Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of CreationKAPITOLA V

inÝ vzor obetÍ pokÁnia.  

3 Mojžišova IX.

Obete pokÁnia zopakovanÉ s rÔznÝmi podrobnostiami. MojŽiŠ a aron voŠli do stÁnku,  a potom Zase vyŠli von a poŽehnali l’ud. “tÝm, ktoreÍ za nÍm pozerajÚ, mÁ sa zjaviŤ. — “a po smrti sÚd. boŽskÉ prijatie obeti pokÁnia zjavne.

[97] VTEJTO kapitole máme viac stručný obraz o práci a o obetí pokánia, než v tej, ktorú sme už prezreli (3 Mojž. 16), a mimo toho, táto kapitola poskytuje nám isté útvary, ktoré v svetle predošleho, bude pre nás zaujímavým a tiež aj osožným. Je to obraz obetí pokánia.

196"I řekl Mojžiš: Toto jest tá věc, kterouž přikázal Hospodin, vykonejtež ji, a ukáže se vám sláva Hospodinova. Aaronovi pak řekl Mojžiš: Přistup k oltáři a obětuj obět za hřích svůj, a obet zápalnou svou kvykonání očistění za sebe (tí ktorí majú byť nazivani členmi "jeho Tela" toto vyžadovali) i za lid (za Svet) ". Verš 7.

197Tento vzor zobrazoval tú skutočnosť, že náš Pán Ježiš (baran za hriechy) bol dostatčným k vykúpeniu obidovojich "jeho Telo" to "malé stádce" a tiež aj celý svet človečenstva. Podiel cirkvi v obeťi za hriech mohol byť úplne vynechanú: tým by sme snáď mohli byť [98] pozbavení zvláštných zkúšiek na našom "úzkom chodníku", mohli by byť pozbavení a mohli sme byť prinavráteni k dokonálosti ľudskej prirodzenosti, práve tak jako sa to aj stane s celým človečenstvom. Ale záľúbilo sa Jehovy, nielen Ježiša vyvoliť k tejto obetnej práci, ale zároveň Ho učiniť vodcom a či Hlavou "cirkvi, ktorá je jeho Telom", k zariadzeniu že títo práve tak, jako ich vodca, majú byť učinenými dokonalými čo DUCHOVNĚ bytnosti skrze to, že trpia v tele čo obeť za hriechy. Žid. 2:10; Kol. 1:24.

198Apoštol Pavel hovoriac o našom blízkom príbuzenstve k našej Hlave hovorí: — "Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám velikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu (vo Svätiny a v Najsvätejšej Svätiny); jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa, abychom byli svatí a nepoškvrné­ní před obličejem jeho lásce." (Efez. 1:3,4.) Boh "povolal nás skrze evajelium naše k dojití slávy Pána na­šeho Jezukrista" (2. Tess. 2:14) , a "trpímeliť, (s ním) budeme také s ním královati". 2. Tim. 2:12.

199Veľkokňaz potom keď už podal obeť za seba samého, "potom mal obetovať obeť za ľud (kozla) a urobiť za ľud (za Izrael) pokánie tak, jako to Jehova bol nariadil". Toto zariadenie, pri ktorom máme aj my podiel v tejto obeti pokánia bolo čiastkou nariadenia nášho Otca, alebo bolo to čiastkou pôvodného plánu, jako to Sv. Pavel dosvedčuje. — Kol. 1:24-26.

200A preto šiel Aaron k oltári a zabil teliatko (Hebrejský, mladého vola) obeti za hierch, ktoré teliatko bolo zabité namiesto neho (teliatko bolo čo náhradné miesto neho samého.) A synovia Aronovi, priniesli mu krv, a [99] on omáčal do krvi svoj prst a položil ho na oltár; ale masť atď . . . . on spálil na oltári a mäso a kožu on spálil ohňom von s táboru. A zabil potom zápalnu obeť (barana ) a Aronovi synovia priniesli mu krv, s ktorú on pokropil po a okolo oltáru. A oni priniesli jemu zápalnú obeť, a on umyl vnútornosti a nohy, a potom spálil ich na oltári čo zápalna obeť, s kúskami pri hlave''. (Toto blízo to isté udanie jako aj kapitole 16, a má tiež aj ten samý význam. — verše 7-14.

201A takto zápalná obeť Ježiša horela cez celý evanjelický vek, dávajúc svedoctvo celému "Dvoru" (dvornému stavu) — ospravedlneným, o jeho prijatiu Bohom, a tiež prijatí všetkých členovi "jeho Tela" položených ku Hlave na oltári.

202"Obetoval taktiež obeť celého ľudu, a vezmúc koz­la, ktorý bol obeťou za hriech za ľud (nie za kňazov a Levitov, jako tá predošľá obeť), zabil ho a obetoval ho za hriech, jako aj prvého'', t. j. narábal s kozlom práve tak, jako narábal teliatkom. Tento kozel je tým istým, čo aj "kozel Hospodina" v tom obraze Dňa pokánia. a "kozel odnášajúci hriechy" a tie iné tvárnosti, nepospominané v ceremonii. Je to ale potvrdenie učenie novho zákona, že tí, ktorí sledujú v šľapajoch Pána, sú účasť berúcimi pri obeti za hriech.

