Ulykker blive afværget; men » een Gang taler Gud, ja, to Gange, hvis man ikke agter derpaa. ... Da aabner han Menneskenes Øre [ved Trængselsdagens Tordenrøster] og trykker sit Segl paa Advarselen til dem, for at Mennesket skal lade sin Gerning fare, og for at han kan fjerne Hovmodet fra Manden.« Job. 33, 14-17.

»Se, han kommer med Skyerne«, og i sin Tid »skal hvert Øje se [opdage] ham«, skelne hans Nærværelse,[158] Magt og Myndighed. Alle maa underkaste sig denne Myndighed enten med eller mod deres Vilje, indtil Satan bliver løsladt en liden Tid ved Tusindaarsrigets Afslutning, da deres Villighed eller Uvillighed efter Opnaaelsen af fuld Erfaring vil blive prøvet til fulde. De uvillige vil blive ødelagt i den anden  Død, der billedligt kaldes Ildsøen. — Aab. 21, 8.

Saaledes betragtet stemmer alle disse billedlige Forklaringer af Maaden, hvorpaa Herren kommer, absolut overens med de tydelige Udsagn om, at hans Nærværelse for en Tid vil være en Hemmelighed, der kun kendes af de vaagne.

Paa samme Maade.

Hvad læres der nu af Englenes Udsagn ved Herrens Bortgang (Ap. G. 1, 11): »Denne Jesus, som er optaget fra eder til Himmelen, skal komme igen paa samme Maade, som I har set ham fare til Himmelen«?

En omhyggelig Undersøgelse af denne Tekst vil aabenbare dens Overensstemmelse med de foregaaende.

Mange synes at mene, at Stedet lyder: Ligesom I ser Herren fare til Himmelen, saaledes, paa samme Maade, skal I se ham komme igen. Saadanne burde læse det om og om igen, indtil de lægger Mærke til, at der ikke staar, at de, som saa ham fare bort, vil se ham komme, eller at nogen anden vil se ham komme. Hvad der siges, er, at Maaden, hvorpaa han kommer, vil blive den samme som den, hvorpaa han gik bort. Hvorledes var da den Maade, hvorpaa han gik bort? Var det med Basunklang og Røster og et højt gennemtrængende Skrig, medens Herrens Person skinnede i overnaturlig Herlighed og Glans? I saa Fald bør vi vente hans Genkomst »paa samme Maade«. Foregik hans Himmelfart ikke tværtimod saa stille og lønligt, som det var muligt,  naar man tager i Betragtning, at det var hans Hensigt fuldt ud at overbevise sine Vidner om det stedfundne. Ingen saa ham eller vidste, hvad der var [159] hændt, uden hans trofaste Efterfølgere. Hans Udsagn (Joh. 14, 19): »Endnu en liden Stund, og Verden ser mig ikke mere«, er endnu aldrig blevet modsagt; thi ingen uden Brødrene saa hans Aabenbarelser efter hans Opstandelse,  og ingen andre var Vidner til hans Himmelfart. Paa samme Maade, som han gik bort (stille, lønligt, hvad Verden angik, og idet kun hans Efterfølgere   vidste noget derom), saaledes, paa denne Maade, kommer han igen. Og ligesom han, da han gik bort, opløftede sine Hænder og velsignede dem, saaledes sker det, naar han kommer igen,  for at deres Glæde kan blive fuldkommen, som han sagde: »Jeg kommer igen og tager eder til mig.« Jeg skal se eder igen, og eders Hjerter skal glædes, og ingen tager eders  Glæde fra eder.« Luk. 24, 50. 51; Joh. 14, 3; 16, 22.

Englene syntes ogssa at lægge særlig Vægt paa, at det vilde blive netop »denne Jesus« den samme, som forlod den Herlighed, han havde hos Faderen, før Verden var, og blev Menneske, blev fattig, for at vi kunde blive rige;  den samme Jesus, som døde paa Golgatha, den samme Jesus, der opstod som en levendegørende Aand paa den tredje Dag, den samme Jesus, som i de 40 Dage havde tilkendegivet dem sin Forvandling; denne Jesus for nu op til det høje. Ja, det er den samme Jesus, der to Gange har oplevet et Naturskifte først fra aandelig til menneskelig og derpaa fra menneskelig til guddommelig Natur. Disse Naturforvandlinger har ikke tilintetgjort hans Identitet. Denne blev bevaret, saaledes som Englene forsikrer os om det, hvad enten Sagens indre Sammenhæng forstaas eller  ej. Skønt vi ikke mere skal kende ham efter Kødet (som et Menneske),  men mindes hans Ophøjelse, at han nu er af den guddommelige, aandelige Natur, og derfor vente hans Komme i Overensstemmelse med denne Forvandling og Ophøjelse, kan vi dog fastholde, at han er den samme kærlige Jesus, at han ikke har forandret sig i denne  Henseende. Det er »denne Jesus«, der, [160]skønt til Stede 40 Dage efter sin Opstandelse, dog kun blev set af Disciplene og af dem kun i korte Stunder; det er ham, som ved sin anden Nærværelse vil være lige saa usynlig for Verden som i de 40 Dage før sin Himmelfart. Vi maa huske paa, at han ikke kommer for at give sig selv hen som et Offer, og at han derfor ikke mere har Brug for et til Opofrelse beredt Legeme. (Heb. 10, 5.) Det er nu alt overstaaet; han dør ikke mere, men kommer for at styre, velsigne og opløfte den genløste Slægt.

