Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Bind Fjerde - Slaget ved Harmagedon
(Click on chapter number to go to text.)

Foreword FORFATTERENS FORORD
Chapter 1 FØRSTE KAPITEL HÆVENS DAG
Chapter 2 ANDET KAPITEL DOMMEN OVER ”BABYLON” – ”KRISTENHEDEN” – ”MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN”
Chapter 3 TREDJE KAPTIEL HÆVNENS DAG NØDVENDIG OG RETFÆRDIG
Chapter 4 FJERDE KAPITEL BABYLON FOR DEN HØJESTE DOMSTOL
Chapter 5 FEMTE KAPITEL BABYLONS NATIONALE FOR VIRRING FOR DEN HØJESTE DOMSTOL
Chapter 6 SJETTE KAPITEL BABYLONS KIRKELIGE FORVIRRING FOR DEN HØJESTE DOMSTOL
Chapter 7 SYVENDE KAPITEL NATIONERNE FORSAMLES OG ELEMENTERNE BEREDES TIL GUDS VREDES FRYGTELIGE ILD
Chapter 8 OTTENDE KAPITAL HØSTFOLKENES RAAB
Chapter 9 NIENDE KAPITEL KAMPEN UUNDGAAELIG
Chapter 10 TIENDE KAPITEL FORESLAAEDE LÆGEMIDLER
Chapter 11 ELLEVTE KAPITEL SLAGET VED HARMAGEDON
Chapter 12 TOVLVTE KAPITEL VOR HERRES JESU STORE PROFETI
Chapter 13 TRETTENDE KAPITEL RIGETS OPRETTELSE. HVORLEDES DET VIL AABENBARE SIG
Chapter 14 FJORTENDE KAPITEL HERLIGGØRELSEN AF JEHOVAS FODSKAMMEL
Index  

 

STUDIER I SKRIFTEN

Bind IV

Slaget ved Harmagedon

 

Spredt i ca. 1,000,000 Eksemplarer paa forskellige Sprog.

 

UDGIVET AF
INTERNATIONAL FORENING FOR BIBELSTUDIUM
BROOKLYN, LONDON MAGDEBURG, MELBOURNE,
STOCKHOLM, K
ØBENHAVN, OSLO, HELSINGFORS, 
BERN, DUBLIN, ATHEN.

 

Printed in Germany

 

Kongernes Konge og Herrenes Herre

 

Til Gavn for

Hans offerviede hellige,

der venter paa Sønnekaar,

og for

alle dem, der paa ethvert Sted paakalder Herren,

”Troens egne”,

og for 

den sukkende Skabning,

der er i Nød og Smerte og venter paa Guds Børns

Aabenbarelse,

tilgnes dette Værk.

 

”At oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hem-

melighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud.”

”Som han rigelig tildelte os i sal Visdom og For-

stand, idet han kundgjorde os sin Viljes Hem-

melighed, efter sin velbehagelige Beslut-

ning, som han havde fattet hos sig

selv, for at oprette en Hushold-

ning i Tidernes Fylde, nem-

lig at sammenfatte sig

alt i Kristus.”—

Eferserne 3:9;

1:8-10.

 

Den i denne Udgave anvendte Bibloversættelse er, hvor
Intent andet er angivet, for det gamle Testamentes Ved-
Kommende den nyeste norse Oversættelse of gor det nye
Testamentes Vedkommende den nyeste danske.

 

SLAGET VED HARMAGEDON

FORFATTERENS FORORD

 

 

Første Oplag af dette Bind udkom I 1897. Det omhandler Slutningsperioden i Evangelietidsalderen, Overgangstiden mellem denne og den nye Husholdning — en Tid, der kendetegnes ved de vidunderlige Velsignelser, den har bragt Verden, hvilke imidlertid paa Grund af Hjerternes uforberedte Tilstand giver Anledning til stadig stærkere Gnidning, større Utilfredshed, mere Trængsel. Hvis man skulde tænke sig, at de Velsignelser, som de sidste 43 Aar har ført med sig, uden videre vedblev at forøges i same Grad, vilde ligeledes Menneskehedens Utilfredshed vokse, og Guds Plan om at oprette Messiasriget og bringe Verden Lykke igennem dette vilde blive forstyrret.

