Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

STUDIER I SKRIFTEN

BIND FJERDE - SLAGET ved HARMAGEDON

  

 FRSTE KAPITEL

HVENS DAG

Profetierne om den. Tiden er for Haanden. Hensigten med dette Bind. Almindelige lagttagelser.

  Hvnens Dag er i mit Hjerte, og mit Genlsningsaar er kommet,  Thi Herren har en Hvnens Dag, et Gengldelsesaar for Zions Sag.  Esajas 63 : 4; 34 : 8.

[13]

MED disse Ord hentyder Profeten Esajas til den Periode, som Daniel (12 : 1) beskriver som en Trngsels Tid, som der ikke har vret fra den Tid, et Folk blev til, og om hvilken Malakias siger (4 : 1): Se, Dagen kommer, brndende som en Ovn; da skal alle hovmodige og hver den, som ver Ugudelighed, vre Halm, den Dag, om hvilken Apostelen Jakob (5 : 1-6) siger, at de rige da skal grde og hyle over de Elendigheder, som kommer over dem, den Dag, der af Joel (2 : 2) beskrives som en Mrkes og Dunkelheds Dag, som Amos (5 : 20) siger er  Mrke og ikke Lys, blgmrk og uden Skin, og til hvilken Herren hentyder (Matthus 24 : 21-22), naar han taler om  en stor Trngsel af saa delggende Art, at dersom den ikke blev forkortet, vilde intet Kd overleve dens delggelse.

At denne Mrkes og Dunkelheds Dag, der saaledes er beskrevet af Profeterne, er en Dommens Dag over Menneskeslgten  en national Gengldelsesdag fremgaar klart af mange Skriftsteder.  Dog maa Lseren huske paa, at der er Forskel paa Dommen over Folkeslagene og Dommen over den enkelte.  Sknt Folkeslagene bestaar af enkelte Personer, og de enkelte i hj Grad er ansvarlige for Nationernes Fremgangsmaade, ligesom de ogsaa maa lide meget under de [14] Ulykker, der rammer disse, saa vil ikke desto mindre Dommen over de enkelte blive forskellig fra Dommen over Nationerne.

Dommen over de enkelte blandt Verdens Brn vil, som allerede vist i 1ste Binds 8de Kapitel, blive fldet paa Tusindaarsdagen.  Under den nye Pagts gunstige Tilstande og Betingelser, der vil medfre, at alle faar en klar Kundskab om Sandheden og al mulig Hjlp og Tilskyndelse til at ve Retfrdighed, vil Menneskene som Enkeltpersoner og ikke som Nationer og verdslige Organsationer vre under Dom eller paa Prve for evigt Liv. Dommen over de Nationer, der nu eksisterer, er en Dom over Menneskene som et samlet Hele (religist og verdsligt set). Verdens Regeringer og borgerlige Institutioner har haft en lang Magtfrist. Nu, da Hedningernes Tider er ved at udlbe, maa de aflgge Regnskab.  Herrens Dom, som er forudsagt af Profeterne, gaar ud paa, at ingen af dem bliver fundet vrdig til at faa Fristen fornyet eller til fortsat Eksistens. Bestemmelsen er, at Herredmmet skal tages fra dem, og at den, hvis Ret det er, skal tage Magten. Nationerne skal sknkes ham som Arvedel. Ezekial 21 : 27; Daniel 7 : 27; Psalme 2 : 8; Aabenbaringen 2 : 26,27.

