Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Andra Delen - Tiden är nära.
(Click on chapter number to go to text.)

Foreword  
KAPITLET 1

SÄRSKILDA TIDER OCH STUNDER FASTSTÄLLDA AF GUD.

KAPITLET 2 BIBELKRONOLOGI
KAPITLET 3 TIDSPROFETIANS UPPFYLLELSE VID KRISTI FÖRSTA TILLKOMMELSE. Dan 9:23-27.
KAPITLET 4 HEDNINGARNAS TIDER.
KAPITLET 5 SÄTTET FÖR VÅR HERRES ÅTERKOMST OCH UPPENBARELSE.
KAPITLET 6 JODENS STORA JUBELÅR.
KAPITLET 7 DE PARALLELLA NÅDESHUSHÅLLNINGARNA.
KAPITLET 8 ELIA SKALL FÖRST KOMMA.
KAPITLET 9 SYNDENS MÄNNISKA--ANTIKRIST.
KAPITLET 10 TIDEN ÄR NÄRA.
Index  

 

STUDIER I SKRIFTEN

 

ÄDE RÄTTFÄRDIGAS STIG ÄR SÅSOM LJUSET AF DEN UPPGÅENDE 

SOLEN, SOM LYSER MER OCH MER, TILL DESS 

DAGEN HAR NÅTT SIN HÖJD.”

 

ANDRA DELEN.

 

Tiden är nära.

 

Ofversättning från 1270:e tusendet.

 

“TIDER AF VEDERKVICKELSE SKOLA KOMMA FRÅN HERRENS

NÄRVARO; OCH HAN SKALL SÄNDA JESUS KRISTUS . . .

HVILKEN HIMLARNA MÅSTE BEHÅLLA INTIL

 

TIDERNA FÖR ALL TINGS ÅTERSTÄLLELSE,

 

OM HVILKA GUD FRÅN VÄRLDENS BEGYNNELSE HAR TALAT

GENOM ALLA SINA HELIGA PROFETERS MUN.” “I, MINA 

BRÖDER, ÄREN ICKE I MÖRKER, SÅ ATT DEN

DAGEN SKALL ÖFVERFALLA EDER SÅ-

SOM EN TJUF”. APG. 3:19-21,

ENG. ÖFV.; 1 TESS. 5:4.

 

INTERNATIONELLA BIBELSTUDIESÄLLSKAPET,

BROOKLYN, N.Y., U.S.A. OCH ÖREBRO, SVERIGE.

LONDON, BARMEN, MELBOURNE, KÖPENHMN,

KRISTIANIA, CONVERS.

 

 

Konungen öfver alla konungar och Herren

öfver alla herrer,

 

till tjänst för

 

hans invigda helgon,,

 som vänta efter barnaskapet,

 

och för

 

alla dem, som på hvarje ort åkalla Herren,

 

trons husfolk”,

 

och för 

 

den suckande skapelsen, som våndas

och bindar eftger Guds barns uppenbarelse,

 

är detta arbete tillägnadt.

 

Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet,

som från världens begynnelse har varit fördold i Gud.”

”Hvilken han har låtit öfverflöda till oss i all vishet

och förstånd, i det att han för oss har kungjort

sin viljas hemlighet, efter sitt välbehag, hvil-

ket han har föresatt sig inom sig själf,

på det han i hushällningen vid ti-

dernas fullbordan mätte sam-

manfatta allting under ett 

hufvud, Kristus.”

 

Ef. 3:4, 5, 9; 1: 8 –10

 

 STUDIER I SKRIFTEN

Kristna människor blifva alltmer och mer vakna för det faktum, att en stor tidvåg af otro bryter fram öfver kristenheten, icke en sådan hädisk ateism, som företräddes af Thomas Pain och Robert Ingersoll, utan den mera förfinade otro, som framträder i vår tids lärdom, hvilket gör faran så mycket mera försåtlig.

Förhållandet är, att icke blott de större högskolorna undergräfva tron hos de mera bildade, utan de allmänna skolböckerna, och i synnerhet de, som brukas i läroverken, inskärpa likaledes misstroende för bibeln, gensägelse mot dess läror. Om en vår tids akademisk medborgare skulle färklara sin tro på skriftens inspiration, skulle detta bringa honom hans kamraters hån – ett hån, som få ville vara föremål för eller kunde uthärda. På sin höjd skulle ett fåtal påträffas, som förklarade, att de trodde, att Jesus och hans apostlar voro uppriktiga, ehuru de begingo ett groft misstag, när de anförde från gamla testamentet såsom varande inspireradt.

