Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

Bind 5 - Forsoningen 
Mellem Gud og Mennesket

(Click on chapter number to go to text.)

Forord  
Kapitel 1 Dens Faktum og Filosofi.
Kapitel 2 Forsoningens  Ophavsmand
Kapitel 3 MIDLEREN Den  enbaarne
Kapitel 4 MIDLERENDen  ubesmittede.
Kapitel 5 MIDLEREN»Sine Brødre lig» Og havende »Medynk med vore Skrøbeligheder».
Kapitel 6 MIDLERENDavids Søn og Davids Herre.
Kapitel 7 MIDLEREN»Menneskesønnen.»
Kapitel 8 Forsoningens  ,,Kanal“. Guds hellige Aand.
Kapitel 9 Aandens Daab, Vidnesbyrd og Indsegl.
Kapitel 10 Et sundt Sinds Aand.
Kapitel 11 Forsonlingens hellige Aand.Tilsyneladende Modsigelser.
Kapitel 12 Forsoningens Genstand — Mennesket.
Kapitel 13 Haab om evigt Liv og Udødelighed Sikret ved Forsoningen.
Kapitel 14 Forsoningens Nødvendighed: Forbandelsen
Kapitel 15 Forsoningens eneste Grundvold: ,,En Løsepenge for alle.“
Kapitel 16 Forligelsens eller Forsoningens Tjeneste.
Index  

 

» Retfrdiges   Sti   er  lig  et  straalende   Lys,  som   bliver

klarere   og   klarer   indtil   højlys   Dag »

——————

Oversættelse fra det 91de Tusinde af den

engelske Udgave

——————

 

”Der er èn Gud og én Millemmand imellem Gud og Mennasker, Mennesket Kristus Jesus, han som gav sig selv til Løsepenge
for alle, et Vidnesbyrd i sin Tid.“

”Vi roser os ogsaa af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, 
ved hvem vi nu har faaet Forligelsen.“ 

— 1 Tim. 2, 5, 6; Rom. 5, 11. —

——————

 

Udgivere :
WATCH TOWER BIBLE @ TRACT SOCIETY.
Brooklyn,  N. Y., U. S. A.
Kobenhavn  og  Kristiania.
1913.

 

 

 

Kongers  Konge  og  Herrers  Herre

Til Gavn for

hans offerviede  »hellige»,

der  venter  paa  Sønnekaar,

og for

»Alle dem, ser paa ethvert Sted paakalder Herren»

»Troens  Husstand»,

 — og for

»den   sukkende   skabning,   der   er  i  Nød  og Smerte  og»

 venter   paa   Guds   Sønners   Aabenbarelse,

tilegnes  dette  Værk.

  

——————

 For at oplyse alle om, hvordan Husholdningen er angaaende

den Hemmelighed, som fra Verdens Begyndelse har været

skjult i Gud.» »Som han overflødig har tildelt os i

al Visdom og Forstand; idet han har kundgjort

os sin Viljes Hemmelighed efter sin vel-

fattede hos sig selv med Hensyn til 

en Husholdning i Tidernes Fylde,

igen at samle alt i Kristus.»

— Ef. 3, 4. 5. 9; 1, 8—10.—

 

Written in 1899 by Pastor Russell

 

 “The At-one-ment Between God and Man”

 

FORORD

Alle virkelige Kristne indser nu klarere og klarere at en stor Vantroens Bølge er ved at skylle hen over Kristenheden — ikke den spottende Gudsfornegtelse, som Thomas Paine og Robert Ingersoll m. fl. gjorde sig til Talsmænd for, men en kultiveret Vantro, som repræsenteres af vor Tids Skoleundervisning, hvilket gør Faren saa meget desto større.

Ikke blot er det saa, at Universiteter og Seminarier undergraver Troen hos de mere dannede, men Undervisningen ved mange andre Læreanstalter, ja, endog I Folkeskolen, er ligeledes vel egnet til at bibringe Eleverne Mistillid til Bibelen, idet Undervisningen ofte gaar stik imod dens Lærdomme.  Om en Student i vor tid skulde bekende, at han troede paa Bibelens Inspiration, vilde han risikere at blive udlet af sine Kammerater — hvad ikke mange vilde synes om at blive eller vilde kunne udholde, I bedste Tilfælde vilde man finde nogle faa iblandt dem, som vilde hævde, at ifølge deres Mening var Jesus og Apostlerne nok oprigtige, skønt de gjorde frygtelige Bommerter, naar de citerede fra det gamle Testamente som inspireret.

