Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

Kasdieninē Dangiškoji Manna

KOVAS

KOVAS

Dievo ramybē, pereinanti visokią išmintį, tegul apsaugoja širdis jūsų, ir mintis jūsų, per Kristų Jezų. Pil. 4:7.

Šioje vietoje nēra nurodyta į mūsų pačių pagamintą ramybę, bet į Dievo ramybę, kuri ateina ant mūsų tada kaip mes pripażįstame Dievo galybę, gerybę, ir norą użlaikyti mūs, kaipo vaikus, prie savo dešinēs rankos. Mintys yra tokios, kad šita ramybē nuolatos apsaugoja mus, lygiai kaip koks vartininkas ir kariauja prieš kiekvieną neprietelišką rūpesčių ar baimēs użpuolimą. Ji użlaiko Krikščionio protą tokiame padējime, kad jo širdis turi taiką su Dievu, bei draugystę ir susiżinojimą su juo; ji saugoja jo mintis ir proto gabumus, pamokindama ir įtikrindama jį kaslink dieviškos galybēs, išminties ir meilēs. Z.03-8. R3128:6

KOVAS 2

Kas tik yra tiesa, kas tik yra gerbtina, ... apie tai mąstykite. Pil. 4:8.

Żmogus, kuris pritaria neteisybei arba kuris perdeda savo kalboje, tas daug ar maż darko patsai save. O kuris šveičia savo mintis ir vengia perdējimą, ir kas tam lygus, tas tokiame laipsnyje apvalo (čystyja) savo mintis ir visą savo charakterį. Nēra użtektina kad pażįstame teisybēs dalykus. Turime juos bandyti, ir tikrai suprasti iki kokio laipsnio jie yra garbēs verti, ir iškilmingi, nes norint ir Viešpats yra pridenges mūsų papeiktąsias charakteriaus dalis, ir yra priżadējes laikyti jas pridengtomis savo nuopelnu iki galo, vistiek negalime turēti simpatijos su savo nupuolusiu likimu, bet tam priešingai, turime geisti tikros kiltaširdystēs ir augščiausio laipsnio širdies čystumo, mūsų mintyse ir visuose mūsų darbuose link Dievo ir link mūsų artymų. Z. 03-9. R3129:2

KOVAS 3

Kas teisinga, ...apie tai mąstykite. Pil. 4:8.

Privalome neleisti savo mintis bēgti ant tokių dalykų, kurie nēra teisingi, ir turime pasistengti pritaikyti šitą teisingumo taisyklę prie visų mūsų minčių, żodżiu ir darbų, ir tuo pačiu laiku turime prisipratinti żiūrēti į savo artymų pasielgimus skirtingu żvilgsniu, ir ant kiek pritinka taip daryti, turime żiūrēti į juos su akimis mielaširdystēs, atleidimo, pasigailējimo ir pagelbējimo. Vienok, negalime peraštriai kritikuoti kiekvieną mintį, kurią mes priimame ir kiekvieną planą, kurį mes bandome įvykinti ir nei jokiu būdu mūsų širdis netur pritarti teisingumo ąnijų perżengimui. Z03-9. R3129:3

KOVAS 4

Visa kas nekaltinama, kas meilinga, ir kas turi gerą garsą, ... apie tai mąstykite. Pil. 4:8.

Privalome mylēti ir auginti savyje čystumą iki tokio laipsnio kad nečystumas pasirodytų mums skaudus, nuvarginantis, ir kad geistume tą panaikinti iš savo atminties, o tai galēsime atlikti vientik per nuolatinį mąstymą apie nekaltinamus daiktus, ir per pasistengimą neleisti savo minčiu ant nešvarių daiktų. Turime pażinti tikrą meilingumą, o pażinę, branginti šitą ypatybę. Kada norime mąstyti apie švariausius daiktus, tada būtinai turime pakelti savo mintis tiek augštai, kiek tas yra galima ir sulyg savo išgalējimu stengtis pamatyti kiek nors tobulojo mūsų Dievo ir mūsų Viešpaties Jēzaus Kristaus charakterio meilingumo, ant vieno ar ant kito Jezaus pasekējo, kuris tikrai seka jo pēdų atspaudomis. Z.03-9. R3129:3

KOVAS 5

Jei kas yra dorybē, jei kas yra geros šlovēs, apie tai mąstykite. Pil. 4:8.

