Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

M  E  N  N  Y  E  I     M  A  N  N  A

ÁPRILIS

ÁPRILIS  1. 

„Vigyázatok és imádkozzatok, hogy kisértésbe ne jussatok.“ Márk. 14: 38.

Hogy milyen természetüek kisértéseink, sosem tudhatjuk pontosan, amig nincsenek rajtunk azok a kisértések. Mert ha előre lehetne tudni mindent felőlük, akkor csak enyhe kisértések volnának. Legyünk tehát mindig éberek és imádkozzunk, mert ez az előkészületnek egyetlen módja, Elleségünk. az Örödög, körül ólálkodik, keres­vén, akit elnyeljen; tudja a mi sebezhető pontjainkat s mindig kész azokat kihasználni. Mindannyiunknak szükségünk van a Lélek kegyelmére szivünkben, nemkülönben „az Urnak segitő kegyelmére a szükségnek idején, ha győzedelmeskedni akarunk.

„Lelkem, jól vigyázz magadra:
Ezren lesnek ellened.
A bűn gonoszi akarják,
Hogy jutalmad ne vegyed
. 

ÁPRILIS  2.

„Azért mig időnk van, mindenkivel jót tegyünk, főképen azokkal, kik a hit házanépéből valók. Gal. 6:10.

A keresztyén embernek mindig késznek kell lennie arra, hogy jót cselekedjék minden emberrel, még idejének és kényelmének feláldozása árán is; készen kell lennie arra, hogy odaszentelje életét testvéreiért: alkalmakat kell keresnie életének felajánlására napnap után abban az értelemben, hogy idejét az igazság közlésének szenteljé, testvéreit az Urban minden módon segitse, felöltvén Isten teljes fegyverzetét, helytállván a rossz napokon.

ÁPRILIS  3.

„Az éjszaka elmult; a nap közelget; vessük el azért a sőtétség cseleketeit és öltözzünk fel a világosság fegyverzetébe.“ Róm. 13:12.

A sötétség cselekedete minden oly cselekedet, amely nem állja ki a teljes vizsgálatot: nem állaná ki a próbát az uj felmentés fényében, ha az teljes mértékben rábocsáttatnék. Ne feledjük el, hogy mi az uj felmentéshez és nem a régihez tartozunk; ennélfogva uj polgárságunkkal s a világosság fejedelmének tartozó felelősségünkkel összhangban kell élnünk. Viszont ellenkezésben a sötétség fejedelmével s annak cselekedeteivel és utjaival.

ÁPRILIS  4. 

„Tisztességgel járjunk, mint nappal szokás. Róm. 13:13.

Mindenki gondoljon arra, hogy ő tisztességes ember és pedig nem csak a koronák és fillérek tekintetében, hanem tisztességes a felebarátaival és testvéreivel való elbánásban is és mindenek felett tisztességes Istenének és hitének megvallásában. A próba a fenti összes pontokra vonatkozik s akik jobban szeretik az emberek kegyét, mint az Isten kegyét, akik aljasságból a hazugságot óhajtják vallani és gyakorolni, azok kiszolgáltatnak hazugságaiknak, meg lesz engedve hogy elprédálják örök érdekeiket; az olyanok alkalmatlanoknak fognak itéltetni a Királyságra, legyenek bár egyébként bármire alkalmasak.

ÁPRILIS  5. 

„Víg ajkakkal dícsér Téged az én szám, mikor megemlékezem Rólad ágyamban és éjjeli virrasztásaimban gondolkodom Felőled. Zsolt. 63:6, 7.

Az imádság nem csupán kiváltság, hanem szükségesség is, mellőzhetetlen parancs keresztyén gyarapodásunkra nézve. Aki elveszti azt a vágyát, hogy a hálára, az imádásra és a kegyelmek Atyjával való közösségre gondoljon, meglehet győződve arról, hogy a valódi fiuság szellemét vesztette el és sietnie kell, hogy ismét elmozditsa a gátló akadályt — a világot, a testet és az Ördögöt. Minden ujabb bizonyitéka az Ur bennünk való bizodalmának az által, hogy feltárja nekünk az Ő természetét és tervét, ahelyet, hogy apasztaná áhitatunkat és imádságainkat, ellenkezőleg gyarapítja azokat. Minél jobb talaj szivűnk, annál bőségesebben terem.

ÁPRILIS  6.

