Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

KÖTET 5  
AZ  EMBER  KIENGESZTELÉSE  ISTENNEL

(Click on chapter number to go to text.)

Tanulmányokhoz  
Tanulmány 1 AZ   ENGESZTELÉS   TÉNYE   ÉS   BÖLCSELETE
Tanulmány 2 AZ  ENGESZTELÉS  SZERZŐJE
Tanulmány 3 A  KIENGESZTELÉS  KÖZBENJÁRÓJA: „AZ  EGYSZÜLÖTT“
Tanulmány 4 A   KIENGESZTELÉS   KÖZBENJÁRÓJA: „A SZEPLŐTELEN“
Tanulmány 5 A   KIENGESZTELÉS    KÖZBENJÁRÓJA: „MINDENESTO,,L   HASONLATOS   AZ   ATYAFIAKHOZ“ ÉS „RÉSZVÉTTEL GYENGESÉGEINK  IRÁNT“
Tanulmány 6 A   KIENGESZTELÉS    KÖZBENJÁRÓJA DÁVID   FIA  ÉS   DÁVID   URA
Tanulmány 7 A    KIBÉKÜLÉS    KÖZBENJÁRÓJA „AZ  EMBER FIA“
Tanulmány 8 A   KIBÉLÜLÉS   CSATORNÁJA AZ  ISTENNEK  SZENT  LELKE
Tanulmány 9 A    KERESZTSÉG: A  KIBÉKÜLÉS  LELKÉNEK  BIZONYSÁGA  ÉS  PECSÉTJE
Tanulmány 10  A    JÓZANSÁG    SZELLEME
Tanulmány 11 A  KIBÉKŰLÉS   SZENT   SZELLEME  FELTÉTELEZETT  ELLENVETÉESEK  VIZSGÁLATA
Tanulmány 12 A    KIBÉKÜLÉS   TÁRGYA — AZ    EMBER
Tanulmány 13 A    KIBÉKÜLÉS    BIZTOSITOTTA   ÁLDÁSOK    AZ ÖRÖK    ÉLETRE    ÉS    HALHATATLANSÁGRA
Tanulmány 14  A   KIBÉKÜLÉS   SZÜKSÉGESSÉGE   --  AZ   ÁTOK
Tanulmány 15 „VÁLTSÁG    MINDENEKÉRT“ A    KIENGESZTELŐDÉS    EGYETLEN    ALAPJA
Tanulmány 16 A    KIBÉKÜLÉS    VAGY    KIENGESZTELŐDÉS PAPSÁGA
Index  
Questions  

 

 

BIBLIAI


TANULMÁNYOK

 

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal
világossága, mely minél tovább halad, an-
nal világosabb lesz a teljes délig“

 

——————

V. KÖTET

——————

AZ  EMBER  KIENGESZTELÉSE  ISTENNEL

 
——————————

1.400.000   példány
10000  magyar  nyelven

—————————

 

“Mert  egy  as  Isten,  egy a Közben-
járó   is   Isten   és  emberek   között,
az  ember  Krisztus  Jézus,  aki  adta
önmagát     váltságul     mindenekért,
mint    tanubizonyság   a   maga   ide-
jében“.Dicsekedünk   is  az  Isten-
ben,   a  mi   Urunk   Jézus   Krisztus
által,   aki   áital   most   a  megbéké-
lést nyertük.“
Tim. 2:5, 6; Rom. 5:11.

——————
Irta: C. T. Russell 1899
——————

NEMZETKÖZI   BIBLIATANULMÁNYOZÓK   EGYESÜLETE
Brooklyn, New-York, U.S.A.
London,    Toronto,    Melbourne,    Cape   Town,    Magdeburg,
Berne, Cluj, etc.
1925

A   KIRÁLYOK   KIRÁLYÁNAK,   AZ   URAK

URÁNAK   ÉS   SZENTEINEK

 

kik  várják az  örök ifjúságot  és  Urunk  Jézus  Krisztus
nevét  segitségül  hivják  minden  helyen,
a  hit  háznépének,

valamint

a   nyögő   teremtésnek,   kik   hasonlóképpen   fohászkodnak   és
keseregnek,   várva   az   lsten   fiai   dics
őségének   meg-
jelenését,  szenteltetett   ez   a   munka.

