Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation


 

A SZÖVETSÉG

SÁTORA

MINT A

JOBB ÁLDOZATOK ÁRNYÉKA

 

 

SEGÉDKÖNYV

A KIRÁLYI PAPSÁGNAK

 

 

Nyomtatott a Testvériség Nyomdába 158 Geisendorff street

Indianapolis Ind. 1918

 

 

A KIRÁLYOK KIRÁLYÁNAK, AZ URAK URÁNAK

 

ÉS AZ Ő MEGSZENTELT „SZENTEINEK”
 ÉRDEKEIÉRT
KIK VÁRJÁK A FIUSÁGOT

 ÉS A

  „MI URUNK JÉZUS KRISZTUSNAK NEVÉT SEGIT- SÉGÜL HIVJÁK MINDEN HELYEN“.
„A HIT HÁZNÉPÉNEK”

 ÉS

A KESERGŐ TEREMTÉSNEK, KIK EGYETEMBEN
FOHÁSZODNAK ÉS KESEREGNEK VÁRVÁN 
AZ ISTEN FIAINAK
DICSŐSEGES MEGJELENÉSÉT,
SZENTELTETETT E MUNKA.

 

 

„Hogy megniyilatkoztassam mindeneknek, micsoda legyen a titoknak
 sáfárlása, mely elrejtetett vala sok időktől fogva az Istenben…“
„Melyet nagy bőséggel közlött velünk“, „minden bölcsességgel“
„és értelemmel, megjelentvén nekünk az Ő akaratjának“
titkát   az   Ő   ingyen   való  jó   akaratja  szerint,
melyet   elrendelt   vala   magában;   tudniillik,
hogy a teljes időnek eljövésében egy testbe
szerkesztene mindeneket a Krisztusban“.
–Eféz. 3:4,5.
1:8-10.

 

 

 

 

ELŐSZÓ

E kis könyv első kiadása 1881-ben jelent meg és az Úr áldása folytán, mintha nagy segitségére lett volna annak az osztálynak, amelynek első sorban lett szánva—a „királyi papság“-nak. Ezen osztálybeliek közül sokan mondották, hogy a könyv Isten ujjaként mutatta meg nekik az ó-testamentum eddigelé nem értékelt jelképeinek az értelmét, és hogy ily módon ráirányitotta őket az önfeláldozás útjára, elvezetvén őket a szentirási kijelentések igazi jelentőségének megértéséhez: „Állitsátok testeteket élőáldozatként“, „Töltsétek be a Krisztus hátramaradt szenvedését“, „Hogyha szenvedünk vele, uralkodni is fogunk vele“, „Menjünk ő hozzá a táboron kivül, vele hordozván az ő gyalázatát“; emellett sok más szentirati hely, amely egyesiti az Úr népét ő vele ugy a jelen idő szenvedéseiben, mint az elkövetkezendő dicsőségben.

A szerző örömét találja benne, hogy ez igaz, és Isten áldását kéri erre az uj kiadásra is, melyet az előbbi kiadás villamos lemezeinek az elkopása és az a kivánság tett szükségessé, hogy általános alaphangja összhangban legyen a BIBLIAI TANULMÁNYOK sorozatának alaphangjával, mert e munka joggal tekinthető az ötödik kötet kiegészitésének, mely kényelem szemponbtjából választatott külön. Eltekintve ezen nyomdakiviteli változásoktól, egy fejezet hozzátoldásától és egy nehány nyelvbeli változtatástól, egyes dolgok jobb kidomboritása céljából, más változások nincsenek. Különös változtatásokra igazán nem volt szükség, de még kivánatosak sem voltak.

A benne kifejtett kérdések megértését mintha a mennybeli beavatkozás irányitotta volna, „Isteni tanitás“ olyan időben, mikor igen nagy világosságra volt szükség a korok tervének teljes és világos feltárásához. És azok, akik megáldattak e kis könyvben nyujtott segitség által, és mások, akik most hasonlóan meg fognak áldatni, valamennyien gondolhatják, hogy ők is Istentől tanittattak, mert megjegyzendő, hogy a szerző minden egyes részletet és ennek minden alkalmazását az Úr igéjével törekedett megmagyarázni és ő maga semmit sem tanitott, mivel csak  ugyanazt adta elő,—a bizonyitékokkal—amit az Úrtól kapott az ő Igéje és szelleme által azoknak, akiknek fülük van a hallásra.

A gondos tanuló észre fogja venni, hogy a jelképeknek itt előadott alkalmazásai helyesek lévén, ezzel a korok egész terve be van bizonyitva—megigazulás, megszentelődés és megdicsőülés az egyház részére első sorban, azután pedig a föld összes népeinek a helyreállitása, mindenkinek, aki akar. Tehát mily dicsőséges evangéliumnak a kulcsa ez!

Kedves olvasó! Hogyha az itt előadott dolgokat egyáltalán igaznak találod, ugy bizonyos, hogy az itt előadottak felébresztik benned az energiát és a buzgóságot a földi érdekek feláldozására, hogy elnyerd a magas hivás jutalmát, hogy egyike légy a királyi papoknak akik nemsokára egyesülnek „a mi hivatásunkbeli Főpappal“ az egész nyögő teremtés megáldásának a munkájában. És hogyha ezek az igazságok áldásoddá lesznek és részessé leszel szellemének, bizonyára nyujtani akarod majd a felüdülés pohárját másoknak is, akiknek éppen ilyen erősitőre van szükségük elhaló szivük fölélesztése céljából. És hogyha óhajtod az együttmúködést ebben a papságban, azt fogod találni, hogy tökéletesedtek mindazok az intézkedések, amelyek által hozzájuthatsz ezekhez a könyvecskékhez nagyon jutányos áron—tucatonként vagy százanként. Mindenki, aki élelmet kap az Úr asztalánál, meg van tisztelve a szolgálatban való részvétel előjogával, mint „munkatársak Istennel együttesen.“ Keresztyén szerettel testvéred és szolgád Krisztusban,

CHARLES T. RUSSELL.

 

 

Tartalom - Előszó - Fejezet 1 - Fejezet 2 - Fejezet 3 - Fejezet 4Fejezet 5 - Fejezet 6 - Fejezet 7Mutató

Return to Hungarian Home Page

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information