Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Š V E N T R A Š Č I O  S T U D I J A V I M A I

LAIKAS   PRISIARTINO

(Click on chapter number to go to text.)

Foreword  
Studijavimas 1 DIEVO  PASKIRTIEJI  LAIKAI  IR  VALANDOS.
Studijavimas 2 BIBLIJOS  KRONOLOGIJA
Studijavimas 3 LAIKO  PRANAŠYSTĒS  IŠSIPILDYMAS  PIRMAME KRISTAUS  ATĒJIME.
Studijavimas 4 PAGONIŲ  LAIKAI.
Studijavimas 5 MŪSŲ  VIEŠPATIES  SUGRIŽIMO  IR PASIRODYMO  BŪDAS.
Studijavimas 6 DIDYSIS  ŽMĒS  JUBILIEJUS.
Studijavimas 7 PARALĒŠKOS  GADYNĒS.
Studijavimas 8 PIRMA  TURI  ATEITI  ELIJAS.
Studijavimas 9 NUODĒMĒS  ŽMOGUS    ANTIKRISTAS.
Studijavimas 10 LAIKAS  PRISIARTINO.
Index  

 

Š V E N T R A Š Č I O

S T U D I J A V I M A I

 

“Teisiųjų  takas  kaipo  žibančioji  šviesa,  kuri  juo  tolyn

Tuo  švieçia  daugyn  į  tobulybēs  dieną.”

 

—————

S E R I J A

—————

(The Time is at Hand — Lithuanian)

LAIKAS   PRISIARTINO

 

 “Ateis nuo Viešpaties veido atgaivinimo laikai:
nes jis siūs jums paskelbtąjį Jezų Kristų . . . Kurį
turi paimti dangus iki

VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKŲ

Apie ką yra kalbējęs Dievas nuo amžių visų
savo šventųjų  pranašū burna.”  “Bet jūs, broliai,
neesate tams bēse, kad at diena uzvvkluptų jus,
kaip vagis.” — Apaštalų  Darbai 3:19-21;
1 Tesalonieiams 5: 4.

——— * ———

 

————————

IŠLEISTA 1960 M.

————————

( Pradiniai Išleista 1889 m.)

 

JO PAŠAUTŲJŲ  ŠEMTŲKŲ

LAUKIANČIŲ PRIĒMIMO

naudai

 —— ir ——

“Visų,  kurie  kiekvienoje  vietoje šailoaso  Viešpaties,”

TIKINC--IŲ  NAMAMS.”

 — o taipgi

 VAITOJANČIAI   ŽMONIJAI?   BESIKANKINANČIAI

IR  BELAUKIANČIAI  DIEVO  VAIKŲ

  APSIREIŠKIMO

ŠIS  VEIKALAS  PAŠVĘSTAS

———————————

“Apšviesti visus, koks yra nuo amžių Dievuje, visų dalykų

Sutvērējuje, paslēptosios paslapties tiekimas.”  “Kuri

apsčiai pasireiškē mumyse visokia išmintimi ir

išmone.   Dievas davē mums  pažinti  savo

valios  paslaptį  taip  kaip  jam  patiko;

kaip jis buvo savyje nutaręs, laiko

pilnybei įvykus, surinkti Kris-

tuje visa, kas yra danguje

ir  kas  žemēje.” —

Efez. 3:4, 5, 9: 

I:8-10

 ——————

Parešę  Pastorius  Russell  1889  m.

Printed  in  U.S.A.

 

 

AUTORIAUS  Į ŽANGINIS  ŽODIS

PIRMA šio tomo laida buvo įteikta žmonēms 1889 m.  Po to viena laida sekē kitą ivairiose kalbose, ir dabar jau daugiau kaip šeši milijonai jos ekzempliorių yra skaitytojų rankose.  Tokios skaitlinēs yra stebētinai didelēs delto, kad šiandien labai maža dalis žmonių tebeturi tikējimo į Bibliją kaip į Dieviškąjį Apreiškimą.  Dar mažesnē dalis iš tų pačių  tikētojų  įvertina pranašystes ir Biblijos chronological,, arba Biblinę pasaulio istoriją.