Hr Herrens Ord til Folkeslagene, der er forsamlede for ham til Dom: Kommer hid, I Hedningefolk, for at hre, og I Folkeslag, giver Agt! Jorden hre og dens Fylde, Jorderiget og alt, hvad deraf fremspirer! Thi Herrens Vrede er over alle Hedningefolkene, og hans Harme over al deres Hr. Herren er . . . .en evig Konge; for hans Vrede bver Jorden, og Hedningefolkene kan ikke udholde hans Harme. Der kommer Bulder indtil Jordens Ende; thi Herren har Trtte med Folkene. . . . Saa siger Herren, Hrskarernes Gud: Se, Ulykke gaar ud fra Folk til Folk, og en svar Storm [stor Trngsel og Forvirring] rejser sig fra Jordens yderste Egne. Og de, som er ihjelslagne [15] af Herren, skal paa den Dag ligge fra Jordens ene Ende til den anden. Derfor bier paa mig, siger Herren, paa den Dag, jeg rejser mig for at gre Bytte! Thi min Dom er, at jeg samler Hedningefolk, sanker Riger sammen, udser min Harme over dem, al min brndende Vrede; thi ved min Nidhrheds Ild skal hele Jorden [den nrvrende Samfundsordning] blive fortret.  Thi da [derefter] vil jeg give Folkene andre, rene Lber, for at de alle sammen skal paakalde Herrens Navn, for at de skal tjene ham endrgtig. Esajas 34 : 1,2; Jeremias 10 : 10; 25 ; 31-33; Zefanias 3 : 8,9; Lukas 21 : 25. 

Vi har allerede I Bind II vist, at Tiden er for Haanden, og at de Begivenheder, som skal finde Sted paa Jehovas Dag, nu er ganske nr forestaaende. Nogle faa Aar maa ndvendigvis modne de Elementer, som nu virker i Retning af den forudsagte Trngsel; og iflge det sikre profetiske Ord vil den nuvrende Generation blive Vidne til den frygtelige Krise og komme til at gennemgaa den afgrende Kamp.

Naar vi henleder Opmrksomheden paa dette Emne, er det ikke vort Formaal blot at vkke Sensation eller sge at tilfredsstille tom Nysgerrighed. Vi kan heller ikke haabe i Menneskenes Hjerter at frembringe den Anger, som vilde bevirke en Forandring i Samfundets nuvrende social, politiske og religise Ordning og saaledes afvende den overhngende Ulykke. Den forestaaende Trngsel er uundgaaelig, de mgtige Aarsager er alle i Virksomhed, og ingen menneskelig Magt er i Stand til at standse deres Fremadskriden hen imod den visse Oplsning. Virkningerne maa flge, saaledes som Herren forudsaa og forudsagde det. Ingen anden Haand end Guds kunde standse de nuvrende Begivenheders Strm i deres Lb, og han vil ikke gribe ind, fr denne Kamps bitre Erfaringer har givet Menneskene de ndvendige Lrdomme. [16]

Hovedhensigten med dette Bind er derfor ikke at oplyse Verden, som kun kan forstaa Begivenhedernes Lre og ikke vil tage imod nogen anden.  Vor Hensigt er forud at advare, forud at vbne, trste, opmuntre og styrke Troens Husfolk, saa at de ikke bliver forfrdede, men derimod kan vre i fuld Harmoni og Sympati med selv den haardeste Tugtelse, som Gud vil lade komme over Verden, idet de ved Tro ser det herlige Slutresultat, Retfrdighedens salige Frugter og den varige Fred.

Hvnens Dag er paa en naturlig Maade knyttet til Guds gode Hensigter, som gaar ud paa at omstyrte hele den nuvrende Tingenes Orden, hvilket maa gaa forud for Guds Riges Oprettelse paa Jorden under Kristus, Fredsfyrsten. 

Profeten Esajas (63 : 1-6) stiller sig i Aanden fremme ved Slutningen af Evangelietidsalderens Hst, hvor han ser en mgtig Sejrherre, herlig i sin Kldedragt (ikldt Myndighed og Magt), der rider frem og sejrer over sine Fjender, med hvis Blod alle Hans Klder er bestnkede. Han sprger, hvem den vidunderlige fremmede er, og siger: Hvo er denne, som kommer fra Edom, i rde Klder fra Bozra, denne, der er saa prgtig i sit Kldedebon, knejsende i sin Krafts Fylde? 