Herren gav os en meget smuk Anskueliggørelse af Maaden, hvorpaa hans Nærværelse vil blive aabenbaret, da han sagde: »Ligesom Lysglansen udgaar fra Østen og lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens Nærværelse være.« (Matt. 24, 27.) Det er klart, at der her tænkes paa Sollyset, og at det derfor er fejlagtigt, naar de fleste Oversættelser af dette Vers bruger Ordet Lynet. Thi Lynglimt udgaar ikke fra Øst og lyser indtil Vest. De kommer lige saa ofte fra andre Kanter og glimter sjælden, om nogen Sinde, over hele Himmelen. Det Billede, Herren bruger, det eneste, der stemmer med hans Ord, er Solens Lys, som uden Undtagelse straaler fra Øst og lyser indtil Vest. Det her brugte græske Ord vises herved at være urigtigt oversat i denne Tekst og tillige i Gengivelsen af de samme Ord hos Lukas (17, 24). Et andet Tilfælde, hvor dette Ord er brugt af Herren, findes i Luk. 11, 36, hvor det betegner en Lampes Lys og i vore almindelige Oversættelser gengives ved »Glans«. Urigtige Forestillinger om Maaden for Herrens Komme og Aabenbarelse forledte Oversætterne til her at oversætte astrape med Ordet »Lyn«. De tænkte sig, at han vilde blive aabenbaret pludseligt som et Lynglimt, og ikke lidt efter lidt som det frembrydende Sollys. Hvor skønt er ikke Billedet af Solopgangen, som anskueliggør den gradvise Oprinden af Sandhed og Velsignelse paa hans Nærværelses Dag! Herren knytter Sejrvinderne sammen [161] med sig selv i dette Billede, idet han siger: »Da skal de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige.« (Profeten bruger det samme Billede, naar han siger: »Retfærdighedens Sol skal opgaa med Lægedom under sine Vinger [i sine Straaler].« Dagen oprinder lidt efter lidt, men omsider skal den fulde, klare Straaleglans helt og holdent forjage det ondes, Uvidenhedens, Overtroen og Syndens Mørke.

En ufuldkommen Oversættelse af Ordet parousia har endvidere ledet til en Fordunkling af Meningen i dette Skriftsted. I »Emphatic Diaglott« og i Prof. Youngs Oversættelse (begge engelske) gengives det med »Nærværelse«, i Rotherhams (eng.) er det gengivet ved »Ankomst«; i Almindelighed oversættes det »Tilkommelse« eller »Komme«. Skønt den reviderede engelske Udgave bibeholder denne sidste fejlagtige Gengivelse i Teksten, vedkender den sig dog i en Randbemærkning, at »Nærværelse« er den rette Gengivelse af det græske Ord. Det græske Ord parousia betegner uden Undtaglese personlig Tilstedeværelse, efter at man er kommet, er naaet frem, og det maa aldrig opfattes som betydende at være undervejs, eller som om det kun sigtede til det Øjeblik, man indfinder sig. Den Tekst, vi betragter, lærer derfor, at ligesom Sollyset gradvis oprinder, saaledes skal Menneskesønnens Nærværelse lidt efter lidt aabenbares.

Til denne Anskuelse knyttede Herren nogle Advarselsord for at værne os mod visse Vildfarelser, som vilde komme frem omkring ved Tiden for hans andet Komme og være beregnet paa at vildlede Menigheden. »Se, jeg har sagt eder det forud. Derfor om de siger: Se, han er i Ørkenen, da gaa ikke derud, se han er i Kamrene, da tro det ikke! Thi ligesom Lysglansen [Solen] udgaar fra Østen og [gradvis] lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens Nærværelse være.« Dermed kalder Herren os paa Vagt mod to Vildfarelser, som griber hurtig om sig i vor Tid. Den ene gaar[162] ud paa, at Herren vil komme i Kødet, i Palæstinas Ørken, og i den Tro er mange rejst did og venter paa at se Jesus i Kødet med Arrene efter Korsfæstelsen.  Idet de venter ham, »som han var, og ikke »som han er«, tager de alvorlig fejl og tillukker Øjnene for Sandheden, ligesom Jøderne gjorde ved hans første Komme. Disse falske Forventninger leder denne Klasse til at opfatte Profetens Udsagn (Sak. 14, 4) bogstaveligt: »Hans Fødder skal paa den Dag staa paa Oliebjerget« o. s. v.*) Forblindede som de er af falske Forventninger, indser de ikke, at »Fødderne« i dette Skriftsted lige saa vist er billedlige som i Ps. 91, 12; Es. 52, 7; Ps. 110, 1; Ef. 6, 15; 5 Mos. 33, 3 og mange andre Steder. Om de vidste, hvad de kunde vente, vilde de forstaa, at de ikke skulde tage til Jerusalem for at spejde efter Mennesket Kristus Jesus; thi den højt ophøjede Konge kommer som Sollyset og lader sin Nærværelse og Indflydelse blive følt Verden over. Derfor: »Gaa ikke derud!«

*) Vi gemmer Undersøgelsen af denne Profeti til en anden Lejlighed.

