Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Sjätte Delen - Den Nya Skapelsen
(Click on chapter number to go to text.)

Foreword  
Kapitlet 1 “I BEGYNNELSEN.”
Kapitlet 2 DEN NYA SKAPELSEN.
Kapitlet 3 DEN NYA SKAPELSENS KALLELSE.
Kapitlet 4 DEN NYA SKAPELSEN FÖRBUTBESTÄMD.
Kapitlet 5 DEN NYA SKAPELSENS ORGANISATION.
Kapitlet 6 SKICK OCH FÖRORDNINGAR INOM DEN NYA SKAPELSEN.
Kapitlet 7 DEN NYA SKAPELSENS LAG.
Kapitlet 8 DEN NYA SKAPELSENS SABBAT ELLER HVILA.
Kapitlet 9 DEN NYA SKAPELSENS DOM.
Kapitlet 10 DEN NYA SKAPELSENS DOP.
Kapitlet 11 DEN NYA SKAPELSENS PÅSK
Kapitlet 12 ÄKTENSKAPLIGA OCH ANDRA FÖRMÅNER OCH FÖRPLIKTELSER FÖR DEN NYA SKAPELSEN.
Kapitlet 13 DEN NYA SKAPELSENS FÖRÄLDRA-FÖRPLIKTELSER.
Kapitlet 14 HVARJEHANDA JORDISKA FÖRPLIKTELSER FÖR DEN NYA SKAPELSEN.
Kapitlet 15 DEN NYA SKAPELSENS FIENDER OCH ANFÄKTELSER.
Kapitlet 16 DEN NYA SKAPELSENS NUVARANDE ARF.
Kapitlet 17 DEN NYA SKAPELSENS UPPSTÅNDELSEARF.
Index  

 

STUDIER I SKRIFTEN

 

DE RÄTTFÄRDIGAS STIG ÄR SÅSOM LJUSET AF DEN UPPGÅENDE 

SOLEN, SOM LYSER MER OCH MER, TILL DESS

DAGEN HAR NÅTT SIN HÖJD.”

 

SJÄTTE DELEN.

 

Den nya skapelsen.
Sjätte Delen

 

Tredje svenska upplagan

 

“SÅ KÄNNA VI NU FRÅN DENNA STUND INGEN EFTER
KÖTTET; OCH OM VI ÄN HAFVA KÄNT KRISTUS EFTER
KÖTTET, SÅ KÄNNA VI HONOM NU MERA ICKE
SÅ. ALLTSÅ, OM NÅGON ÄR I KRISTUS, SÅ
ÄR HAN EN NY SKAPELSE; DET GAMLA
ÄR FÖRGÅNGET, SE, ALLT HAR
BLIFVIT NYTT.” – 2 Kor.
5:16, 17

 

INTERNATIONELLA BIBELSTUDIESÄLLSKAPET,

BROOKLYN, N.Y., U.S.A. OCH ÖREBRO, SVERIGE.

LONDON, BARMEN, MELBOURNE, KÖPENHAMN,

KRISTIANIA, HELSFORS, CONVERS, DURBAN.

 

 

Konungen öfver alla konungar och Herren

öfver alla herrer,

 

till tjänst för

 

hans invigda helgon,,

 som vänta efter barnaskapet,

 

och för

 

alla dem, som på hvarje ort åkalla Herren,

 

”trons husfolk”,

 

och för

 

den suckande skapelsen, som våndas

och bidar efter Guds barns uppenbarelse,

 

är detta arbete tillägnadt.

 

”Att låta hvar man se, hvad delaktigheten är i den hemlighet,
som från världens begynnelse har varit fördold i Gud.”
”Hvilken han har låtit öfverflöda till oss i all vishet
och förstånd, i det att han för oss har kungjort
sin viljas hemlighet, efter sitt välbehag, hvil-
ket han har föresatt sig inom sig själf,
på det han i hushällningen vid ti-
dernas fullbordan mätte sam-
manfatta allting under ett
hufvud, Kristus.”

