Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of CreationKAPITOLA II

IZRAELITI, LEVITOVIA A KŇAZSTVO.

 

TRIEDY L’UDSTVA SYMBOLISOVANÉ IZRAELITMI. LEVITAMI A KŇAZMI. 
— POMAZANIE KŇAZOV. 
— VÝZNAM “ODEVU SLÁVY A KRÁSY”, NOSÉNÝ VYSOKÝMI KŇAZAMI SYMBOLICKY DO POVAHY VZATÝ. 
— ABRAHAMOVSKÁ SMLUVA, ZÁKONÁ SMLUVA, PREDTIEŇ NOVEJ SMLUVY
.

 

JE TO veľmi vážnou vecou, aby sme malí jasný pochop nielen o stavbe Stánku a o jeho zariadeni a tiež o typickom znázorňovaní týchto, ale musíme vedeť tiež niečo o činiteľov v spojení s týmito vecmi, musíme vedeť ich význam čo vzorov. [25]

33Izrael je v mnohých prípadoch upotrebený k znázorneniu kresťanskej cirkvi. Ku príkladu, keď Izraeliti opustili Egyptské otroctvo, boli oni vzorom dietok Božích, ktorí počúvajú na jeho hlas a vychádzajú zo sveta k a najate su Jeho Bohoslužbach.

34Putovanie pustatinou predstavovalo trápny pút, ktorý musia mnohí zažit' a prejsť, keď hľadajú zasľúbený odpočinok v Kanaane. — Príďte ku mne a ja vám dám odpočinok. Jako vo vzore, tak práve v skutočnosti, zasľúbený kanaanský odpočinok, nie je na tak veľkú diaľku vzdialený, jestli by len dietky Božie maly nadostač viery k tomu, aby hneď šli a doň vkročily. 

Boh im zaobstaral mnoho násobné opatrenie, a oni vzdor tomu putujú cez pustatinu pochybnosti a zarmutku, hľadajúc odpočinutia [26] a žiadného nenachádzajú a to len preto, že nemajú dostatočnej viery v zasľúbení Božom. Niektorí takto putujú za dlhý čas a zase niektorí vóbec nikdy nevôjdu do toho kanaanského odpočinku pre neveru.

Ale dokiaľ Izrael dľa tela je tak a na iný spôsob upotrebený k znázornení duchovného Izraela, nuž predsa teraz, keď to tak skúmame a keď tiež skúmame jeho súvislosť ku Stánku, nachádzame tu zase aj iný vzor. 

Tu Izrael symbolisoval aj celý svet človečenstva, ktorí konečne prijme tu priležitosť pokania skrze Krista. Obetou za hriechy,obetovanie, pokánia atď. učineno za nich boly oni znázornením lepších obetí a pokánia, urobeného v prospech celého sveta, lebo môžeme o tom takto čítať: 

On je smierenie za naše hriechy, ba nielen za naše, ale za hriechy celého sveta. — 1 Jána 2 :2 ; Žid. 9:23.

35Jedným slovom, Izrael a práve tak Stánok, kňazovia, [Poz. Red.: Levitovia boli tepycké, jako sme predošle spomenuli, ale ony neprináleža do abrazu nakresľenom v tyto študie] a obetovanie boly len vzorom (symbolom). A to, čo tam učineno bolo v symbole s Izraelom a za Izrael je od prvého Príchodu Krista povznášané na vyššom stupni a vo väčšom rozmere, a to posledné je ale skutočnosťou kdešto to prvé bolo len vzorom alebo tieňom.

36Kňazstvo čo jedno teleso pod jedným náčelníkom, vodcom alebo Vysokým Kňazom bolo znázornením malého stádca, ktoré so svojou Hlavou alebo Vysokým Kňazom je kráľovským, členovia ktorého, z ktorých po terajšom obetovaní, majú byť Králi a Kňazi Bohu majú panovať na zemi. (Zjav. 5 : 10. ) 

Takto na toto sa dívajúc, môžeme videť Ježiša tým Vysokým Kňazom a nie kňaza Aaronovho druhu, ktorý bol len vzorom väčšieho [27] slávnostnejšieho povolania alebo druhu, ale Hlavu Opravdivého kňazstva, pred ktorou tí iní boly len vzorkami. ( Žid. 3 :1 ; 4:1 4 ) Aaronnovské kňazstvo symbolisovalo len ponížovanie a utrpenie Krista, ale málo znázorňovalo jeho budúcu slávu,— Melchisedek bol tým vzorom, ktorý znázorňoval Krista čo kráľovský alebo kňzstvo kráľovské.