»Om de siger: Se, han er i Kamrene, da tro det ikke.« Spiritismen, der altid er rede til at vildlede ved Efterligninger og bruge fremskredne Sandheder som et Lysets Klædebon (2 Kor. 11, 13. 14), har ikke tøvet med at paastaa, at vi lever i en Tid, da et Husholdningsskifte indtræder, og at det dages mod en herlig Tidsalder. Blandt andre saadanne Ting lærer nogle Spiritister endogsaa, at Kristus er nærværende, og vi tvivler ikke paa, at de inden ret længe vil holde Seancer, hvor de vil gøre Paastand paa at kunne fremvise ham i Kamrene. Skulde Vildfarelsen fremstille sig i denne Form eller i nogen anden, lad os da komme Herrens Ord i Hu og afvise alle saadanne Paastande som falske, idet vi ved, at han ikke vil aabenbare sin Nærværelse saaledes, men som »Sollyset», gradvis fremstraalende. [163] »Retfærdighedens Sol skal opgaa med Lægedom i sine Straaler. «

Herrens Parousia i Høsttiden.

Det græske Sprog er meget nøjagtigt, en Omstændighed, der storlig forhøjer dets Værdi som et paalideligt Middel til at udtrykke Sandheden med. Sadledes findes der i det græske nye Testamente 32 forskellige sammensatte eller enkle Ord, der alle kan oversættes »komme« med en fin Skygge af Meningsforskel. Eksempler: ephistemi betyder »at overraske«, saasom i Luk. 21, 34 — »kommer pludseligt over [overrasker] eder«; synerchomai betyder »at samles« eller »komme sammen«, saasom i 1 Kor. 11, 18 — »kommer sammen i Menighedsforsamling«; proserchomai betyder »at nærme sig« eller »komme [træde] frem for«, saasom i Heb. 4, 16 — »Derfor, lad os træde [komme] frem med Frimodighed«; heko betyder »at ankomme« eller »være kommet«, som naar Handlingen er fuldført, saasom i Joh. 2, 4 »Min Time er endnu ikke kommet«; enistemi betyder »at være for Haanden«, »til Stede«, og burde oversættes saaledes i 2 Tim. 3, 1 »I de sidste Dage skal vanskelige Tider indtræde [være for Haanden].« Parousia betyder »Nærværelse« og burde aldrig oversættes »Tilkommelse« som i vore almindelige Bibler, hvor det dog er rigtigt gengivet med »Nærværelse« tre Gange. (1 Kor. 16, 17; 2 Kor. 10, 10; Fil. 2, 12.) »Emphatic Diaglott«, en meget værdifuld engelsk Oversættelse af det nye Testamente, gengiver parousia rigtigt med »Nærværelse« i næsten ethvert Tilfælde.

Det er de to græske Ord heko og parousia og deres Brug i det nye Testamente, som vi for nærværende ønsker at lægge Mærke til, i Særdeleshed det sidstnævnte; thi en rigtig Opfattelse af deres Betydning i de Skriftsteder, hvori de forekommer, kaster Lys over Maaden for Herrens Genkomst, hvorimod den almindelige, [164] men fejlagtige Oversættelse fordunkler selve det Punkt, der skulde belyses.*)

*) Ordet parousia forekommer 24 Gange i det græske Testamente og er kun tre Gange rigtigt oversat med Nærværelse i vor Bibel. (1 Kor. 16, 17; 2 Kor. 10, 10; Fil. 2, 12.) Tre Gange (2 Kor. 7, 6. 7; 2 Thess. 2, 9) er det gengivet ved »Komme«. I Fil. 1, 26 er det omskrevet (komme til). De andre Steder, hvor det fejlagtigt er oversat »Tilkommelse«, er følgende: Matt. 24, 3. 27. 39; 1 Kor. 15, 23; 1 Thess. 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2 Thess. 2, 1. 8; Jak. 5, 7. 8; 2 Pet. 1, 16; 3, 4. 12; 1 Joh. 2, 28.

Med den rigtige Forstaaelse af Ordet parousias Betydning klart for os ikke Handlingen at komme, at være undervejs eller blot at ankomme, men Nærværelse, som følger efter Ankomsten vil vi undersøge nogle Skriftsteder, hvori Ordet bruges, og ud fra disse vil vi komme til Kundskab om, at Udtrykket »Nærværelse« ikke nødvendigvis forudsætter, at den nærværende maa være synlig, men at Udtrykket kan gælde saadanne Genstande eller Personer, som er usynligt nærværende. Saaledes kan f. Eks. Engle, Aandevæsener, være nærværende hos os, dog usynlige, ligesom Herren var nærværende i Verden i de 40 Dage efter sin Opstandelse uden at blive set selv af sine Disciple, undtagen ved de faa kortvarige Lejligheder, vi allerede har henvist til. De Dage var hans Nærværelsesdage lige saa fuldt, som de foreaende 33 ½ Aar havde været.

I den Samtale, der gik forud for de i Matt. 24, 3 fremsatte Spørgsmaal, havde Herren forudsagt Templets Ødelæggelse og Forkastelsen af Israel efter Kødet, indtil de gladelig vilde vedkende sig ham som Mes­sias og sige: »Velsignet være han«. Han havde fortalt sine Disciple, at han vilde gaa bort, men komme igen for at tage dem til sig. Han kaldte Tiden dengang for »Høsten«, deres Tidsalders Ende, og han talte til dem om en fremtidig »Høst« ved hans andet Komme. (Matt. 9, 37. 38; 13, 39. 40.) De tænkte uden Tvivl paa, at det var faa, der kendtes ved ham [165] som Kristus, da han kom første Gang, og ønskede derfor at vide, hvorledes man med Sikkerhed kunde kende ham ved hans andet  Komme — idet de sandsynligvis ventede, at han Genkomst vilde finde Sted i deres egen Tid. Heraf kommer deres Spørgsmaal: »Hvad er Tegnet paa [hvad tilkendegiver] din parousia [Nærværelse] og Tidsalderens Ende?«

Paa Grund af deres Tilbøjelighed til at sammenblande de afsluttende Begivenheder i den jødiske Tidsalder eller Høst, hvori de allerede befandt sig, med den fremtidige »Høst«, Evangeliehusholdningens Ende, gav Herren en temmelig indgaaende Redegørelse for de Begivenheder, der magtte indtræde. De tydede paa, at der skulde hengaa et langt Tidsrum, uden at der dog blev sagt noget klart om dets Længde; thi selv han vidste ikke dengang, hvor langt det vilde blive. Matt. 24, 36.

