Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation


ŠEŠĒLIAI   ŠVENTOSIOS
ŠĒTROS

Geresniųįų   Aukų

 

Rankvedis

— DEL—

KARALIŠKOS  KUNIGIJOS
“TYRINĒNIMAI RAŠTUOSE”

 

PRIEDAS  PRIE  5-TO TOMO

Karaliui  Karalių Viešpačiui  Viešpačių

Ant naudos

DĒL JO PASIŠVENTUSIŲ ŠVENTŲJŲ

Laukiančių priēmimo į sunus Dievo

— ir —

“VISŲ     KURIE     KIEKVIENOJ     VIETOJ     ŠAU-

KIAS      PAS       PONĄ     DIEVĄ”,

“TIKĒJIMO       ŠEIMYNAI”,

— ir — 

“DUSAUJANČIŲ SUTVĒRIMŲ, VARGSTAN-

ČIŲ  IR LAUKIANČIŲ  APSIREIŠ-

KIMO  DIEVO VAIKŲ”.

ŠITAS     DARBAS     YRA     PAŠVĚSTAS.

 “Idant ant šviesos parodyčiau visiems, kokia yra
draugystē paslēptinēs, paslēptos nuo am żių
Dievuje”, “kuri mums apstingai nudalyjo
visikioj  išmintyj   ir   prote,   apreiškęs
mums paslēptinę savo valios, pagal
pasimēgimą savo, kurį buvo nulē-
Měs Savyje: idant Išsipildżius

tpilnumui čēsų, suglaustų 
drauge visus daiktus 

Kristuje.”
Epez.
3:4, 5, 9; 1:8 - 10.

(Originally Published in 1881)

The Tabernacle in the Wilderness

Kiekvienam  Protaujančiam   Krikščioniui 

Reiktų  Skaityti

Mokytojaus  Rusell’o

Knygas

TYRINĒJIMAS ŠV. RAŠTUOSE.

“Atsienant ant šio veikalo pirmos dalies Laikraštis “The Atlanta Constitution” redaktoriškai sako:

“Yra negalima šitą skaiyyti ir  rašytojį nemylēti neigi patēmyti jo stebuklingus Išrišimus didżias paslēptinias, kurias mus kibeliavo visą musų amżių.  Retai yra atrandama giminē kurios mylimi nēra prażuvę, kuriē mirē laukan įtikētos Bażnyčios — laukan Išganymo Plianui, ir jeigu Kalvinizmas yra teisingas laukan nuo visos vilties ir vidurį amżinų kančių ir nusiminimo.”

“Šitą patēmyjimą verta knyga neduoda nusakymų, kurie nēra gerai paremti Šv. Rašte ta yra pastatyta akmenį ant akmens ir ant kożno akmens yra tekstas kas rodo, kad ir użsibudavojo kaipo Dievo Meilēs, Malonēs ir Išminties piramide.”

“Nerasime nieko Biblijoj ką šitos knygos autorius użgintų arba abejotų.  Bet yra daug tekstų kurios jis apšviečia ir użtvenkia su šviesa katra matomai atidengia tą Išpażinimą.”

Šita knyga yra perdalyta 6 dalimis, 3000 puslapių.  Yra aprupinta per “BIBLE AND TRACT SOCIETY,” 119 Federal St., Pittsburgh, Pa.

 

I n ž a n g a

Pirma laida šios knygos Išējo 1881 m., o palaiminiamas Dievo buvo patēmytas, išrodē jog buvo labai naudinga del susirinkimo, del kurio ji ypatingai buvo prirengta, t. y. — del “Karališkos Kunigijos.”  Daug iš tų susirinkimo narių liudijo, buk tai, kaip pirštas Dievo, jiems išaiškino reiškimą Seno ir Naujo Įstatymo — Biblijos typus, taip kaip niekas kitas iki šiolia, ir kad tokiu budu ta knygutē  parodē jiems kelia savę pasiaukavimo, nuvesdama juos prie tikro żenklinimo Šventraščio išsireiškimo — “Statykite savo kunus gyvomis aukomis.”  “Pripildykite paskutinius kentējimus Kristaus.”  “Jai mes su juo kenčiame, tai su juo ir Karaliausime,”  Išeikime todel pas jį uż stovyklos, nešdami su juo apgēdinimus;” be to randasi dar daug kitų Šv. Rašto pasąkymų, kurie sujungia Viešpatį ir jo żmones “taip kentējimuose dabartinio laiko, kaip ir garbēje kuri ateina.”