Autorius ir leidējai labai džiaugiasi iš liudijimų kad šis tomas pasirodē pagelbingas Dievo žmonēms Biblijos tyrinējime visose šalyse.  Jame randama, po įvairių antgalvēlių trumpai suglaustas ir tyrinētojui pagelbingas Viešpaties Žodžio išaiškinimas.  Teko išgirsti iš daugelio, kurie buvo palaiminti studijavimu apie mūsų Viešpaties antrojo čiabuvimo būdą — Šventraščio įrodinējimais, kurie patiekti šitame tome, — kad mūsų Viešpats niekad nebesugrįš ant šios žemēs kaipo žmogus, nes Jis jau užbaigē savo žmogišką tada, kai Jis Dievo maloningumu paragavo mirties už kiekievieną žmogų Kalvarijoj.  Čia paduotieji Šventraščio tekstai priparodys skaitytojui, kad dabar mūsų Viešpats yra garbinga Esybē, savo Tēvo dešinēje, ir kad greitu laiku jis pasidarys pasaulio Karaliumi.  Gautieji laiškai liudija, kad šitie dalykai jau buvo pagelbingi daugeliui.

Šitas tomas nesisako esas visai neklaidingu ir netvirtina kad jis parašytas specialiu Dievo įkvēpimu aiškinti Jo Žodį Priešingai, jis tvirtina, kad Dieviškuoju Apreiškimu yra Biblija.  Jame pasistengta surinkti Biblijos liudijimus ir pasiulyti skaitytojams tinkamą jų išaiškinimą.

Aiškindami tokius sunkius dalykus, kuriuos, retai kas [ii] temēgino aiškinti, nereikia stebētis, jei kaikurie iš čia suminētų dalykų neįvyko pilnai taip, kaip buvo manoma.  Bet autorius, leidējai ir tūkstančiai šito tomo skaitytojų nesigēdi tuo, kas jame pasakyta ir delto platina jį tarp tų kurie interesuojasi Biblijos tyrinējimu, nes tai yra interesingiausias ir pagelbingiausias ir suprantamiausias Viešpaties Žodžio aiškinimas.

Čia patiektoji Biblijos kronologija parodo, kad šešios didelēs tūkstantmetinēs dienos, prasidējusios su Adomu, jau pasibaigē ir kad didžioji Septintoji Diena, tūkstantis metų Kristaus karaliavimo, prasidējo 1873 m.  Įvykiai paskutinių 43 metų kurie, anot šito tomo, reiškia Tukstantmetinio amzvviaus prasidējima, pilnai sutinka su Biblijos pranašytēmis, kaip jos ča aiškinamos.  Šitų 43 metų bēgyje pasirodē beveik visi šių dienų išradimai.  Siuvimo mašina, vienas iš primutinių išradimų pasiekē savo tobulumą 43 metai atgal,  Po to atsirado visokių žemēs ūkio mašinų ir įrankių: dirbtuvių krautuvių fabrikų ir naminių patogumų apsčiai ir pigiai — visa tai atsirado išradinējimo dēka.  Šitie išradimai sutrumpina darbo valandas ir naikina “veido prakaita,” apie kurį parašyta Biblijoje kaip apie prakeikima.

Galima drąsiai pasakyti, kad per šituos 43 metus pasaulio turtai pasidaugino tūkstantį kartų.  Atsiminus kad už anų 43 metų guli šeši tūkstančiai metų žmogaus pastangų atrodo lyg stebuklas, kad per paskutinius 43 metus pasauliui pavyko pasiekti tūkstantį kartų daugiau, negu per visus praē jusius šešis tūkstančius metų.  Šitie ivykiai patvirtina tai, kas šiame tome pasakyta, kad mes jau įžengēme į didžiają Septintąją Dieną ir kad tai, ką mes jau gavome patirti, yra tik atspindžiai daug didesnių ateities palaiminimų — tada kai Teisingumo Saulē užte- [iii] kēs ir teiks sveikatos savo spindliest, ir išblaškys visas tansies, nežinojimą ir pasaulio prietarus!

Šis tomas įrodinēja tai, ką jo autorius skelbē virš keturios dešimtys metų, kad kronologiškai  “Pagonių Laikai” pasibaigē rudeny 1914 m.  Biblijos pareiškimas “Pagonių Laikaį” reiškia tuos metus arba tą laiką kuriuo pasaulio pagoniškoms tautoms buvo leista viešpatauti, nuo to laiko kaip vaizduojančioji karalystē buvo atimta iš prigimto Izraēlio iki įkūrimui Dievo Karalystēs, Mesijui vadovaujant, — “kuriam priklauso teisē.” — Ezek. 21:27.