Herrens Svar i Vers 1-14 omspænder  hele Evangeliealderen; og hans Ord i Vers 15-22 har en dobbelt Opfyldelse bogstavelig ved den jødiske  Tidsalders Afslutning og billedlig ved Udgangen af Evangeliets Tidsalder, hvorpaa den jødiske Tidsalder var et Forbillede. Vers 23-26 indeholder Advarselsord mod falske Krister, og i Vers 27 kommer han saa til deres Spørgsmaal vedrørende hans parousia. Korrekt oversat: »Ligesom Lysglansen [Sollyset] udgaar fra Østen og lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens parousia [Nærværelse] være.« Sollyset bliver nærværende i et Øjeblik, dog lydløst. Det ,opdages først af dem, som først er vaagne.

Idet vi gemmer andre mellemliggende Træk af Herrens Tale til en Undesøgelse paa et passende Sted, tager vi hans anden Henvisning tilderes Spørgsmaal vedrørende hans parousia i Vers 37 og 39 under Overvejelse. Han siger: »Ligesom Noas Dage var, saaledes skal Menneskesønnens parousia [Nærværelse] være. « Mærk, at Sammenligningen ikke gaelder Noas Komme og Herrens [166]  Komme eller Vandflodens Komme og Herrens Komme. Noas Komme nævnes slet  ikke. Der hentydes heller ikke til Herrens Komme; thi som allerede paavist betyder parousia ikke Komme eller Tilkommelse, men Tilstedeværelse eller Nærværelse. Hvad der her sammenlignes, er derfor Tiden, da Noa var nærværende blandt Folket »før Syndfloden«, og Tiden, da Kristus er nærværende i Verden efter sin Genkomst, før Ilden Herrens Dags svære Trængsel, hvormed denne Tidsalder ender.

Skønt Folket var ugudeligt i Noas Dage før Syndfloden og vil være ugudeligt ved Herrens Nærværelse, før Trængselens hede Ild kommer over det, er dette dog heller ikke Sammenlignings- eller Lighedspunktet, hvortil Herren henviser; thi Ugudelighed har der været fuldt op af i enhver Tidsalder. Sammenlig­ningspunktet er klart fremsat og ses let, hvis vi læser opmærksomt. Folket, Medlemmerne af Noas Familie undtagen, var uvidende om den kommende Storm og vantro overfor Noas og hans Families Vidnesbyrd. Følgelig »agtede de det ikke«; og her findes Ligheden. Saaledes skal Menneskesønnens Nærværelse ogsaa være. Ingen andre end de, som hører til Guds Familie, vil nu tro; andre vil »ikke agte« derpaa, før Samfundet, som det for nærværende er indrettet, begynder at smelte i den nu forestaaende Trængselstids glødende Hede. Det anskueliggøres ved Ordene: »Ligesom de i Dagene før Syndfloden aad og drak, tog til Ægte og bortgiftede [Luk. 17, 28 tilføjer: »plantede, byggede«], indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og ikke agtede det, ... saaledes skal ogsaa Menneskesønnens parousia [Nær­værelse] være.« Under Menneskesønnens Nærværelse vil Verden derfor gaa sin sædvanlige Gang; man vil spise, drikke, plante, bygge og gifte sig — hvilket ikke omtales som syndige Gerninger, men som Tegn paa Uvidenheden om hans Nærværelse og om Trængselen, der vil faa Overhaand i Verden, Dette er altsaa Herrens [167] Svar paa Disciplenes Spørgsmaal: Hvad er Tegnet paa [hvorved tilkendegives] din [parousia] Nærværelse og Tidsalderens Afslutning eller Høst? Summen af hans Svar er: Der vil intet Tegn blive for de verdslige Masser; de vil intet faa at vide om min Nærværelse og det nye Husholdningsskifte. Kun de faa vil vide det; og de vil blive undervist af Gud (paa en Maade, der her ikke forklares), før der er noget Tegn (nogen. Tilkendegivelse), som de verdslige kan blive var.

Skønt Lukas i sin Gengivelse af denne Tale (17, 25-29) ikke benytter de. samme Ord, er han dog  i fuldkommen Samklang dermed. Lukas bruger ikke Ordet parousia, men han udtrykker dets Betydning nøjagtigt, naar han siger: »Som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage«i hans Nærværelses Dage. Ikke før ej heller efter hans Dage, men i hans Dage vil Verden spise, drikke, gifte sig, købe, sælge, plante, bygge. Disse Skriftsteder lærer da klart, at Herren vil være nærværende ved denne Tidsalders Ende, aldeles ukendt for Verden og uset af den.

