Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

 

Tabernakel Skuggor
af
Battre Offer

 

---------------

 HANDLEDNING

FÖR

DET KONUNGSLIGA PRÄSTERSKAPET

 -----------

 

VAKTTORNETS BIBEL-OCH TRAKTATSÄLLSKAP

ALLEGHENY, PA. U.S.A.

OCH

ÖREBRO, SVERIGE

1908

 

Konungen öfver alla konungar och Herren öfver

alla herrar,

 Till tjänst för

 

Som vänta efter barnaskapet,

 och för

 

 “trons husfolk“,

 

 den suckande skapelsen, som våndas

och bidar efter Guds barns uppenbarelse,

 är detta arbete tillägnadt.

 -------------------

 

“Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet,

som från världens begynnelse har varit fördold i Gud. “  

“Hvilken han har låtit öfverflöda till oss i all vishet 

och förstånd, i det att han för oss har kungjort 

sin viljas hemlighet, efter sitt välbehag, hvil-

ket han har föresatt sig inom sig själf, 

på det han i hushållningen  vid ti-

dernas fullbordan måtte sam-

manfatta allting under ett 

hufvud, Kristus. “

 Ef. 3: 4, 5, 9; 1: 8—10.

 

(Originally Published in 1881)

The Tabernacle in the Wilderness

FÖRORD.

Första (engelska) upplagan af denna lilla bok utgafs år 1881, och genom Herrens välsignelse synes den ha varit till stor hjälp för den klass, som den särskildt var ämnad för, nämligen det konungsliga prästerskapet.  Många af denna klass ha pekat på och klargjort för dem sådana betydelser af förebilderna i gamla testamentet, som de aldrig förr förstått uppskatta, och att den sålunda ledt dem på själfförsakelsens väg därigenom, att den hjälpt dem att se den rätta betydelsen af följande skriftställen:  “Frambären edra kroppar till lefvande offer“, “jag uppfyller i mitt kött hvad som fattas i Kristi lidanden“, “lida vi med honom, skola vi ock regera med honom“. “låtom oss gå ut till honom utanför lägret, bärande hans smälek“, jämte många andra skriftställen, som förena Herrens folk med honom själf såväl i “denna tidens lidanden“ som i  “härligheten därefter“.  

Författaren gläder sig öfver att detta är en sanning och beder Gud välsigna äfven denna nya upplaga.

Denna bok kan betraktas som ett tillägg till femte delen af Millennii Dagning, ehuru den för bekvämlighetens skull utgifves särskildt.

Förståelsen af de häri framställda ämnena må anses bero på himmelsk ledning – vara gifven af Gud vid en tid, då ljuset var alldeles nödvändigt för att en full och tydlig framställning af tidsåldrarnas plan skulle kunna gifvas.  Och vi hoppas, att de, som blifvit välsignade genom den hjälp, de erhållit i denna lilla bok, samt andra, som ännu skola blifva på samma sätt välsignade, må anse, att de blifvit “lärda af Gud“; ty vare det veterligt, att författaren har sökt att med Herrens ord bevisa hvarje punkt och hvarje tillämpning och har icke lärt något af sig själf.  Hvad han mottagit af Herren genom hans ord och ande, det har han framställt för sådana, som ha öron till att höra.

Den omsorgsfulle forskaren skall märka, att, såvida de häri framställda tillämpningarna af förebilderna äro riktiga, hela tidsåldersplanen därigenom bekräftas, nämligen församligens rättfärdiggörande, helgande och förhärligande först, och sedan återställelse [page 6] för hvar och en som vill af alla jordens familjer.  Till hvilket härligt evangelium är icke då detta nyckeln!

Käre läsare!  Om de häri gjorda framställningarna alls synas dig såsom sanning, skola de säkerligen uppväcka dig till energi och nit att uppoffra jordiska fördelar för att vinna den höga kallelsens segerlön, på det du må blifva en af de konungsliga prästerna, som inom kort skola förenas med den store Öfversteprästen af vår bekännelse uti det härliga verket att välsigna den suckande skapelsen.  Och on du erhåller en välsignelse genom dessa sanningar och är delaktig af deras ande, så kommer du att önska räcka vederkvickelsens bägare till andra, hvilka behöfva just en sådan eggelse, som kan uppfriska deras försmäktande hjärtan.  Och om du önska medverka i denna tjänst, skall du finna, att alla åtgärder äro vidtagna för att du må kunna få större eller mindre partier af denna bok till ytterst billigt pris.  Enhvar, som erhåller mat vid Herrens bord, hedras med den förmånen att få deltaga i tjänsten och blifva Gud medarbetare.

                                                            Med kristilig kärlek,

                                                            eder broder och tjänare i Kristus,

                                                                         CHARLES T. RUSSELL.

Table of Contents - Preface - Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5 - Chapter 6 - Chapter 7 - Chapter 8
Index

Return to Swedish Home Page

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information