„Ha valaki szenved, mint keresztyén, ne szégyelje azt, sőt inkább dicsőitse az Istent azért. I. Pét. 4:16.

Az Igazság szolgálatában való kitartásunk olykorolykor ellágyul, elkedvetlenedik. Atyánk megengedi ezt, mint hüségünk és szeretetünk próbakövét. Mert ha nem lennénk kítéve ilyen zavaroknak, hagy ha kigyógyulhatnánk azokból valamely hirtelen csoda által, akkor az Ur szolgálata semmi áldozatunkba nem kerülne s az Igazságért való szenvedésünk hajlandóságának próbája hiányos lenne. Ha azonban testi és érzésbeli fájdalmaink, kinjaink és sebeink, nem különben társadalmi vagy szószerinti lefejeztetésüink az Igazságért történnék, akkor azok egyben tanui is lesznek a Léleknek s hüségünket bizonyitják. És minden ilyen háboruságnak örvendenünk kell nagy mértékben, — amint Urunk és Péter apostol mondják.

ÁPRILIS  7.

„Az Ur ellátja minden szükségteket az Ő gazdasága szerint az Ur Jézus által való dicsőségben. Fil. 4:19.

Ha nem lakik benned égető vágy, hogy prédikáld a nagy öröm jó hireit, könyörögjed azt komolyan hűséggel és kitartással: törekedj utánna és hamarosan elnyered. Ha buzgalmad és szereteted van az evangyélium után, de nincs meg az ügyességed arra, hogy feltárjad ezt a buzgalmat és szeretetet, imádkozz ezért az ügyességért, egyidejüleg elkövetvén minden tőled telhetőt. Ha megvan a buzgalom és az ügyesség, de hiányzik az alkalom, terjeszd ezt a panaszodat, mihelyt teheted az Ur elé imádságaidban s mond el Neki, hogy te hüséggel felhasználtál minden eddig kinálkozó alkalmat. Aztán éberen less ujabb alkalmak után s ne légy lanyha a legszerényebb s legcsekélyebb alkalmak felhasználásában sem, amik kezed ügyében esnek.

ÁPRILIS  8.

„Aki visszafordul, az olyanban az Én Lelkem nem gyönyörködik.“ Zsid. 10:38.

A visszafordulás kezdetben az áldozat keskeny utjáról való gyenge letérés lehet; talán egy futó visszatekintés, megsóhajtva a mögöttünk levő dolgokat: egy kis ellanyhulás az elénkbe szabott pálya megfutásának a gyorsaságában; majd egy kis hajlandóság arra, hogy eláruljuk az Igazságot a bukott természet vágyainak érdekében. Igy készül elő a kisértő csalfaságainak útja, aki gyorsan felismeri gyenge oldalainket s az ügyünkhöz mert legalkalmasabb módon használja ki azokat. Apró. tévedések egyenlő rangba helyeztetnek a józanitélettel; tetszetős csábitások, az Igazság képében villantatnak meg a testi értelem előtt; és majdnem észrevétlenül a Lélek elfelejti „első szerelmét az Ur iránt, előbbi buzgalmát szolgálata ügyében s elsodortatik az Igazságtól és annak Szellemétől, mert többé nem vezeti Isten Szentlelke.

ÁPRILIS 9.

Avagy nem tudjátoke. hogy akik versenyt futnak, noha mindannyian futnak, csak egy nyeri a jutalmat? Azért ugy fussatok, hogy a jutalmat elnyerhessétek.  — I. Kor. 9:24.

Hogy győzelmet arassunk, nem elég csupán felölteni Isten fegyverzetét, hanem hősöknek is kell lennünk a küzdelemben s kiméletlenül hadat üzennünk a szem és test gyönyörei, az élet dölyfe s az Igazság és tisztaság minden ellensége ellen. A szeretet az Ur, az Igazság és az igazságosság iránt való szeretet kell, hogy lelkesitsen bennünket, különben nem lehetünk soha győzedelmeskedők. Csak a szeretet tarthat meg bennünket hüségben mindhalálig s tesz minket méltóvá a szentek örökségére a világosságban. Ha a szivet buzgó szeretet kormányozza, abból az is következhetik, hogy az a sziv teljesen alá van rendelve az Urnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a küzdelem kilenctized részben már meg van nyerve De ekkor is, mint az apostol modja (Judás 21), azon kell lennünk, hogy megtartsuk egymást az Isten szeretetében éberséggel, imával és buzgósággal. Ahol pedig bőségben van szeretet, ott áldás is bőven van.

