Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

K o m m e   d i t   R i g e
(Click on chapter number to go to text.)

Forord
Kapitel 1 »KOMME DIT RIGE!»
Kapitel 2 »ENDENS TID» eller »HANS FORBEREDELSESDAG». — Dan.  11. 
Kapitel 3 VENTETIDEN FØR RIGETS KOMME — Dan. 12. 
Kapitel 4 HELLIGDOMMENS  RENSELSE — 2300 Dage. Dan. 8, 10—26. 
Kapitel 5 HØSTENS TID
Kapitel 6 HØSTARBEJDET.
Kapitel 7 MENIGHEDENS FORLØSNING OG OPHØJELSE.
Kapitel 8 ISRAELS GENOPRETTELSE.
Kapitel 9 DIN GUD ER BLEVEN KONGE
Kapitel 10 VIDNESBYRDET AF GUDS STENVIDNE OG PROFET, DEN STORE PYRAMIDE I ÆGYPTEN.
Index

 

“The Path of the Just is as the Shining Light,

Which Shineth More and More

Unto the Perfect Day.”

 

 

STUDIER I SKRIFTEN

BIND III.

K o m m e   d i t   R i g e

 

———————

TREDJE BIND AF SERIEN

MILLENNIETS  DAGGRY

—————

 

»Retfærdiges   Sti   er   lig   et   straalende    Lys,   som   bliver
                     klarere   og   klarere   indtil   højlys   Dag.»

 

——————

 

Oversættelse   af   det 765de   Tusinde   af   den   engelske
Udgave.

 

——————

 

»Og   Riget   og   Herredømmet   og   Magten   over   Rigerne
under  den  hele  Himmel  gives  den  Højestes  Helliges
Folk;  dets  Rige  er  et  evigt  Rige,  og  alle
Herredømmer  skal  tjene  og  lyde  det.»
— Dan.  7,  27;  Aab.  5,  10. —

 

——————

 

Udgivere
Watch Tower Bible & Tract Society
Brooklyn, N. Y., U.S.A.
København og Kristiania
1909.

 

KONGERS   KONGE   OG   HERRERS   HERRE

till Gavn for

hans  offerviede  »hellige»,

Der  venter  paa  Sønnekaar,

og  for

»alle   dem,   der   paa   ethvert   Sted   paakalder   Herren»,

»Troens  Husstand»,

og  for

den  sukkende  Skabning,  der  er i  Nød  og  Smerte  og

Venter  paa  Guds  Sønners  Aabenbarelse,

TILEGNES DETTE VÆRK.

 

—————

»For   at   oplyse   alle   om,   hvordan   Husholdningen   er   angaaende
  den  Hemmelighed,  som fra  Verdens  Begyndelse  har  været
  skjult  i  Gud. »    »Som  han  overflødig   har  tildelt  os  i
al  Visdom  og  Forstand;   idet  han  har kundgjort  os
sin  Viljes   Hemmelighed  efter  sin  velbehagelige
Beslutning, som  han forud fattede  hos  sig  selv
med  Hensyn til  en Husholdning  i  Tidernes
Fylde,  igen  at  samle  alt   i   Kristus.»
— Ef. 3, 4. 5. 9; 1, 8—10 —

——————

Forlagsret 1905.

Watch Tower Bible & Tract Society
Brooklyn, N.Y., U.S.A.
København og Kristiania.

 

Vagttaarnets

Bibel- og Traktat-Selskab

 (Watch  Tower  Bible  &  Tract  Society),
Brooklyn,  N. Y.,  U. S. A.

 

Dette Selskab anmoder aldrig om Pengebidrag, men bruger frivillige Gaver saa vist og økonomisk som mulig til Udbredelse af kristelig Kundskab I Overensstemmelse med de Grundlinier, som er optrukket »Millenniets Daggry».  Det spreder aarlig hele Tons af Traktater og Blade frit, gennem Posten og frivillige Mesarbejdere.