37Ale prv, než podriadení kňazia, členovia Kristovho Tela, kráľovskí kňazovia, budú spojení k ich Hlave, a prv, kým by začali vládnuť, musia s Ním aj trpet berúc účasť v protitypických obetiach, jako to budeme v krátkom čase mócť videť. 
2 Tim. 2 : 1 2.

38Apoštol Peter poukazuje na to, kto bol znázorňovaný týmito Aronovskými kňazmi, keď rečni k tým, ktorí boli posvätení, hovoril: I vy . . . . kňazstvo sväté k obetovaní obetí vzacných Bohom skrze Krista Ježiša. Vy ste . . . . kráľovské kňazstvo. (1. Pet. 2:5,9.) 

Oni všetci sú služebnikmi (sluhami) pravdy, ale choči nie sú všetci kazateľmi, a doktormi Bohoslovia, a každy jeden z nich musí sa vynasnažovať učiniť na neho patriacu čiastku sebaobetavosti prv, než by bol účastným spoločného spoludedictva s Kristom. Len tí, ktorí s Ním trpia je prišľúbené, že budú s Ním vladáriť, a panovať.—Rim. 8 : 1 7.

39Hlava, a či už hlavný kňaz tohoto kňazstva, tohoto malého stádca, je náš Pán Ježiš, toto je častokrát apoštolami opakované. Podáme tuná len jeden citát: Bratia svätí (to kráľovské kňazstvo) povolania nebeského účastníci, všímajte si apoštola a najvyššieho kňaza nášho vyznania (ktorý má byť radu kňazského) , Krista Ježiša. — Žid. 3.1 . [28]

4°A teraz prechádzajúc do uvážovania o inaugurácii (uradzovania) typického kňazstva, bude dobre keď budeme mať na mysle, že Kráľovské Kňazstvo čo protizvor sa započalo s pomazaním Ježiša, t. j.

Vysokého Kňaza (pri krste, Luk. 3:22; Skut. 10:38); žiadon z kňastva nebol vyvoleným, dokiaľ Hlavný alebo Vysoký kňaz tohoto radu nebol uvedený do úradu. 

Od tých čias začalo sa prijímanie a do úradov uvádzanie podriadených kňazov, čo bolo zvláštnou prácou v tejto kresťanskej dobe alebo v Evanjelickým Veku. 

A takto kňazi, teraz svätiaci, súc vedení do uradu a obetujúc samých seba čo obeť, sú pripravovaní čo Božie nástroje ku kráľovstvu Kráľovskému a takto zároveň k požehnaniu všetkých rodín sveta.

40aPomazanie typického Veľkokňaza, jeho uvedenie do úradu, posvätenie kňazskej triedy čo stály sbor a s týmto spojené záležitosti, spomínané v tejto kapitole všeobecne, udávajú sa aj inokedy a nielen v Deň Pokánia. Zaiste ceremonie v spojení tohoto, odbývaly sa v jari, kdežto Deň Pokánia prichádzal v jaseni.

KŇAZSTVO

41Bude dobre keď si povšimneme toho, že pri každej ceremonii, týkajúcej sa vysvätenia a práci kňazskej, bol všade prvým hlavný kňaz, a tak tomu bolo aj v antitypickom kňazstve, Ježiš bol tým prvým — Vodcom, Náčelníkom, Predchodcom — jasno učiac, že žiaden Ho nepredchádzal. 

   Nasledovne z toho vidíme, že s patriarchov alebo prorokov nepatria do toho malého stádca, z kráľovského kňazstva, ináč zvaného čo Nevesta, manželka Beránka. Trebárs títo sväte Starého Zákona [29] budú hojne požehnaní čo Boží sluhovia, ich služby nebudú tak slávnostne vysoké, jakými budú služby kňazov, ani ich úcta nebude tak veľkou ; — a predsa ich budúca práca a ich úcta naiste že bude ohromnou.

