Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation


 

S T Á N K O V E    T I E N E

O LEPSICH OBETI

 

POMOCNE  DIELO  PRE

KRÁL’OVSKÉ  KŇAZSTVO

 

Medzinárodni Sdruženi Biblických Študentov

INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION
BROOKLYN, N. Y. , U.S.A.

Tiež: Londyn, England; Melbourne, Australia; Toronto, Canada;
Cape Town, S. Africa, Orebro, Sweden; Barmen Germany;
Copenhagen, Denmark; Zurich and Berne, Switserland; etc.

 

KRAL’OVI KARAL’OV A PÁNOVI PÁNOV

v zaujme

JEHO POSVÄTENÝCH SVÄTÝCH

Čakájúcích na prijatie

—a—

“VSETKYM KTORI NA KAZDOM MIESTE VOLAJU

PO PANOVI”

Domacim viery”

—a—

VŠETKÉMU STONAJÚCÉMU STVORENIU TUŽIACEMU

PO PREPORODENÍ ČAKAJÚCÍMU NA OBJAVENÝM

SA SYNOV BOŽÍCH

 

RPÁCA TATO JE VENOVANÁ

“Aby všetci videli jaké je společenstvý, tajomstva
ktoré od počiatku sveta ukryté bolo v Bohu.”
V ňom On plýval nám vo všetkej múdrosti
a opaternosti, dajúc nám na známost’ taj-
nost’ svojej vôle, dl’a Svojej l’ubovôle,
ktorú v sebě učinil ciel’u primeranou
aby po vypršaniu času On mohol
shromaždit’ v jedno všetký veci
v Kristu.”
Efezským 3:4, 5, 9; 1: 8-10

____________

Copyright 1899
(Tabernacle Shadows in CzechoSlovak.)
Allegheney, Pa.

 

Stánek Na Pušti

PREDMLUVA.

Prvé vydnie tejto malej knižočky bolo vydané ešte roku 1881 a pod požehnaním Pána zdá sa, že bolo vel’mi nápomocným tej triedy, pre ktorú ono bolo zvlášt’ mienené —   “král’ovskému kňazstvu”.  Mnohí z tejto triedy význali, že jako prst Pána, táto knižočka im poukázala na význam Staro — Zákoných tieňov, ktoré predtým nikdy neboly dostatočné ocenené; že ona ich viedla smerom sebaobeti tým, že viedla ich k videniu doležitosti výpovedí Písma:  “Vydávajte telá svoje v obet’ živú”, “Doplňujte ostatky súženi Kristových”; “Jestli s ním trpíme, budeme tiež s ním panovat’”; “Výdime teda k nemu von zo stanu, pohanenie jeho nesúc”; tieto okrem mnohých inych Písomných výpovedí sú tie, ktoré spájajú l’ud Pána tak s ním jako aj tiež “v utrpení terajšieho času a vo sláve, ktorá bude nasledovat’”.

Pôvodca sa teší nad tým, že toto je pravdivým, aprosí o Božské požehnanie aj pre toto nové vydanie, ktoré bolo nutným a potrebným proto, že electro — platne predošlého vydania súc už vydrané a túžba toho, aby štýl vo všeobecnosti sa shodoval so sériami Studií Písma Sv. — lebo ono môže byt’ celkom správne povážované za jeho suplement (dodatok) a za konečné dielo piateho sväzku tejto práci, ktoré je len pre pohodlnost’ držané vše.  Výjmúc týchto typografických znien a dotatok jednej kapitoly a niekol’ko oprav vo vetozpytu k vôli tomu, aby niektoré body l’ahšie k porozumeniu, niet v ňom žladnych zmien.  Ba, žiadne zmeny neboly možnými a ani žejatel’nými.

Porozumenie tuná obsažených predmetov zdá sa byt’ samými nebesami spravované.  “Bohom učené” v čase, ked’ bolo svetlo rozhodne potrebným k úplnému a jasnému predostretiu plánu vekov.  Všetci ti, ktorí boli požehnaní tými pomôckami, ktoré sú podané v tejto malej knižočke a [5] všetci tí, ktorí ešte budú podobne požehnaní, dúfame, že oni všetci môžu toto považovat’ za “Božie učenie”; lebo môze byt’ vycítené to, že jej pôvodca vynasnažoval sa dokásat’ každý význam Slova Božieho a sám od seba neučinil ničomu: jako on primal od Pána skrze jeho Slova a Dicha on tak predložil — so svedoctvami — tým, ktorí majú uši k slyšeniu.

Pozorný študent rozozná, že uplatňovanie typov, tuná podaných, je celkom soprávnym a tak dl’a toho celý plán vekov je tým potvrdený — ospravedlnenie, schválenie a oslávenie cirkvi najsamprv, a konečne prinavrátenie pre tohoto, kto si toho praje, všetkých rodín na zemi.  K jakému slávnemu evanjeliumu teda je toho dielo kl’účom.

Drahý čitadel’u, jestli záležitosti tuna predložené zdajú sa ti jako vóbec, nuž ony t’a rozhodne prebudia k energii a horlivosti a k obetovaní svetských záujmov, aby si mohol obsiahnut’ dar vyššieho povolania; aby si sa stal jedným s tých král’ovských kňazov, ktorí čoskoro majú byt’ sdružení s “Vel’kokňazom nášho povolania” v báječnej práci požehnania stonajúceho stvorenia. A jestli sa ti ujde požehnania z týchto právd a ti užiješ ich ducha, ti budeš podávat’ kalich osvieženia druhým, ktori práve potrebujú takého posilnenia k ožívení ich omdlievajúcich srdc.  A ked’ si praješ spoluúčinkovat’ v tejto službe najdeš to, že sú porobené a zdokonálené všetky pripravy a kroky, skrze ktoré môžeš si zadovážit’ brožurky po vel’mi nízkej ceny — po tuctu alebo po sto výtiskov.  Všetci, ktorí obdržia pokrm so stola Pánovho sú poctení tým právom, že môžu brat’ účast’ v tejto službe so “spolupracovníci s Bohom”.  S krest’anskou láskou.

Váš brat a služobnik v Kristu,
Charles T. Russell
Allegheney, Pa.
V marci, 1899

 

Obsah - Predmulva - Kapitola 1 - Kapitola 2 - Kapitola 3 - Kapitola 4  
Kapitola 5 - Kapitola 6 - Kapitola 7 - Kapitola 8
Soznam

Return to Czech Home Page

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information