Det har Ret til at bruge Navnet Bibelselskab — ikke derfor, at det udgiver Bibler eller spreder dem gratis, men fordi det sælger Bibler og Hjælpemidler til Bibelstudium til en gros Priser.  Blandt disse Hjælpemidler regner vi de forskellige Bind af »Millenniets Daggry» som de vigtigste Ledetraade, og Bladet  »Vagttaarnet» (paa engelskl, tysk, svensk og dansk-norsk) som et godt Tillæge.

Læsere, som ønsker at arbejde med ved Udbredelsen af  »Millenniets Daggry», kan faa Bøgerne for Indkøbspris og saa mange Traktater, som de vil, frit til gratis Uddeling.  Skriv til os desangaaende.

 

 

K o m m e   d i t   R i g e

Forfatterens Forord.

Idet vi lægger dette det tredje Bind af  »Millenniets Daggry»- Rækken frem for dem, som allerede har læst de foregaaende Bind, sker det med den Følelse, at vi for Størstedelen overgiver det i Venners Hænder; thi vor Erfaring hjemler os Ret til at antage, at kun Sandhedens og for Guds Venner vil være interesseret nok til at forfølge Studiet længere.  Saadanne sender vi kristelig Hilsen og udtrykker det Haab, at de ved en omhyggelig Gennemgranskning af de allerede omhandlede Emner i Lyset af Guds Ord og under Bøn har gjort dem til sine egne i en saadan Grad, at den nærværende Sandheds  »haarde Føde» ikke alene vil blive fordøjelig, men ogsaa velsmagende og styrkende —  »Mad i rette Tid».

Saadanne Læsere behøver man ikke lægge paa Sinde at læse dette Bind i Sammenhæng, med Agtpaagivenhed og Omdømme; thi vi har hørt fra mange saadanne, hvorledes de har læst de foregaaende Bind — nogle to eller tre Gange, andre otte, ti, ja endog tolv Gange med stigende Interesse og voksende Udbytte.  Dette er heller ikke at undres over, naar vi kommer i Hu, at Guds Ord altid er nyt hver Morgen og friskt hver Aften  for hans hellige, og at  »Millenniets Daggry» slet og ret fremstiller Guds Ords Lærdomme i sammenhængende Orden.

Nogle har skyndet paa os at vi skulle skrive og udgive de forskellige Bind af dette Værk med kortere Mellemrum, og for en stor Del har jeg næret de samme Følelser af Utaalmodighed;men mine Iagttagelser af [10] Herrens Handlemaade og Ledelse og Udfoldelsen af hans Plan har overbevist mig om, at han ikke har delt vor Utaalmodighed.  Ja, jeg kan tydelig spore hans Haand i nogle af de indtrufne Hindringer og kan indse, at jeg ved Udsættelsen er bleven sat i Stand til at faa grundigere fat paa Emnerne og at fremstille dem fyldigere, end om Arbejdet var blevet gjort med større Hast.

Ikke alene har denne Opsættelse saaledes tjent til mit og eders Bedste, men det har ogsaa givet Tid til en grundigere Fordøjelse af de Sandheder, som hvert Bind for sig rummer, og har derved sikret den, der med Troskab har kastet sig over Studiet, den meget nødvendige Forberedelse for det, som kom efter.  Og ikke det alene, men det har ogsaa givet Lejlighed til at føre det allerede lærte ud i Livet og til at virke med det betroede Pund ved at udsprede det fremskridende Lys til andre af Guds Børn.

I hvor stor en Udstrækning denne Brug af eders Pund i Sandhedens Tjeneste har baaret Frugt, er der kun faa, der kan vide, og til eders Opmuntring maa jeg sige:  100,000 Eksemplarer af det første Bind var bleven udgivet, andet var  fædigt; og inden det tredje Bind var udgivet, havde Udgaverne af det første Bind oversteget 200,000 Eksemplarer, og af det Bind var da over 36,000 Eksemplarer  afsat.  [I 1905 var over Million Eksemplarer af første Bind spredt i forskellige Sprog; nu i 1909 er over 3 Millioner udbredt.]

