Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

KÖTET 5  
AZ  EMBER  KIENGESZTELÉSE  ISTENNEL

 

 TANULMÁNY 16

A KIBÉKÜLÉS VAGY KIEGYEZÉS SZOLGÁLATA

 

A SZOLGÁLAT, MELYET A KIRÁLYI PAPSÁG VÉGEZ. — FÖLKENETETT PRÉDIKÁLNI A KIBÉKÜLÉST. — MIÉRT NEM FOGADTÁK EL AZ ÖRÖMHIRT. — E SZOLGÁLAT EREDMÉNYEI. — ÜLDŐZES ÉS DICSŐSÉG. — HOGYAN BIZONYITJA A HÜSÉGET. — CSAK A HIVEK OSZTOZHATNAK A KIBÉKÜLÉS JÖVŐ MUNKÁJÁBAN.

 

„Senki sem veszi magának e tisztességet, hanem, akit Isten hiv el, miként Áront is.  Hasonlóképen Krisztus sem maga dicsőitette meg magát azzal, hogy főpap lett.”—Zsidók 5:4, 5.

A kiengesztelés vagy kibékülés szolgálatában a „királyi papság“ egésze részesül, melynek Papja vagy Főpapja Krisztus.  Minden pap részesül a „jobb áldozatokban“, melyek ez Evangéliumi korszak alatt haladtak előre és melyek annak végén fejeztetnek be (Róm. 12:1); és mindazok, akik igy osztosnak  a Krisztus szenvedéseiben, hasonlókép osztoznak jövő dicsőségében és mind részesek vele együtt a Milleniumi Ország kibékülése nagy és dicső szolgálatában.

Ami ez alpapokat illeti, ők „természet szerint harag gyermekei voltak, mint mások“ és először ki kellett engeszteltessenek, békittessenek az Istennel, mielőtt elhivattak általa e papságre; „mert senki sem veszi magának e tisztességet, (csak) hanem aki az Isten hiv el.“  Csak, ha megkaptuk a kibékülést Megváltónk, a Főpap kezéből, akkor részesülünk abban a jogban, hogy mint áldozótársak, közbenjáró társak, kibékitő, kiengesztelő társak szerepeljünk.

Aki kapta a „fiuvá fogadtatás lelkét”, mely őt az Isten fiává és pappá teszi, tovább is ösztönzést nyer e lélek által, hogy kezdje meg a kiengesztelés vagy kibékités szolgálatát mindenki saját képességei és alkalmai [488] szerint.  Mindenki megérti, mint a Főpap megértette ama szent lélek vezetését, mondván:  „Az Úrnak lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem (nem most a kevélyeknek és önhitteknek és keményszivüeknek és profánoknak) elküldött, hogy a töredelmes szivüeket meggyógyitsam és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét“—az időszakot, mely alatt az Istennek tetszik elfogadni egy kis sereget, mint élő áldozatot a Megváltó érdeme által.

Pál apostol, mint az alpapok egyike, érezte a lélek befolyását, mely késztett őt, hogy foglalkozzék mindannak elmondásával, amivel kapcsolatba jött, akinek „fülei voltak a hallásra“ a „mindenekért való váltság“ felől, melyet a mi drága Megváltónk áldozata végzett el és figyelmeztetve mindeneket, hogy engesztelődjenek, béküljenek ki az Istennel és kezdjenek meg rögtön az igazságosság ösvényén járni.

Jegyezzük meg az apostol állitását e dologról 2 Kor. 5:17-20-ban:

„Azért, ha valaki Krisztusban van, ujteremtés az, a régiek elmultak, (régi bünök, vágyak, remények) imé, ujjá lett minden.  Mindez pedig (ez uj dolog) az Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által és aki nekünk adta a békéltetés (kattalage—ugyane szó kibékitésnek fordittatik Róm. 5:11-ben) szolgálatát; minthogy (ugyanis) az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette (kiengesztelte) magával a világot, nem tulajdonitván nekik az ő büneiket (mert büntetésüket Krisztus elviselte.)  És (az Isten) reánk (a királyi papságra) bizta a kibékéltetésnek (kibékitésnek) igéjét (izenetét, örömhirét.)“

„Krisztusért (a mi hivatalos fejünkért vagy Főpapunkért és az Atya helyetteséért járván, tehát (mivel az Isten elhivott bennünket és adta nekünk, mint papságot e szolgálatot az ő nevében és hogy hirdessük a kegyelem izenetét) követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek (engesztelődjetek) meg az Istennel.“

Ez örömizenet, mely helyesen felfogva, kész választ [489] kell, hogy kiváltson minden helyen és minden osztályból, általában visszautasitásban részesül; és a próféta a királyi papságról szólva, fölkiált:  „Ki hitt a mi tanitásunknak és az Úr karja (Krisztus, az Isten üdvösségre készitő karja), kinek jelentetett meg?  (Ésa. 53:1; Ján. 12:38)  Most csak aránylag kevesek számára hatékony,csak annyinak, amennyit az Úr, a mi Istenünk elhiv a királyi papságra; mert senki sem veszi e tisztességet magának, hanem akit az Isten hiv el.