ÁPRILIS  10.

„Alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy alkalmas időben felmagasztaljon titeket.“ I. Pét. 5:6

Valóban nem könnyü dolog az alázatosság ösvényét tapodni. Állandóan gátat vetni az emberi nagyravágyásoknak s az áldozatot mindaddig az oltáron őrizni, amig az teljesen megemésztődik De igy van a dolog: félelemmel és reszketéssel kell kiküzdenünk üdvözülésünket, mert különben elveszitjük méltó voltunkat a nagy elhivatás jutalmára, mely ama hüséges győzedelmeskedőknek igérlelett, akik szorosan a mi áldott Előfutárunk nyomdokában haladnak... az Ő nyomdokán, ki szelid volt és alázatos szivü.

Csak ha ilyen alázatosak és hüségesek vagyunk, tesz az Ur bennünket választott edényekké, hogy eljuttassuk Nevét másokhoz is. Ily módon megüresitvén magunkat, az Ur ismét eltölthet bennünket az Ő Lelkével és Igazságával és mi megerősödünk a seregek Urában és az Ő hatalma által, hogy hősi tetteket vigyünk véghez, mint a kereszt katonái.

 

ÁPRILIS  11.

„Járjunk... nem tobzódásokban és részegségben. Róm. 13:13.

Sokan a pénzért, a vagyonért részegek, mások üzletért, a harmadik ruháért, a negyedik a zenéért, az ötödik a müvészetekért. De nekünk. az Ur népéből valóknak kik már egy pillantást vetettünk az uj útra és Isten nagy munkájára, melynek teljesednie kell ezekben a napokban, a mi szivunknek annyira bele kell mélyedve lennie Isten müvébe, hogy a fenti dolgoknak távol kell állaniok a mi. gondolkodásunktól és pályánktól. Ezek a dolgok csak másoknál, világi embereknél látszhatnak alkalmasoknak és helyeseknek, mert ők még nincsenek felébredve és nem látják ugy a jövőt, mint ahogy mi látjuk.

ÁPRILIS  12.

„A hálaadás pohara, melyet megszentelünk, nem a Krisztus vérében való részesedésünk e? A kenyér amelyet megszegünk, nem a Krisztus testében való részesedésünk e? Mert bár sokan vagyunk, egy kenyér vagyunk. 1 Kor. 10:16, 17.

Csak egy pohár van, noha az sok fürtnek a nedvével telik meg. Csak egy kenyér van, noha sok gabonaszemből való az. A gabonaszemek nem őrizhetik meg egyéniségüket és saját életüket, ha másoknak kenyerévé akarnak lenni. A fürlök nem maradhatnak továbbra is fürtöknek, ha életadó Lélekké akarnak válni. Igy tünik ki az apostol mondásának szépsége, hogy az Ur népe részesei az egy kenyérnek és egy pohárnak. Nincs más út az uj természet elnyerésére. mint az Ur hivását elfogadván, inni az Ő poharából és megtöretni Ő vele együtt, mint az egy kenyérnek tagjai; eltemettetni Vele. az Ő halálában a keresztség által és igy elérni Vele együtt a feltámadás dicsőségét, a méltóságot és a halhatatlanságot.

ÁPRILIS  13.

Ha nem eszitek ez ember Fiának Testét és nem isszátok az O vérét, nem lesz élet ti bennetek. Ján. 6:53.

Uram, örömmel esszük (alkalmazzuk szükségeinkhez) érettünk, a mi megigazulásunkért áldozott tiszta természetednek érdemét. Örömmel részesedünk Veled a szenvedés poharában, áldott kiváltságnak gondolván a Való szenvedést, hogy aztán alkalmas idöben Veled egyetemben uralkodhassunk is; a Veled való meghalást, hogy aztán az örökkétartó jövőben Veled együtt élhessünk is és megosszuk szeretetedet és dicsöségedet, mint jegyeseid. Oh! mennyire hüségeseknek kell lennünk nem csak a jelképnek, hanem a valóságnak is a keresztülvitelében! Áldott Urunk. halljuk a Te igédet, amint szólsz: „Valóban inni fogtok poharamból és megfogtok kereszteltetni az én keresztségem által. Uram! magunktól nem vagyunk képesek igy áldozni. De a Te kegyelmed elégséges nekünk, mert mi teljesen a Tied vagyunk most és mindö, ökké!