 

Man maa huske, at Edom var det Navn, som blev givet Esau, Jakobs Tvillingbroder, efter at han havde solgt sin Frstefdselsret. (1 Mosebog 25 : 30-34) Navnet blev ogsaa senere anvendt baade paa Esaus Efterkommere og paa det Land, hvori de boede. (Se 1 Mosebog 2 : 30; 36 : 1; 4  Mosebog 20 : 18,20,21; Jeremias 49 : 17) Som Flge deraf er Navnet Edom et passende Symbol paa en Klasse, som i denne Tidsalder paa lignende Maade har solgt sin Frstefdselsret, og det for noget, der er lige saa ubetydeligt som den Ret Linser, der lokkede Esau. Navnet bruges ofte af Profeterne om den store Skare bekendende Kristne, der undertiden kaldes den [17] kiristne Verden og Kristenheden (d. v. s. Kristi Rige), hvilke Navne tnkende Mennesker hurtig burde erkende som falske Navne,  Denne Kristenhed har kun liden Forstaaelse af Krisit Riges sande Hensigt og Karakter og tillage af den fastsatte Tid og Maade for dets Oprettelse. Antagelsen af disse Navne er simpelt hen en formastelig Pralen, som tjener til at forvanske Sanheden. Det er hovedsagelig Europas og Amerikas Nationer, som gaar under Navn af  den kristne Verden. Men er dette da virkelig en kristen Verden?  Hr Kanonernes Torden, de disciplinerede Hres March, Larmen af eksploderende Bomber, de undertryktes Stnnen og de vrede Nationers Mumlen! Udgr disse Kristi Rige en sand Kristenhed?  Hvem vil paatage sig at bevies noget saadant?  Det fejlagtige i denne Paastand er saa tydeligt, at noget Forsg paa at bevise dens Rigtighed saaledes vilde afslre Bedrageriet, at ingen, som nsker at holde fast derved, kan formodes at ville paatage sig det.

Det sindbilledlige Navn Edom er meget trffende, naar det anvendes paa Navnkristenheden.  Den saakaldte Kristenheds Nationer har haft den Forret fremfor alle andre Nationer, at Guds Ord har vret betroet til dem, ligesom til Jderne i den foregaaende Tidsalder.  Som et Resultat af Guds Ords oplysende Indflydelse er alle Civilisationens Velsignelser baade direkte og indirekte kommet til disse Nationer, og de faa hellige (den lille Hjord), som udvikles under Ordets Indflydelse midt iblandt dem, har vret som Jordens Salt og har i nogen Grad bevaret dem fra moralsk Fordrvelse.  De har ved deres gode Eksempel og ved deres Iver i at fremholde Sandhedens Ord vret Verdens Lys, idet de har vist Menneskene tilbage til Gud og Retfrdigheden.  Men kun nogle faa ud fra disse begunstigede Nationer har gjort den rette Brug af de Fordele, som de har arvet derved, at [18] de er fdt i Lande, som direkte og indirect er blevet saaledes velsignet gennem Guds Ords Indflydelse.

Ligesom Esau har Masserne i Kristenheden solgt deres Frstefdselsret, deres sregne Forret. Ved Masserne mener vi ikke blot den uvidende Del, men ogsaa det store Flertal, som er verdslige. Bekendere af Kristi Navn, men mangler Kristuslivet i sig. Disse har foretrukket de nrvrende ubetydelige jordiske Fordele for alle de Velsignelser, der er en Flge af Samfund med Gud og Kristus, og for den herlige Arv med Kristus, der er lovet dem, som trofast flger ham i Selvopofrelse. Sknt disse af Navn er Guds Folk Evangelietidens aandelige Israel af Navn, hvorpaa Israel efter Kdet var et Forbillede i den jdiske Tidsalder har de i Virkeligheden liden eller ingen rbdighed for Guds Forjttelser.  Sknt de nok udgr en mgtig Hrskare, der brer Kristi Navn og over for Verden gaar for at vre Kristi Kirke, sknt de har oprettet store Organisationer, som er fremgaaet af Splittelser af det, der skulde vre Kristi Legeme, sknt de har skrevet tykke Bger om saakaldt systematisk Teologi, som dog i Virkeligheden er grundig usystematisk, sknt de har grundet talrige Universiteter og Siminarier for at give Undervisning i deres Teologi, og sknt de har gjort mange kraftige Gerninger i Kristi Navn, hvilke ikke desto mindre ofte har vret i Modstrid med hans Ord, udgr  de dog Edomklassen, som har solgt sin Frstefdselsret. Denne Klasse omfatter nsten hele Kristenheden alle dem, som er fdt i kristne Lande, men ikke har benyttet sig af Kristi Evangeliums Forrettigheder og Velsignelser og ikke lever i Overensstemmelse dermed. Resten er de faa retfrdiggjorte, hellige og trofaste, som er forenede med Kristus ved en levende Tro, og som bliver i Kristus, det sande Vintr. De udgr Guds virkelige Israel; de er de sande Israelitter, i hvem der ikke er Svig. 