 

Ef. 3:4, 5, 9; 1: 8 –10

 

 STUDIER I SKRIFTEN

Kristna människor blifva alltmer och mer vakna för det faktum, att en stor tidvåg af otro bryter fram öfver kristenheten, icke en sådan hädisk ateism, som företräddes af Thomas Pain och Robert Ingersoll, utan den mera förfinade otro, som framträder i vår tids lärdom, hvilket gör faran så mycket mera försåtlig.

Förhållandet är, att icke blott de större högskolorna undergräfva tron hos de mera bildade, utan de allmänna skolböckerna, och i synnerhet de, som brukas i läroverken, inskärpa likaledes misstroende för bibeln, gensägelse mot dess läror. Om en vår tids akademisk medborgare skulle färklara sin tro på skriftens inspiration, skulle detta bringa honom hans kamraters hån – ett hån, som få ville vara föremål för eller kunde uthärda. På sin höjd skulle ett fåtal påträffas, som förklarade, att de trodde, att Jesus och hans apostlar voro uppriktiga, ehuru de begingo ett groft misstag, när de anförde från gamla testamentet såsom varande inspireradt.

En sådan tro på Jesus och hans apostalar är ingen tro alls, ty om vår tids “högre kritici” äro visa nog att förstå, nä och hvar Herren och hans apostlar togo miste i sina anföranden från gamla testamentet, då äro dessa vår tids visa män lämpliga att blifva våra ledare – inspirerade än Jesus och hans apostlar.

Då vårt sällskap inser behofvet, söker det med all sin makt att hejda floden och lyfta upp Herrens “banér för FOLKET”. Det har utgifvit en serie bibelstudier (hvaraf denna del är en) för kristna människor af alla samfund att brukas såsom en hjälpande hand för alla förvirrade frågare, med hvilka dessa böcker, genom Guds försyn, må komma i beröring. De lämnas til kostnadspris och [ii] kunna fås direkt från sällskapets förlag eller af dess kolportörer, som efter hand sprida dessa hjälpande hander nar och fjärran.

Såsom en kristen man eller kvinna har du barn eller släktingar, grannar eller vänner, öfver hvilka du utöfvar inflytande, och som kanske bedja om råd, sägande: ”Huru kunna vi veta, att det finnes en Gud?” eller ”Hvilka bevis hafva vi för att bibeln är inspirerad?” Det är icke längre vist att kalla detta oföståndiga frågor, ej beller att säga: ”Är du en tviflare?”

Huru kompetent du än måtte vara att besvara dessa frågor samt ett tjogtal andra, kanske du icke har den behöfliga tiden eller tillfälle därtill. Huru lämpligt att då gå till din bokhylla, taga ned den med hänsyn till ämnet passande delen ock säga till den frågande: Sitt ned och läs detta, och hela frågan skall fullt och tillfredsställande vara besvarad, och om dina tvifvel nägonsin mera uppstå, kom då åter och läs detsamma på nytt.

Möjligen är du medlem af epworthförbundet, kristna endeavorföreningen eller någon baptistisk ungdomsförening och kanske uppmans till att kort afhandla något bibliskt ämne. Huru lämpligt att då utvälja en af dessa studier (som afhandla nästan alla ämnen) och att däri finna de passande skriftställena citerade. Predikanter använda dem på detta sätt, när de förbereda särskilda predikningar och föredrag.

Vi inbjuda kristna människor af alla samfund att förena sig med oss i verket att räcka dessa ”hjälpande händer” till det uppväxande släktet. En enda vän eller släktinge, som blifvit räddad från tvifvel eller otro, skulle uppväga kostnaden af dessa studier ett tusen gånger.

 

Internationella Bibelstudiesällskapet.

 

FÖRSTA KAPITLET.

“I BEGYNNELSEN.”