Hvorvel der aldrig mere skal komme nogen Synd­flod til at ødelægge Jorden (1 Mos. 9, 11), skal dog, efter hvad der staar skrevet, hele Jorden fortæres af Guds Nidkærheds Ild. (Zef. 3, 8.) Der tales ikke om den bogstavelige, egentlige Jord i noget af Tilfældene, men om den bestaaende Tingenes Orden. I første Tilfælde blev Ødelæggelsen afstedkommet, ved atalle Mennesker druknede med Undtagelse af Noa og hans Familie, i sidste Tilfælde vil den blive iværksat, ved at alt og alle med Undtagelse af Guds Familie bliver opbrændt i den billedlige Ild — Herrens Dags store Trængsel. Guds trofaste Børn skal agtes værdige til at undfly alt det, der kommer over Jorderiget (Luk. 21, 36), ikke nødvendigvis ved at tages bort fra Jorden, men ved at blive bevaret trods Ilden, saaledes som det blev forbilledligt anskueliggjort ved de tre [168] Hebræere, der vandrede midt i den brændende, syvfold ophedede Ildovn, men fra hvis Klæder der ikke engang kom Lugten af Ild; thi en lig en Gudesøn var nærværende hos dem. — Se Dan. 3, 19-25.

Dernæst vil vi se paa Skriftsteder, som lærer, at mange i Kirken for en Tid vil være uvidende om Herrens Nærværelse og om denne Tidsalders »Høst« og Afslutning, medens han virkelig er til Stede, og Høstarbejdet foregaar.

De sidste Vers i Matt. 24 fra Vers 42 er meget betydningsfulde. I Vers 37 havde Herren paavist, at Verden ikke vilde faa meget at vide om Menneskesønnens parousia; og nu erklærer han overfor sine bekendende Disciple, at med mindre de er paa Vagt, vil de paa lignende Maade være i Mørke med Hensyn til hans parousia. Han siger: »Vaag derfor, thi I ved ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.« Dersom Folk ventede en. Tyv til en bestemt Tid, vilde de vaage, for at de ikke skulde blive overrumplet. Saaledes bør I stedse være vaagne, altid rede og altid paa Udkig efter det første Tegn paa min parousia. Som Svar paa eders Spørgsmaal: »Naar skal dette ske?« paalægger jeg eder blot at vaage og være rede, og naar jeg kommer, naar jeg er nærværende, vil jeg meddele det til alle, som vaager og er tro. Kun de vil have Ret til at vide det. Alle andre bør og maa være i Mørket udenfor og maa lære sammen med og ligesom Verden — gennem Trængselen.

»Hvem er saa [i »Høsten«] den tro og forstandige Tjener, som hans Herre skal sætte *) over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid? Salig er den Tjener, hvem hans. Herre, naar han kommer, finder handlende saaledes. Sandelig siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer. Hele det store Forraadshus med dyrebare Sandheder skal aabnes for [169] saadanne tro Tjenere for dermed at forsyne og nære hele Troens Husstand.

*) Det sinaitiske og vatikanske Haandskrift: »skal sætte«

Men hvis Tjenerens Hjerte ikke er ret, vil han sige: Min Herre tøver (er ikke kommet). Og han vil maaske give sig til at slaa (modsige og modstaa) sine Medtjenere (dem, som er uenige med ham og hævder det modsatte: Min Herre tøver ikke, men er kommet, er til Stede). Saadanne kan æde og drikke med Drankere (blive beruset af Verdens Aand), men den Tjeners Herre vil komme (græsk heko, vil være kommet) paa en Dag, han ikke venter, og i en Time, som den Tjener ikke ved, og hugge ham sønder (afskære ham fra at være en af de Tjenere, som bringer Mad i rette Tid til Troens Husfolk) og give ham Lod og Del med Hyklerne. (Skønt han ikke var en Hykler, men en ægte Tjener, maa han dog, fordi han er utro og overbebyrdet, have sin Del med Hyklerne i den Nød og Trængsel, der kommer over Babylon.) »Der skal være Graad og Tænders Gnidsel.«

Ved omhyggelig Undersøgelse af det foregaaende fremgaar det klart, at ved Enden af denne Tidsalder vil der være en Klasse, som nægter, at Herren er nærværende (de nægter ikke, at han nok vil komme engang, men at han er kommet), og som slaar og farer haardt frem imod de Medtjenere, der altsaa lærer det modsatte: at Herren er kommet. Hvem der er den tro, sanddru Tjener, og hvem der tager fejl, udtales klart af Herren. Den tro Tjener, som han finder at give Troens Husstand »Mad i rette Tid«, vil blive ophøjet og faa større Raadighed over Sandhedens Forraadskammer med forøget Duelighed til at bære Føde frem for Troens Husstand, hvorimod den utro gradvis vil blive udskilt og draget ind i fuldere Sympati med dem, som er Hyklere eller blot Bekendere. Læg Mærke til, at den utro saaledes bliver afskaaret eller udskilt paa en Tid, som han ikke kender i Høsttiden medens hans Herre uden hans Vidende virkelig er til Stede, [170] søger efter og indsamler sine Juveler. — Matt. 13, 30; Ps. 50, 5; Mal. 3, 17 (eng. Overs.: »Naar jeg samler mine Juveler.«); Matt. 24, 31.

Vi gaar her ind paa Enkelthederne blot for at vise, at Herren til Svar paa Disciplenes Spørgsmaal om Tegn og Beviser paa hans anden Nærværelse lærte, at hverken Verden eller den utro Tjener vil kende denne, før Trængselens stærke Hede i det mindste er begyndt. De trofaste vil aabenbart kun med Troens Øje se ham nærværende gennem de til deres Vejledning fordum affattede Skrifter, der vil blive forstaaet, alt efter som deres Tid og Tur kommer. Sandheden angaaende de forskellige Spørgsmaal er en Del af hans Gods, nye og gamle Skatte, som Herren havde henlagt til os og nu skænker os. Vers 45-47.