ÁPRILIS 14.

„Äz Ő életét halálra adta és a bűnösök közé számláltatott.“ Ézs. 53:12.

Amiképen mindenkinek, aki a Mester nyomdokaiban jár, szüksége van valamelyes getsemánéi élményre, czonképen kell mindenkinek legalább megkóstolnia a Mester átéléseit. Ne felejtkezzünk mag tehát alkalmakat keresni arra, hogy szolgáljuk a „testvéréket," a „kicsinyeket, Krisztus testének tagjait. Legyen gondunk arra, hogy ne csak ne növeljük a Bárány minden követőjére szükségképpen hulló szemrehányásokat, hanem ellenkezőleg ajánljuk fel nekik az együttérzés szavait, segitsük viselni egymás keresztjét, terheit, az úton való megpróbáltatásokat. Ezáltal mutatjuk meg leginkább az Urnak és a Fejnek, hogy mennyire drága lett volna nekünk is a lehetőség, hogy segitsük keresztjét vinni a Kálváriára vezető úton.

ÁPRILIS  15.

Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet.“ Luk. 23: 46.

Megváltónk teljes bizalommal tekintett fel az Atyához és teljes hittel jelentette ki, hogy egész életét és a jövőre vonatkozó minden áldott reményét az Atya hatalmára bizza, az Atya tervével és igéjével teljes összhangban való megőrzés végett. Nekünk is az Ő nyomdoka követőinek hittel kell előretekintenünk s halálunk óráján Annak gondozásába kell ajánlanunk minden érdekeinket. aki szeretetet mutatott irántunk nem csak azáltal, hogy egyetlen Fiát adta Megváltónkul, hanem egész életútunkon keresztül gonviselő kegyelme által, nemkülönben tuláradó és drága igéreteivel, melyek előttünk járnak s erőt, támogatást és biztositékot adnak nekünk.

ÁPRILIS  16. 

„És lesznek nekem ama vapon, mikor előkészitem kincseimet, kiváltképen való népemmé, ezt mondja a Seregek Ura; és kedvezek nekik, mint ember kedvez fiának, ki engedelmes őhozzá. Mal. 3:17.

Ha az Ur mennyasszonya elébe küldött volna bennünket, sokakat összegyüjtöttünk volna, kiket Ő visszavetett volna, mint méltatlanokat — mert hát képtelenek vagyunk a szivekben olvasni. Ez a gondolat tegyen minket alázatosokká, nemesekké és szelidekké mások iránt és bizalommal elteltekké az Ur iránt és hajlandókká arra, hogy mint az Ő szolgái, tisztelettel várjuk vezetését dolgainkban, miként Sámuel is tisztelettel tekintett az Urra a Dávid felkenésével kapcsolatban.

ÁPRILIS  17.

„A kenet melyet ti vettetek Tőle, megmarad bennetek.“ 1. Ján. 2:27.

Az Ur áldása és ereje követte Dávid felkenését, bizonyosképen, ránk nézve szinte érthetetlen módon, biztositván részére a tudományban való haladást, alkalmassá tévén és előkészitvén őt tisztének kötelességeire, melyre felkenetet. Nem tekinthetjüke ennek jelképei megfelelőjéül azt a felkenést, melyet az Egyház nyert el az Urnál .való elfogadtatáse óta? A mi felkenetésünk nem fizikai felkenetés, a vele adott áldás sem mulló jellegü. És az áldás abban áll, hogy mint uj teremtmények lassanként tökéletesedünk az Első Feltámadásban és a trónra jutunk Urunkkal Mesterünkkel, mint Fejünkkel.

ÁPRILIS  18. 

„Szerelmesim, ne tekintsétek rendkivüli dolognak, ha elgondoljátok a tüzes megpróbáltatást, amellyel meg fogtok próbáltatni, mintha valami rendkivüli dolog esnék meg veletek. Sőt inkább örüljetek, hogy a Krisztus szenvedéseinek részesei vagytok; hogy amikor az Ő dicsősége megjelenik, ti akkor örvendezve vigadhattok. 1. Pét 4:12-13.