En sådan tro på Jesus och hans apostalar är ingen tro alls, ty om vår tids “högre kritici” äro visa nog att förstå, nä och hvar Herren och hans apostlar togo miste i sina anföranden från gamla testamentet, då äro dessa vår tids visa män lämpliga att blifva våra ledare – inspirerade än Jesus och hans apostlar.

Då vårt sällskap inser behofvet, söker det med all sin makt att hejda floden och lyfta upp Herrens “banér för FOLKET”. Det har utgifvit en serie bibelstudier (hvaraf denna del är en) för kristna människor af alla samfund att brukas såsom en hjälpande hand för alla förvirrade frågare, med hvilka dessa böcker, genom Guds försyn, må komma i beröring. De lämnas til kostnadspris och [ii] kunna fås direkt från sällskapets förlag eller af dess kolportörer, som efter hand sprida dessa hjälpande hander nar och fjärran.

Såsom en kristen man eller kvinna har du barn eller släktingar, grannar eller vänner, öfver hvilka du utöfvar inflytande, och som kanske bedja om råd, sägande: ”Huru kunna vi veta, att det finnes en Gud?” eller ”Hvilka bevis hafva vi för att bibeln är inspirerad?” Det är icke längre vist att kalla detta oföståndiga frågor, ej beller att säga: ”Är du en tviflare?”

Huru kompetent du än måtte vara att besvara dessa frågor samt ett tjogtal andra, kanske du icke har den behöfliga tiden eller tillfälle därtill. Huru lämpligt att då gå till din bokhylla, taga ned den med hänsyn till ämnet passande delen ock säga till den frågande: Sitt ned och läs detta, och hela frågan skall fullt och tillfredsställande vara besvarad, och om dina tvifvel nägonsin mera uppstå, kom då åter och läs detsamma på nytt.

Möjligen är du medlem af epworthförbundet, kristna endeavorföreningen eller någon baptistisk ungdomsförening och kanske uppmans till att kort afhandla något bibliskt ämne. Huru lämpligt att då utvälja en af dessa studier (som afhandla nästan alla ämnen) och att däri finna de passande skriftställena citerade. Predikanter använda dem på detta sätt, när de förbereda särskilda predikningar och föredrag.

Vi inbjuda kristna människor af alla samfund att förena sig med oss i verket att räcka dessa ”hjälpande händer” till det uppväxande släktet. En enda vän eller släktinge, som blifvit räddad från tvifvel eller otro, skulle uppväga kostnaden af dessa studier ett tusen gånger.

 

Internationella Bibelstudiesällskapet.

 

FÖRSTA KAPITLET.

SÄRSKILDA TIDER OCH STUNDER FASTSTÄLLDA

AF GUD.

Guds fastställda tider och stunder. --  Hvarför de icke äro mera tydligt framställda. – I rätt tid uppenbarade. – Allvarlig önskan att lära känna tiderna och stunderna lofvärd. – Misstag af adventister. – Det verkliga syftemålet med tidsprofetiorna. – Vår nuvarande ställning. – Syftemålet med efterföljande kapitel. ...................................... 9

ANDRA KAPITLET.

BIBELKRONOLOGI

Kronologi nödvändig för att förstå profetian. – Oumbärliga data (årtal) försedda i bibeln. – Från Adams skapelse till år 1873 e. K. var det sex tusen år. – En framställning af bibelkronologien i stora tidsperioder. – Utförlig underkökning däraf. – Från skapelsen till den dag, då floden var uttorkad. – Till det Abrahamitiska förbundet. – Till lagens utgifvande. – Till Kanaans delning bland stammarna. – Domareperioden. – Konungaperioden. – Ödeliggandets period. – Till år 1873 e. K. – Hvari denna kronologi skiljer sig från biskop Ushers, som är införd i engelska biblar. – Det verkliga årtalet för vår Herres födelse. ...................................... 31

TREDJE KAPITLET.

TIDSPROFETIANS UPPFYLLELSE VID KRISTI

FÖRSTA TILLKOMMELSE.

Dan 9:23-27.

De sjuttio veckorna i Daniels profetia. – Händelser förutsagda att äga rum inom den tiden. – Tiden för Messias’ tillkommelse angifven och en princip fastställd genom det sätt, på hvilket detta skett. – En nyckel till andra tidsprofetior. – Tiden för Messias’ korfästelse angifven. – Den särskilda ynnesten mot Israel såsom ett folk afkortad i rättfärdghet men förlängd mot enskilda. – Smörjandet af det allraheligaste. – Nöd utgjuten öfver det ödelagda. ...................................... 61

FJÅRDE KAPITLET.