[19] Det sindbilledlige Edom i Esajass Profetier svarer til Aabenbaringens sindbilledlige Babylon, som ogsaa omtales hos Esajas, Jeremias og Ezekiel. Saaledes benvner og beskriver Herren hint store System, som Mennesker giver det falske Navn Kristenheden, d. v. s. Kiris Rige. Ligesom hele Edoms Land symboliserer alle, som tilhrer Kristenheden, saaledes fremstiller dens Hovedstad, Bozra, Gejstligheden Kristendommens Hovedcitadel. Profeten fremstiller Herren som en sejrrig Kriger, der fremkalder en stor Slagtning i Edom og srlig i Bozra. Navnet Bozra betyder Faarefold. Bozra er endnu bekendt for sine Geder, og Nedslagtningen paa denne Hvnens Dag siges at skulle gaa ud over Lam og Bukke. (Esajas  34 : 6) Vi mener, at Bukkene svarer til Klinten, og at Lammene fremstiller de Guds Brn, der maa gaa igennem den store Trngsel (Aabenbaringen 7 : 14; 1 Korinthier 3 : 1) dem, som har forsmt at bruge de betroede Lejligheder og ikke har lbet saaledes, at de har erholdt det til deres Kald herovenfra hrende Klenodie, og som derfor, om end de ikke er forkastet af Herren, dog ikke er blevet agtet vrdige til at unslipped Trngselen saaledes som de modne Faar de kaldede, udvalgte og trofaste.

Profeten sprger: Hvo er denne, som kommer fra Edom, i rde Klder fra Bozra?  Svaret lyder: Mig er det, som taler Retfrdighed, som er mgtige, til at frelse.  Det er den samme mgtige, som er beskrevet i Aabenbaringen (19 : 11-16),  Kongernes Konge og Herrernes Herre, Jehovas Salvede, vor velsignede Genlser og Herre, Jesus.

For vor Oplysnings Skyld sprger Profeten videre: Hvorfor er dit Kldebon saa rdt og dine Klder som dens, der trder Vinpersen?  Hr Svaret: Persekarret har jeg traadt alene, og af Folkene var ingen med mig; saa traadte jeg dem i min Vrede og sndertrampede dem i min Harme; da sprjtede deres Saft [Blod] [20] paa mine Klder, og hele min Kldning fik jeg besudlet. Thi Hvnens Dag var i mit Hjerte, og mit Genlsningsaar var kommet; og jeg saa mig om, og der var ingen, som hjalp, og jeg undrede mig, og der var ingen, som stttede mig; da hjalp min Arm [Kraft] mig, og min Harme stttede mig, og jeg nedtraadte Folkeslag i min Vrede og gjorde dem drukne i min Harme, og jeg lod deres Saft rinde ned paa Jorden.  Aabenbaringens Forfatter tilfjer: Han skal trde Guds, den Almgtiges, Vredes Harmes Vinperse. Aabenbaringen 19 : 15.

Dette, at Vinpersen bliver traadt, er det sidste Trk i en Vindyrkers Hstarbejde.  Indhstningen og Indsamlingen er sket forud. Det, at Guds Vredes Vinperse bliver traadt, og at Jordens Vintr (det falske Vintr, som uden Berettigelse har tilegnet sig det kristne Navn) bliver kastet deri, naar dets falske Druer er modne (Aabenbaringen 14 : 18-20), fremstiller det sidste Arbejde i denne begivenhedsrige Hstperiode.*) Det belyser de sidste Trk i den store Trngsel, der skal omfatte alle Nationer, og som Bibelen taler saa meget om.

(*) Bind III. Kap. 6.

