Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

M  E  N  N  Y  E  I     M  A  N  N  A

[188]

 Az  Urnak  tett Fogadalom.

 

   1.  Atyák, ki a mennyekben vagy megszenteltessék a Te neved, Orszáod jöjjön szivembe mindinkáb és inkáb és akaratod legyen meg halandó testemben.  Bizva megigért kegvelmed segitségében, hogy megsegitesz a szükség minden idején Urunk Jézus Kriszius tal, a kövelkező Fogadalmat teszem.

   2.  Naponként megemlékezem a mennyei kegyelem Trónusánál az arató munka általános ügyeiről, különösképen arról a részesedésről, melyet kiváltságos jogon élvezek ebben a munkában.

   3.  Fogadom, hogy lehetőség szerint még gondosabban fogom vizsgálni gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet azzal a szándékkal, hogy még inkább alkalmas legyek Néked és a Te kedves Nyájadnak való szolgálatra.

   4.  Fogadom, Neked, hogy élesen ellentállok mindennek, mi a spiritizmussal és okkultizmussal rokon a megemlékezve arról, hogy két Mester van, ellentállok minden észszerü módon a fenti cselvetéseknek, mert az Ellenségtől valók.

   5.  Fogadom lovábbá, hogy az alább következő kivételekől ellekinitve, mindenütt és mindenkor az ellenkező nemüekkel szemben magŕnyban úgy viselkedem mint nyilvánossŕg előtt — az Ur népe gyülekezelének jelenlétében.

   6.  És annyira, amennyire észszerüen lehetséges, kerülni fogom, hogy egy szobában magamra maradjak másnemü személlyel, anélkül, hogy az ajtöt tŕrva ne hagynám.

   7.  Kivetelek férfitestvérekre nézne: feleség, gyerme” kek, anya és természetes növérek.  Nőtestvérekre nézve: férj, gyermekek, atya és természeles fivérek.

[189]

Melléklet  a fogadalomhoz.

   Megemlékezvén lsten hivásáröl:  Gyüjtsétek előmbe szenteimet, kik sövetséget teltek velem önfeláldozŕsuk felajánlása által, (Zsolt: 50: 5), ejhatároztam, hogy — mint az ő felszenteltje — segedelme igénybe vételével, örömmel állom meg fogadásómat s adom halálra a test vágyait, hogy a mennyei örökségnek részesévé lehesek hű Megváltóm örökös lársaságában.

   Iparkodni fogok mindenkivel szeretetteljesen eljárni, nem önmagamnak tetszeni és saját  tetszeni és saját tisztességemet keresni, hanem Istent akarom tisztelni és Neki akarok tetszeni.  Előrelŕtó leszek szivemben dicsérni Uramat, hogy mindenki részére legyen szavam áldás és gyógybalzsam.  Igyekezni fogok hű és igazságos lenni az Urhoz, a testvérekhez és mindenkihez, kivel csak érintkezni fogok, és pedig nem csak nagyobb dolgok alkalmával, hanem az élet legkisebb dolgaiban is.  Az Isten gondoskodásában és vezetésében bizva, hogy  a legnagyobb jólétemre fog szolgáltatni Isten minden dolgot, igyekezni fogok nemcsak arra, hogy tiszta legyen szivem, hanem minden félelmet elégedetlenségel, zugolódást, csüggedési vissza fogok magamtól utasitani; sem zugolódni, sem panaszkodni nem fogok afelett, mit Isten gondoskodása, intézkedése bocsájt én reám.

   Hitben, bizalomban megŕllva jöjjön aminek jönni kell!

[192]

FÜGGELÉK

IMÁDSÁG.