Egy irántunk barátságtalan világban nem várhatunk egyebet, mint a Mesterünket ért bántalmazásunkat. mert a szolga nem áll az Ur felett. A világ, a test, az Őrdög eltorlaszolja utunkat: háboruság, rettegés kivülbelül és sok nyil és tüzes dárda szegeztetik az igaznak. De mi legyen a lélek biztos magatartása a szomoruságok és a sujtó megpróbáltatások között? Mielőtt gyakran sulyos következményü kezdeményezéseket tennőnk, nem kell e csendben állanunk az Ur előtt, várva és lesve az Ő vezetését és az Ő akaratát minden kérdésben? Igy mondja a Zsoltáriró is: „Néma voltam és békén tartózkodtam még a jótól is, (vagyis még olyan cselekedettől és szótól is, mely itéletem szerint helyesnek látszott).

ÁPRILIS  19. 

„A szívnek bőségéből szól a száj. A jó ember szivének jó kincséből hoz elő jókat; és a gonosz ember szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszokat. Mát. 12:34, 35.

Első dolgunk tehát a szivünkkel legyen, hogy kedvtelései és hajlamai teljesen az isteni kegyelem ellenőrzése alatt álljanak: hogy az Igazságnak és az igazságosságnak minden elve trónt leljen szivünkben: hogy kormányzó életelvként megszilárdutjon ott az igazságosság, az irgalom, a jóakarat, a testvéri gyöngédség, a szeretet, a hit, a szelidség, a mérséklet, Istennek és Krisztusnak mindenekfelett való tisztelete és buzgó lelkesedés a szent állapot minden szépsége iránt. Ha ezek az elvek gyökeret vernek és megszilárdulnak a szivben, akkor a szivnek jó kincséből a száj az igazságnak, józanságnak, bölcsességnek és kegyelemnek igéit hozza elő.

ÁPRILIS  20. 

„Aki biv a kevésben, a sokban is az. Luk. 16:10.

Ez nem azt jelenti, hogy az Ur gyermekének meg kell elégednie mindennapi élete szokott gyakorlatával otthon és az üzleti foglalkozás keretében s igy szólania magában: „Isten elfogadja az én munkámat épen ugy, mintha azt valamely kivánatosabb formában, közvetlenül ajánlanám fel Neki." Ellenkezőleg a fenti szöveg jelentése az hogy minden hasonló helyzetben lévőnek kötelessége napnap után megvizsgálnia földi hivatását és kötelezettségeit, hogy meglássa, hogy a földi célok és földi érdekek szolgálatából mi módon szakithat ki perceket, órákat és napokat, hogy azokat aztán a maga és mások lelki céljainak és érdekeinek a szolgálatára felajánlhassa. A megszentelt sziv, az áldozó pap az egyellen, aki gyors röptükben is megjavitja a perceket s lehetőség szerint az Atya ügyére forditja azokat.

ÁPRILIS  21.

„Nem olyan a mi Főpapunk, aki erőtlenségünk érzésén meg ne indulna hanem olyan, aki mint mi is, minden tekintetben megkisértetett s mégis bün nélkül való. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk s megtaláljuk a segités kegyelmét a szükség idején. Zsid 4:15, 16.

A kisértés pillanatában szálljon fel a sziv teljes hitbeli bizodalommal a nagy Mesterhez, elismervén az ó szeretetét, bölcsességét, segítő képességét s hajlandóságát is arra, hogy minden dolgot összemüködfessen azok érdekében, akik Őt szeretik. Ha a szükségnek ilyen idején segítségért esedezünk, ez az esedezés biztosan felénk forditja az Ur tanácsát, segedelmét, az igazságosság érdekében való szigoruságát, igazságát, tisztaságát és szeretetét. Ily módon óránként, naponként és véglegesen is győzedelmesek lészünk.

ÁPRILIS  22.

„Mondom nektek: Akármiféle hivalkodó (haszontalan és veszedelmes) beszédet szoljanak az emberek, számot adnak arról az ítélet napján.  Mát. 12:36.