Daiktai, kurie yra kokios vertēs arba doros verti kokios nors garbēs godonēs verti żodżiai ar darbai, arba pasiryżimai bile kurio żmogaus yra tie, prie kurių mes drąsiai galime pasilikti ir apsvarstyti, o taip darant prie mūsų priauga tokie daiktai ant kurių mes laikome savo mintis, daiktai kuriais maitiname savo naują prigimtį. Taip darydami mes pastosime daugiau ir daugiau permainyti, per atnaujinimą savo minčių, ir per prisiartinimą arčiau ir arčiau prie garbingos lygybēs mūsų Viešpaties, būsime mainomi nuo vienos garbēs ant kitos, colis po colio, żinksnis po żinksnio, biskis po biskio, prabēgant šitam gyvenimui; ir użlaikydami savo mintis tokiame stovyje ir pasilikdami vienybēje su Viešpatimi, mes būsime dalyvūs Pirmojo Prisikēlimo, kuris padarys mūs tobulais ant visados, panašume ir lygybēje Viešpaties. Z.03-9. R3129:3

KOVAS 6

Aš moku visokiame stovyje pasitenkinti. Moku būti nużemintu, moku viską apstai turēti. Pil. 4:11, 12.

Jeigu mūsų gyvenimo patyrimai yra labai margi, mes galime ateiti prie išvados, kad Viešpats mato jog yra reikalinga del mūsų augštumas ir gilumas pasisekimų tiek pat kaip ir nepasisekimų, kad tinkamai mūs pamokytų ir padarytų tinkamais del tos augštos vietos, kurią jis yra mums paskyręs ateityje. Todel mokinkimēs, taip kaip darē Apaštalas, viską turēti, o nedaleisti kad tas żemiškas turtingumas nukreiptų mus nuo pasišventimo pażadų; ir mokinkimēs būti stokojime, o vistiek nereikalauti nieko tokio ką Dievo apveizda ir išmintis nenorētų leisti, – būkite patenkintais. Z. 03-10. R3129:6

KOVAS 7

Jei mylime vieni kitus, Dievas gyvena mumyse, ir jo meile yra ištobulinta mumyse. 1 Jono 4:12.

Ar esu kuomi akyse Dievo, arba esu nieku, bus nuspręsta sulyg mano meile link jo, jo brolių, jo darbo ir link visos żmonijos, net mano priešų; taigi visa mano vertybē nēra matuojama mano żinojimu, pagarsējimu, arba iškalbumu, bet mano meile. Taigi matome, kad matuodami savo charakterį, pirmiausia turime imti meilę ir paskaityti ją uż svarbiausia bandymo jiega, ištyrimui to kiek arti prie Viešpaties mes tinkamu būdu esame prisiartinę. Kurie yra iš šventos dvasios pradēti, tie visi privalo turēti gerą ūpą. Jokiu kitu būdu negalime geriau apreikšti garbe jo, kursai pašaukē mūs iš tamsos prie savo stebuklingos šviesos, kaip per išrodymą meilēs dvasios, kasdieniniuose gyvenimo reikaluose. Z.03-56, 57. R3150:3; R3150:4; R3151:2

KOVAS 8

Dievas sudējo sąnarius kiekvieną iš kūne, kaip jis norējo. 1 Kor. 12:18.

Nē vienas iš Kristaus kūne esančių narių negali pasa­kyti kad jam nereikia kito nario; ir nē vienas narys negali sakyti kad jis neturi jokio darbo tame kūne. Po vadovyste mūsų garbingos Galvos, kiekvienas narys, kuris yra pripildytas jo Dvasios, ir trokšta jam tarnauti, ras jame darbą. Kada bus atējes laikas atlyginimo, kas żino kiek naudingumo, kuri turējo Povilas ir Apolosas bus priskaityta nusiżeminusiems, tokiems kokiais buvo Akvilas ir Priscila, kurie įvairiais būdais tarnavo ir padrąsino ir paremdavo gabiausius brolius Viešpaties darbe. Z.03-59. R3152:2

KOVAS 9

Dievas nēra neteisingas kad użmirštų jūsų darbo ir triuso ir meilēs, kurią išrodēte vardan jo, tame kad patarnavote ir tarnaujate šventiems. Ebr. 6:10.