   ,,Nem csak ők, hanem mi is, kik Léleknek zsengéjét vettük, mi magunk magunkban fohászkodunk, a fiuságot vŕrván tudniilik a mi testünknek váltságát,“—Róm. 8: 23

   Az Ur népének nem szabad fitogtatniok nehézségeiket és siratniok sorsukat. Ellenkezőleg övék a kegyelem trónusa s Isten igéjének tanitásai kioktatják őket afelől, hogy a jelen rossz állapotok miért vannak megengedve egyáltalán;  és hogyan, mikor és miért közeledik az idő, mikor a könnyek letörőltetnek minden orcáról és nem lesz több sóhajtás, kiabálás és meghalás.  A világ előtt való fohászkodás helyétt inkább örvendezzenek tehát és hangoztassák Annak dicséretét, aki elhivott bennünket a sötétségből az ő csudálatos világosságára.  Rokonszenvünk a szegény világ iránt, amely nélkülözi ezeket az előnyöket, ilymódon annyira rákésztet bennünket az evangyélium hirdetesére, hogy a saját magunk fŕjdalmai elnyomatnak —részben el felejtjük azokat.

BÉKESSÉGES  TÜRÉS

   ,,Mindent cselekedjetek zugolódás nélkül.“—Fil. 2: 14.

   Mindannyiunkban lehetnek természetes hajlandóságok arra, hogy bánkódjunk, zugolódjunk, keseregjünk a csapások miatt, melyek az Igazság szolgálatában ránk szakadnak.  De amint mind inkább és inkább kifejlődik mennyei jellemünk, az Ur bizonyára elvárja tőlünk, hogy hovatovább megközelitsük a mértéket, amelyet előnkbe tüzött.  Eszerint a mérték szerint a jelen megpróbáltatásai és nehézsegei nagyon is kiegyenlitődnek és ellensulyoztatnak az ő igéretei által és Lelkének tanuságtétele által arra nézve, hogy mindezek a dolgok együttesen a mi javunkat munkáljŕk, kieszközölvén részünkre a nagyobb dicsőséget az arra való elékészittetésünk által.

[193]

JÓKEDV.

   ,,Isten szereti a jókedvii adakozót.“—2 Kor. 9: 7.

   Nemcsak pénzkérdésekben — amit általánosan értelmezik — igaz ez. Hanem Istenek és az ő ügyének szóló apró áldozatok és felajánlások tekintetében is,  Ha tetszeni akarunk az Urnak, gyarapodni kegyelmében és a Hozzŕ való közelségben, szivünket mindinkább és inkább a Neki kedves állapotba kell hoznunk t. i. a bensőség, a jókedv és minden adható szolgálatra készségesség állapotába.  Sok keresztyénnek az okoz zavart, hogy nincsenek tisztába azzal, hogy micsoda nagy kiváltságot élvezünk mi ezen Evangyéliumi Korszak részéről azáltal, hogy megvan engedve apró áldozatokat és önmegtagadásokat felajánlanunk az Urnak azon biztos tudattal, hogy tökéletlen cselekedeteink elfogadhatókkŕ válnak Krisztus által.

TISZTASÁG.

   ,,Ne legyen közösségtek a sötétségnek ama haszontalan cselekedeteivel, hanem inkább feddjétek azokat.“—Eféz. 5: 11

   Ha a bünt megfedjük, legyen ez a feddésünk mindig mindennapi életünk eleven példaadása és intelmei által, amelyek mint fénylő világosságok, jómodorral, egy-egy pillantással, hanghordozással és szelid beavatkozással igyekezzenek visszatartani mindent, ami a sötétség és a bün felé törekszik.  ,,Ugy regyogtassátok fényeteket az emberek előtt, hogy akik látják jócselekedeteiteket, dicsőitsék az Atyát mennyekben.“  Alkalomadtán nagyon helyénvaló, sok esetben meg éppen kötelességünk,  hogy a sötétséggel ellentétben szóljunk, vagy cselekedjünk.  Mindazonáltal az istenes élet világossága, mely tanuságot tesz az lgazság mellett s a Szentlelket nyilvánitja meg, a leghatékonyabb feddése a bünnek, ami csak megvalósitható.

[194]

DICSÉRET

   ,,Uj éneket ada számba, a mi Istenünk dicséretét.“—Zsolt. 40: 4.

