Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

STUDIER I SKRIFTEN

Tredjie Delen - Tillkomme ditt rike

(Click on chapter number to go to text.)

Foreword INNEHÅLL.
Kapitlet 1 TILLKOMME DITT RIKE.
Kapitlet 2 “ÄNDENS TID ELLER HANS FÖRBEREDELSES DAG.” –Daniel 11
Kapitlet 3 DAGAR AF VÄNTAN EFTER RIKET. –Daniel 12
Kapitlet 4 HELGEDOMENS RENANDE. 2300 DAGAR. –Dan. 8:10-26
Kapitlet 5 SKÖRDETIDEN.
Kapitlet 6 SKÖRDEARBETET
Kapitlet 7 FÖRSAMLINGENS FÖRLOSSNING OCH UPPHÖJELSE.
Kapitlet 8 ISRAELS ÄTERUPPRÄTTANDE.
Kapitlet 9 ISRAELS ÄTERUPPRÄTTANDE.
Kapitlet 10 VITTNESBÖRDET FRÅN GUDS STENVITTNE OCH PROFET, DEN STORA PYRAMIDEN I EGYPTEN.
Index  

 

STUDIER I SKRIFTEN

 

DE RÄTTFÄRDIGAS STIG ÄR SÅSOM LJUSET AF DEN UPPGÅENDE 

SOLEN, SOM LYSER MER OCH MER, TILL DESS 

DAGEN HAR NÅTT SIN HÖJD.”

 

TREDJIE DELEN.

 

 

Tillkomme ditt rike.

 

Ofversättning från 195:e tusendet.

 

“MEN RIKE OCH VÄLDE OCH STORHET UTÖFVER ALLA RIKEN

UNDER HIMMELEN SKALL GIFVAS AT DEN HÖGSTES

HELIGA FOLK. DESS RIKE SKALL VARA ETT EVIGT 

RIKE, OCH ALLA VÄLDEN SKOLA TJÄNA OCH 

LYDA DET.” Dan 7:27, Upp. 5:10.

 

 

INTERNATIONELLA BIBELSTUDIESÄLLSKAPET,

BROOKLYN, N.Y., U.S.A. OCH ÖREBRO, SVERIGE.

LONDON, BARMEN, MELBOURNE, KÖPENHMN,

KRISTIANIA, CONVERS.

 

Konungen öfver alla konungar och Herren

öfver alla herrer,

 

till tjänst för

 

hans invigda helgon,,

 som vänta efter barnaskapet,

 

och för

 

alla dem, som på hvarje ort åkalla Herren,

 

trons husfolk”,

 

och för 

 

den suckande skapelsen, som våndas

och bindar eftger Guds barns uppenbarelse,

 

är detta arbete tillägnadt.

 

 

Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet,

som från världens begynnelse har varit fördold i Gud.”

”Hvilken han har låtit öfverflöda till oss i all vishet

och förstånd, i det att han för oss har kungjort

sin viljas hemlighet, efter sitt välbehag, hvil-

ket han har föresatt sig inom sig själf,

på det han i hushällningen vid ti-

dernas fullbordan mätte sam-

manfatta allting under ett 

hufvud, Kristus.”

 

Ef. 3:4, 5, 9; 1: 8 –10

 

 

STUDIER I SKRIFTEN

 

Kristna människor blifva alltmer och mer vakna för det faktum, att en stor tidvåg af otro bryter fram öfver kristenheten, icke en sådan hädisk ateism, som företräddes af Thomas Pain och Robert Ingersoll, utan den mera förfinade otro, som framträder i vår tids lärdom, hvilket gör faran så mycket mera försåtlig.

Förhållandet är, att icke blott de större högskolorna undergräfva tron hos de mera bildade, utan de allmänna skolböckerna, och i synnerhet de, som brukas i läroverken, inskärpa likaledes misstroende för bibeln, gensägelse mot dess läror. Om en vår tids akademisk medborgare skulle färklara sin tro på skriftens inspiration, skulle detta bringa honom hans kamraters hån – ett hån, som få ville vara föremål för eller kunde uthärda. På sin höjd skulle ett fåtal påträffas, som förklarade, att de trodde, att Jesus och hans apostlar voro uppriktiga, ehuru de begingo ett groft misstag, när de anförde från gamla testamentet såsom varande inspireradt.

En sådan tro på Jesus och hans apostalar är ingen tro alls, ty om vår tids “högre kritici” äro visa nog att förstå, nä och hvar Herren och hans apostlar togo miste i sina anföranden från gamla testamentet, då äro dessa vår tids visa män lämpliga att blifva våra ledare – inspirerade än Jesus och hans apostlar.

Då vårt sällskap inser behofvet, söker det med all sin makt att hejda floden och lyfta upp Herrens “banér för FOLKET”. Det har utgifvit en serie bibelstudier (hvaraf denna del är en) för kristna människor af alla samfund att brukas såsom en hjälpande hand för alla förvirrade frågare, med hvilka dessa böcker, genom Guds försyn, må komma i beröring. De lämnas til kostnadspris och [ii] kunna fås direkt från sällskapets förlag eller af dess kolportörer, som efter hand sprida dessa hjälpande hander nar och fjärran.

 Såsom en kristen man eller kvinna har du barn eller släktingar, grannar eller vänner, öfver hvilka du utöfvar inflytande, och som kanske bedja om råd, sägande: ”Huru kunna vi veta, att det finnes en Gud?” eller ”Hvilka bevis hafva vi för att bibeln är inspirerad?” Det är icke längre vist att kalla detta oföståndiga frågor, ej beller att säga: ”Är du en tviflare?”

Huru kompetent du än måtte vara att besvara dessa frågor samt ett tjogtal andra, kanske du icke har den behöfliga tiden eller tillfälle därtill. Huru lämpligt att då gå till din bokhylla, taga ned den med hänsyn till ämnet passande delen ock säga till den frågande: Sitt ned och läs detta, och hela frågan skall fullt och tillfredsställande vara besvarad, och om dina tvifvel nägonsin mera uppstå, kom då åter och läs detsamma på nytt.

Möjligen är du medlem af epworthförbundet, kristna endeavorföreningen eller någon baptistisk ungdomsförening och kanske uppmans till att kort afhandla något bibliskt ämne. Huru lämpligt att då utvälja en af dessa studier (som afhandla nästan alla ämnen) och att däri finna de passande skriftställena citerade. Predikanter använda dem på detta sätt, när de förbereda särskilda predikningar och föredrag.

Vi inbjuda kristna människor af alla samfund att förena sig med oss i verket att räcka dessa ”hjälpande händer” till det uppväxande släktet. En enda vän eller släktinge, som blifvit räddad från tvifvel eller otro, skulle uppväga kostnaden af dessa studier ett tusen gånger.

Internationella Bibelstudiesällskapet.

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information