En saadan Tro paa Jesus og hans Apostler er slet ikke nogen Tro; thi dersom vore Dages Bibelkritikere er vise nok til at kunne vide, naar og hvor vor Herre Jesus og hans Apostler tog fejl, idet de citerede fra det gamle Testamente, da er jo disse Nutidens vise Mænd vore rette Vejledere — mere inspirerede end Jesus og hans Apostler.

[6] Idet vort Selskab indser, hvad der behøves, søger det at gøre alt, hvad det kan, for at modarbejde Vantroen og opløfte  »et Banner for Folket» — Herrens Banner.  Vort Selskab har ungivet seks Bind Bibelstudier (hvoraf dette Bind er ett)*) til Brug for Kristne af alle Samfund og Trosbekendelser, for at de maatte blive i Stand til at hjælpe og vejlede alle forvirrede og spørgende Sjæle, som de ved Guds Forsyns Ledelse kan komme i Berøring med.  Disse Bøger sælges yderst billigt og kan faaes enten direkte fra Selskabets Boglagre eller gennem dets Kolportører, som efterhaanden vil sprede disse Bibelstudier nær og fjernt.

*) Bind VI vil muligvis senere hen udkomme paa dansk-norsk.

Som en kristen Mand eller Kvinde har du maaske Børn eller Slægtninge eller Venner, som staar under din Indflydelse, og som maaske endog beder dig om Raad og spørger:  »Hvorledes kan man vide, om der er nogen Gud til? »eller ; »hvilke Beviser findes der for, at Bibelen er inspireret?»  Det er ikke længere klogt at kalde disse Spørgsmaal for taabelige eller besvare dem med at spørge tillage : »Er du Fritænker?»

Hvor dygtig man end er til at udtænke tilfredsstillende Svar paa disse og en Mængde andre Spørgsmaal, kan man maaske alligevel mangle tid og Anledning til at gøre det.  Hvor let og praktisk vil det da ikke være at gaa til; Boghylden, tage frem det Bind, hvor vedkommende Emne er behandlet, og sige til den spørgende :  Sæt dig ned og læs dette korte Kapitel, og du vil faa hele dit Spørgsmaal fuldt og tilfredsstillende besvaret ; og hvis du nogensinde atter skulde begynde at tvivle saa kom igen og læs det samme paany.

Prester, Prædikanter, Ledere og Medlemmer af »Christian Endeavor»  Foreninger, krisrtelige Ungdomsforeninger og andre kristelige Forbund finder disse Bibelstudier uundværlige, naar de skal forberede sig for spacielle Prædikener eller Taler over bibelske Emner.  Det er [7] bekvemt at udvælge sig én blandt disse mange Studier (tilsammen indbefattende næsten ethvert Emne) og saa deri finde netop de rette Skriftsteder anført.

Prester, som er i Besiddelse af store teologiske Værker,der omhandler hvert eneste tænkeligt religiøst Tema — Værker, som ofte koster mere enkeltvis end det dobbelte af, hvad alle disse Bind af vore Bibelstudier koster tilsammen — vil maaske ikke føle sit Behov for disse »Studier» ; men for andre er de næsten uundværlige.  Og foruden den lave Pris, som gør det overkommeligt for enhver at skaffe sig dem, kan det fremholdes, at vi har bestræbt os for at gøre Sproget saa enkelt og letfatteligt som mulig, medens derimod »de lærde Værker» indeholder en Mængde Fagudtryk, som gør, at de kun kan studeres med Udbytte af et Mindretal.

Vi indbyder Kristne af alle Samfund til at være os behjælpelige med at udbrede disse Bibelstudier blandt den opvoksende Slægt.  Om ogsaa blot en eneste Ven eller Slægtning blev hjulpet — reddet fra Tvivl og Vantro — vilde derved Udgiften for disse Bind opvejes tusindfold.

Vagttaarnets Bibel- og Traktat-Selskab,

Brooklyn  N.Y., U. S. A.  Kobenhavn  og  Kristiania

Return to Dano-Norwegian Home Page

Return to Volume Five - Table of Contents

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information