 

——————

„Hogy   nyilvánvalóvá   legyen   mindenki   előtt,   hogy   micsoda
 a   titok  sáfárlása,   mely   elrejtetett   sok   időtől   fogva   az

Istenbben“.—„Melyet   nagy   bőséggel   közlött   velünk,

minden   bölcsességgel   és   értelemmel,   megje-
lentve  nekünk  eltitkolt  akaratát    kedvé-
ből,  mely  titkot  ez ideig  magának  tar-
tott  fenn,  hogy  t.  i.  a  teljes  idő

elérkeztével   egy  test   alatt
egyesítene  mindenkit  a
Krisztusban“.—Eféz.
3: 4, 5;  1: 8-10

——————

 

 „The At-one-ment” in Hungarian

 

 ——————

 

 COPYRIGHT  1899
WATCH  TOWER  BIBLE  @ TRACT  SOCIETY,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.


——————

 Ez  a  kötet  kapható  angol,  német,  svéd  dán,  norvég,  francia,  görög  és
magyar  nyelven

 

 

 

ELŐSZÓ

A  BIBLIAI  TANULMÁNYOKHOZ

          A KERESZTYÉN világ mindinkább azon tudatra ébred, hogy a hitetlenség nagy áramlata elnyeléssel fenyegeti őt; nem a Parne Tamás és Ingersoll Róbert által hirdetett istenkáromlás hanem a mai kultúra köpenye alá rejtett azon hitetlenség, mely a  jelenkor iskoláiban kiképezett növendékekben fejlődött ki, ami a veszedelmet még égetőbbé teszi.

          Nem elég, hogy nagy kollegiumaink és a papnevelő-intézetek a jobban kiképzettek hitét aláássák, hanem még a népiskolák tankönyvei is—főképpen a felső tanintézetekben használták—beleoltják a tanitványokba a Bibliában való kétkedést és rámutatnak állítólagos ellentmondásaira.  Ha napjainkban egy felsőbb tanintézetet végzett növendék a Szentírás tanaiban való hitét bizonyítgatná társai előtt, azok gúnyolódását hívná ki ez által.  Ezt elviselni azonban kevesen akadnának.  A legjobb esetben is csak egynéhányat fogunk találni közöttük olyat, aki elismeri ugyan, hogy Jézus és apostolai őszinték voltak, de azt hiszi, hogy tévedtek, midőn az Ótestamentumból vett idézeteiknél az ihletre hivatkoztak.

          Aki így hiszi Jézust és az apostolok tanait, az nem hisz bennük egyáltalán, mert ha a mi napjaink  „magasabb kritikusai“ elég bölcsek annak kutatására, hogy hol és mikor tévednek Idvezitőnk és apostolai az Ótestamentumból vett idézeteikben, akkor a jelen kor bölcs férfiai: a mi vezetőink nagyobb ihlettel bírnak, mint Jézus és apostolai.

          Társulatunk érezvén ezen áramlat meggátlásának szükségességét, minden tőle telhetőt megtéve arra törekszik, hogy magasra emelje a nép előtt az Úr zászlaját. — Ezen célból adta ki a „Bibliai Tanulmányok“ sorozatát hét kötetben a keresztyénség minden felekezete használatára, hogy segédkezet nyújtson minden megtévett kétkedőnek, a hit és isteni gondviselés útjára lépni.  E könyvek előállí- [II] tási költségükön megszerezhetők vagy a társulat raktáraiból, akik ezen segédeszközöket a legtávolabbi helyekre is eljuttatják.

          Nézetünk szerint Ön, mint keresztyén férfi, vagy nő gyermekeire, rokonaira, szomszédaira, vagy barátaira hathat, mikor Öntől tanácsot fognak kérni, kérdezve:  „Honnan tudhatjuk meg, hogy van Isten?“ vagy:  „Miféle bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Szentírás az Isteni ihlet szüleménye?“

          Akármennyire illetékes is lenne valaki az ilyen, vagy számtalan ezekhez hasonló kerdésekre a választ elkészíteni, megtörténhetik, hogy nincs kellő ideje, vagy alkalma azt elvégezni. — Mennyire megkönnyíti a feladatot, ha Ön könyvszekrényébe nyúlhat, kiválaszthatja a kérdésre vonatkozó tanulmányt és a kérdezőt utasíthatja, hogy üljön le, olvassa el az azon kérdésre vonatkozó tanulmányt, hogy teljes és kielégítő választ nyerjen kérdésére és ha újból kételyei támadnának, megismételje azt.

          Lehetséges, hogy Ön tagja valamelyik Epworth Leagnek, Christian Endeavor Societynek, vagy más vallásos társulatnak és felhívják egy bibliai targyról szóló értekezés megírására.  Mennyire alkalomszerű ilyenkor elővenni egyikét azon sokoldalú  „Tanulmánynak“, melyek majdnem minden ilyen tárgyhoz bőséges anyagot szolgáltatnak és abban az arra vonatkozó írásbeli idézeteket megtalálni.  Egyes lelkészek is használják azokat különböző prédikációk, vagy beszédek megfogalmazásakor.