Úzka cesta k životu (nesmrteľnosti) nebola otvorena až kým Ježiš prišel. On bol tým prvým, ktorý kráčal po tejto úskej ceste. On to bol, ktorý vyniesol život a nesmrteľnosť na svetlo. —(2. Tim. 1:10.)

A trebárs všetci posvätené a verní veriaci vo všetkých vekov obdržia nekonečný život a svet (predstavovaný Táborom Izrael) tiež, jestli ho oni prijmú cez vek Milleniálny, ale tu tiež len kňazstvo, ktoré dohoní a nasledovať bude vodcu svojho na tej úzkej ceste života, obetujúc ľudské zaujímavosti — hľadajúc takto slávu, úctu a nesmrteľnosť (Rim. 2:7), stanú sa majiteľmi neohraničného stupňa života, ktorý stupeň menuje sa nesmrteľnosťou, ktorý v pôvodine vlasnený je len Jehovom Bohom, a tiež naším Pánom Ježišom Kristom od jeho zmrtvýchvstaní. — Viď Plán V ekov, kapitole X. XI.

POMAZANIE

43Dľa zákonu, pomazaním menovala sa tá ceremonia, ktorou boli kňazi uvádzaní do ich služieb. Keď boli uvádzaní do kňazského úradu, pomazaní boli zvláštnym olejom, menovaným Svätý Olej Pomazania, ktorý sa na nikoho iného len na kňazov upotrebil, ba bolo to proti zákonu, aby tento olej niekto vlastnil alebo vyrábal. (2 Mojž. 30:25-33,38.) Tento olej znázorňuje prijatie sv. Ducha, čím my, praví kňazi a či kráľrovské kňazstvo", sme spečatení čo synovia Boží. Len posvätení, len kňazi, majú byť takto pomazaňí. [30]

44Aaron, ten typický vysoký kňaz, predstavoval Ježiša, teda Hlavu, Cirkev a Jeho Telo spolu spočitane, — toho veľkého antitypického Vysokého Kňaza. Ale poneváč Aaron bol len hriešnym človekom, práve takým, jakými boli aj iní, Aaron musel byť umytý, očistený k vóli tomu, aby mohol oprávnené predstavovať a znázorňovať čistotu antitypa Ježiša, ktorý nepoznal hriechu, jeho Cirkev očistená skrze Jeho drahocenú krv, umytie vodou Slovom. Efez. 5:26.

45Ked' už bol Aaron obmytý, bol odiatý do svätého odevu slávy a krásy (2 Mojž. 28, a ku konci ceremonie pomazania na hlavu mu bol vyliatý olej. (2 Mojž. 29:­7.) 

Každý jeden predmet tohoto slávného obleku bol typickej jakosti a sily Veľkého Osvoboditeľa — Hlavy a Tela jako ich Jehova rozoznával, pozerajúc dolu do budúcnosti k času zjavenia sa synov Božích a k splneniu zasľúbenia, ktoré im priesľúbil.

47Z bielleho plátna zhotovený Sukní prestavoval čistotu Vysokého kňaza, a čipočky a výšivky na ňom poukazovaly ne výrastok z tohoto čistého charakteru v skútkov milostí.

VYSOKI KŇAZI V ODEVOCH TYPICKEJ
SLÁVY A KRÁSY

46Tato pak jsou roucha, kteráž udělají, náprsník, náremenník, plášť a sukni s oky, čepice a pás. 
— 2 Mojž,
28:4.

48Čiapočka, štrapec jemného bielého plátna (znázorňujúc spravedlnosť), nosená bola na čele a okolo hlavy a vrch a či koruna čiapočky bola k strapčeku pripevnena modrou čipočkou, poukazujúc na to, že koruna dľa spravedlivosti bola jeho.