Az izenet általános visszautasitásának oka nyilvánvaló: kibékülés, kiengesztelődés az Istennel a bün ellenzését jelenti:  a béke Istennel harcot jelent minden bukott emberi természetünkből folyó elsáncolt gyarlóság és alacsony kivánság ellen:  jolent teljes átváltozást vagy megtérést a bun szolgálataból az igazságosság szolgálatához.  Sokan, akik megvetik a bünt (annak borzasztóbb, nagyobb formáit legalább) és akik vágynak az Istennel való kibékülésre és részesülni azokban az áldásokban, melyeket ő csak „az Isten fiainak“ ad, megindulnak maguk megjavitása utján az igazságosság felé, csak, hogy gyöngeségeiket tulságos nagyoknak lássák arra, hogy legyőzhessék őket és hogy azonkivül lássak, hogyan halad az egész világ a bün oldalán.  Akik valószinüleg meg tudnak szabadulni e rabságtól, melyben mindenek születtek, azok, akik keresvén a szabadulást, figyelnek a Mester bizonyságára:  „Senki sem jöhet az Atyához, hanem én általam“—az egyetlen közbenjáró—„az Ut, az Igazság és az Élet által.“  Továbbá az apostol értesit arról, hogy a nagy Ellenség „e világ istene elvakitotta az elméket“ a nagy többségnél hamisságokkal ugy, hogy nem tudják megérteni az előnyöket, melyek a Megváltó által fölajánlott kibékülésből következnek.

Ezen körülmények között a bün következményei bőségesek lévén, csoda-e, hogy hü és hüséges követeknek lenni az Isten számára és Krisztus nevében és ő helvette (mint az ő testének tagjai) azt jelenti, hogy az alpapoknak követniök kell a Főpap nyomdokait—szenvedniök kell vele az igazságosságért?  A nagy Főpap, aki kijelentette a „kivékülés Igéjét“ legvilágosabban, [490] megvettetett és visszautasittatott és kereszire vitetett azok által, akik az igazság szeretetével és követésével dicsekedtek.  Az apostolokkal szintén rosszul bántak hüségük miatt—mert visszautasitották, hogy szégyent hozzanak az izenetre, a „kibékülés igéjére.”

„Gyülöltek lesztek minden ember előtt az én nevemért,“  „minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.“  „Ne csodálkozzatok, ha a világ gyülöl titeket, engement előbb gyülölt tinálatok.“  A nagy tanitó e szavai igazak „e korszak végéig“ és oly igazak ma, mint valaha.  Aki hiven gyakorolja a maga követségét és nem szégyenli kijelenteni az Isten egész tanácsát, hamar megismerkedik valamivel a Krisztus szenvedéseiből és igazán mondhatja:  „A te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.“—Máté 5:10-12;  10:22;  Zsolt. 69:10;  Róm. 15:3.

És itt ismét látjuk az isteni terv csodálatos bölcsességét; mert mialatt végzi a maga papi szolgálatát a „kibékülés igéje“ számára, melyre a fölkenetés lelke késziti, minden egyes pap szükségesnek találja, hogy fölanánlja magát élő áldozatul, mely szent és kedves az Isten előtt és az ő ésszerü szolgálatára.—Róm. 12:1.

Igy az önfeláldozás és Krisztusért való szenvedés mértéke, melyet minden egyes megszentelt elszenved, mértékké lesz (az Isten szempontjából—mert az ember nem képes mindig megitélni) minden egyes követ hüségének mérésére.  Minden pap, aki nem szenved Krisztusért, az Igazságért, ezért hütlen követe és szolgája az ujszövetségnek.  És csak azoknak, akik most hivek és a kereszt jó katonái, adatik a mérhetetlen drága kiváltság, hogy részesei legyenek a nagy Főpappal együtt a dicsőséges kibékitő munkának, a Milleniumi korszak kedvező körülményei alatt.  Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is uralkodunk.  Ha megtagadjuk őt, ő is meg fog (akkor) tagadni bennünket.—Róm. 8:17;  2 Tim. 2:12, 13:  Titus 1:16.

Vigyázz, hogy senki el ne vegye a te koronádat.—el. 3:11.

„Légy hiv mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.”—Jel. 2:10

Return to Volume Five - Table of Contents

Return to Hungarian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information