Nē vienas Dievo vaikas, netur praleisti šitą piūties, laiką, ir jo brangiasias tarnavimo ir sandarbavimo progas, nesistengdamas pats kas diena augštai nešti karališką veliavą, ir viešai apreikšti šlovę jo kuris pavadino jį iš tamsybēs prie šviesos, arba vēl praleisti laiką nepagelbēdamas ir nesandarbaudamas su kitais, kuriuos Dievas pagal savo norą paskyrē į tokias vietas, kurios turi daugiau atsakomybēs ir progos viešai tarnauti. Z.03-59. R3152:3

KOVAS 10

Graudenkite kits kitą kas diena, pakolei yra vadinama Šiandie; kad kas iš jūsų nebūtų użkietintas per prigavyste grieko. Ebr. 3:13.

Jeigu mes pripażįstame, kad dvasiškas miegas išdalies verżasi ant mūsų, ir slaptai użmigdo mūsų dvasiškus jausmus, taip, kad Tiesa nebeturi savo įkvēpiančios galybēs mumyse, mūsų pirmiausia pareiga yra atsiduoti save maldose ir susisiekime su Dievu ir su jo Żodżiais, idant Jo pašvenčianti galybē būtų atjausta. Z.03-54. R3149:2

Nes mes esame padaryti Kristaus dalininkais, jei tik drūtai użlaikome iki galo pradżia mūsų nusitikējimo. Ebr. 3:14.

KOVAS 11

Togidel matydami kad turime tokį debesį liūdytojų aplink save, palikę visokią sunkenybę ir nusidējimą, kuris prie mūsų taip lengvai prisikabina, kantrybēje bēgkime mums paskirtąjį bēgimą. Ebr. 12:1.

Jis kurie pażįstate laimējimą savo augštojo pavadinimo, ir kurie stengiatēs bēgti tuom keliu, kuris veda prie ano laimējimo, “apsijuoskite strēnas proto savo;” pasistiprinkite ir nustatykite savo tikslus ir pastangas; atnaujinkite savo apsiēmimą; padarykite dvigubą savo uolumą; atmeskite nuo savęs nereikalingus svietiškus rūpesčius; padidinkite savo darbštumą; ir taip kaip Apaštalas ragina, bēgkite per kantrumą bēgimą jums pastatytą. Bēgkite, ne kaipo tas, kursai orą plaka, bet kaipo tas, kuris turi atsakantį tikslą, ir kuris yra labai pilnas energijos, ir yra pasirįżes użtikrinti savo pavadinimą ir išrinkimą. Z.03-54. R3149:3

KOVAS 12

Galas prisakymo yra meilē iš čystos širdies ir geros sążinēs, ir neużslēpto tikējimo. 1 Tim. 1:5.

Faktas, kad galutinas visų dieviškųjų veikimų tikslas, del mūsų ir su mumis, ir galutina visų mums duotų dieviškų pażadų svarba, yra išauklējimas meilēs, kuri yra tikra Dievolygybē, nes Dievas yra meilē turētų būti labai aiškus mūsų mintyse. Ir norint išauklēti savyje šitokią meilę, tokioje prasmēje ir tokiame laipsnyje kokį Viešpats yra paskyręs, yra reikalinga kad ta meilē išeitų iš čystos širdies, pilnai sutinkančios su Dievu ir su jo meilēs įstatymais, ir visai priešingos Priešininkui ir jo saumylystēs įstatymams. Z.00-360. R2735:1


KOVAS 13

Todel kiek iš jūsų esate tobulais, turite būti tokios minties; o jei kokiame daikte kitaip manote, Dievas tai jums apreikš; bet ant ko atējome, laikykimēs tos pačios taisyklēs. Pil. 3:15, 16.