Žinoma, 1889 metuose mes negalējome aiškiai žinoti ar 1914 metai, kurie buvo labai aiškiai pažymēti Biblijoje, kaipo pabaiga pagonių viešpatavimo arba leidimo valdyti pasaulį turējo reikšti, kad tuo metu jie turējo netekti visos savo galybēs, arba kad tuo metu turējo prasidēti jų išvarymas, nes rugpjūčio mēnesy, 1914 m. pranašystēse minimos pagonių karalystēs pradējo didelę kovą , kuri, kaip parašyta Biblijoje, turējo nusitęsti iki visiškam sunaikinimui žmogiškų valdžių ir atidarymui kelio pilnam brangiausiojo Dievo Sūnaus Karalystēs įstigma.

Mes negalime žinoti kas darosi anoje pusēje užkabos; mes negalime pilnai žinoti kokį darbą vykdo pagarbintasis mūsų Viešpats ir Jo pagarbintoji bažnyčia.  Mes manome kad dabar Viešpats tvarko pasaulio reikalus taip kaip niekuomet primiau.  Mes žinome, kad didžiųjų suspaudimų laikas, kuris jau prasidējo, atitinka Dieviškoms pranašystēms, kalbančioms apie laika ir sąlygas Mesijinēs Karalystēs i,kūrimo metu.  Pats Viešpats sako mums, kad tuo metu, kuriuo Jis panaudos savo didžią galybę ir pradēs karaliauti, tautos bus supykusios ir ateis.

Dieviškoji rūstybē.  Truputi vēliau ateis laikas teisti numirusius ir atsilyginti Dievo tarnams, mažiems ir dideliems, ir pagaliau sunaikinti nepataisomuosius, kurių įtaka žemēje būtų pažeidinga. — Apr. 21: 8.

Visame pasaulyje žmonēs žinojo ko Biblijos Studentai laukē 1914. m.  Ir kuomet prasidējo baisusis karas ir ginčų audros pradējo siausti ir naikinti, tūkstančiai žmonių atsiminē ka jie buvo girdēję arba skaitę apie Pagonių Laikų pasibaigimą .  Tūkstančiai žmonių dabar pilnai supranta kokiuose laikuose mes dabar gyvename.   Šito tomo įtaka yra pagelbinga ir stiprinanti.  Žinojimas, kad mes gvename Viešpaties Dienoje ir kad nepoilgam visi Jo šventieji bus surinkti pas Jį prisikēlimo permainai įvykus, turi stiprinančios ir drąsinančios įtakos Bilijos tyrinētojams, atskiriančios juos nuo pasaulio ir jo išgąsčio ir pageidavimų ir nustatančios jų akis į Gyvenimo Vainiką kurį Viešpats turi prirengęs del tų kurie Jį daugiausia myli.

Šios knygos autorius prisipažistą kad buvo manoma, kad Viešpaties šventieji galējo tikētis būti su juo garbēje tuojau po Pagonių Laikų pasibaigimo.  Tai buvo naturaliai padaryta klaida, kurią Viešpats panaudojo savo žmonių palaiminimui.  Įsitikinimas, kad visi bažnyčios nariai turējo būti paimti į garbę pirm spalio mēnesio 1914 m. ištikrųjų padarē pastiprinančių ir pašventinančių įspūdžių tūkstančiuose, kurie visi gali girti Viešpati už daleidimą įvykti tokaim apsirikimui.  Daugelis gali būti labai dēkingi Viešpačiui už tai, kad tuomet dar neįvyko tai ko jie laukē, ir kad delto mes.  Viešpaties žmonēs, dar tebeturime progų tobulinti savyje šventumą ir dalyvauti su Viešpačiu tolesniame jo žinių skelbime jo žmonēms. [iv]

Matyt kad mūsų klaida nebuvo apie Pagonių Laikų pasibaigima; bet mes darēme klaidingas išvadas, kurias Viešpaties Žodis nepatvirtino.  Mes pamatēme Biblijoje kaikuriuos palyginimus žydų gadynēs su Evangelijos gadynę.  Mes turējome pastebēti, kad šitie palyginimai palietē tik abiejų vardiškų sistemų sunaikinimą ir visai nenurodē į Naujojo Sutvērimo pagarbinimo laika.  Šitas paaiškinimas bus pagelbingas skaitytojui studijuojant knygą “LAIKAS  PRISIARTINO.”  Mes neabejojame kad gausūs palaiminimaį kurių daugelis gavome praeityję, pasieks ir tūkstančius kitus šio tomo skaitytojus.  Su šią knygą eina ir maldo paties autoriaus.