   Az Ur Lelkével való eltelés nemcsak ajkakkal való, hanem szivbeli énekekre és örvendezésekre is indit, melyek felfrissitik, megerősitik; a magasba vonják as éneklőt, de a hallgatót is.  A szivnek ez az ,,új ének“ az, amely a keresztyént az őt körülvevőktől különállóvá és különbözővé teszi.  Minthogy a szivben van, az ajkon is kell lennie, de hatással kell lennie az élet minden ügyére, mert lehetetlen, hogy csak szóval mondjuk azokat a dolgokat, melyek oly csodálatosan felrepitették és megfrissitették lelkünket.

SEGITÖ  KÉSZSÉG.

   ,,Ha egy tag szenved, minden tag egyetemben szenved vele, ha egy tag megtiszieltetik, vele együtt örül minden tag.“—1. Kor. 12: 26.

   Minden tag készségesen cselekszik aszarint, ahogy harmoniában van a fejjel s annak a tegok iránt való szeretet-szellemével.  Gyakran megesik, hogy emberi testünkben a kéz oly gyorsan nyulik ki a megsértett tag védelmére, hogy szinte érthetetlen, hogy előbb hir ment volna a fejhez s a kéz csak utólagosan, a fej utasitására mivelné a segitséget.  Szakasztott úgu vam Kriszius Testének tagjaival is.  Azok, akik teljes érintkezésben és rokonérzésben vannak a Fejjel, az Urral, olyan nagy mértékben ,,egy szellemüek“  Vele oly aggodalmas pontossŕggal mivelik akaratŕt, s annyira értesülve vannak szŕndékáról, hogy sokszor szinte úgy látszik, mintha gépiesen cselekednének a szóval, cselekedettel, vagy másképen való segedelem nyujtásban azoknak, akikkel érintkezésben vannak.

T Á R G Y M U T Z T Ó

 A ,,MENNYEI  MANNÁ“-HOZ

Az Ur szolgálataban való tevékenység elengedhetetlen jan. 18, márc. 13, máj. 7, szept. 9 ,,Lefejezve“ jul. 18, nov. 7
Alabástrom edények nov. 16 ,,Tisztitsátok meg magatokat, kik hordozzátok az Urnak edényeit október 11.
,,Krisztus követei“ aug. 13, nov. 8 ,,Szakadjatok el“ aug 3, szept. 15.
Harag márc. 14 A Biblia tanulmányozása jan. 19.
,,Különös nép“ máj. 16,20. Szerencsétlenségek máj.15.

 

JELLEM.

A keresztyén jellem függetlensége az egyéni volta szept. 17. ,,Szivleljétek meg Ő t“október 5.
A keresztyén jellem kegyelmei jan. 8. 15, 25. febr. 10, márc. 7, 12, 26, 30. ápr. 2, 4, 29, május 23, 24, 26, jun. 7, 15. jul. 10, aug. 4, 16, 26. szept. 14, okt. 6, nov. 10. Megelégedettség február 6, 22. március 6. május 28. augusztus 5, 16.
Fenyités jan. 20. jun. 16. Az Ur igéjében való megmaradás március 20. szeptember 19.
Akeresztyén háboruja márc. 28, 31. ápr. 9. máj. 5, 25, 30. jun. 6. szept. 23. nov.9. dec. 6. Bátorság december 26.
,,Jere ki én népem“ febr. 4. Kereszthordozás és önmegtagadás január 21, julius 30, szeptember 11.
Megerősitő igéretek és buzditások január 4, 22, márc. 24, 27. máj. 4, 6. jun. 9, 15. jul. 1, 4, 16, 22, aug. 25. szept.. 6, 16, 18, 20. oct. 17, 26, 27, [196] nov. 17, 18, 21, 30. dec. 30. ,,Legyen bátorságtok Dánielnek lenni“ julius 27.