Yra būtinai reikalinga, kad tie, kurie pasiekē stovį tobulos meilēs, būtų tikrai użsiēmę su tarnavimu Viešpačiui, guldytų savo gyvybes brolius. Tokie privalo laikyti save netiktai Dievo ir teisingumo principų atstovais, bet tur būti tikrais atstovais tų, kurie yra stiprųs Viešpatyje ir galybēje jo stiprybēs, ir tikējime jo Żodżių, kaipo gatavi ir noringi bei sugebus padrąsinti kitus, kurie bēga šitą kelionę, idant ir jie pasiektų tą didį “atlyginimą.” Z.01-10. R2755:

KOVAS 14

Kuris yra negreitas supykime, yra geresnis uż galingąjį; o kuris suvaldo savo dvase, geresnis uż tą, kuris miestus pergali. Sal. p. żod. 16:32.

Nors ir pyksmas, apsireiškiantis nekentime, piktybēje, barniuose ir nesandaroje, tur būti padētas visai į šalį nuo visų, kurie stengias būti lygūs Dievo brangiausiam Sūnui, vienok supykimas, ateinantis per teisingą rūstavimą ant visokios neteisybēs ir nuodēmēs jos įvairiuose apsireiškimuose yra pritinkamas, ir neatsiżiūrint į tai kad rūstauti galima tik labai atsargiai ir meilingai, rasime tokių atsitikimų, kuriuose būtų neteisinga neturēti ir nepanaudoti teisingos rūstybēs. Z.96-279. R2068:5

KOVAS 15

Teisingasis gyvens per tikējimą. Ebr. 10:38.

Negana to, kad tikējimas pradējo mūsų gyvenimą, bet kuomet naudodamiesi tą pačia jiega jau perējom nuo mirties į gyvenimą, turime priimti ir panaudoti visokį gerą ir naudingą dvasinį maistą, kad tuomi galētume użaugti: privalome elgtis pagal tikējimą, pasekdami Šventos Dvasios vadovyste per Tiesos Żodį.

Tikējimo gyvenimas yra asmeniškas dalykas, atsinešantis prie širdies tiek pat kaip prie galvos, ir reiškiantis daug daugiau negu tik priēmimą tokių pamokslų, kuriuos pripażįstame uż dvasiškus, ir todel uż teisingus; jis turētų supanašdinti mūs su tuo ką mes pripażinome uż tiesą: taip kad jos principai pastotų mūsų principais, ir jos priżadai būtų mūsų įkvēptojais. Z.95-92, 93. R1798:3; 1799:4

KOVAS 16

Mes żinome, kad perējome iš mirties į gyvenimą, nes mylime brolius, ... ir privalome guldyti savo gyvybę uż brolius. 1 Jono 3:14, 16.

Vienas iš paskiausių ir turbūt sunkiausių tyrimų (bandymų), tiems, kurie yra “broliais,” bus tyrimas broliškos meilēs, ir gali būti, kad po šito tyrimo, daugel tų, kurie vieną syk prabudo ir apsiginklavo, puls. Atrodo, kad daugelis prasiżengs šiame dalyke ir iš tos prieżasties bus paskaityti nevertais gausingo įējimo į Karaliją.

Tikras kryżiaus kareivis nepapeiks nei nepaniekins silpnąjį, ir tokį, kuris gali lengvai paknupti; to nedarytų nē vyriausias mūsų brolis arba Kapitonas. Bet tam priešingai, jis bus atsargesnis ir pagelbingesnis tam, kuris yra silpnas, nors ir jam labiau mēgsta kada jis randas draugystēje stipresniųjų. Z.99-88. R2453:4,5

KOVAS 17

Atimkite tada nuo jo talentą ir duokite tam, kursai turi dešimtį talentų. Nes kiekvienam turinčiam bus duota, ir jis apščiai turēs; bet iš neturinčio bus atimta net ir tas ką jis turi. Mat. 25:28, 29.

Kodel šitas vieną talentą turintįs żmogus, buvo išrinktas kaipo iliustracija šiame talentų użkasime? Taip buvo daroma kad parodżius atsakomybę tų, kurie mażiau turi - kad Viešpats nori idant ir mażiausias jam pasišventes żmogus żinotų ir vartotų talentus, kuriuos jis turi, ir kad jis nepaskaitys nekaltais tuos, kurie turi nors mażiausius gabumus tarnavimo jam, jo broliams ir jo tiesai, bet użsigina ir nenaudoja jų. Z.01-59. R2765:1

KOVAS 18

Persijuoskite strēnas savo proto, ir būkite blaivais, ir turēkite viltį iki galo apie malonę, kuri: bus duota jums apsireiškime Jēzaus Kristaus. 1 Petro 1:13.