Den Omstnedighed, at Kongernes Konge er fremstillet som den, der trder Vinpersen alene, angiver, at den Magt, der anvendes til at omstyrte Nationerne, er Guds Magt og ikke blot menneskelig Kraft. Det er Gud, som i sin Magt vil straffe Nationerne og til sidst udfre Retten [Retfrdigheden, Sandheden] til Sejr. Han skal slaa Jorden med sin Munds Ris og drbe den ugudelige med sine Lbers Aande [sin Sandheds Kraft og Aand]. (Esajas 11 : 4; Aabenbaringen 19 : 15; Psalme 98 :1) ren for den kommende Sejr for Sandhed og Ret vil ikke kunne tilskrives nogen menneskelig General. De vrede Nationers Kamp vil blive heftig, Slagmarken og Folkeslagenes Nd vil komme [21] til at omfatte hele Verden, og ingen menneskelig Aleksander, Csar eller Napoleon vil kunne findes til at bringe Orden ud af den frygtelige Forvirring. Men til sidst vil det blive bekendt, at den store Sejr for Sandhed og Ret og den velfortjente Straf for Ugudelighed er blevet fuldbragt ved Kongernes Konges og Herrernes Herres vldige Kraft.

Alle disse Ting skal opfylds i Evangelietidsalderens Slutning, fordi Herrens Genlsnings (hans genlstes) Aar er kommet, og fordi Herren har en Hvnens Dag [og] et Gengldelsens Aar for Zions Sag. (Esajas 63 : 4; 34 : 8) Gennem hele Evangelietiden har Herren givet Agt paa Fjendtlighederne og Striden i det nominelle Zion eller Navnkristenheden. Han har set, hvorledes hans trofaste hellige har maattet stride for Sandhed og Ret, ja endog lide Forflgelse for Retfrdigheds Skyld af saadanne, som har modstaaet dem i Herrens Navn; men ud fra sine vise Hensigter har Herren hidtil afholdt sig fra at trde imellem. Imidlertid er nu Gengldelsens Dag kommet, og Herren holder Opgr med dem, som der er skrevet: Thi Herren har Sag med dem, der bor i Landet; thi der er ingen Sandhed og ingen Krlighed og ingen Gudskundskab i Landet. Svrge og lyve, myrde og stjle og hore! Man ver Vold, og Mord flger paa Mord. Derfor skal Landet visne, og vansmgte skal alt, hvad der bor i det. (Hoseas 4 : 1-3) Denne Profeti viste sig at vre sand  i sin delvise Opfyldelse paa Israel efter Kdet, og endnu tydeligere fremtrder dens Sandhed, naar den faar sin fulde Anvendelse paa det nominelle aandelige Israel, Kristenheden.

 

Der kommer Bulder indtil Jordens Ende; thi Herren har Trtte med Folkene, han gaar i Rette med alt Kd; de ugudelige hengiver han til Svrdet, siger Herren.  Hrer dog, hvad Herren siger: . . . . Hrer, I Bjerge [Riger], Herrens Sag, og I [hidtil] evige Jordens [22] [Samfundets] Grundvolde! Thi Herren har Sag med sit Folk. Jeremias 25 : 31; Mika 6 : 1,2.

 

Hr igen Profeten Esajas angaaende denne Trtte: Kommer hid, I Hedningefolk, for at hre, og I Folkeslag, giver Agt!  Jorden hre og dens Fylde, Jorderiget og alt, hvad deraf fremspirer [alle de selviske og Herrens Vrede er over alle Hedningefolkene, og hans Harme over al deres Hr; han slaar dem med Band, giver dem hen til Slagtning. . . . Og deres Land skal blive drukkent af Blod og deres Jord gdet af Fedt. Thi Herren har en Hvnens Dag, et Gengldelsens Aar for Zions Sag. Esajas 34 : 1,2,7,8.

 

Saaledes vil Herren slaa Nationerne og lade dem kende sin Magt.  Han vil befri sit trofaste Folk, som ikke er gaaet med Mngden paa den onde Vej, men som helt flger Herren sin Gud, midt iblandt en ond og forvendt Slgt. Selv denne frygtelige Dom over Verden, da Naionerne bliver slaaet i Stykker som en Pottemagers Kar, vil vise sig at vre en vrdifuld Lektie for dem, naar de kommer frem til en personlig Dom under Kristi tusindaarige Regering. Saaledes vil Herren i sin Vrede ihukomme Barmhjertighed.

 

Return to Volume Four - Table of Contents

Return to Dano-Norwegian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information