Ha útjainkat naponként vizsgálva, (ami minden keresztyén kötelessége) észrevesszük, hogy szavaink valamely tekintetben megsértették az Urat, jusson eszünkbe, hogy a mi Ügyvédünk Nevével odajárulhatunk a kegyelem Irónja elé. Elébe tárhatjuk Mennyei Atyánknak botlásunk beismerését, kifejezhetjük mély sajnálkozásunkat afelett, hogy elmulasztoltuk Nevét és ügyét szent életmóddal és beszéddel tisztelni; alázalosan kérhetjük őt, hogy e vélket ne irja rovásunkra, hanem törölje ki azt, Krisztus által kegyesen gondoskodván megtisztulásunkról: alázattal megmodhatjuk továbbá Neki, hogy minden reményünk és bizodalmunk az Ő Fiának drága vérében van. Ily módon tehetünk eleget minden hivalkodó szavunkért s megbánó szavaink által, melyeket kiegyenlitenek Krisztusnak a hi tsegiségével elnyert érdemei s felmentésben részesülünk.

ÁPRILIS  23. 

„Amely pedig jó földbe esett jelenti azokat, akik tiszta és jó szívvel a hallott igét megtartják és gyümölcsöt teremnek a békességtürés által.“ Luk. 8:15.

Mindenkinek, aki áldozó akar lenni, szükségképen szelidnek, alázátosnak és tanulékonynak kell lennie, különben hamarosan kizökken a helyes útból. Azt is meg kell tanulnia továbbá, hogy hogyan fejlessze ki magában az Ur kegyelmét a békességes türés tekintetében, mert minden bizonnyal békességes türést kiván önmagunk megtagadása s időnként az igazságtalansággal való látszólagos megalkuvás, amikor nem adatik alkalmas mód azt elkerülnünk anélkül, hogy kárt okoznánk az Ur ügyének, vagy népéből valakinek A békességtürés magában foglalja a testvéri gyöngédség müvelését is. Egy szóval: szivünkben és lelkünkben Isten teljes akaratának a kifejlesztését, nevezetesen a szeretetet, amelyet bőséges. sőt tuláradó mértékben kell megszereznünk, mielőtt feláldozásunk földi munkáját teljesen befejeznőnk.

ÁPRILIS  24. 

„Mindenikünk kedveskedjék felebarátjának, annak javára és épülésére.“ Róm. 15:2.

A királyi papság minden egyes tagjának szóló lecke, hogy jelenben való tisztüknek, rendeltetésüknek és elhivásuknak célja: az áldozás... A szolgálatnek egyik alakja, mit a királyi papság nem gyakran ismer fel vtlágosan: a magunk úljai, tervei, szokásai és kedvtelései megtagadásának alkalma, mikor is e tervek helvett a békesség érdekében mások óhajtásait fogadjuk el. Természetesen csak abban az esetben, ha pusztán személyes hajlandóságról van szó és hitünk is az, hogy Isten épen ugy akarja a dolognak bizonyos módját, mini az a másik valaki. A békesség érdekében mindig feláldozhatjuk a magunk hajlandóságait mások kivánságainak, ha látjuk hogy ebből az eljárásunkból valamely jó születik.

ÁPRILIS  25. 

„Hit nélkül lehetetlenség Neki tetszeni; mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy van Isten és hogy jutalmat ad azoknak, akik Őt szorgalommal keresik. Zsid. 11:6.

„Legyen Neked a te hited szerint, — ez az Ur zsinormértéke a tanitványaival való elbánásban, keresztyén pályájuk és tapasztalataik kezdetétől végéig. Hitet kiván tőlünk, mikor ugy látszik, hogy nem törődik velünk; hitet, amikor minden jel szerint jól állanak lelki és véges ügyeink; egyformán szilárd hitet, akkor is, amikor az öszszes áramok és erők ellenünk látszanak rontani.

A világot leigázó győzelem az a hit, amely minden körülmények között az Ő jóságában és hüségébe vetett bizalommal tud feltekinteni az Urhoz és ugy gondolja, hogy az Ő igéretének megfelelően szükség esetén minden dolog a mi javunkra fog összemüködni, azért, mert mi az Ur népe vagyunk.


ÁPRILIS  26.

„Aki bement az Ő nyugodalmába, pihen saját cselekedeteitől, miképen Isten is az Övéitől. Zsid. 4:10.

Ahelyet, hogy csak egy napot kért volna a szeretet törvénye, ellenőrzi és szabátyozza egész hetünket. A hétnek mindenik napján kell szeretnünk Urunkat Istenünket teljes szivünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből: a hétnek mindenik napján kell szeretnünk felebarátunkat; mint önmagunkat és a hétnek minden napján meg kell pihennünk a magunk dolgaitól, megpihennünk a Krisztus bevégzett müvében való hit által, megpihennünk az Isten szeretetében, megpihennünk Isten békéjében, amely áthatja értelmünket és uralkodik szivünkön állandóan.