Disse Talstørrelser udtrykker imidlertid kun svagt den Tanke, vi ønsker at indprente; thi andre Bøger (om end meget faa) har haft ligesaa stor en Afsætning som disse.  Forskellen er den, at andre Bøger i Regelen sælges gennem Boghandelen som en slet og ret Handelsvare, hvorimod der ikke solgtes 500 Eksemplarer af de ovennævnte 236,000 i Boglader, da der næsten ingen Efterspørgsel er efter saadan Læsning hverken blandt kristne eller verdslige Mennesker — idet de førstnævnte [11] Ikke er tilstrækkelig vaagen til at paaskønne de dybe Ting i Guds Ord, og de sidstnævnte er aldeles ligegyldige.

Hvorledes blev da saa mange asat, spørger du?  De, der er bleven dybt interesseret i de deri fremsatte Sandheder, har spredt de andre.  Nogle anskaffer sig større Partier af dem og sender dem til sine Venner i alle Dele af Verden og skriver til disse for at vække deres Interesse, saa at de ogsaa kan læse og lære de store Glædestidender at kende.  Andre køber i Partier, og idet de tager, hvad Tid de kan afse hver Uge, besøger de Hus efter Hus og udlaaner et Eksemplar af første Bind en Uge eller to, og samtidig siger de et Par Ord for at vække eller skærpe Interessen for Emnet.  En Dame begyndte i det smaa og har nu over 100 Eksemplarer, som gaar om fra Læser til Læser.

Andre, der er saaledes stillet, at de kan gøre det, har opofret sin Udsigt til jordisk Rigdom eller Anseelse eller behagelige Dage eller selvisk, jordisk Nydelse, og idet de er gaaet ind paa den af Vagttaarnets Bibel- og Traktat-Selskab trufne Ordning med Hensyn til deres blotte Livsfornødenheder, har de forladt alt for som Kolportører at forkynde Evangeliet, idet de søger at faa disse Bøger lagt i Hænderne paa Guds indviede Folk overalt.   Andre, der er ude af Stand til at ofre saa megen Tid, som de gerne vilde, i det glade Budskabs Tjeneste, har frivillig ydet Pengehjælp til Virksomhedens Udbredelse.

Saaledes er paa mangfoldige Vis alle de, som elsker og paaskønner Sandheden, stadig sysselsat i den Tjeneste, nogle paa én Maade og andre paa en anden, og de føler, at de aldrig kan gøre nok — at de aldrig kan gøre alt, hvad de kunde ønske, for til Guds Ære at udbrede Kundskaben om saa naadig en Gud, saa mægtig en Frelser og saa vidunderlig en Plan til Frelse for Menigheden og for Verden.

Disse kære Venner er de hædrede Redskaber, som Gud oprejser for at sprede disse Høstsandheder —for [12]at  indhøste sin Menigheds modne Afgrøde nu, i Evangeliealderens Høst.  At arbejde for Herren i en hvilkensomhelst Del afhans Virksomhed er unegtelig en uvurderlig Gunst og Velsignelse for saadanne, som kender denne Glæde, selv om de ogsaa bliver misforstaaet af andre og deres rette Bevæggrunde bestridt af dem, hvem denne Verdens Gud har forblindet ved Vildfarelse, Overtro og Selviskhed.

Skriftgengivelserne i dette Bind er ikke altid taget fra den almindelige Bibeloversættelse, som ikke altid er den bedste.  Vi har imidlertid fulgt den i det væsentligste og kun afveget fra den i visse Tilfælde for Meningsklarhedens Skyld.