          Nagy könyvtárakkal rendelkező lelkészeknek lehet, hogy nincs szüksége ezen  „Tanulmányokra“, de másokra nézve nélkülözhetetlenek azok. — Eltekintve aránylag csekély áruktól, tiszta és egyszerű magyar nyelven vannak írva míg a tudományos művek tömve vannak műszavakkal, melyeket csakis a szakemberek érthetnek meg.

          Felhívjuk tehát Önt, mint valamelyik keresztyén felekezethez tartozó barátunkat, hogy segítsen könyveink terjesztésében. Ha csak egy rokona, vagy egy barátja szabadul is meg a kételytől, vagy hitetlenségtől, ezerszeresen fogja kárpótolni Önnél az erre szánt fáradozást.

         

TARTALOM

———

 

I.  TANULMÁNY

AZ   ENGESZTELÉS   TÉNYE   ÉS   BÖLCSELETE

          A Biblia álláspontjáról az engesztelés a keresztyéni tan alapjában gyökerezik. — A kérdés hármas szempontja. — Az  „orthodox nézet.“ — A bibliai nézet, amely a kettőt egyesí ti és összhangba hozza. — Az evolúció elmélete ellenkezik a kérdésre vonatkozó igaz állásponttal, — Az Isteni Igazság kibékítése beteljesíttetett. — Az egyház kibékülése folymatban. — A világ kibékülése a jövőben lesz. — A nagy végső eredmény, ha majd a nagy közbenjárói trón és királyság megszűnik.

 

II.  TANULMÁNY

AZ  ENGESZTELÉS  SZERZŐJE

          A Mindenható, Jehova. — A bűnösök megváltója Krisztus által. — „Méltó a Bárány.“ — „Az önmagában létező.“ — A Vagyok. — Egy hamis hagyomány. — Koholmányra alapítva. — Szentírási kimutatása az Atya és Fia egységének. — A „Jehova“ szónak és az  „Úr“ címnek szentírási használata. — Az  „Isten“ szó az Ótestamentumban. — Az Újtestamentumban. — Az egybehangzó bibliai tanúság. — „Aki engem látott, látta az Atyát is.“ — „Nem gondolta zsákmánynak egyenlőnek lenni.“ — „Nekünk csak egy Istenünk van, az Atya, és egy Urunk, a Jézus Krisztus.“

 

III.  TANULMÁNY

A  KIENGESZTELÉS  KÖZBENJÁRÓJA
„AZ  EGYSZÜLÖTT“

Ki Ő? — A Logos egy Isten. — Az Atya egyszülötte. — A bibliai bizonyíték. — „Ő, Aki gazdag volt.“ —  „Mielőtt Ábrahám lett volna, Én voltam.“ —  „Az első és utolsó.“ —  „Jehovánál voltam még kezdetben.“ —  Logos („Ige“) testté lett. — Nem „testet öltött.“ — Önmagát megalázta. — Ő, Aki gazdag volt, miérettünk szegénnyé lett. — Ezen tanubizonyság nem csalás. — Urank viselkedése nem volt csalás. — A „szent“, a  „szeplőtelen“,  „bűn nélkül való“,  bűnösöktől elválasztott.“

 

IV.  TANULMÁNY

A   KIENGESZTELÉS   KÖZBENJÁRÓJA
„A SZEPLŐTELEN“

Látszólag egymással ellenkező íráshelyek összhangzása. — A római katolikus elmélet Mária szeplőtelen fogantatását illetően nem felel meg a tényeknek. — Hogy öröklött bűn nélkül született Jézus, Isten tervének egy lényeges vonása, mert váltság máskülönben nem lehetséges. — Legújabb tudományos kutatások az életátvitel (átültetés) tekintetében. — A Logos testté lett. — Asszonytól született, mindazáltal szeplőtlenül. — Tökéletlen anyától hogyan születhetett bünnélküli lény? — Tervének más vonásaiban Isten hasonló módszerét bizonyitja as Írás.