Az Urral való egyesülés január 18. Elcsüggedés julius 3, 22.
Az Urnál való elfogódottság feltételei julius 5. ,,Valódi tanitványok március 20, julius 12.
Bizalom okt. 26, 27. nov. 2, Istentől kijelölt vezetők szeptember 1. dec. 27.
Lelkiismeret nov. 24. ,,Patakból ivás“ dec. 28.
Megszentelés január 14. junius 2, 12, 30. nov. 6. december 11. Kötelességek január 23.

 

A GONOSZ.

,,Tartózkodjatok a gonosznak minden fajtájától“ augusztus 19. A gonosz legyőzése ápr. 28, május 25.
Rossznyelvüség, január 7, március 30, április 19, május 25, julius 14, aug. 1, szeptember 10, okt. 1, november 1, dec. 1. Tulzás márc. 2.
Rosszindulatu gyanusitás február 13, december 1.  

 

HIT.

Hit febr. 8, márc. 29, ápr. 25, jun. 5, szept. 4, okt. 9, 15, 16, nov. 12, 13. A félelem szelleme szept. 4.
,,Hited szerint“ április 25, október 15. ,,Az emberek helászai“ október 2.
A hitben megszilárdulás május 9.
,,Tüzes megpróbáltatások“ február 16, április 18, 29, jun. 17, jul. 31, okt. 29.
,,A hit tökéletes bizalma“ ápr. 15, 25, november 5.
Mintaképünk követése febr. 10, 11, jul. 7, 10, 21, augusztus 7, 22, 30, okt. 22, november 15.
A hit jó harca szept. 23, 24, october 25. ,,Elfelejtése dolgoknak, melyek mőgöttünk vannak“ octóber 2.
A hit élete március 15, október 26, nov. 29. Vétkek megbocsátása január 13.
A hit megpróbáltatásai február 16, jun. 4, 17, 25, jul. 6, 31, november 2, 21, december 9. ,,Ingyen vettétek, ingyen adjátok“ október 19.
Hit és cselekedetek máj. 8, október 7, 13. Getsemáné ápr. 14, jul. 19.
Hivség csekély dolgokban április 20, julius 30. Istenhez való hasonlatosság március 30.
Bőjt január 26. Jóra való elszánások december 31.
Félelem (magnum féltése) december 18. [197] ,,Oknélküli gyülölség“ december 8.

 

ARATÁS.

Buzditások az arató munkásoknak aug. 4, 7, 8, 14, 20, 28, okt. 4, 20, nov. 30, december 2, 23. ,,Halleluja! Micsoda Megváltó!“ szept. 25.
A jelen aratás próbái augusztus 9.  

 

SZIV.

Sziv május 4, julius 11, 16, december 11.
Alŕzatosság jan. 10, ápr. 10, 16, máj. 23, 27, jun. 11, 14, 28, jul. 19, aug. 9, szept. 29, dec. 22.
A sziv tisztasága január 27, február 3, 19, márc. 2, 4, 12. április 19, máj. 12, junius 29, okt. 10. nov. 1, december 12. ,,Ha ezeket cselekszitek“ november 20.
A megszivlelő sziv október 12. Féltékenység szept. 5.
Hasznos intelmek a hit háztartása részére febr. 1, április 16, 21, junius 8, aug. 4, 8, 21, szept. 9, október 2, 5, 12, 19, 25, november 1, 11, 14, 19, december 1, 2, 23. Megitélés julius 25.

Szentség jan. 2, márc.19. Igazságosság január 24, március 3, október 14.
Becsületesség április 4.  

 

TUDÁS.

A tudás fontossága febr. 25, május 3, 26, szept. 2. ,,Igyekezz Isten el’ o ’tt kedves lenni december 20.
A kegyelemben és tudásban való gyarapodás március 25, május 14, 26. [197]

 

SZERETET.