At Studiet af de heri fremstillede Sandheder maa blive til ligesaa stor Velsignelse for Læseren, som deres Fremstilling har været for Forfatteren, og at alle maa blive klar over, at den egentlige Ophavsmand til disse Sandhedsskatte er Gud, som nu, fori den rette Tid er kommen, gennem sine villige Tjenere kundgør dem for saadanne, som har  »Øren at höre med», og at enhver, eftersom han bører de gode Tidender om, at Guds Rige er kommet, derved maa blive styrket og sat i Stand til at blive en trofastere Herrens Tjener til at kundgøre Sandheden og til at overvinde vor tids verslige, sekteriske Aand, det er min Attraa og Bøn.

Eders Tjener i Kristus,

Charles T. Russell.

1st Maj 18

Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916.

 

 

INDHOLD.

FØRSTE KAPITEL.

»KOMME DIT RIGE!»

Begivenhedens Vigtighed. — Klasser af Mennesker interesseret deri. —Klasser, som gør Modstand, og  hvorfor de gør det. — Rigets Nærhed. — Dets Herlighed himmelsk. — Dets nuværende Oprettelse. . . . . . 17

ANDET KAPITEL.

»ENDENS TID»
eller
»HANS FORBEREDELSESDAG».
— Dan.  11. —

Endens Tid; — dens Begyndelse Aar 1799; — dens Afslutning 1914. — Hvad der skal forberedes, og Hensigten med Forberedelsen. — Verdens Historie profetisk forfulgt gennem dens fornemste Herskere. — Fra Aar 405 f. K. indtil hans Forberedelsesdag. — Begyndelsen af Endens Tid bestemt afmærket, dog uden Navn eller Aarstal. . . . . 21

TREDJE KAPITEL.

VENTETIDEN FØR RIGETS KOMME
— Dan. 12. —

Rigets Gerning sammenfattet i Korthed. —Ventetiden kendemærket ved den store Forøgelse af Kundskab og Rejser.— Sir Isaac Newtons Forudsigelse om Jernbaner. — De 1260 Dage — Floden fra Dragens Mund. — De 1290 Dage afmærker Udspredelsen af en tildels rigtig Forstaaelse af Synet. — Skuffelsen, Prøvelsen og Følgerne — De 1335 Dage. [14]  —Den Velsignelse, som da blev de trofast  »ventende» tildel. — Herrens Hentydning til disse Ventedage i Lignelsen om de ti Jomfruer. . . . . 58

FJERDE KAPITEL.

HELLIGDOMMENS  RENSELSE.
2300 Dage.  Dan. 8, 10—26.

Den sande Helligdom. — Besmittelsen. — Underlaget eller Grundvolden. — Hvorledes den blev »nedstødt». — Beviser derfor anført fra romersk-katolske Skrifter. —Renselsen vil først være udført 2300 Aar efter Synet.  Naar og hvor den begyndte og hvornaar den skal fuldendes. — De »gyldne Kar», Sandhederne, maa genindsættes paa sin Plads. . . . . 91

FEMTE KAPITEL.

HØSTENS TID

Høstens kronologiske Plads. — Dens formaal og store Betydning. — Tidsprofetierne Brændpunkt. — Forberedelser til Høsten. — Betydningen af, at de profetiske Vidnesbyrd mødes i ett Punkt. — Herrens Nærværelse. — Fornuftige Indvendinger besvaret. —  Indrædelsen i Herrens Glæde. . . . . 117

SJETTE KAPITEL

HØSTARBEJDET.

Høstarbejdets Karakter. — Hvedens Indsamling.— Klinten bindes i Knipper og brændes. — Dens Oprindelse og yppige Vækst. — Fortæret ligesom Avnerne i den jødiske Høst. — Tids-Ligheder. — Babylons Forkastelse, gradvise fald og sluttelige Ødelæggelse. — Guds Tjeneres Besegling, inden  Plagerne kommer over  Babylon. — Dom eller Prøve baade for Systemer og   for Individer. — Det jødiske Systems Prøve forbilledlig. — Hvedens røvelse og Sigtning. — De kloge Jomfruer, skilt fra de daarlige, gaar ind til Brylluppet.— »Øg Døren blev lukket.» — En videregaaende Besigtigelse og nogles Forkastelse. — Hvorfor og hvorledes? — Det  »høje Kald»s Ophør. — Tiden er kort. — »Lad ingen tage din Krone. » — Tjenere og Sejrvindere i den ellevte Time. . . . . 131

[15]

SYVENDE KAPITEL.