 

V.  TANULMÁNY

A   KIENGESZTELÉS    KÖZBENJÁRÓJA
„MINDENESTŐL   HASONLATOS   AZ   ATYAFIAKHOZ“
ÉS
„RÉSZVÉTTEL GYENGESÉGEINK  IRÁNT“

Kik az Ő  „atyjafiai?“ — Miben hasonlatos (egyenlő)? — Hogyan kísértetett mindenekben, hasonlóan, mint mi, a bűn kivételével? — Kísértések a pusztában. — Annak hasonlósága a mienkhez. — Ha lehetséges volna, hogy  „mindenkit elhitessenek, még a választottakat is.“ — A  „szenvedések által Urunk milyen módon tétetett tökéletessé? — Noha fiú volt, megtanulta az engedelmességet. — Minden tekintetben hogyan volt hozzánk hasonló a  „bűn kivételével?“ — Szenvedéseinket elviselte. — Hogyan  érzett mindazokban?

 

VI.  TANULMÁNY

A   KIENGESZTELÉS    KÖZBENJÁRÓJA
DÁVID   FIA  ÉS   DÁVID   URA

Hogyan Dávid fia? — József nemzetségfája Salamonon át.— Mária nemzetségfája Náthánon át. — Megalázza a magasat, fölmagasztalja az alacsonyt. — Honnan a Krisztus címe, hogyan Dávid ura? — Hogyan Dávid gyökere és ága? — E cím jelentése „az Örökkévaló Atya.“ — Hogyan őriztetett meg és hogy alkalmazható? — Kik a Krisztus gyermekei? — Az Egyház, az Ő  „atyjafiai.“ — Isten gyermekei és Urunk Jézus Krisztus atyja.

 

VII.  TANULMÁNY

A    KIBÉKÜLÉS    KÖZBENJÁRÓJA
„AZ  EMBER FIA“

Mit nem jelent ez a cím?—Mit jelent? — Tisztessége vitathatatlan, senki más által nem ígényelhető. — Hogy látja a világ az embernek Fiát? — Pilátus nézete, Rousseau nézete, Napoleon nézete. —Ezen állítások jelentősége  „nem vala ábrázata kivánatos“ és „rút volt ábrázatja.“ — „Tízezer közt a legszebb.“ — „Igen, ő tökéletesen kedves.“

 

VIII.  TANULMÁNY

A   KIBÉLÜLÉS   CSATORNÁJA
AZ  ISTENNEK  SZENT  LELKE

A Szent Lélek működése. — Most és az ezerévi országláskor. — A Szent Lélek különböző nevei, megjelölő nevei:  „Szeretet lelke“,  „Drágaság lelke“  stb. — A tisztátalan lélekkel szemben, mely  „tévelygés lelke“, félelemnek lelke“, stb. — Rá alkalmazott személynevek. — A  „lélek“ szó jelentése, — „Az isteni lélek.“ — „Még nem adatott a Szent Lélek. — A Lélek ajándékai. — A Szent Lélek átalakító ereje. — A Lélek mértékkel és bő  mértékkel. — „A világ lelke.“ — Antikrisztus. — A harc ez és a Szent Lélek közt. — A Lélek küzdelme a szentekben és kívülük. — A lélek, mely irigységre buzdít. — A lélek tanítása. — A Parakletos, a vígasztaló. — Minden igazságra és teljes kibékülésre vezet titeket. — A Lélek felügyelete nem csökken mióta a csodás adományok nem léteznek.

 

IX.   TANULMÁNY

A    KERESZTSÉG
A  KIBÉKÜLÉS  LELKÉNEK  BIZONYSÁGA  ÉS 
PECSÉTJE.

Lelki keresztség csak egy-harmad részben. — E keresztség jelentősége. — „A mennyek országának kulcsai. — A lélek másik keresztsége igértetik  „minden testre.“ — Jelentése. — Könyörgés a lélekért. — A lélek bizonysága. — Jelentősége. — Nincs Istennél békesség nélküle. — Kevesen tudják, hogy bírják-e vagy nem. — „Ez, amit régóta tudni vágyom.“ — Hogy ismerhető fel a lélek bizonysága? — A kiszolgáltatás különbségei. — A lélek bizonyságtétele. — „Megszentelődött a lélek által.“ — „Megtelve Szent Lélekkel.“ — A Lélek pecsétei. —  „Az ígéret“, mely pecsétel. — A szabadulás napjáig. — A legmagasabb eredményt kell keresni — és megtartani.

 

X.  TANULMÁNY

A    JÓZANSÁG    SZELLEME

Az Isten Szelleme kiírtja népében a félelem szellemét. — Az emberiség általában nem józan sem értelmileg, sem testileg. — Miyen értelemben nevezhető a Szent Szellem józanság szellemének? — A munkák, melyek az eredményt adják. — A józan elme szellemének bizonyítékai.