Medens Herren saaledes ved forudsagte Tegn gjorde rigelig Foranstaltning for at sætte Menigheden i Stand til at blive hans Nærværelse var, naar den rette Tid var kommet, uagtet den ikke skulde se ham med det naturlige Øje, advarede han os dog ogsaa omhyggeligt mod Vildfarelser, Forførelser, der vilde tage sig saa rimelige ud, at de endog kunde forføre de udvalgte, om det var muligt; men det er ikke muligt; thi alle de udvalgte giver alvorligt Agt paa Advarslen og gør sig Flid for at opdage de forudsagte Tilkendegivelser af hans Nærværelse, idet de spejder efter deres Indtræden. De, som er anderledes sindet, er ikke af den udvalgte Klasse. Kun Serjvinderne vil komme til at regere med Herren. Disse Forførelser er, hvad der vil blive paavist i et efterfølgende Kapitel, allerede i Virksomhed og vildleder mange. Men, Gud ske Tak, de udvalgte er forud advaret og forud bevæbnet og skal hverken blive forført eller have Grund til at blive mistrøstige. Skønt der er Skyer og Mørke rundt om Herren, ser de dog hans Nærværelse og glæder sig over, at deres Forløsning stunder til. Om nogen skulde sige til eder: Se, her er Kristus, eller: Se, der [paa noget givet Sted], [171] da tro det ikke. Og dersom de siger til Eder: Se, han er i ørkenen, da gaa ikke derud; se, han er I Kamrene, da tro det ikke; thi som [lig] det straalende Sollys, der lidt efter lidt oprinder over og opfylder Jorden, saaledes skal hans Nærværelse være. (Matt. 24, 23. 36. 37.) Den vil komme som forudsagt, blive aabenbaret ved Sandhedens frembrydende Lys, Sandheden med Hensyn til alle Punkter, saaledes som vi nu ser den udfolde sig saa hurtigt og herligt. Nogle faa Aar til, og Retfærdighedens Sol vil være helt opgaaet med Lægedom i sine Straaler for at velsigne og oprejse den Verden, som har været Døden underlagt.

I Betragtning af de i dette, det foregaaende og det efterfølgende Kapitel fremsatte Beviser, har vi ingen Betænkelighed ved at melde den hjertevederkvægende Efterretning, at Evangeliealderens Høst er oprundet over os, og at Mesteren  atter er til Stede som Høstens Herre, ikke i Kødet som i den jødiske Høst, men i Magt og Herlighed som den »højt ophøjede«, guddommelige Kristus, hvis herlige Legeme nu er »Faderens Væsens udtrykte Billede«, skønt hans straalende Person ved Herrens Naade er tilsløret for det menneskelige Syn. Han er i Færd med at indføre sit Retfærdsstyre; hans Sandheds Le udfører nu et Adskillelsens Værk; han sanker det aandelige Israels modne Førstegrøde sammen til Enhed i Hjerte og Sind, og snart skal de udvalgte, Kristi fuldstændiggjorte »Legeme«, styre og velsigne Verden.

Vi nævner denne Sag her, for at Læseren, alt som vi skrider frem, kan faa des tydeligere Begreb om, hvad Tidsprofetierne i Særdeleshed giver til Kende, naar det bliver paavist, at Høsten og alle dens medfølgende Begivenheder ifølge Tidsregningen er at vente nu og finder Sted, saaledes som det er forudsagt.

Saaledes viser det sig, at disse Tidsprofetier og al denne Oplysning om Enkelthederne med Hensyn til Herrens Maade at aabenbare sig paa samt de medfølgende [172] Omstændigheder ikke blev givet for at opskræmme Verden, for at tilfredsstille tom Nysgerrighed eller for at vække en sovende Navnkirke; men de blev givet, for at de, som ikke sover og ikke er af Verden, de vaagne, indviede og trofaste, som flittigt gransker deres Faders Plan, kan blive underrettet om Betydningen af de indtræffende Begivenheder og  ikke være i Mørke angaaende Ting, som paa ingen anden Maade kan opfattes med Sikkerhed, nemlig Høsten, Høstherrens Nærværelse, Tærskningen og Sigtningen af den sande Hvede, Klintens Sammenbinding og Opbrænding i Trængselen m. m.

Forudsigelser om Spottere.

Apostelen Peter beskriver, hvorledes nogle af de utro Tjenere og Hyklere vil spotte under Herrens Nærværelse, ligesom man spottede i Noas Dage. (2 Pet. 3, 3. 4. 10. 12.) Læg Mærke til, at Apostelen skrev til Menigheden, og at de Spottere, han beskriver, findes i Navnkirken og bekender sig til at være interesseret i Herrens Værk og Plan og at tro paa, at han vil komme engang. Denne Spot siges at fremkomme med Hensyn til den her omtalte Sag og er af den Slags, som vi hører og vil faa at høre af bekendende Kristne, naar som helst Spørgsmaalet om Herrens Nærværelse og Høstarbejdet m. m. bringes paa Tale.  Kristne i Almindelighed har gerne saadanne Forestillinger om bogstavelige Flammer, Basuner, Røster o. s. v. og om, at de skal faa Herren at se fare ned gennem Luften i et straalende Kødlegeme, at de, naar de hører om hans usynlige Nærværelse, ikke vil tage sig Tid til at undersøge en Sag, som de føler sig saa sikre paa. Optagne som de er af verdslige Planer og drukne af Verdens Aand, afviser de derfor straks det hele som uværdigt til en alvorlig Undersøgelse.