203"Obetoval tiež aj obeť zápalnú a to urobil dľa obyčaju. Taktiež priniesol aj mäsitú obeť a vzal za plnú hrsť z nej a spáliel ju, okrem zápalnej obeti na oltári čo obeť raňajšiu. Zabil ešte i vola i škopca k obeti pokojnej, ktorá bola za ľud" Verše 15-18.

204Obeť pokoja, znazorňovala sľub a či smluvu. Keď urobená bola v spojen s obeťou za hriech veľkokňaza, [100] tvedy znázorňovala sľuby, zaviazanosti a smluvy prijaté kňazom, zakladajúc sa na pokániu obeti za hriech. Vo vzore pokoj bol zavedený medzi Jehovom a Izraelom nasledovne: Keď už bola urobená obeť - za hriechy tiež aj zápaľna obeť ukazujúc prijate Bohom, bol potom pokoj medzi Jehovom, a Izraeľom a síce preto, lebo Adamovský hriech zobráznení bol jako odstránený; a oni sa zaviazali potom, že budú žiť v poslušnosti vo smulve, ktorá bola založená na ich odpustení, to jest, že oni mali zachovať a či zadržať Zákon poneváč ten čo činí tieto veci mohol žiť (alebo čo odmenu za zachovanie týchto zákonov ) . Ale poneváč naše obeti za hriech sú lepšími, než boly tieto typické obeti, a tak sa, vec má aj s obeťou pokoja a so smluvou uzavretou týmito obeťami, táto smluva je lepšou smluvou. A takto v obeti pokoja alebo obeti smluvy, kňaz je videný jakoby slúžil príkladom a jako by predstieňoval duchovné veci, jako smierovateľ a docieliteľ lepšej smluvy (Žid. 8:6-13), pod ktorou smluvou majú byť všetci ľudia požehnaní s napravenym, a tak im bude umožnené byť poslúšnými dokonalého zákona a žiť na veky.

205"Potom Aaron pozdvihol rúk svojich k ľudu, dal ľudu, požehnanie a sostúpiac dolu od obetovaní obeti za hriech a obeti zápalnej i obeti pokoja." Tuná vidíme zobraznený v názore tú skutočnosť, že trebárs požehnania nie je ešte tu a že to nepríde na ľud až vtedy keď už budú všetky obete vybavené, ale istá miera požehnania prichádza na človečenstvo od členov kňaza aj teraz, teraz pčas veku obetovania a to síce prv, než, my všetci vójdene do "Najsvätejšej Svätiny" a či do, duchovného stavu. A jakým pravdivým je toto k skutočnostiam: kde koľvek [101] sa nachodia kráľovskí Kňaza, tam vo väčšej a či menšej miere vylieva sa toto požehnanie na ich súsedov.

"TEDY VOŠIEL MOJŽIŠ S ARONOM 
DO STÁNKU SHROMAŽDENIA (ÚMLUVY), 
A KEĎ VYCHÁDZALI VON Z NEHO 
DÁVALI POŽEHNANIE ĽUDU

206Keď tento obetný deň alebo vek — sa pominie, do­konalý Kňaz (Hlava a Telo) dostaví sa pred Boha a podá svoje svedoctvo toho, že zadosť učinil všetkým požiadavkam Spravedlnosti voči ľudu (voči svetu). Je badáteľným, že kým vzor v 3 Mojž. 16 Kap. Rozdeľoval túto prácu Dňa Pokánia a poukázal na všetky podrobnosti toho, jako Pánova obeť učiní nás hodnýmí prijatia, tento vzor poukazuje na úplnú prácu Evanjelického veku, čo nastupné obete, ale predsa v skutočnosti tieto sú spájené v jedno — všetky utrpenia úplného Krista, nasledované naraz napravenia požehnaním. Vójdenie Mojžiša do Stánku s Aronom, zdá sa nám hovoriť: Zákonu je úplne zadosťučinené a jeho spravedlnosť ospravedlnená v Kristovej obeti. Zákon (t. j. znázornení v type Mojžišom) bude svedčiť v prospech tých, ktorí boli pod zákonom — Izrael dľa tela — že všetci posúdení pod týmto zákonom, budú tiež mať uplnú príležitosť skrze obetovanie Kňaza, ktorý "obetoval sám seba", raz za všetkých.