 

 

Af denne Grund lader Gud Tusindaarsrigets Morgen oprinde gradvis over Menneskene Disse, der nu vaagner op fra Fortidens Sløvhed, kender ikke Herren og forstaar ikke, at baade de nuværende og kommende Velsignelser skyldes hans Naade. De sidste 43 Aar har ført Menneskeslægten meget længere fremad end alle de foregaaende 6000 Aar tilsammen. De forbedrede Forhold i de civiliserede Lande, den kortere Arbejdstid o. s. v. kan imidlertid ikke opveje den Utilfredshed, som ledsager den større Kundskab. Dette er i fuld Overensstemmelse med Herrens Udtalelser om denne Tid. Gennem Profeten Daniel beskriver han den saaledes: »Mange skal lø be frem og tilbage, og Kundskaben skal forøges.« »De vise skal forstaa det.«  »Og der skal blive en Trængselstid, som der ikke har været, siden et Folk blev til.« — Daniel 12. 1-4, 10; eng. Overs.

 

 

Med andre Ord: Kundskabens Forøgelse er Skyld i den voksende Utilfredshed og Uro, der nu er ved at bringe Harmagedonslaget eller Guds Hævn over hele Verden. Med Hensyn til den nuværende Jættekrig ser vi, at de store Nationer har været bange for hverandres Fremgang. Skønt de alle er blevet umaadelig rige, er de dog alle mere utilfredse end nogen Sinde før, idet de frygter for, at der skal indtræffe noget, som skal hindre deres egen Fremgang i Rigdom og lede Pengestrømmen til deres Konkurrenters Havne. Denne gensidige Frygt gjorde, at Krigen maatte komme, og Tidspunktet nu blev valgt som det gunstigste, fordi man ikke vilde, at de svagere skulde blive for stærke inden Opgøret. Denne samme Aand træder for Dagen overalt — Utaknemmelighed over for alt, hvad [5] Nutiden bringer og Fortiden har bragt, Frygt for Fremtiden og en Selviskhed, der kun tager lidet Hensyn til Kærlighedens Kongelov. Striden mellem Kapital og Arbejde bevæger sig langs de samme Linier, og vi kan i det hele taget vente, at Tingene hurtigt vil udvikle sig fra det daarlige til det værre.

 

 

De krigsførende Nationers Gæld bliver paa indeværende Tidspunkt fra autoritativ Side anslaaet til at udgøre 55 Milliarder Dollars — en Sum, der naturligvis aldrig kan betales i Guld. Ja, alle og enhver ved, at der ikke findes Guld nok til blot at betale RENTERNE af Verdensgælden. Dette peger stærkt i Retning af Bankerot, saa snart Krigen er forbi og man ikke længere kan ustede nye Obligationer til at betale Renterne paa de gamle med. Nationerne er saaledes i fuld Gang med at styrte ned i Bankerottens Afgrund; men det er med dem ligesom med et Menneske, der falder. Man føler det ikke saa ubehageligt, før Faldet ender med det ødelæggende Sammenstød. Øjensynligt vil Krigen ikke komme til at ende paa Grund af Mangel paa Mænd til at skyde og blive skudt, men enten paa Grund af Mangel paa Føde eller paa Penge. Det er vor Tanke, at det bliver af den sidstnævnte Aarsag.