ÁPRILIS  27. 

„Az a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Fil. 2:5.

A törvényszerinti buzgólkodásnak egyetlen követelménye valóban az, hogy meglegyen bennünk Krisztus lelkülete. Az a lelkület, mely alázattal és hittel aláveti magát Isten akaratának, amint az fel van tárva a korszakok nagy tervében; az a lelkület, mely minden erejét odaáldozza ez akarat teljesitésének, mert szem előtt tartja a végcélok értelemszerü mérlegelését.

Ha ily módon eltelünk ugyanazzal a lelkülettel, mint amely Jézusban volt, Hozzá hasonlóan kivánni fogjuk a lehetö teljes megszabadulást az akadályozó földi ügyektől is hogy időnket amennyire csak lehet az Ő szolgálatára fordithassuk s ügyességünket, energiánkat és törekvéseinket is teljesen ennek a szolgálatnak szentelhessük.

ÁPRILIS  28.

Dicsekedünk a háboruságokban is, tudván, hogy a háboruság békességtürést teremt; a békességtürés pedig megkisértést; a megkisértés pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenit meg, mert az Istennek szerelme kiöntetett a mi szivünkbe a Szentlétek által, aki nekünk adatott.“ — Röm. 5:3-5.

Szükségünk van békességtűrésre, ez pedig csak megpróbáltatások által szerezhető meg. Szükségünk van hitre, ezt pedig csak a szüköjködések fejleszthetik ki bennünk. Szükségünk van jövendőbeli munkánk érdekében a megkisértésre, de ez csak olyan tapasztalatak által nyerhető el, amelyek lehetővé teszik nekünk a részvétet azok gyöngeségei, szenvedései és megpróbáltatásai iránt, akiknek papjai és képviselői leszünk, ha majd a trónra jutunk. Ránknézve tehát a jalen megpróbáltatások leckéje az, hogy ellenszegüljünk a gonosznak és pedig nem gonoszsággal, hanem jósággal.

ÁPRILIS  29.

Segitségül hivott Engemet és Én meghallgatom őt: vele vagyok háboruságban; megmentem és megdicsöitem őt.“ — Zsolt. 91:15.

„Mindenkori kivánságunk, hogy az Ur elé tárhatjuk szomoruságainkat és zaklatásainkat.
Mert:
„Ő tudja, mi kell'nekünk.
Hogy mentse meg legkeserübb jajjainktól életünk.“

Teszi ezt olyképen, hogy megkisértés által megmutatja nekünk minden földi dolog hivságos voltát s teljes képtelenségüket arra, hogy kielégitsék a Lélek vágyait s támogassák a megsebbzett szivet. Azután következik annak meggondolása, hogy bármilyen zaklatóak is megkisértéscink, hamarosan et fognek mulni; és ha magunk is elősegítjük kisértéseink elmulását, azok a helyreigazodás békés gyümölcseit fogják bennünk megteremni, szabadságot és nemes jellemet fognak bennünk kifejleszteni, amelyet az önfegyelem, a figyelmes megfontoltság, a megalázás türelmes elviselése, az engedelmesség, hűség és Istenben való bizodalom szeretete szabályoznak.


MANNA for APRIL 30 

Ti pedig választolt nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok és sajátnak tartott nép, hogy Annak dicséretét hirdessétek, akik titeket a sötétségből csodálatos fényéi e hívott..  I. Pét. 2:9.

Az Ő világosságába való elhivatás valódi célja, hogy ezt a világosságot ragyogtassuk. Ha nem ragyogtatjuk az Ő fényét, akkor méltatlanok vagyunk reá, a kincs, elvétetik tőlünk és sötétségben maradunk. Ha valóban elnyertük a világosságot s magunkat teljesen Istennek szenteltük, kérdezzük meg önmagunktól: „Mit cselekszem arra a végre, hogy hirdessem az Ő dicséretét, aki kihivott engem a sötétségből? Továbbadome a hirdetést közeli és távoli felebarátaimnak? Állithatome igazán magamról, hogy:

„Mind Jézusé, mind Jézusé
Képességem mindahány;
Gondolatom, szavam, tettem,
Napom, órám, éjszakám?"

 

 January - February - March - April - May - June - July
August - September - October - November - December Index

Return to Hungarian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information