Szeretet jan. 17, febr. 7, 29. márc. 7, 12, ápr. 9, máj. 24, jul. 2, 15, aug. 9, 23, 26, szept. 2, 30, okt. 14, nov. 10, dec. 1. Szerető meghódolás febr. 18, 21, 25, ápr. 9, jun. 16, jul. 3, 16, 19, okt. 26.
,,Szeressétek egymást“ márc. 16, 23, április 2, julius 5, szeptember 2. Szerető buzgóság jan. 11, 18, márc. 9, 31, ápr.7, 30, máj. 2, 7, nov. 25, dec. 10, 29.
,,Szeressétek ellenségeiteket“ március 21, julius 2, december 13. Szelidség jan. 12, 31, ápr. 23, május 26, junius 21, augusztus 4.
,,A szabadság tökéletes törvénye“ ápr. 24, máj 31, julius 2, 12. Irgalmasság jan. 15, okt. 6, december 14.
A szeretet szellemének hármas megnyilatkozása junius 27.  

 

AZ IGAZSÁG  HIRDETÉSÉNEK  MÓDSZEREI

Jézus modszere aug. 7. Szerénység jul. 7, aug. 4.
Pál módszere aug. 20. Zúgolódás: Függelék.
Mérséklet febr. 27.  

 

ENGEDELMESSÉ

Febr. 15, máj. 8, 13, jul. 5, szept. 3, október 7. Győzedelem jan. 28, ápr. 9, jul. 26, nov. 14, dec. 6.
Engedelmességre való készség dec. 2, 10, 11.
Türelem febr. 12, ápr. 23, 28, május 2, augusztus 15, szeptember 12.
,,A régi dolgok emultak“ október 10.
Békesség türés junius 7, okt. 29, november 23, 29, december 3, 7, 19.
Áldozatunk ápr. 13, 24, május 1, 11, 19; Függelék.  

 

BÉKE

Békesség-szerzők augusztus 8, szeptember 13. Visszapillaniás dec. 30.
Isten és Kriszius békéje március 1, május 29, julius 17, okt. 3, nov. 28. Tisztelet január 29, junius 3, október 21, dec. 5.
Üldözés jan. 5, febr. 11, máj. 2, 17, jun. 9, dec. 8. Megszentelés febr. 5, jul. 1.
Dicséret okt. 31; Függelék. Titkos hibák, vakmerő vétkek auguszius 12.
Imádság január 3, 16, 30, febr. 22, 28, ápr. 1, 5, 7, 21, jun. 1, 10, 25, jul,24, aug. 2, 29, aug. 2, 29, okt. 3, 21, nov. 3, 13, 27, dec. 4. Keressétek először az Isten országát aug. 21, okt. 30.
Kevélység junius 28, szeptember 29. Az isteni vezetés keresése február 23, 25, ápr. 16.
A megigazultság elvei május 19, jun. 17, julius 27, november 10. [199] Ónfegyelem dec. 6.
,,Mindeneket megpróbáljatok“ aug. 18. Ónvizsgálat március 22, május 12, szeptember 9.
Nyesegetés jul. 20. Szolgálat okt. 23, nov. 26, december 10,  Függelék.
Megnyugvás november 28. ,,Amit tehetett, az mivelte“ julius 15, november 16.
Örvendezés febr. 26, máj. 10, nov. 21, dec. 18. A cél egyetlen volta jun. 2, 12, dec. 5.
A vétek megfeddésse Függelék. A vigasztalás fiai és leányai Zionban aug. 10.
Jó hirnév november 4.  

 

LÉLEK

,,Teljetek el Lélekkel“ julius 16. ,,A józan ész szelleme“január 6, május 22.
A világ mérgező szelleme április 11, junius 20, szeptember 8. ,,A lélek szerint való“ járás február 24, május 6, junius 20.
Könyögés a Szentlélekért december 4. Szabályos küzdelem aug. 7.
,,Istennek Lelkét el ne oltsátok“ auguszius 17.
Szenvedés ,,az igazság“ ügyéért április 6, jun. 24 julius 28, octóber 29.
Lelki álomkórság március 10, 26, április 8. Együttérzés a sóhajtozó teremtményekkel jun. 26.
A félelem szelleme szept 4. Isten nevének hiába vétéle november 8.
Az imádság lelke nov. 27.  

 

TALENTUMOK.