Olika begynnelser. – Jorden var. – En skapelsevecka för dess iordningställande. – Skapelsedagarnas längd. – Prof. Dana om opålitligheten af vetenskapsmännens spekulationer. – Arternas förblifvande vederlägger evolutionsteorien. – Darwins dufvor. – En uppfattning af kosmogonien. – Pålitliga vittnesbörd af professorerna Silliman och Dana. – Första skapelsedagen. – Andro d:o. – Tredje d:o. – Fjärde d:o. – Femte d:o. – Sjatte d:o. – Människan, jordens herre, skapad vid gryningen af sjunde dagen efter perioden. – Öfversikt af “geologiens och historiens mötesplats”. – Skapelseveckans sjunde dag. – Dess längd. – Dess hvila. – Dess ändamål och resultat. – Det stora himmelska och jordiska jubelåret, när sjunde dagen är till ända. ...................................... 13

ANDRA KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSEN.

Den nya skapelsen tydligt skild från alla andra. – Hvarför utvald från den mänskliga skapelsen och icke från någon annan. – Ändamålet med dess utväjande. – Nutida och framtida uppdrag. – Hur den aflas och födes till den nya naturen. – Dess medlemamars intima släktförhållande till hvarandra och till deras hufvud, höfding och brudgum. –Utveckling och bepröfvelse. – Det sjätte sinnet (det andliga) hos den nya skapelsen, hvarmed andliga ting urskiljas. – Med hvilket namn vör den nya skapelsen benämna sig för att vara lojal mott hufvudet och icke skilja sig från någon af bröderna? ...................................... 69

TREDJE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS KALLELSE.

Endast de ”kallade” äro valbara. – När kallelsen till denna ”stora frälsning” begynte. – Kallelse till omvändelse är ej kallelse till gudomlig natur. – Den judiska kallelsen. – Evangelii kallelse. – Hvarför ej många ”visa”, ”mäktiga” och ”ädlingar” äro kallade. – Upphöjelse, lönen för sann odmjukhet. – Karaktär ett villkor för kallelsen. – Världen kommer under tusen-[2] åspåldern icke att kallas utan befallas. – Tiden för evangeliekallelsen begränsad. – Den nya skapelsen kallad eller dragen af Fadern. – Kristus vår visdom. – Kristus vår rättfärdiggörelse. – Skillnaden mellan verklig och tillräknad rättfärdiggörelse. – Behöfver “den nya skapelsen” rättfärdiggöras? – Rättfärdiggörelsens grund. – De gamla färdigas rättfärdigörelse olik vår. – Raättfärdiggörelsen under tsenårsåldern. – Kristus gjord för oss till helgelse. – Helgelse under tusenårsåldern. – Tvenne särskilda invigningar i den levitiska förebilderna. – Ingendera hade arfslott i landet. – Den stora skaran. – Helgandet af tvenne delar: Människans del och Guds del. – Erfarenheterna växla efter temperamenten. – Helgelse icke fullkomlighet, ej heller sinnesrörelse. – “Han som helar alla dina sjukdomar”. – Nådatronens nödvändighet. – Hur rättfärdiggörelsen uppgår i helgelsen. – Invigning efter “den höga kallelsens” slut. – Församlingens frälsning eller förlossning. ...................................... 101

FJÅRDE KAPITLET.

            DEN NYA SKAPELSEN FÖRBUTBESTÄMD.

Den allmänna åsikten om utkorelsen. – Den rätta uppfattningen. – Ingen orättvisa vederfares de icke utvalda. – Olikhet i utkorelse. – ”En synd till döds”. – ”Förskräckligt att falla i den lefvande Gudens händer”. – Den stora skaran. – Deras kläder tvagna hvita i Lammets blod. – Det utvalda Vinträdet och dess grenar. – Olika utkorelse i det förflutna. – Ingen af dessa gällande för all evighet. – Jakob- och Esau-typer. – ”Jakob älskade jag, men Esau hatade jag”. – Farao. – ”Just därtill har jag uppväckt dig”. – Gud betvingar aldrig viljan. – Farao intet undantag från denna regel. – ”Gud förhärdade Faraos hjärta”. – Israels folk utvaldt. – ”Hvad är då judens företräde?” – ”Mycket på allt sätt”. – Den ”utvalda nya skapelsen.” – Hvad som menas med ”nåd”. – ”Konungens egna” (i brittiska armén) såsom illustration. – Förutbestämda ”att vara lika hans Sons bild”. – ”Dem som äro kallade efter hans uppsåt”. – Egenskaper och karaktärsdrag hos de kallade. – ”Om Gud är för oss”. – Förklarande omskrifning af apostelns argument. – Att göra vår kallelse och utkorelse fast. – Täflingsloppet. – ”Jag jagar mot målet”. – ”Vi känna eder utkorelse af Gud”. ......................................193

FEMTE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS ORGANISATION.