MENIGHEDENS FORLØSNING OG OPHØJELSE.

Menighedens Forløsning. — Den vil være Forløberen for hele Menneskeslægtens Forløsning. — Hvorledes de hellige skal undfly de Ting, som kommer over Verden. — Hvorledes de og hvornaar Gud vil hjælp Menigheden. — Maaden for og omstændighederne ved dens flutelike  Forløsning. — Først for dem, som hensov i Jesus. — Forvandlingen af Menighedens levende Medlemmer. — Vil de dø? — Salige er de døde, som dør i Herren herefter. . . . . 222

OTTENDE KAPITEL.

ISRAELS GENOPRETTELSE.

Israels Genoprettelse i Palæstina en Begivenhed, som kan ventes indenfor Høstperioden. — Hvorledes og i hvilken Udstrækning og hos hvilken Klasse vi kan vente denne Genoprettelse. — Tidspunket for dens Begyndelse og Tegnene paa dens virkelige Fremskriden derefter. — Hvorledes Tusindaarsrigets Velsignelser, som er bestemt for hele Menneskeslægten, vil naa og genoplive Jøden først, —  Genoplivelsen af de jødiske Forhaabninger. — Ledande jødiske og hedenske Forfatteres Iagttagelser. — Disses Harmoni med Profetien. — Israels Blindhed med Hensyn til Kristus allerede ved at fjernes. — Bevægelsens Udbredelse. — Gud vil hjælpe dem.   — Det angelsaksiske Spørgsmaal. . . . . 237.

NIENDE KAPITEL.

DIN GUD ER BLEVEN KONGE

En Oversigt over de profetiske Beviser, som tilkendegiver Immanuels Nærværelse, og at hans Rige er ved at oprettes. . . . . 294

TIENDE KAPITEL.

VIDNESBYRDET AF GUDS STENVIDNE OG PROFET,
DEN STORE PYRAMIDE I ÆGYPTEN.

Almindelig Beskrivelse af den store Pyramide. — Hvorfor den har særlig Interesse for de Kristne. — Den store Pyramide er et Sandhedens Forraadshus. — Videnskab, Historie og Profeti. — Bibelske Hentydninger til den. — Hvorfor, naar [16] og af hvem blev den bygget? — Dens Beliggenheds Vigtighed. — Dens videnskabelige Lærdomme. Lærdomme. — Dens Vidnesbyrd med Hensyn til Genløsningsplanen. — Tidsaldrenes Plan. — Kristi Død og opstandelse angivet. — Verdens nedadgaaende Løb ender i  den store Trængselstid. — Den store Reformationsbevægelse tilkendegivet. — Længden af den jødiske Tidsalder angivet. — Det  »høje Kald» til Evangeliemenigheden vist.  Menighedens Offervej. — Det høje Kalds Ophør tilkendegivet. — Aarstallet for Kristi andet Komme. —   Hvorledes Genoprettelsesvelsignelserne for Verden er angivet. — Verdens Løb under Millenniets Tidsalder. — Dens Ende. — Modsætningen mellem de to Tilstande, menneskelig og aandelig Natur, som vist i Pyramiden. — Pyramiden gendriver Ateisme, Vantro og Evolutionsteorier og bekræfter baade Bibelens Plan og dens forordnede Sider og Stunder . . . . . 305

 

Return to Dano-Norwegian Home Page

Return to Volume Three - Table of Contents

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information