 

 

Allerede er baade de politiske og finansielle Konger saavel som deres Raadgivere i stor Forlegenhed og Forvirring med Hensyn til, hvad der efter Krigen skal kunne gøres for at hindre en verdensomfattende Revolution af

 

 

Bibelen viser os, at Verdens Navnkirker om kort Tid vil komme til at indtage en fremragende Plads ved Regeringsmagternes Side. Vi kan let se Grundene hertil. Alle Rigerne, der er blevet saa stærkt økonomisk svækket, vil indse Nødvendigheden af at holde om Folkene med et fast Tag, hvis [6] de skal hindre Overgangen til Socialisme eller Anarki. De vil da ganske naturligt vende sig til de store religiøse Institutioner, de saakaldte «Kirker», og begære af dem, at de skal hjælpe med til at hindre, at Statsskibene bringes til Kæntring, f. Eks. ved at true Folkene med alle Slags fremtidige Helvedespiner. Kirkerne vil med Glæde benytte sig af en saadan Lejlighed. De ruller sig allerede sammen fra de to Ender som en Bogrulle, paa den ene Side Katolikkerne, paa den anden Side — i Modsættning til disse og dog forbundne med dem — Protestanterne, hvert Parti sluttet sammen, saa godt det har formaaet det.

 

 

Men Bibelen erklærer, at den opnaaede «Dronningestilling» kun vil blive kortvarig, at Babylon snart skal opleve et frygteligt Fald, som naar en stor Møllesten kastes i Havet. Det er under dette Kirkernes korte Regimente, at

 

 

Naar Babylon falder, vil Jordens mægtige, de finansielle og politiske Konger og Fyrster, staa langt borte og vogte nøje paa ikke at have alt for meget at gøre med det, skønt de højlig vil beklage dets Ødelæggelse, idet de deri ser et Varsel om deres egen Undergang. Derpaa vil hurtig følge en fuldstændig Omstyrtelse og Tilintetgørelse af de nuværende Regeringer. Dette fremstilles i Bibelen ved en stor Brand, der skal fortære hele Jorden — alle dens Institutioner, religiøse, sociale, politiske og finansielle.

 

 

Naar man tager i Betragtning, at dette Bind er blevet skrevet for 23 Aar siden, kan man ikke undres over, at nogle af Opgivelserne i det ikke helt stemmer med Forholdene, som de er i Dag, F. Eks. er Verdens Rigdomme

 

 

I dette Bind [i den engelske Udgave] har vi paapeget, at skønt Trusterne paa den Tid, Bogen blev skrevet, snarere var til Gavn end til Skade, lurede der dog i disse Kæmper, som var født af Begærlighed og opfostret af Egenkærlighed, en stor Fare for Folket og dets Interesser.

 

Denne Fare er nu inde over os, og mange forstaar det. Saa længe Maskineriet bare arbejder godt og man har Herredømme over det, kan det nok gaa an. Men vent blot, til det Øjeblik indtræder, da Ledernes og Kapitalisternes [8] Interesser kommer til at gaa i stik modsat Retning af deres underordnedes og Folkets! Husk, hvad det inspirerede Ord siger, at der skal blive en Trængselstid saa stor, som der ikke har været, siden et Folk blev til.

 

 

Men med hvilken Glæde forstaar vi ikke, at Menneskets yderste Nødsøjeblik i denne Trængselstid vil blive Vidne til, at Herren griber ind! Han afventer blot det rette Tidspunkt til at lade Tusindaarsrigets Velsignelser blive udgydt over Menneskene for i Løbet af de tusinde Aar at løfte dem op fra Synden og Døden tilbage til at være Billeder af Gud. Han ser, at de først maa lære de nødvendige Lektier. Han har allerede aabenbaret dette for dem, som har seende Øjne, idet han har skænket Verden mere end 40 Aar af den nye Tidsalders Morgengry, hvilket i Stedet for at bringe den Velsignelse og Lykke har bragt den mere Uro og Misfornøjelse. Herren vil nu lade Menneskene prøve at gaa saa langt, som de vil, med Hensyn til a

 

Eders Tjener i Herre

 

CHARLES T. RUSSELL

 

 

Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916

Return to Volume Four - Table of Contents

Return to Dano-Norwegian Home Page

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information