Turēdami “persijuosę strēnas proto [ūmo] savo," ant ilgo, pastovaus, ir tikrai nustatyto pasistengimo, "būkite blaivus"; neišsigąskite iš didżiausio sujudinimo; nesiduokite ištraukti iš saves visą dvasiškąjį gaivumą, o tada tam atsitikus, įpulti į atvēsimą ir drąsos prażudymą; bet rūpestingai apsvarstykite ir pasirengkite ant ilgo ir kantraus nukentējimo visų disciplinų ir tyritikējime ir kantrume, kurie būtinai reikalingi pergalētojams, kad padarius juos vertais tų palaimų, kurios priżadētos "tiems kurie pergalēs." Bēgimas mums statytas nēra atliekamas ūmais, bet per nuolatinį “gerai darykantrybēje.” Z.03-54. R3149:3

KOVAS 19

Kaipo paklusnūs vaikai, neprisilygindami pirmesniems pageidimams neżinojimo jūsų; bet kaip tas, kuris pavadino jūs, yra šventas, taip ir jūs būkite šventi visokiame pasielgime. 1 Pet. 1:14, 15.

Nekurie Krikščionis turi klaidingas mintis, manydami kad Dievas pataisys visą jų apsiējimo būdą, ir kad Dievo vaikams daugiau nieko nereikia kaip tik pasiduoti po jo ranka: bet Petras jog taip nesako. Jis ragina mus, kad patys save pritaisytume pagal Dievišką pamokinimą. Yra kas nors daroma viduj mūsų ir aplinkui mus, o tie, kurie nieko nedaro, bet sēdi ir nieko neveikia, laukdami kol Viešpats atliks tą darbą stebuklingu budu, labai save prisigauna ir duoda šētonui pasinaudoti iš jų, o jis tą beabejonēs panaudos kad surišus jiems rankas ir kojas ir išmetus juos į tamsiausia tamsybe, su jais gali taip atsitikti, jeigu jie nepasistengs išdirbti savo išganymo su baime ir drebējimu. Z.03-55. R3150:1

KOVAS 20

Jeigu jūs pasiliekate Żodyje mano, tada esate mano tikrais mokytiniais; ir pażinsite Tiesą, o Tiesa jumis išvalnys. Jono 8:31, 32.

Dieviška Tiesa nēra kitur niekur randama kaip tik Dievo paskirtose vagose: o tuomis vagomis yra Viešpats, apaštalai ir pranašai. Pasilikti Viešpaties Żodyje, reiškia pasilikti tame moksle, kokį jų įkvēptieji raštai patiekia, ir studijuoti ir mąstyti kuomet skaitome tokius raštus; pilnai nusitikēti ant jų bei ištikimai pasielgti pagal juos. Jeigu taip pasiliksime Viešpaties Żodyje, kaipo uolūs ir tikri jo mokintiniai, tada ištikro "pażinsime Tiesą"; būsime "pastovūs tikējime", ir "būsime gatavi duoti atsakymą apie viltį mumyse esančią," "uoliai kariausirme uż tikējimą vieną kartą paduotą šventiems," "kariausime gerą kovą," "paliūdysime gerąjį išpażinimą" ir tvirtai "panešime vargus kaipo geri kareiviai Jēzaus Kristaus," net ir iki galo mūsų kelionēs. Z.03-61. R3153:5

KOVAS 21

Mylēkite neprietelius jūsų, laiminkite tuos, kurie jūs keikia; gerai darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitēs uż tuos, kurie piktai panaudoja jūs ir kurie jūs persekioja. Mat. 5:44.