Rašytojas dżiaugēsi iš to, ir maldose prašē Dievo palaimos ant šitos naujos laidos, kuri iš prieżasties kad spauda nuo metalinēs klišēs buvo neatbutinai reikalinga, buvo susidēvējusi, ir musų noras buvo ją pritaikinti prie ŠVENTO RAŠTO IŠGULDINĒJIMO TOMŲ, nes tinkamai šią knygutę galima paskaityti uż priedą ir tolesnį tęsima penktos tomos minēto veikalo, atskirta tiktai del parankumo.  Šale spaudimo permainų ir pridējimo vieno perskyrimo, ir atmainimo ke[6] letą żodżių, idant geriaus butų išreikšti mintis, čia nesiranda kitų permainų.

Supratimas čionai paduoto dalyko Išaiškinto šioje knygutēje išrodo kad buvo iš dangaus, “pamokintas paties Dievo,” laike kada šviesa buvo neatbutinai reikalinga prie pilno ir aiškaus supratimo Pliană Amżių.  O tie, kurie jau likosi laimintais nurodymais, kuriuos jie randa šioje knygutēje, ir kiti, kurie dar be abejonēs bus lygiai palaimintais, mes tikimēs, visi apsvarstys kad jie yra taipgi “pamokinti Dievo;” privalo patēmyti, kad rašytojas yra pasistengęs paremti Šventu Raštu kiekvieną darodymą, ir kiekvieną pamokinimą; ir jus nēra nieko aiškinęs pats iš savęs; bet taip kaip jis gavo nuo Viešpaties per Jo Żodį ir Jo Dvasę, vien tik tą jis perstatē — ir tam yra prirodymų — ir tai bus aišku tiems, kurie turi ausis girdējimui.

Stropus tyrinētojas, pripażins, kad sutinkantis pritaikymas typų čionai paduotas teisingu budamas, patvirtina visą Pliana Amżių, butent, išteisinimą, pašventimą ir pagerbimą pirmiaus Bażnyčios, ir po to pataisymą kiekievieno kuris tiktai norēs, visų tautų ant żemēs.  Todel matote kokios garbingos Evangelijos raktu yra šita knygutē.

Mielas skaitytojau, jaigu tik daiktai kurie čia paduoti atsišaukia į tavę kaipo teisybē, ištikrųjų jie tavę pabudins prie energijos ir uolumo paaukauti żemišką, įtekmę, idant įgytų laimējimą aukštojo pavadinimo; — idant tau butų galima stotis vienu iš tu karališkų kunigų, kurie jau trumpu laiku bus suvienyti su tuo didżiu “Vyriausiu Kunigu musų Išpażinimo” tame pra[7] kilname darbe laiminti dusaujančius sutvērimus.  Ir jei per tyrinējimą tų tiesų, apturēsi palaimą ir liksies dalininkų jų dvasios, norēsi paduoti ir kitiems, šitą atgaivinimo kieliką, kurie lygiai kaip ir tu reikalauja tokio padrutinimo savo alpstančioms širdims.  O jeigu tu nori sandarbiauti šitoje tarnystēje, patirsi kad jau yra prirengta del tavęs daugiau šitų knygučių uż labai mażą kainą — uż tuziną arba šimtą.  Kiekvienas kuris peni savę prie stalo Viešpaties, yra vardą turįs ir tiesą dalyvauti tarnystēje, — kaipo “Sandarbininkas Dievo.”  Krikščioniškoje meilēje.

Jesų brolis ir tarnas Kristuje,
Charles T. Russell.

Allegheny, Pa.,

Kovo mēnesio, 1881

 

Turynis - Inzanga - Skyrius 1 - Skyrius 2 - Skyrius 3
Skyrius 4
Skyrius 5 - Skyrius 6 - Skyrius 7 - Skyrius 8
Index

Return to Lithuanian Home Page

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information