49Na zlatej plache vyryté bolo Sviatosť k Pánu, tak to vydávajúc svedoctvo toto: Tento Vysoký kňaz je úplne oddaný k vybaveniu cieľov Jehovy. Zlatá koruna tiež prehlasovala jeho kráľovstvo: Kristus má byť kňazom na svojom tróne kňaz na veky dľa radu Melchisedecha. — Zach. 6:13 ; Žalm 110:4 ; Žid. 7:17.

    

50Kmetný pás označoval spravedlivého služobníka. Kmet spravedlnost', pás — služobníctvo.

51Vrchnia sukňa (plášť) z modrej látky, prestavovala jeho vernosť. Caklíčky, vysiace na tomto odevu boly urobené zo zlatých zvončekov* a granát ek, ktoré boly tak zhotovené, že znázorňovaly rajské jablčká a iné vyberané ovocie, čo zase poukazovalo na to, že verné konanie Spasiteľovej práci a verné obetovanie prináša hojnosť ovocia vykúpenie v zálohu sa nachodiace ľudstvo. Zlaté zvončeky zase symbolisovaly to, že keď náš Vysoký Kňaz sa objaví vo sláve a krásy, ovocie obetnej práci bude všetkým na javo dané — bude celému svetu prehlásené, jako to vo vzore zvonky prehlásovaly celému Izraelu. Na to je poukazované blízkou bezprostrednosťou tým, že brinkotanie zvonkov uputovaly pozornosť na to ovocie.

52Ephod a 'či Náprsník zhotovený bol z purpurových, modrých, šarlachových, bielych a zlatých nít, veľmi šikovne a utešene prepletených. Náprsník pozostával z dvoch čiastok, jedna čiastka visela na predku na prsiach a druhá čiastka na chrbáte. Tieto dva čiastky spojené boly spolu zlatými prackami, ktoré spočívaly na pleciach. Tento náprsník symbolisoval a či znázorňoval dve veľké smluvy—Abrahamovská [34] smluva znázorňovaná bola prednou čiastkou náprsníka a nová smluva znázorňavaná bola čiastkou zadnou, obidva tieto smluvy, jako je týmto poukazané, závisia na našom Vysokom Kňazovi. 

Obidva tieto smluvy sú na Neho kladané: a jestli ich On nepodporí, jestli On nevyhovie ich požiadavkám a ich pravidlám, oni padnú k zemi — budú bezdarnými. Ale, ďakovať Bohu, tieto smluvy sú silno spojené na ňom zlatými prackami (Božskou mocou), a tiež tieto sú k nemu dobré pripevnené pomocou divného pásku, šnôrou, zhotovenej z tej samej látky čo náprsník.

*Preďalšou poznamkou týkajúc sa tých zvončekov Viď. 150 Stránou.

Vysokí Kňaz
V Typíckom Obliekuo Kristovej Prísť
Ma-Júcej Slávy.

53Tento zvláštny a či podivný pások zdá sa hovoriť: Tento je sluha, a poneváč tento pások je čiastkou náprsníka, on nám hovorí, že to je posol (sluha) smluvy, v ktorom vy máte úľubu.       Malach. 3:1.

54Tá čiastka náprsníka, ktorá znázorňuje tú novú smluvu, bola za ručenou na Kalvárii, lebo či nebola smrť nášho Pána krvou novej smluvy, užitok a vysada ktorej krvi účastnými sú jeho členovia? — Mat. 26:28; 1. Kor. 10:16.

55A1e keď že nova smluva je zaistena a dokiaľ nova smluva je prostredkom na vyplnenie istích vlastnosti Abrahamovej Smlúvý, mnoho s jej vyplnenia je až v budúcnosti lebo tá Abrahamovská smluva prisľúbila Abrahamovmu semenu povznesenie, skrze ktoré tá nová smluva má požehnať všetkých ľudí, ale toto semeno nie je ešte dokončene. Je síce pravda, že náš Pán Ježiš je tým Semenom, predsa Boh predvídal a predpovedal to väčšie semeno, duchovné, s ktorého sa bude to telo spočtovať, Cirkev aj s Hlavou. (Gal. 3:16, 29.) A apoštol vysvetľuje, že zemské semä Abrahamove [35] bude tiež mať podiel v práci požehnaní sveta, a predsa duchovný Izrael je tým verným semenom, jako je napísané: nebo nebudeť dědičem syn děvky s synem svobodně. — Gal. 4:22-31.