Čionai yra būdas per kuri galime išmēginti tikrą savo širdies pobūdį prie tokių, kurie mums taip daro. Ar nori su linksmybe tokiems daryti gerą, ir kiek tik galēdamas pagelbēti jiems pamatyti savo klaidas ir jas apgalēti? Ar gali meilingai melstis uż juos ir kantriai nešti su jais jų silpnybes, jų neišmanymą ir neišsivystymą, ir pasistengti būti grażu pavyzdżiu, ir parodyti jiems geresnį kelią. Jei taip darai, tai neapkenti tik nuodeme, o ne tą, kuris nusideda. Visuomet turime neapkęsti nuodeme, bet niekad nereikia neapkęsti nusidējēlį. Neturime laikyti neapykantoj nē vieną, kol Dievo neklaidingasis teismas nebus pasakęs, kad nusidējēlis yra neatskiriamas nuo nuodemēs; tegul meilē valdo kiekvieną brolį. Z.91-141. R1330:6

KOVAS 22

Jei mes patys save teistumēm, nebūtumēm teisiami. Bet kuomet esame teisti, Viešpats baudżia mus, kad nebūtumēm pasmerkti su svietu. 1 Kor. 11:31, 32.

Naujų sutvērimų persitikrinimas apie laimējimus ir pralaimējimus, ir išrokavimas, kada ir kaip, ir kur, tai atsitiko bekovojant su svietu, su kūnu, ir su velniu, ištikrųjų atneš palaimą visiems, kurie apsvarstys tuos dalykus nekaltomis mintimis ir Viešpačiui patinkamu būdu. Dvasiški Izraelitai privalo gyventi kasdien ir kas valandą arti prie savo Vyriausio Kunigo. Turime nuolatos prašyti kraujo mūsų brangaus Išganytojaus nuvalymui mażiausio sążinēs sutepimo, idant tokiu būdu vestuvių rūbai, kuriuos Viešpats priskaitē mums per savo teisybe, būtų użlaikyti nesutepti, ir kad net mażiausia dēmē būtų prašalinta, ir mūsų rūbai būtų be "sutepimo ir be raukšlēs ar ko nors tam panašaus. Z.03-3, 4. R3125:4,3

KOVAS 23

Jūs didżią kovą vargų iškentējote, išdalies del to kad išgēdinimo ir vargų pavyzdżiu pastojote, ir išdalies del to kad draugais stojotēs tų, kurie taip pat buvo vartojami. Ebr. 10:32, 33.

Tvirčiausi broliai reikalauja pagelbos, padrąsinimo ir pašalpos kitų. Dievas taip patvarkē, kad mes patys nesijaustume savyje użsiganēdinę, ir matytume kad mūsų tinkamas pasirēmimas ant Viešpaties vistiek reikalauja sandarbavimo, padrąsinimo, simpatijos ir meilēs iš Viešpaties vynyčioje dirbančiųjų sandarbininkų. Kur rasime tokį, kuris, iškentęs dienos karštumą ir kokį laiką ištarnaves Evangelijos tarnyboje, dar nepritartų šitam pareiškimui? Taigi čia yra būdas, kuriuo daugelis Dievo żmonių, neturinčių gabumų ir progos tarnauti, gali stotis sandarbininkais ir pagelbininkais Evangelijos darbe. Z. 03-40. R3144:1

KOVAS 24

Aš tave nepaliksiu, nei neprastosių tave. Ebr. 13:5.

Kamgi tada reikia bijotis ar išsigąsti iš to ką żmogus gali mums daryti, arba perdaug rūpintis apie Viešpaties darbą, lyg kad šētonas ar koki kita jiega mūs perveiks? Vienok, turime įrodyti savo atsidavimą netik savo uolumu, bet lygiai ir savo pasielgimais ... todel taip turime pasielgti Viešpaties darbe, lyg kad visa atsakomybē būtų ant mūsų, bet savo širdyje turime pripażinti, kad visa svarba ir sunkumas yra pasirēmęs ant Viešpaties.

 Nesenai atgal nekursai żmogus pasakē, "Aš esu nemirtinu, kol mano darbas nebus użbaigtas;" ir galime ant to pasitikēti kad panašei yra su visais tikrai pasišventusiais Viešpačiui tarnauti, kad "brangi yra Dievo akyvaizdoje jo šventųjų mirtis." Z.03-41.

KOVAS 25

Jūs tada, mylimieji, pirm to persergēti būdami, dabokite idant, apgauti per klajojimą neišmintingųjų, neišpultumēt iš tvirtybēs savo. Bet augkite malonēje ir pażintyje Viešpaties mūsų ir Išganytojaus Jēzaus Kristaus. 2 Pet. 3:17, 18.