De ”lefvande stenarna” till det andliga templet. – Den nominella och den verkliga nya skapelsen. – ”Guds hemlighet” och ”laglöshetens hemlighet”. – Antikrists organisation. – Skriften till-[3] förlitlig. – Världens och namnkristenhetens frihet. – Ordning i stället för förvirring – ”i sinom tid”. – Tidsåldrarnas slutperioder. – Det af Fadern planterade vinträdet. – ”Lammets tolf apostlar”. – Paulus Judas efterträdare. -- Apostlarnas antal begränsadt till tolf. – Apostlarnas uppdrag. – Apostlarnas karaktärsstyrka. – Paulus likställd med de andra apostlarna. – Apostlarnas inspiration. – De skrefvo under gudomligt öfverinseende. – ”På denna klippa vill jag bygga min församling.” – Evangeliernas öfverensstämmelse. – Myndighetens nycklar. – Apostolisk ofelbarhet. – ”En är eder Mästare.” – Den sanna församlingen, ”Guds hjord”. – Apostlar, profeter, evangelister, lärare. – Herrens organisering af den nya skapelsen absolut fullständig. – Han är själf dess öfverhufvud. – Andens gåfvor upphörde, då de ej längre voro nödvändiga. – Enheten af ”den tro, som en gång för alla blilfvit öfverlämnad åt de heliga”. – Antikristisk sammanslutning af krafter. – Biskopar, äldste, diakoner. – Hvad betyder ”profet”? – Ödmjukhet nödvändig för äldste. – Andra nödvändiga försutsättningar. – Församlingstjänare. – Lärare i församlingen. – Många böra vara skickliga att undervisa. – och: ”Blifven icke många af eder lärare, mina bröder”. – ”I hafven icke behof att någon lärer eder”. – ”Den som undervisas” och ”den som undervisar”. – Kvinnans plats i församlingen. – Kvinnor som medarbetare. – ”hölje hon sig”. ......................................231

SJÄTTE KAPITLET.

SKICK OCH FÖRORDNINGAR INOM DEN NYA SKAPELSEN.

Meningen med förordnande. – Endast de tolf apostlarna befullmäktigade. – Präster och lekmän. – Val af äldste och diakoner. – Förordnande äldste i hvarje församling. – Hvilka som skola välja äldste och huru. – Flertalet icke tillräckligt. – Olika ämbeten. – Ett aflönadt ämbete. – Församlingstukt. – Misstag beträffande kallelse att predika. – ”Tillrättavisa dem som äro oordentliga.” – Att förmana icke ett allmänt uppdrag. – Offentlliga tillrättavisningar sällsynta. – Sen till, att ingen vedergäller ondt för ondt. – Upplifvande till kärlek. – ”Våra egna sammankomster.” – Våra sammankomsters mångfald och prägel. – Lära alltjämt nödvändig. – Tillfällen för frågor. – Nyttiga sammankomster framställda. – ”Hvar och en vare fullt viss i sitt sinne.” – Begrafningsgudstjänster. – Tionde, kollekter och allmosor........................................323

SJUNDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS LAG.