56Ohľedom prirodzeného semena Abrahamovho a jako dokaz, že nebudú č1enmi Kňaza, ktorý bude požehnávať, apoštol hovorí: A tak so strany evanjelia (duchovnej čiastky smluvy) oni (literárne semeno) sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia oni sú (ešte) obľúbenými pre otca, Darov zajiste svych a povolaní Boh neľutuje. Táto moja smluva s nimi, príde so Siona (z duchovnej Cirkvi) Vysvoboditeľ (ten Veľkokňaz, Sluha smluvy-Ježiš, tá Hlava a to malé stádce (jeho Telo) a obráti bezbožnosť od Jakoba. Oni majú byť najprv požehnaní duchovným alebo verným Semenom a pozdejšie môžu sa stať spolupracovníkmi.       Rim. 11:26-29.

57Nuž teda, potom keď to Telo Kristove dokončenie to duchovné Semeno, ten dodatočný sľub Abrahamovi daný poťahom na zemské semä, musí byť splnený: telesné semeno musí sa stať ohromným jako piesok na pobreží morskom, — nebeské semeno je prispôsobené k hviezdám na nebi. (1 Mojž. 22:17.) 

Oni musia byť najprv obrátení k spravedlnosti a pravde; oni stanú sa prostriedkom, skrze ktorý duchovné Semeno má účinkovať v prisľúbenom požehnaní všetkého ľudstva s pravdou a milosťou.

58Šarlatová, modrá, purpurová barva atď., ktorá tvorila náprsník, poukazuje na stavy týchto dvoch smlúv. Šarlatová barva poukazuje na to, jako Boh poskytuje vykúpenie z Adamovskej kliatby skrze krv výkupnú. Biele plátno poukazuje na prinavrátenie človeku prirodzenú čistotu. [36] Modrá barva zaručuje mu pomoc, schopnosť a možnosť k tomu, aby verne udržoval svoj spravodlivý ráz. 

Purpurová barva prechlásuje kráľovskú moc s jednoteného Kráľovstva. Všetky títo požehnania spolu spletené sú zaistené duchovnou mocou pomazaného Kňaza, ktorá je predstavovaná v šnôre vpletenou zlatou nítou. Takto Jehovah naložil tieto dva smluvy, jako sa ony vysvetľujú ľudu, na toho jedného, ktorý je mohúcim a odhodlaným vynášať tieto slávnostné úmluvne požehnania — svojho času.


The Breastplate of Judgment

59Naprsník Súdu — daný bol na prednú stranu naremeníka. Visel na zlatej retiazke od praciek na pleci sa nachodiacich, pripevnený súc k naremeníku šnôrovkou skrz zlaté prstenky — toto pripevnenie boto tak pod spodom ukryté, žeby to náhodlý pozorovateľ mohol považovať za čiastku naremníka. (2 Mojž. 28:26-28.) 

Tento náprsník veľmi pekne predstavoval Zákon: Nebola to čiastka Abrahamovskej smluvy (naremník). ale to bolo k nej dodané. (Gal. 3:19.)

Jako ich Izraelití považovali (nevidiac to skryté spojenie), že smluva daná Abrahamovi a zákon ktorý prišiel až o 430 rokov pozdejšie bole jedno a to isté. Ale apoštol Pavel nám poukazuje na to, že tu boly dva semena, ktoré Boh mienil, a síce duchovné a prirodzené semeno, a že smluva a zákon boly si odlíšnými, aby šlo podle milosti, proto aby pevné bylo zaslíbení všemu semeni, netoliko tomu, kteréž, z zákon jest, ale i tomu, kteréž jest z víry. . . .  — Rim. 4:16.

60Tento zákonný symbol (náprsník) bol tým najpeknejším a najskvostnejším predmetom úboru Veľkokňazského. Zhotovený bol z tej samej látky čo naremeník. Nachodilo sa v ňom v zlate vsadených dvanásť drahých šperkov, na kterých boly vyryté mená dvanástich kmenov. Náprsník [37] spočíval práve nad srdcom Veľkokňaza, čo zase označovalo to, že náprsník je Veľkňazovi veľmi cenným. 