Atkreipdami domę į Dievo pażadus ir tikējime prisisavindami juos ir stengdamiesi pamatyti kaip tie żadējimai išsipildo mūsų gyvenime, mes augame żinojime ir tuo pačiu laiku augame malonēje, nes jeigu kiekviena to żinojimo dalis, kurią mes gauname neras vietos geroje ir teisingoje širdyje ir neįrodys atatinkamą paklusnumo bei teisingumo laipsnį, tas bus įrodymu kad dar neesame pasirengę priimti ateinantį żinojimo laipsnį, ir tokiu būdu galime būti sustabdyti arba ir sugrążinti atgal. O prażudymas żinojimo reiškia laipsnišką prażudymą malonēs, arba visišką prażudymą żinojimo nuējimą į tamsybes, pażadējimai Dievo Żodżių liekta tamsesni ir nešviesūs, ant tiek, ant kiek mūsų gerumas, arba malonē yra prażudyta svietiškume ir griekuose. Z. 03-70. R3156:4

KOVAS 26

Neesame nakties, nei tamsos. Todel nemiegokime kaip kiti. 1 Tes. 5:5, 6.

Krikščionis, kaipo mokytinis Viešpaties, kaipo mo­kinys Kristaus mokykloje, yra rengiamas użimti vietą Tūkstantmetinēje karalijoje ir dalyvauti jos garbēje, šlovēje ir nemirtinume. Taigi čia matome reikalą dażnaus pamokinimo, paeinančio iš Šventojo Rašto, kad Dievo żmones būtų pabudę; nebūtų apsnūdę, mieguisti ir kad nestovētų be darbo, nei nebūtų perdaug apsikrovę šio gyvenimo rūpesčiais, bet būtų karšti dvasēje, tarnaudami Viešpačiui. Jų pirmiausia Dievo tarnystē, yra artymiausis apsipażinimas su Dievo valia ir pasiekimas tokio dieviškai palikto pavyzdżio panašumą, kokį galime pasiekti; o antras yra tas, kad jie būtų pagelbingi ki­tiems, kurie pavadinti ant to paties siauro kelio. Z.03-70. R3156:5

KOVAS 27

Aš meldżiuosi uż juos ... kad jie vienu būtų ... kad būtų padaryti tobulais į vieną, ... kad svietas pażintų kad tu numylējai juos taip kaip mane numylējai. Jono 17 :20-23.

Su nusistebējimu mes klausiame, Kaip tai gali būti? Mūsų Viešpats Jēzus visuomet buvo tobuloje vienybēje su savo Tēvu - Sūnus, kuris garbingai išrodē Jo lygybę; bet taip nēra su mumi: mes buvome nusidējēliais, ir neturējome nieko tokio ką jis galētų mylēti. Vienok esame nuplauti, nučystyti, nors ir kiek netobuli būtų mūsų żemiškieji indai, mūsų širdys yra tobulos akyse jo, kursai gali skaityti mūsų širdis. O kada jis mato mūs su tobulomis širdimis - tobulais użmanymais - pasistengiančius pergalēti silpnybes ir netobulybes kūno sų, uoliai pasiryżusius pildyti jo valią, ir su nusiżeminimu nusitikinčius į jo parūpinimus, kuriuos jis skyrē mūsų išganymui ir išgelbējimui iš nuopuolio. Dievas żino kas yra vertas jo meilēs. Z.03-79. R3161:6

KOVAS 28

Panešk vargus kaipo geras kareivis Jēzaus Krisstaus. 2 Tim. 2:3.

"Tikras kareivis nesiginčyja delei savo likimo. Pirma negu jis įstojo tarnybon, jis manē kovoti uż tēisybę ir teisinguma. Jis yra pilnai įsitikrines ir nepaiso jokio peikimo. Jis bus gatavas viską panaudoti, ir norēs būti panaudotu savo tarnybos apgynimui."