Utfärdandet af en lag förutsätter förmåga att hålla den. – Den gudomliga lagen såsom den ursprungligen skrefs. – En lifvets lag kunde icke gifvas det fallna släktat. – Återlösningen icke af lag utan af nåd. – Lagförbundet uppfylldt och det nya förbundet garanteradt genom det ena offret, Kristus. – Den på Sinai gifna lagen var endast för det köttsliga Israel. – Det nya förbundets lag. – Den lag, under hvilken de heliga utvecklas. – Den nya skapelsen tydligt utmärkt i det gudomliga förbundet. – Större uppskattning af den fullkomliga lagen. – Jaga mot målet och blifva beståndande. – Den gyllene regeln. – Frihetens fullkomliga lag.......................................409

ÅTTONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS SABBAT ELLER HVILA.

Förändringen i det gudomliga handlingssättet härleder sig från korset. – Apostlarnas predikande i synagogorna på sabbatsdagen innebar icke något införande af judisk sabbat eller judiskt system såsom bindande för den nya skapelsen. – Byggnaden, i hvilken någon predikar evangelium, inverkar icke på budskapet – ej heller gör dagen det. – Uppkomsten af första dagen i veckan såsom de kristnas sabbatsdag. – Dess iakttagande begynte långt före Konstantins tid. – Nästan alla uppenbarelser af den uppståndne Herren skedde på första dagen i veckan. – Det allmänna iakttaagandet af den första dagen i veckan såsom sabbat ett uttryck af tacksamhet. – Den var dock ej af gudomlig anordning. – Frankrike och sjutatlet. – Israels sabbat typisk. – När den nya skapelsens sabbat började, och huru den fortgår.......................................445

NIONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS DOM.

Jehova, världsalltets store domare. – Alla välsignelser, ynnestbevis etc. komma från Jehova genom Sonen. – nya skapelsen kommer att blifva medbröder och medarfvingar med Kristus. – “Mig är gifven all makt i himmelen och på jorden.” – Faderns fällande dom öfver människosläktat redan uttalad. – Domen under tusenårsriket blir en dom af nåd och till hjälp. – Den slutliga verkställande domen kommer att blifva rättvisa utan nåd. – Den nya skapelsens dom under evangelii ålder. – Den [5] nya skapelsen dömd genom kärlekens fullkomliga lag. –  Det förhärligade hufvudets uppsikt öfver kroppen. – “Med den dom, hvarmed I dömen, skolen I varda dömda.” – Vi skola döma rätt om oss själfva. – “Den, som dömer mig, är Herren.” – Församlingen skall döma i en del saker. – Om din broder syndar mot dig.” – Förlåt sjuttio gånger sju. – Försyndelser mot församlingen. – Vi måste alla uppenbaras inför Kristi domstol........................................465

TIONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS DOP.

Dopet under det andra århundradet. – Faddrar vid dop. – Den romerska kyrkans dopceremonier. – Barndop, hvarför det blifvit infördt. – Skriftens vittnesbörd angående dop. – “Lärjungarnas” uppfattning. – Baptisternas upfattning. – Den riktiga uppfattningen. – Dop till Kristi död. – “Genom en ande äro vi alla döpta till en kropp.” – Döpelse med eld. – Symboliskt dop med vatten. – Är symboliskt dop nödvändigt? – Den passande symbolen. – Hvem som får förrätta det. – Ordens form. – Symbolens upprepande. – “Döpt för de döda.”......................................493

 ELFTE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS PÅSK

Den egyptiska träldomen och befrielsen därifrån i typ och antityp. – “Församlingen af de förstfödda.” – “Vi, de många, äro en kropp.” – Åminnelsen ännu lämplig. – Hvilka som få fira åminnelsemåltiden. – Hvem som får tjäna vid densamma. – Ett förslag angående förrättandet. – Easter – påsk. – Utdrag frå Mc Clintock and Strongäs Encyclopedia. ...................................... 535

TOLFTE KAPITLET.

ÄKTENSKAPLIGA OCH ANDRA FÖRMÅNER OCH
FÖRPLIKTELSER FÖR DEN NYA SKAPELSEN.