CHARLES T. RUSSELL. 

Brooklyn, N.Y.

Spalio 1, 1916 m.

 

 

——————————

STUDIJAVIMAS   I.
DIEVO  PASKIRTIEJI  LAIKAI  IR  VALANDOS.

Dievo Paskirtieji Laikai Ir Valandos. — Kodel Nepasakyta Aiškiau. —Apreikšta Tinkamu Metu. — Troškimas Pažinti Laikus Ir Valandas Pagirtinas. — Adventistų Paklydimai. — Tikrasis Laiko Pranašavimų Tikslas. — Mūsų Dabartinis Stovis. — Pasekančių Skyrių Tikslas.

STUDIJAVIMAS  II.
BIBLIJOS  KRONOLOGIJA

Kronologija Reikalinga Norint Suprasti Pranašystes. — Biblija Patiekia Būtinai Reikalingas Datas. — Nuo Adomo Sutvērimo Iki 1873 V.M. Buvo Šeši Tūkstančiai Metų. — Biblijos Kronologija Parodyta Ilgose Gadynēse. —Smulkmeniškas Jų Ištyrimas. — Nuo Sutvērimo IkiDienai, Kurioje Tvano Vandenys Išdžiuvo. — Iki Sandoros Su Abraomu. — Iki Davimui Įstatymo. — Iki Padalinimui Kanaano Tarp Giminių.—Teisējų Gadynē. —  Karalių Gadynē. — Sunaikinimo Laikas. — Iki 1873 V. M. — Kame Šita Kronologija Skirtinga Nuo Anos, Kurią Patiekē Anglų Biblijose Paminētasai Vyskupas Usher. —Tikroji Mūsų Viešpaties Gimimo Data.

STUDIJAVIMAS  III.
LAIKO  PRANAŠYSTĒS  IŠSIPILDYMAS  PIRMAME
KRISTAUS  ATĒJIME.
Dan. 9: 23-27

Septynios Dešimtys Danielio Pranašystēs Savaičių. — Kokie Išpranašautieji Įvykiai Turējo Pasirodyti Tuose Laikuose. —Mesijo Atējimo Laikas Pažymētas Ir Parodyta Kokiu Būdu Tai Turēs Įvykti. — Raktas Į Kitas Laiko Pranašystes. — Laikas Mesijo Nukryžiuojimo Pažymētas. — Specialē Malonē Izraēliui Kaipo Tautai Tesingumo Atimta, Bet Pasilieka Asmeniškai. — Švenčiausiojo Patepimas. — Vargai Siunčiami Atmestąjai Tautai.

STUDIJAVIMAS  IV.
PAGONIŲ  LAIKAI.

Kas Yra Pagonių Laikai? —Jų Pradžia; Jų Ilgumas; Jų Pabaiga 1914 V.M. —To Paties Laiko Įvykiai. — Vēlesnių Laikų Įvykiai. — Literinis Ir Simbolinis Laikas. —Atsižymēję s Vaizdas. — Dabartinē Išvaizda. — Dievo Karalystē Turi Sunaikinti Pagonių Viešpatavimą. —Todel Ji Organizuojama Pagoniškoms Valdžioms Dar Nepasibaigus, Pirm 1914 M. — Kodel Jai Priešinasi Pagoniškos Karalystēs. — Kaip Ir Kodel visi Pagaliau Su Džiaugsmu Ją Priims. — “Visų tautų Pageidaujamasis Ateis.”

STUDIJAVIMAS  V.
MŪSŲ  VIEŠPATIES  SUGRIŽIMO  IR
PASIRODYMO  BŪDAS.

Mūsų Viešpaties Antrojo Atējimo Būdo Sutikimas Su Kitomis Dieviškojo Plano Dalimis. — Kaip Ir Kada Bažnyčia Jį Matys. — Kaip Ir Kada Viešpaties Garbē Bus Apreikšta Taip, Kad Visas Kūnas Matys Ją Draug. — Pareiškimai, Kurie Atrodē Prieštaraujančiais, Pasirodo Suderinamais. — Jis Ateina “Kaip Vagis,” Ne su Matomu Pasirodymu, Bet Vistiek “Su Šauksmu” — Su “Balsais” — Ir “Garsu Didelio Trimito.” — “Jis Bus Apreikštas Ugnies Liepsnoje, Atkeršyti,” Ir Tačiaus “Jis Taip Pat Ateis,” Kaip Jis Nuējo. — Išpranašautų Laikų Svarbumas Parodytas. — Esamojo Laiko Įvykių Sandermingumas.