Det er til denne Klasse bekendende Kristne, Apostelen henviser, naar han siger: »I de sidste Dage [i (173) Evangeliealderens Afslutningsaar, i »Høsten«] skal der komme Spottere med [lydelig] Spot, som vandrer efter deres egne Begæringer [Planer, Meninger o. s. v.] og siger: Hvad bliver der af Forjættelsen om hans Nærværelse [parousia]? Fra den Dag, Fædrene sov hen, forbliver jo alle Ting, som de var, lige fra Skabningens Begyndelse.« Naar man henviser dem til Herrens Udsagn (Matt. 24, 37-39; Luk. 17, 26) om, at Forholdene i hans Dage, i hans Nærværelses Dage, virkelig vil forblive som før, og at man ligesom i Noas Dage vil spise, drikke, gifte sig, plante og bygge, samt at Verden ligesom dengang ikke vil agte paa hans Nærværelse og ikke vil læse Tegnene paa de nær forestaaende hastige og store Omskiftelser, saa har de for travlt til omhyggeligt at overveje Vidnesbyrdet og bliver kun ved at spotte.

Peter paapeger, at de glemmer den store Forandring, som fandt Sted i Noas Dage. Under Billedet af Ild beskriver han derpaa den overvældende Trængselsbrand, der om kort Tid skal overraske hele Verden, fuldstaendigt kuldkaste alt verdsligt og kirkeligt Styre (Himmelen) og smelte hele Samfundsbygningen (Jorden), hvorved der frembringes Anarki og vild Uorden i Samfundet, indtil de nye Himle (styrende Magter — Guds Rige) bliver fuldt oprettet, og der ligeledes kommer en ny Jord (et Samfund, indrettet paa et nyt bedre Grundlag, paa Kærlighed, Lighed og Retfærdighed). Apostelen minder os derpaa om (Vers 8), at denne Herrens Nærværelses Dag, som Menigheden længe har ventet paa og længtes efter, er en Tusindaarsdag Kristi tusindaarige Regeringsdag.

I Vers 10 forsikrer han, at »Herrens Dag vil være kommet [græsk heko] som en Tyv [upaaagtet og stille; den vil være inde, medens nogle spotter og slaar de Medtjenere, der forkynder Sandheden]«. Apostelen formaner de hellige til at holde sig adskilt fra Verden, til ikke at gaa op i Politik, i at tjene Penge o. s. v., [174] men vende deres Hu til højere Ting. Han siger: Idet vi ser, at de nuværende jordiske Forhold ifølge Guds Plan kun er midlertidige og snart vil vige Pladsen for en bedre Orden, hvorledes burde vi da ikke vandre i et helligt Levned og i Gudfrygtighed, idet vi forventer Guds. Dags Nærværelse [parousia] og spejder efter Beviserne (Tegnene) paa, at den er kommet.

Takket være Gud, at han har sørget saa rigeligt for, at alle de fromme, som forventer den Dag, vil faa at vide om dens Indtræden, før Vredens Ild bryder ud i lys Lue. Gennem Paulus forsikrer han os om, at ingen af Lysets Børn vil blive ladt i Mørke, saa den Dag skulde komme uforvarende over dem. (1 Thess. 5, 4.) Skønt vi allerede lever paa Herrens Nærværelses Dag og i Begyndelsen af den store Trængselstid, ser vi dog, at det sker, ganske som det billedligt er vist os (Aab. 7, 1-3): Vindene holdes tilbage, indtil Guds Tjenere er beseglet i deres Pander, d. v. s. indtil de faar en klar Forstaaelse af Tiden, Nærværelsen o. s. v., hvilket ikke alene vil trøste dem og beskærme dem, men ogsaa være et Mærke, Segl eller Bevis paa deres sønlige Udkaarelse, saaledes som Herren tilkendegav, da han lovede, at den hellige Aand skulde vise de troende kommende Ting. — Joh. 16, 13.

Nogle tager Peters Udsagn bogstaveligt, naar han siger, at Himlene skal komme i Brand og opløses og forgaa med stort Bulder, og ligeledes Aabenbaringens Beskrivelse af de samme Begivenheder ved Hjælp af et lignende Billede: »Himlene veg bort lig en Bog, der sammenrulles.« Man skulde imidlertid synes, at et Blik opad mod Nattens funklende Vrimmel, der tindrer over en Strækning af Millioner af Mile med intet imellem til at rulle bort eller antænde, burde være Bevis nok til i et Øjeblik at overbevise saadanne om, at de havde taget fejl i at mene, at disse Udsagn var bogstavelige burde overtyde dem om, at deres Forventning om en bogstavelig Opfyldelse er yderst urimelig.

[175] Under Billedet af Basuner, Røster, Ild o. a. har Gud altsaa for Menneskeheden tildækket Oplysningerne angaaende Høsten, Herrens Nærværelse, hans aandelige Rige o. 1. Ting, som de verdslige ikke skulde vide, men kun den »lille Hjord« af offerviede hellige. Han ordnede det saaledes, at alt dette i rette Tid vilde tale klart og eftertrykkeligt til den Klasse, hvem han tiltænkte Oplysningen. Som ved hans første Komme kan der nu ved hans andet Komme siges til en lignende Klasse: »Eder er Guds Riges Hemmelighed givet; men dem, som er udenfor, meddeles alt ved Lignelser« i Billeder og dunkle Taler, for gat ikke andre end de offerviede skal se og forstaa det, selv om de har Bibelen for sig. — Mark. 4, 11. 12.