Åtskilliga förpliktelser för den nya skapelsen. – Älla ett i Kristus Jesus.” – Allmän förening icke inbegripen. – Man och kvinna i den gudomliga ordningen. – Mannens ledarskap icke tyranni. – Äktenskap bland nya skapelser. – Råd till nya skapelser i varierande villkor af äktenskaplig förening. – I händelse den ene öfverger den andre. – Samvetet den slutliga proberstenen. – Snöpingar, jungfrur och ogift stånd. – “Endast i Herren. Föräldraförbindelser. ...................................... 567

TRETTONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS FÖRÄLDRA-FÖRPLIKTELSER.

Stora förpliktelser förenade med utöfningen af fortplantningsförmågan. – Sinnets inflytande. – ”Vänj barnet vid den väg, det bör vandra!” – Söndagsskolornas inflytande. – Barnens förtroende. – Föreställningens makt vid barns uppfostran. – Våra barn i nödens tid. – Passande och opassande nöjen. – Äktenskap bland nya skapelsers barn. ...................................... 607

FJORTONDE KAPITLET.

HVARJEHANDA JORDISKA FÖRPLIKTELSER FÖR DEN NYA SKAPELSEN.

”Befliten eder om det, som är godt inför hvar man.” – ”Varen ingen något skyldiga.” – ”Lånen utan att hoppas få något igen.” – Kristlig höfviskhet. – ”Varen icke bekymrade för morgondagen.” – ”Mitt mål är Kristus och Kristus allena.” – ”Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att ingå i Guds rike.” – Försäkringar. – Organisationer för ömsesidig hjälp etc. – Samvetsgrann beskäftighet. – ”Att välsigna Gud och förbanna människor.” – Sociala förpliktelser. – ”Hedren alla.” – Skall den nya skapelsen taga del i allmänna val? – Den nya skapelsen opch moraliska reformer. – Bärandet af kostbara kläder. – Låt oss vänta efter prydnaden af ”härlighet, ära och odödlilghet”. ...................................... 657

FEMTONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS FIENDER OCH ANFÄKTELSER.

”Den gamla människan.” – Världen såsom en fiende till den nya skapelsen. – Den store motståndaren. – Han var en lägnare och mördare från begynnelsen. – Satans bundsförvanter i det onda. – Legioner af onda andar. – Huru Satans första lögn stadfästes. – ”Kristlig vetenskap” och teosofi. – ”Vi hafva icke strid mot blod och kött.” – Det ondas verksamhet. – Anfäktelser af vedersakaren. – ”Trons bön skall rädda den sjuke.” – Om Satan utdrifver Satan.” – Hans rike lider mot sitt slut. – Älska rättfärdighet – hata orättfärdighet. – Mark. 16:9-20. – Namnförsamlingen såsom en motståndare till den nya skapelsen. – Guds vapenrustning. ...................................... 699

SEXTONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS NUVARANDE ARF.

Andens förstlingsfrukt. – Sanna hopp i motsats till falska. – V¨årt hopp. – Röfvaren i paradiset. – Paulus’ ifriga önskan. – Vårt jordiska hus och vårt hus från himmelen. – Kristi förklaring. – Den förste som skulle uppstå från döda. --- Den nya skapelsens nuvarande fröjder. – ”Bedjen, och I skolen få, på det att eder glädje må varda fullkomnad.” – Tro., en frukt af anden och en del af den nya skapelsens arf. ...................................... 769

SJUTTONDE KAPITLET.

DEN NYA SKAPELSENS UPPSTÅNDELSEARF.

Trons öga och öra måste öfvas, om man med bestämdhet skall kunna värdera andliga ting. – ”Såsom alla i Adam dö, så skola ock alla i Kristus göras lefvande.” – Den senare uppståndelsen till lifvet. – Anastasis, återupplyftande eller upståndelse. – Icke en dom eller pröfning för förflutna synder utan en annan pröfning för lif. – Befunna värdiga att få del af uppståndelsen. – Bestraffning för detta lifvets synder. – ”Somliga människors synder gå före dem till dom.” – ”Så är det ock med de (särskilda) dödas uppståndelse.” – ”Det är icke ännu uppenbart, hvad vi skola varda.” – ”Vi skola blifva honom llika.” ...................................... 807

 

 
Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information