STUDIJAVIMAS  VI.
DIDYSIS  ŽMĒS  JUBILIEJUS.

Možes Paskelbtieji “Visų Dalykų Atnaujinimo Laikai.” —Jų Prasodējimo Data Pažymēta. — Jie Negali Prasidēti Kol Nebus Atējęs Didysis Atsteigējas. —Įstatyme Randamieji Liudijimai. — Logiškos Išvados Padarytos Iš Atskirio Ir Bendro Tų Dalykų Išnagrinējimo —Esamojo Laiko Įvykių Sandermingumas.

STUDIJAVIMAS  VII.
PARALĒŠKOS  GADYNĒS.

Žydų Amžius— Evangelijos Amžiaus Vaizdas. — Stebētinas Paralēlizmas Arba Panašumas Tarp Anų Dviejų Gadynių. — Vienok Jos Yra Atskirios. — Krikščioniškoji Gadynē Arba Tikrybē Yra Viršesnnē. — Kūniškas Ir Dvasiškas Izraēlis Palygintas. — Žymesnēs Paralēlēs Iš nagrinētos. — Laiko Paralēlēs Ypatingai Pažymētos. —Kūniškojo Izraēlio Malonēs Laikas.— Laikai Kuriuo Malonē Buvo Atimta. — Pranašų Kalbomis Priparodyta, Kad Jų Nemalonēs Laikas Buvo Tiek Pat Ilgas Kiek Ir Malonēs. — Apaštalų Liudijamas Kad Jų Atmetimo Laikas Naudojamas Pašaukimui Dvasinio Izraēlio. — Tuo Buvo Aiškiai Parodytas Evangelijos Amžiaus Ilgumas. —Biblijos Kronologijos, Jubiliejinių Liudijimų.  Pagonių Laikų Ir Kitų Pranašavimų Atitikimas Šioms Paralēlēms Neužginčijamas, Galutinas Ir Užganēdinąs.

STUDIJAVIMAS  VIII.
PIRMA  TURI  ATEITI  ELIJAS.

Kaip Šita Svarbi Pranašystē Rišasi Su Antruoju Atējimu. —Jono Krikštytojo Padarytas Dalinas Ir Vaizduojantis Išsipildymas. — Tikrasis Išsipildymas. —Regējimas Šventąjame Kalne. — Stebētini Panašumai Tarp Elijo.  Vaizdo, Ir Tikrojo Elijo. — Laikas Prisiartino. — Išvaizda. —Elijo  Pasekējas Elisiejus.

STUDIJAVIMAS  IX.
NUODĒMĒS  ŽMOGUS    ANTIKRISTAS.

Antikristas Turį Būti Išvystytas, Apreikštas Ir Ištiktas Pirm Viešpaties Dienos. — Šiam Dalykui Priešingos Nuomonēs Apsvarstytos. — Pranašingas Apibūdinimas. — Antikristo Gimimas. — Greitas Jo Išsivystymas. — Istorinis Paveikslas Atitinka Biblijos Liudijimui. — Jo Karaliavimas Klastingas. — Jo Galva Ir Burna Atižymējusi. —Jo Pasididžiavimo Ir Piktžodžiavimo Žodžiai. —Jo Klastingasis Mokslas. — Jo Naikinimas Aukščiausiojo Šventųjų. — Jo Tūkstantmetinis Karaliavimas. — Antikristas Užgautas Dvasios Kalaviju. — Jo Paskutinē Kova Ir Galas.

STUDIJAVIMAS  X.
LAIKAS  PRISIARTINO.

Niekas Nebekenkia. — Kristaus Karalystēs Į kūrimas Ir Jos Dabartinis Darbas. — Pranašavimų Liudijimai Sutinka. — Pasaulio Gudrieji Daug Mato. — Bundantieji Šventieji Mato Daug Aiškiau. — Svarbu Visiems Atvertomis Akimis Žiūrēti Į Tikrąją Pusę.

 

Return to Lithuanian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information