"Yra garbingas darbas tarnauti Kristui teisingai ir pilname ištikimume. Tikrai turime neapsakomą dżiauksmą būti teisingoje pusēje, żinodami kad uż to karo lauko ir tamsybēs pakalnēs randasi pilniausis įējimas į linksmybe ir taika triumfuojančio karalių Karaliaus. Šitokią viltį turēdamas, nē vienas netur pasibaisēti kovos šarvų, nē vienas netur prażudyti drąsą baisiame priešo įniršime, niekas netur drebēti żinodamas, kad użeina badas, troškimas, nuogumas, żaizdos, arba mirtis." Z.03-84. R3162:6; 3163:1

KOVAS 29

Iš malonēs esate išganyti per tikējimą; ir tai nēra iš jūsų: bet yra dovana Dievo. Epez. 2:8.

Būdami nupuolusios padermēs nariais, mes neturējome gabumų atlikti bile kokį darbą, kurį mūsų šventas Die­vas galētų priimtį. Todel mūsų dabartinē pastova, kaipo naujų sutvērimų, nēra tai sekmē nieko tokio ką senasis sutvērimas padarē ar galējo padaryti. Nēra tai iš mūsų, bet yra Dievo dovana. Turime aiškiai suprasti šį mokslą, kitaip mes nuolat būsime puolimo pavojuje.... Apaštalas visai nesako kad naujasis sutvērimas išsivystē iš senojo, bet įrodo ir stengias įtikinti mūs, kad tai yra tikrai naujas ir atskiras sutvērimas. Mes esame sutverti Kristuje Jēzuje, Dievo rankų darbas - prirengti geriems darbams, o ne per gerus darbus. Z.03-90. R3166:4

KOVAS 30

Todel matydami kad visi daiktai bus ištirpyti, kokiais żmonēmis jūs turētumēt būti šventuose użsilaikymuose ir dievotume. 2 Pet. 3:11.

Ištikro Dievo-lygybēje netilpsta jokio pażeidingo kalbējimo, jokio nedoro ir nešvento pasielgimo, jokio neišti­kimo arba pasipriešinančio darbo. Dabokimēs kad tie dalykai būtų toli nuo visų, kurie vadinasi Kristaus vardu, tikrybēje ir tiesoje. Neużmirškime kas diena sulyginti savo rokundus su Viešpačiu, ir persitikrinkime kad jokis tuščias żodis nestovētų prieš mūs, uż kurį nebūtumēm persiprašę, ir kuris nebūtų mums atleistas. Jeigu kas diena išduodame Dievui atskaitą, ir reikalaujame jo malonēs bei didesnēs galybēs pergalēti kiekvieną pasekančia dieną, tada esame pasirengę išlaikyti tyrimą ir būsime pagirtinais ir priimtinais akyse Dievo per Kristų. Z. 96-33. R1938:

KOVAS 31

Kovok gerą tikējimo kovą, nusitverk amżinąjį gyvenimą, ant ko pašauktas esi, ir esi išpażinęs gerą išpażinimą po akių daugel liūdininkų. 1 Tim. 6:12.

Neżiurēdami ar mūsų kova būtų daugiausiai vieša, arba privatiška, vistiek turime turēti kovą; ir dar daugiau, turime żengti pirmyn ir pergalēti, nes kitaip mūsų Viešpats negalēs paskaityti mūs "pergalētojais."

Mes visi turime atsiminti dar ir kitą dalyką, kad Viešpats, apskaitliuodamas mūsų darbą, greičiau żiūrēs į dvase, kurioje mes atlikom, tą darbą, negu į tai ką mes savo pastangomis nuveikēm. Įsižiūrēdami į tuos dalykus, dabokimēs kad atliktume visą į mūsų rankas patekusį darbą, netiktai su pajiegą, bet kad kiekvienas mūsų aukavimas ir davimas Viešpačiui ir ant jo darbo, būtų pilnas meilēs ir pasišventimo, kuri Viešpats ištikrųjų pagirtų; viską turime atlikt iš meilēs, mylēdami jį ir tuos kurie yra jo, o ne delei niekingos garbēs. Z. '03-91.  R3166:3

 

 

JanuarySausis - FebruaryVasaris - MarchKovas - AprilBalandis - MayGeguzis - JuneBirżelis - JulyLiepos - AugustRugpiütis - SeptemberRugsejis - OctoberSpalius - NovemberLapkritys - DecemberGruodis

Return to Lithuanian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information