            HEDNINGARNAS TIDER.

Hvad som förstås med hedningarnas tider. – deras början. – deras längd. –  Deras slut  år 1914 e. K. – Därmed sammanlänkade händelser. – Efterföljande händelser. – Bokstaflig och symbolisk tid. – En underbar typ. – Nuvarande tecken. – Guds rike kommer att störta den hedniska styrelsen. – Alltså organiserad, förrän denna slutar. – Före år 1914 e. K. – Hvarför de hedniska rikena göra mostånd. – Huru och hvarför alla till slut skola mottaga det med glädje. – Alla folks åstundan skall komma. ......................................71

FEMTE KAPITLET.

SÄTTET FÖR VÅR HERRES ÅTERKOMST OCH UPPENBARELSE.

Öfverensstämmelse mellan sättet för vår Herres andra tillkommelse och andra drag af den gudomliga planen. – Huru och när församlingen skall se honom. – Huru och när Herrens härlighet skall så uppenbaras, att allt kött skall tillsammans se den. – Skenbart mot hvarandra stridande framställningar visas vara öfverensstämmande. – Han kommer “såsom en tjuf”, icke med yttre tecken – och dock med “rop” – med “röster” – oc med den stora basunens ljud. – Han skall uppenbaras i“eldslåga för att hämnas”. – Och likväl skall han så komma, som han bortgick. – Betydelsen af profetisk tid isamband härmed visad. – Huru närvarande tecken öfverensstämma med allt deta. ......................................103

SJÄTTE KAPITLET.

JODENS STORA JUBELÅR.

”Tiderna fär alltings återställelse” färutsagda af Mose. – Årtalet för deras början angifvet. – De kunna icke börja, förrän den store återställaren har kommit. – Bevis ur lagen. – Bestyrkande vittnesbörd ur profeterna. – Logiska slutsatser dragna från dessa, betraktade hvar för sig och tillsammans. – Nuvarande teckens öfverensstämmelse med detta.......................................177

SJUNDE KAPITLET.

DE PARALLELLA NÅDESHUSHÅLLNINGARNA.

Den judiska åldern en typ för evangelieåldern. – Märklig parallellism eller motsvarighet mellan de två hushållningarna. – Dock äro de skilda. – Den kristna tidens, antitypens, öfverlägsenhet. – Det köttsliga och det andliga Israel som motsatser. – Framstående paralleller undersökta. – Tidsparalleller särskildt betraktade. – Perioden fär ynnest mot det köttsliga Israel. – Tiden för deras afskärande frå ynnest. – Perioden för ogunst visad ur profetian vara lika lång som ynnestperioden. – Apostoliskt vittnesbörd om att deras ogunstperiod utgör perioden för det andliga Israel höga kallelse. – Längden af evangelieåldern sålunda indirekt men klart visad. – Bibelkronologiens, jubelårsvittnesbördets, hedningatidernas och andra profetiors harmoni med lärdomarna i dessa paralleller oemotsäglig, afgörande och tillfredsställande......................................207

ÅTTONDE KAPITLET.

ELIA SKALL FÖRST KOMMA.

I hvilket förhållande denna viktiga profetia står till Kristi andra tillkommelse. – En partiell och typisk uppfyllelse i Johannes döparen. – Den verkliga uppyfyllelsen. – Synen på det heliga berget. – Märkliga motsvarigheter mellan Elia, typen, och den antitypiske Elia. – Tiden är nära. – Utsikten. – Elias efterträdare, Elisa......................................257

NIONDE KAPITLET.

SYNDENS MÄNNISKAANTIKRIST

Antikrist måste utvecklas, blifva uppenbar och slagen före Herrens dag. – En motsatt uppfattning rörande detta ämne betraktad. – Profetisk beskrifning öfver antikrist. – Hans födelse. – Hans snabba utveckling. – Världshistoriens och bibelns beskrifning öfver honom öfverensstämma. – Hans rike en efterapning. – Hans märkvärdiga hufvud och mun. – Hans stora pösande hädelser. – Hans hädiska läror. – Huru han utpinat den Högstes heliga. – Hans tusenåriga regering. – Antikrist slagen med andens svärd. – Hans dödskamp.......................................277

TIONDE KAPITLET.

TIDEN ÄR NÄRA

Ingenting ligger emellan. – Upprättandet af Kristi rike det verk, som nu pågår. – Profetians vittnesbörd harmoniskt. – De världvisa se mycket. – De vakande helgonen se mera klart. – Vikten af för alla att öppna ögonen i rätt riktning......................................375

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information