 

XI.  TANULMÁNY

A  KIBÉKŰLÉS   SZENT   SZELLEME
FELTÉTELEZETT  EELLENVETÉSEK  VIZSGÁLATA

Látszólag ellentmondó íráshelyek vizsgálata. — A Lelket meg ne oltsátok. — Meg ne szomorítsátok a Lelket.— Az Igazság lelke. — A Vígasztaló. — Betelve Szent lélekkel. — Hazudni a Szent Léleknek. — Kisérteni az Úrnak Lelkét. — A Szent Lélek elleni bűn. — „A Lélek mondta.“ — Jónak tetszett a Szent Lélek előtt.“ — „Megtiltva a Szent Lélektől. — „A Szent Lélek bizonyságot tesz.“ — „A Szent Lélek tett titeket előljárókká.“ — A Szent Lélek, tanító. — „Fölkenetés a Szent Lélek által.“ — A Lélek közbenjár könyörgésekkel. — Hogyan feddi meg a Lélek a világot? — „Erről ismeritek meg az Isten Lelkét“  „az Antikrisztus lelkéről.“

 

XII.  TANULMÁNY

A    KIBÉKÜLÉS   TÁRGYA — AZ    EMBER

Mi az ember? — Az  „orthodox“ válasz. — A tudomány válasza.— A Biblia válasza. — Az ember teste. — Az ember lelke. — Az emberi lélek. — Félreértés a helytelen fordítás következtében. — A lelkek származása. — Mi a   ”Seol“,  „Hades“, melybe minden lélek megy a halál és föltámadás között? — Az Írás állításai különbözőképp vizsgáltatnak.

 

XIII.  TANULMÁNY

A    KIBÉKÜLÉS    BIZTOSÍTOTTA   ÁLDÁSOK    AZ
ÖRÖK    ÉLETRE    ÉS    HALHATATLANSÁGRA

A sóhajtozó teremtés komoly várakozásai és reményei. — Nem bizonyítékok. — A kibékülés ígéretei és munkája, mint bizonyítékok. — Különbözés és különbség. — Halhatatlan-e az emberi lélek vagy van-e reménye, hogy halhatatlanná lesz? — Az élet és halhatatlanság világosságra hozatott az Evangélium által. — A görög szavak melyek halhatatlanként és halhatatlanságként vannak fordítva az Írásban. — Miben különbözik az Egyház és a megváltott világ reménye?

 

XIV.  TANULMÁNY

A   KIBÉKÜLÉS   SZÜKSÉGESSÉGE   --  AZ   ÁTOK

Az  „átok“ jelen és nem jövő  rossz. — Hol és mikor jött mindenekre a pusztulás? — Mikor szűnik meg az Isten e haragja a bűn ellen? — „Szabadulás most és a jövőben. — A kibékülés szükséges az Isten által elfogadott terv miatt. — Az ember, mint az angyalok és a jövő teremtés példája.

 

XV.  TANULMÁNY

„VÁLTSÁG    MINDENEKÉRT“
A    KIENGESZTELŐDÉS    EGYETLEN    ALAPJA

A kiengesztelődés lehetetlen váltság nelkül. — Biztosítva, de nem kényszerítve. — A váltsággá létel kegyelemmé lett. — A váltság és megváltás jelentése. — Minő váltság fizettetett az emberért? — A hit általi megigazulás így biztosittatott. — „Áron vétettetek meg. — Ki által? — Ki részére? — Mi célból? — Hogyan működött egyűtt a Szeretet az Igazsággal? — A  „mindenekért való váltság“ nem vétetett vissza. — Az  első Ádám atyai jogai megvásároltattak a második Ádám által. — A váltság nem megbocsátás. — Az ember halála nem váltság. — Hamis okoskodás az univerzalista elméletekben. — Az Igazság nem kötelező a váltság által. — Az egyetlen Név. — A közvetítő módszere Mózesben jelképezve. — Váltság, helyettesítés. — Lehetséges volt-e más terv?

 

XVI.  TANULMÁNY

A    KIBÉKÜLÉS    VAGY    KIENGESZTELŐDÉS
PAPSÁGA

A szolgálat, melyet a királyi papság végez. — Fölkenetett, hogy prédikálja a kibékülést. — Miért nem fogadták el az örömhírt? — E szolgálat eredményei. — Üldözés és dicsőség.  — Hogyan bizonyítja a hűséget? — Csak a hívek osztozhatnak a kibékülés jövő Munkájában.

Return to Hungarian Home Page

Return to Volume Five - Table of Contents

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information