207Keď bola predstavená, cela bola "posvätena prijateľnou Bohu'', toto je dokázané tou skutočnosťou, že Mojžiš a Aron nezomreli na prahu Najsvätejšej Svätiny. A potom Mojžiš s Aronom vyšli spolu von a požehnávali ľud. A tak v prichádzajúcom veku. Kristus požehnávať bude rodiny sveta (Gal. 3:8, 16, 28; Gen. 12:3) ale nie [102] na taký spôsob, aby na bok odložil, alebo zaznával zákon Boží aby prebáčil hriech, ale postupným prinavrácaním človeka k dokonálosti, v ktorom stave ten človek bude v štave zachovávať dokonalý Zákon Boží a následkom toho bude požehnaným. Požehnaný Kňazom, učinený dokonalým a schopným k zachovaní toho požehnania — toho Zákona, jako zaklad novej Smlúvy, to bude tým veľkým požehnaním; lebo vtedy ktokoľvek bude chceť móže poslúchať a môže žiť na veky v veselosti a vo stýkaní sa s Jehovom.

"A SLÁVA HOSPODINA ZJAVILA SA 
CELÉMU ĽUDSTVU".

208A jako sa v požehnaní pokračuje (prinavrácajúc a pozdvihujúc rod duchovne a telesne) vysledky budú zjavnými. Ľud — svet vo všeobecnosti — pozná Božiu milosrdnú a priaznivú lásku viac a viac so dňa na deň. A tak sa stane, že "slava Hospodina bude zjavenou a celé telo ju bude môcť shliadnúť jedným razom". (Iza. 40:5.) Oni prídu k tomuto videniu postupne, dlžka a širokosť, výška a hlbokosť Božej lásky bude viditeľnou jako taká, ktorá presahuje všetko porozumenie a či pochopovanie.

209 Je povšimnutia hodné, že požehnanie tuná spomenuté nebolo požehnaním podriadeným kňazom. Nie, títo kňazi boli zastúpení v požehnávateľovi — v Aronovi. Požehnanie prišlo na ľud Izraela, ktorý v názore a či v type, reprezentoval svet. V tomto požehnaní sveta tým" Semenom" úplným Kristom, potom keď už budú všetky utrpenia Telom splnené (Kol. 1:24), tohoto požehnania sa dotýka sv. Pavel, hovoriac: "Nebo stvoření (človečenstvo) stonie a trpí spoločne . . . . očekává zjevení synů [102] Božích." Prv, než by mohli zažiť vysvobodenie z nevoľníctva a korupcii (hriech a smrť) a prinavrátenie k svobody synov Božích (osvobodenie od kliatby, hriechu, k dokonalosti atď.), ktoré požíval prvý syn Boží, Adam (Luk. 3:38), obete Dňa Pokánia musia byť ukončené, a kňazi, ktorí obetovali, musia byť odení v slávnostnom rúchu, v rúchu kráľovskej ,Božskej autority a moci tak, aby l'udí mohli pustiť na svobodu. Rim. 8:19-22.

BOŽSKÉ PRIJATIE MÁ BYŤ ZJAVENÉ

210"Nebo sstoupil oheň od tváři Hospodina, a spálil na oltáři oběť zápalnou i všecken tuk. Co když zřel veškeren lid, zkřikli a padli na tváři své" — a klaňali sa. Oheň symbolisoval Božie prijatie; jeho poznanie skrze ľud, poukazovala na to, že svet bude si vedomý tejto obeti a jej ceny Božej hodnoty čo cena ľudskej svobody od smrti a hrobu, a si to ľudia uvedomia, vtedy budú sa, kľaňať Jehovy a jeho zástupcom, kňazom.

211Že toto nie je ešte splnené, to je celkom zrejmé. Boh nedal ešte zjavenie toho, že On prijal ohňove obete Dňa pokánia; ľud ešte nevolal a nepadol na tvár k vyznávaniu a klaňaní sa pred Veľkým Kráľom a jeho zástupcom. Nie, svet ešte vždy sa nachodí v zlobe (1 Jána 5:19); boh tohoto sveta ešte vždy viacmenej oslepuje človečenstvo (2 Kor. 4:4) ; temnota ešte vždy pokryvá zem, — ohromná temnosť ľudu. (Iza. 60:2). My ani nesmieme pozerať za tým veľkým napravením a požehnaním predobrazenými vtomto vzore dokiaľ všetci členovia Cirkvi, "Telo" významného Vysokého Kňaza neprejdú za tú druhou oponu (v skutočnej [104] smrť), a do Najsvätejšej Svätiny zkrze zmenou vzkriesenia. Tiež nebude "požehnanie" tohoto vzoru splnené prv, než až po čase veľkých suženiu. Až potom potrestaný, vytriezvený, pokorený svet človečenstva rozhodne bude "očakávať" a "pozerať" za veľkým Kristom, za, Semenom Abrahamovým, aby ľud pozdvihol a pežehnal.

212 Jako pekne, báječne tieto vzory poučujú o úplnom vykúpení pre všetkých ľudí, a možnom napravení a požehnáný pre všetkých.

 

Obsah - Predmulva - Kapitola 1 - Kapitola 2 - Kapitola 3 - Kapitola 4  
Kapitola 5 - Kapitola 6 - Kapitola 7 - Kapitola 8
Soznam

Return to Czech Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information