Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Fjarde Delen - Hamndens Dag.
(Click on chapter number to go to text.)

Foreword  
Chapter 1  FÖRSTA KAPITLET.
Chapter 2

ANDRA KAPITLET DOMEN ÖFVER ”BABYLON” ELLER ”KRISTENHETEN”. ”MENE MENE TEKEL U-FARSIN.”

Chapter 3

TREDJE KAPITLET HÄMNDENS DAGS NÖDVÄNDIGHET OCH RÄTTVISA.

Chapter 4

FJÄRDE KAPITLET BABYLON ANKLAGAD INFÖR DEN STORA DOMSTOLEN.

Chapter 5

FEMTE KAPITLET BABYLONS NATIONELLA FÖRBIRRING INFÖR DEN STORA DOMSTOLEN.

Chapter 6

SJÄTTE KAPITLET BABYLONS KYRKLIGA FÖRVIRRING INFÖR DEN

Chapter 7

SJUNDE KAPITLET NATIONERNAS FÖRSAMLANDE OCH ELEMENTENS FÖRBEREDELSE FÖR GUDS VREDES STORA ELD.

Chapter 8

ÅTTONDE KAPITLET SKÖRDEMÄNNENS ROP.

Chapter 9

NIONDE KAPITLET KAMPEN OUNDVIKLIG. DE VÄRLDSVISES VITTNESBÖRD.

Chapter 10

TIONDE KAPITLET FÖRESLAGNA BOTEMEDEL.

Chapter 11

ELFTE KAPITLET STRIDEN PÅ DEN STORA DAGEN.

Chapter 12

TOLFTE KAPITLET VÅR HERRES STORA PROFETIA.
Matt. 24; Mark. 13; Luk 21:5-36; 17:20-37

Chapter 13

TRETTONDE KAPITLET RIKETS UPPRÄTTANDE, OCH HURU DET UPPENBARAR SIG.

Chapter 14

FJORTONDE KAPITLET JEHOVAS FOTAPALL HÄRLIGGJORD.

Index  

 

STUDIER I SKRIFTEN

”DE RÄTTFÄRDIGAS STIG ÄR SÅSOM LJUSET AF DEN UPPGÅEDENE

SOLEN, SOM LYSER MER OCH MER, TILL DESS

DAGEN HAR NÄTT SIN HÖJD.”

 ______

FJÄRDE DELEN

______

 Hämndens dag.

_____

 

 Öfversättning från 118:de tusendet

_____

”MIN ÄR HÄMNDEN, JAG SKALL VEDERGÄLLA, SÄGER HERREN.” ”OCH
HAN KLÄDDE SIG I RÄTTFÄRDIGHET SÅSOM I ETT PANSAR,...
HAN KLÄDDE SIG I HÄMNDENS DRÄKT SÅSOM I EN LIF-
KLÄDNAD OCH HÖLJDE SIG I NITÄLSKAN SÅSOM I
EN MANTEL. EFTER DERAS GÄRNINGAR SKALL
HAN NU VEDERGÄLLA DEM; HAN SKALL
LÅTA VREDE KOMMA ÖFVER SINA
OVÄNNER, OCH ÖFVER SINA 
FIENDER LÖNEN FÖR HVAD 
DE HAVA GJORT.”

 ”SÄGEN TILL DE FÖRSAGDA: VAREN FRIMODIGA, FRUKTEN ICKE.
SE EDER GUD KOMMER MED HÄMND, GUD KOMMER MED 
VEDERGÄLLNING, JA, HAN KOMMER OCH  SKALL
FRÄLSA EDER.” – Rom. 12:9; ES
59:17-20; 35:3-5

 

 

WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY
 
BROOKLYN, N.Y., U.S.A. 
OCH

 

 Konungen öfver alla konungar och Herren öfver
alla herrar

till tjänst för

 hans invigda helgon,
som vänta efter barnaskapet,

 och för

 alla dem, som på hvarje ort åkalla Herren,

 ”trons husfolk”,

 och för

 den suckande skapelsen, som våndas
och bidar efter Guds barns uppenbarelse,

 

är detta arbete tillägnadt.