Čo náprsník spravodlivosti on pokryl celé jeho srdce. To, čo odsudzovalo všetky nedokonálosti, to bolo preň radosťou: — Abych činil vůli tvou, Bože můj, líbost mám; nebo zákon tvůj jest uprostřed vnitřností mých. — Žalm 40:9.

61Tento náprsník bol na dva piade dlhý a na jednu piaď široký a vo prostriedku zohnutý tak, že keď bol zohnutý, bol na piaď dlhý a tiež na piaď široky. Miera jednej piadi poukazovala na to, že zákon Boží je plnou, mierou dokonalej ľudskej schopnosti. Človek Kristus Ježiš, súc dokonalým, bol len tým jediným, ktorý zadržal dokonaľý Boží zákon bez narušenia, kdežto tie, ktorí tvoria to malé stádce jeho Telo majú pridanú jeho spravedlivosť k seba tak móžu opravdíve povedať: Spravodlivosť Zákona je v nás náplnena.

62Tá skutočnosť, že náprsník bol dvojitým a že jeho čiastky boly tej jednej a samej veľkosti, predstavoval on slovo a ducha Zákona. Predná čiastka obsahovala šperky a zavesená bola na zlatej retiazke k zlatým prackám náremeníka. 

A spodňá čiastka; pripevnená bola k náremeníku. Táto spodná polovička, pripevnená k naremeníku (k smluve), zdá sa predstavovať Zákon v slove (litere), jako predstavený bol telesnému Izraelovi.

 Predná čiastka zdá sa znázorňovať ducha Zákona, splneného v nás, kteríž nechodíme podlé těla, ale podlé Ducha. — (Rim. 8:4.) Obidva tieto čiastky sú skutočne len jednou čiastkou, keď sa na ne spravne pozreme, ale predsa len tá predná čiastka má v sebe tie drahocenné šperky. [38]

63Čisté zlato je symbolom Božských vecí a to, že čiastka tohoto zákona visela na zlatej retiazke dolu od zlatých praciek, zdá sa nás učiť to, že zákon je Božský, a my tiež vieme, že je to pomocou Božou, že sme v stave chodiťnie podľa tela, ale podľa ducha. Toto je ten zjav zákona, ktorý obsahuje šperky (klenoty) vsadené v zlate, predstavujúce ten pravý Izrael, Pánové malé stádce. Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učlním, mým klinotem." (Mal. 3:17.) Takto súc klenoty vložené do zlata (Božskej prírody) a podporované zlatou reťazou Božích zasľúbení, jaký teda div, že spravedlnost' zákona splnená bola v nás! Rim. 8:1,4.

64Jako Aaron tam stál, oblečený súc do týchto utešených sukieň takého typického znázornenia a bol pomazaný zo svätym olejom, jeho hlava predstavovala Ježiša, Hlavu toho Kňazstva kdežto jeho telo predstavovalo Cirkev, doplnenú v Kristovi. Jaký to dôtklivý a významný názor svetoveho Veľkokňaza, nepoškvrneného a odeného mocou a autoritou k splneniu Jehových smlúv!

The Under-Priests
The Body

65Vidíme že telo a či členov Veľkokňaza zase jednotlive znázorňovaných skrze podriedenými (nižšími) kňazmi, s ktorých každý jeden, nosil na hlave čapicu zakryvajuc svou hlavu, čo označovala tú skutočnosť, že on nebol hlavou Kňazstva, ale len členom Tela (radu). Boh dal Ježišovi byť hlavou nad všetkýma vecmy v Cirkvi, ktorá je jeho Telom. (Efez. 1 :22, 23.) 

A to je pre tú príčinou, pre ktorú apoštol Pavel nalieha, aby ženská hlava bola pokrytou, aby sa tým poukazalo na to, že ona nie je hlavou, [39] lebo manžel a manželka su znázornením Ježiša a jeho Nevesty-Cirkev prvorodzených.