Verden er ikke uvidende om Nutidens uhørte Begivenheder og Forhold og om, at disse bliver mere og mere mærkværdige for hvert Aar; men da Menneskene ikke ser det herlige Udfald, opfylder dette dem kun med mørke Anelser om kommende Ulykker. Som forudsagt lever de i Frygt, medens de skuer fremad til de Ting, der ventes at ville komme over Jorden; thi Himmelens Kræfter (de nu herskende Magter) rystes allerede.

Den profetiske Kæde sammenknyttes.

I det foregaaende Kapitel fremsatte vi Beviserne for, at »Hedningernes Tider« eller Regeringsfrist vil udløbe med Aaret 1914 e. K., og at Verdensrigerne kort efter den Tid*) alle vil blive omstyrtet og Kristi Rige fuldt oprettet. At Herren i saa Tilfælde maa være til Stede før 1914 e. K. for at oprette sit Rige og udøve sin store Magt, saa at han kan slaa Nationerne i Stykker som Lerkar, er klart afgjort; thi det er »i disse Kongers Dage« — før deres Undergang — at Himmelens Gud skal oprette sit Rige. Og det skal knuse [176] og gøre Ende paa alle hine Riger. (Dan. 2, 44.). I Samklang hermed ser vi alle Vegne Beviser paa, at Knusningen, Rystelsen og Omstyrtelsen af de nuværende Magter er begyndt som en Forberedelse til Oprettelsen af det Rige, »der ikke skal rokkes« den stærke Regering.

*) Hvor længe denne Omstyrtelse vil trække ud, kan vi ikke helt sikkert vide; men vi har Grund til at tro, at den vil fuldbyrdes i Hast.

I næste Kapitel vil vi fremsætte Bibelbeviser for, at 1874 e. K. var det nøjagtige Aarstal for Begyndelsen af »Genoprettelsestiderne« og følgelig for Herrens Genkomst. Siden det Aar (har han fuldbyrdet sit Løfte overfor dem, der indtager den tilbørlige aarvaagne Holdning: »Salige er de Tjenere, som Herren finder. vaagne, naar han kommer. Sandelig siger jeg eder, at han skal binde op om sig og sætte dem til Bords og gaa om og varte dem op.« (Luk. 12, 37.) Netop saaledes er det sket. Han har opladt os Skrifterne, vist  os Sandheden med Hensyn til sin nuværende herlige Natur, Hensigten, Maaden og Tiden for sin Genkomst og Beskaffenheden af sin Aabenbarelse for Troens Husstand og for Verden. Han har henledt vor Opmærksomhed paa Profetierne, bestemt tilkendegivet, hvor vi er paa Tidens Strøm, og han har vist os Ordenen i Planen for sin Virksomhed i denne Høsttid. Han har først og fremmest vist os, at det er Høstens Tid for de hellige, hvor de fuldt ud skal modnes og adskilles fra Klinten; og dernæst, at det er Tid for Verden til at høste sin Hvirvelvindsafgrøde, Tid, til at Jordens Vintræ skal høstes og dets Frugt trædes i Guds, den Almægtiges, Vredes Persekar. Han har vist os, at Modningen af de to Slags Frugter vil foregaa i et Tidsrum af 40 Aar. Aab. 14, 1-4. 18-20.

Medens Læseren saaledes underrettes om, hvad der vil blive bevist i de efterfølgende Kapitler, maa han dog ikke vente at faa Skriftsteder opgivet, hvori disse Ting og disse Aarstal er tydeligt skrevet. Han maa tværtimod huske paa, at alle disse Ting er blevet skjult af Herren paa en saadan Maade, at de ikke kunde forstaas [177] eller paaskønnes, før den rette Tid var kommet, og da kun af hans alvorlige, trofaste Børn, som agter Sandheden for kosteligere end Ædelstene, og som er villige til at søge den, som man søger efter Sølv. Sandheden maa ligesom Sølvet ikke alene drages op, men ogsaa lutres, skilles ud fra Slaggerne, før dens Værdi ret kan skattes. De her i faa Ord omtalte Ting vil blive bevist Punkt for Punkt. Skønt mange maaske tager et Udsagn for gyldigt uden at gøre sig den Umage at begrunde det ud fra Skriften, vil dette dog ikke være Tilfældet med den virkelige Sandhedssøger. Han maa saa vidt muligt gøre ethvert Punkt og Bevis til sit eget ved direkte fra Guds Ord at forfølge alle Forbindelserne og derved overbevise sig selv om Paalideligheden af den fremstillede Redegørelse.

Endskønt Herren skaffer Maden til Veje, og Tjenerne bærer den frem i rette Tid for Troens Husfolk, maa dog hver enkelt selv tage til sig deraf for at vinde Styrke.

[178]

GUDS BØRNS VÆKST

Tag Tid til at vokse! Tal ofte med Gud; 
staa fast i hans Naade, og lyt til hans Bud! 
Søg ene dit Venskab blandt Guds lille Flok, 

og glem ej, at Herren i alt er dig nok!

Tag Tid til at vokse; se, Aar glider hen! 
Brug lang Tid i Enrum med Jesus, din Ven! 
Ved ham at beskue du bliver ham lig
og fyldes alt mer med hans Naade saa rig.

Tag Tid til at vokse; Gud leder dig frem!
Løb aldrig foran ham; du vinder nok hjem.
Han ofte dig fører saa langsom en Vej;
bi kun paa hans Time; han glemmer dig ej.

Tag Tid til at vokse! Vær aldrig forsagt, 
naar blot du hans Vilje er helt underlagt!
Da vil han dig føre ad Veje, hvor bedst
du kan blive modnet til Konge og Præst.

 

Return to Volume Two - Table of Contents

Return to Dano-Norwegian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information