Talentumok elásása  jan. 18, március 17. ,,Mérték“ és talenium jun. 22, 23.

 

KISÉRTÉSEK.

Kisértések szept. 27, nov. 3, 21, 22, december 9. Isten jósága és irgalma szept. 22.
Készség és határozottság a kisértéseknek való ellenállásban aug. 6, szept. 28, november11. A nagy Megtisztitó jun. 17.
Próbák és megrostálások nov. 14. [200] Az Ur jubai szeptember 21, december 15.
Háladatosság jan.1, 9, jun.25, aug. 16, okt. 31, december 28. Urvacsora ápr. 12, 13.
,,A tanitvány, kit Jézus szeretett“ julius 23. A cél márc. 11, szept. 30.
Az ,,Ellenfél“ szept. 28. ,,Testének“ tagjai márc. 8, ápr. 16, jul. 18, szept. 2: Függelek.
Az Ellenfél ,,világosságruhája“ julius 13. ,,Krisztus“ lelkülete ápr. 27, jul. 11, 23.
,,Az Ur angyala“ nov. 18.
Az új termimény márc. 29, ápr. 17, jul. 11, aug. 27, szeptember 7, 20, 29.
Megkenés ápr. 17, jun. 27. Az új lelkület julius 11, december 11.
A három zsidó felelete augurships 31. Az ,,új ének“ : Függelék.
Az ellejelképi Illés aug. 11. Az isteni család egy volta aug. 24.
A keresztyéen megnyugvása április 26, május 18. Isteni gondviselés jul. 29, aug. 5, dec. 24.
Az Egyház julius 8. ,,Az elenkbe adatott cél“ márc. 11, 18, ápr. 9, 30.
Az Egyház feladata október 28.
A ,,királyi papság“ április 24, 30, május 16, aug. 30, szeptember 26.
A pohár ápr. 12, 13, máj. 10, julius 19, okt. 22. ,,Isten temploma“szeptember 26.
A test febr. 2, máj. 5, 12, jul. 11, aug. 27, szept. 24, okt. 8, nov. 9.  

 

 A  NYELV

A nyelv hatalma okt. 1. A próbakő dec. 16.
Megzabolázott nyelv február 20, máj. 25, aug. 1, 8.  

 

AZ  IGAZSÁG

Tanuságtétel az Igazság mellett julius 21. Az Ur igéje január 19, február 25, május 21.
Az Igazság szépsége és hatása jun. 19, okt. 31. ,,A sötétség munkái“ április 3; Függelék.
A ,,Jó pásztor szava“ julius 9, november 17. Az iga február 17.
Az akarat május 4, jul. 1, 11, 16, szept. 3, dec. 11. [201]

 

GONDOLAT

Gondolataink ‘ o ‘rzése okt. 10, nov. 1, dec. 1, 11, 12. A gondolkozás nemessége március 5, junius 3, 13.
Gondolkozásmód febr. 9.  

 

HÁBORUSÁG

A háboruság haszna április 28, 29. Virrasztás és imádság november 3, 27.
Örvendezés a háboruságban május 10, október 15, nov. 21, december 18. ,,Mimagunk is fohászkodunk mágunkban“: Függelék
Intelmek febr. 2, 4, márc. 26, ápr. 8, jun. 6, 28, aug. 9, 11, november 14. ,,Amely dolgok“ március 2, 3, 4, 5.
Tékozlás október 18. Kicsoda méltó? dec. 21
Éberség április 1, junius 25. okt. 10, nov. 1, 3, 19. Okosak, mint a kigyók, szelidek, mint a galambok“ október 20.

 

SZAVAK

,,Az idejében mondott beszéd, as“alkalmasan ejtett ige december 23. ,,Felelemmel és rettegéssel munkáljtok a ti ádvösségteket“ december 17.
Szavaink febr. 14, márc. 2, 30, ápr. 19, 22, máj. 25. Nem szolgálhatjátok Istent és Mammont octóber 30, november 4.

 

 January - February - March - April - May - June - July
August - September - October - November - December Index

Return to Hungarian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information