66Tí nižší kňazi oblečení bolí v kmetných sukňach a tiež nosili pásy. Ich sukne predstavovaly spravedlnosť Ježišovu, ktorá im bola pripisovaná a ich pásy predstávovali ich čo služebníkov spravedlnosti. Verľkokňazi nosili také samé obleky počas obetovania (v deň pokánia) a na seba odiali slávnostné obleky až po pokání.

POMAZANIE KŇAZA*

67Práve tak jako Aron mal na hlavu svoju vyliaty sväty olej, tak naša Hlava, Pán Ježíš, pomazaný bol antitypickým olejom—Svätým Duchom — na nábreží Jorda­na v čase svojho posvätenia, keď dosiahol tridsiaty rok veku svojho. On tam bol pomazaný olejom radosti ponad jeho druhov — čo Hlava ponad všetkých svojich spoludedičov. Miera duchovná daná je každému členoví, ktorí takýmto spôsobe sa posvätí; ale Jehova ne míru dáva Ducha Jemu. (Jána 3:34.) Ján videl a podal svedoctvo toho, že náš Veľkokňaz bol na taký spôsob pomazaný a Peter dodáva k tomu jeho. svedoctvo jako Boh pomazal Ježiša z Nazaretu so svatým Duchom a s mocou.Jána 1 :32; Luk. 4:1 ; Skut. 10:38.

*)2 Mojž 30:30 pojednáva o pomazaní Aarona a jeho synov. Tu sa myslí, že každý syn Aarona, ktorý bol nasledovníkom na úrad Veľkokňaza, bol pomazaný tak, jako na neho rad došiel na spôsob ten, na jaký bol na začiatku Aaron pomazaný.

68O1ej upotrebený počas pomazania, bol naliaty len na hlavu. Nižší kňazi neboli pomazani osobne od Veľko-Kňaza Oni boli známi jako členovia tela, Veľkokňaza a svoje pomazenie obdržali v ňom, čo ich hlavou. Nasledovne antitypickí kňazi sú len účastníkmi ducha Kristovho, a len [40] tí, ktorí sú v Kristu Ježiši sú účastníkmi pomazania, ktoré spečatí všetkých tých, ktorí budú uznatí čo dedičia Božích zasľúbení a spoludedičia s Ježišom Kristom ich Pánom. — Efez. 1 :13, 14 ; 4 :13.

 69Olej tiekol dolu až na podolek sukne jeho obleku (na sukne Veľkokňaza) — (Žalm 133:2), takto predstavujúc to, že jako členovia Kristovho Tela majú byť účasťberúcimi tohoto samého pomazania za ich Hlavou. Pomazanie to, ktoré ste od neho vzali, vo vás zostáva. (1. Ján 2:27.) Tento olej začal prichodiť k Telu v deň Zoslania Ducha (Pentekost) a pomaly stekal dolu skrz tento evanjelický vek, pomazujúc všetkých, ktorí sú verne pokrstení v Kristu, ustanoviac ich s Hlavou, kráľami a kňazami k Bohu preto, aby vládli za tisíc rokov. — Zjav. 20:6.

70a toho všetkého náhľadneme, Aaron takto vyobliekan vo svojom úbore pomazania predstavoval celého Krista — dokončenie semeno Abrahama, skrze ktoré pripravuje sa Boh k požehnaniu všetkých rodin sveta. 

Ale pritom všetkom nesmieme zabúdať na to, že tuná sme pozerali na Veľkého Vykúpiteľ a so strany Božskej a taktiež s Ním, pozeráme dolu do času Jeho prejavenia — k rozbrieždení Milleniálneho Dňa — ked všetci údovia majú prísť; do jeho Tela a keď olej pomazánístiect dolu k sukňam jeho obleku a takto pomažúc všetkých údov. (3 Mojž. 10:7.)

Vtedy on započne prácu požehnania celého ľudstva. Za slávnostné panovanie tohoto Kráľovského Kňaza sa neprestajne modlíme: 

Prídi Kráľovstvo Tvoje, nech sa stane vôľa Tvoja na, zemi.

 

Obsah - Predmulva - Kapitola 1 - Kapitola 2 - Kapitola 3 - Kapitola 4  
Kapitola 5 - Kapitola 6 - Kapitola 7 - Kapitola 8
Soznam

Return to Czech Home Page

 

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information