 _____

 

”Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet, 
som från världens begynnelse har varit fördold i Gud.”
”Hvilken han har låtit öfverflöda till oss i all bishet
och förstånd, i det att han för oss har kungjort
sin viljas hemlighet, efter sitt vålbehag, hvil-
ket han har föresatt siginom sig själf,
på det han i hushållningen vid ti-
dernas fullbordan måtte sam-
manfatta allting under ett
hufvud, Kristus.! 

Ef. 3:4, 5, 9; 1:8 – 10.

 

 

STUDIER I SKRIFTEN

Kristna människor blifva alltmer och mer vakna för det faktum, att en stor tidvåg af otro bryter fram öfver kristenheten, icke en sådan hädisk ateism, som företräddes af Thomas Paine och Robert Ingersoll, utan den mera förfinade otro, som framträder i vår tids lärdom, hvilket gör faran så mycket mera försåtlig.

Förhållandet är, att icke blott de större högskolorna undergräfva tron hos de mera bildade, utan de allmänna skolböckerna, och i synnerhet de, som brukas i läroverken, inskärpa likaledes misstroende för bibeln, gensägelse mot dess läror. Om en vår tids akademisk medborgare skulle förklara sin tro på skriftens inspiration, skulle detta bringa honom hans kamraters hån – ett hån, som få ville vara föremål för eller kunde uthärda. På sin höjd skulle ett fåtal påträffas, som förklarade, att de trodde, att Jesus och hans apostlar voro uppriktiga, ehuru de begingo ett groft misstag när de anförde från gamla testamentet såsom varande inspireradt.

En sådan tro på Jesus och hans apostlar är ingen tro alls, ty om vår tids ”högre kritici” äro visa nog att förstå, när och hvar Herren och hans apostlar togo miste i sina anföranden från gamla testamentet, då äro dessa vår tids visa män lämpliga att blifva våra ledare – mer inspirerade än Jesus och hans apostlar.

Då vårt sällskap inser behofvet, sökert det med all sin makt att hejda floden och lyfta upp Herrens ”banér för FOLKET”. Det har utgifvit en serie bibelstudier (hvaraf denna del är en) för kristna människor af alla samfund att brukas såsom en hjälpande hand för alla förvirrade frågare, med hvilka dessa bäcker, genom Guds försyn, må komma i beröring. De lämnas till kostnadspris och [ii] kunna fås direkt från sällskapets förlag eller af dess kolportörer, som efter hand sprida dessa hjälpande händer när och fjärran.

Såsom en kristen man eller kvinna har du barn eller släktingar, grannar eller vänner, öfver hvilka utöfvar inflytande, och som kanske bedja om råd, sägande: ”Hvilka bevis hafva vi för att bibeln är inspirerad?” Det är icke längre vist att kalla detta oförståndiga frågor,ej heller att säga:  ”Är du tviflare?”

Huru kompetent du än måtte vara att besvara dessa frågor samt ett tjogtal andra, kanske du icke har den behöfliga tiden eller tillfälle därtill. Huru lämpligt att då gå till din bokhylla, taga ned den med hänsyn till ämnet passande delen och säga till den frågande:  Sitt ned och läs detta, och hela frågan skall fullt och tillfredsställande vara besvarad, och om dina tvifvel någonsin mera uppstå, kom då åter och läs detsamma på nytt.

Möjligen är du medlem af epworthförbundet, kristna endeavorföreningen eller någon baptistisk ungdomförening och kanske uppmanas till att kort afhandla något bibliskt ämne. Huru lämpligt att då utvälja en af dessa studier (som afhandla nästan alla ämnen) och att däri finna de passande skriftställena citerade. Predikanter använda dem på detta sätt, när de förbereda särskilda predikningar och föredrag.

Vi inbjuda kristna människor af alla samfund att förena sig med oss i verket att räcka dessa ”’hjälpande händer” till det uppväxande släktet. En enda vän eller släktinge, som blifvit räddad från tvifvel eller otro, skulle uppväga kostnaden af dessa studier ett tusen gånger.

Internationella bibelstudieskällskapet.

Return to Swedish Volume Four - Table of Contents

Return to Swedish Home Page

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information